Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > TV Tipy > Týden začneme filmem Addamsova rodina a ukončíme klasikou od Christophera Nolana - Počátek

Týden začneme filmem Addamsova rodina a ukončíme klasikou od Christophera Nolana - Počátek

Pocatek
Pocatek

Krom Addamsovi rodi­ny, kde debu­to­va­la Christina Ricci, tele­viz­ním fanouškům nesmí unik­nout něko­lik dal­ších fil­mů. Čeká nás prv­ní Rambo, ve kte­rém ješ­tě Sylvester Stallone nebyl „polobůh“ a Tváří v tvář, kde čín­ský reži­sér John Woo uká­zal vše co umí v dru­hém ame­ric­kém vel­ko­fil­mu. Na co musí­te u tel­ky u gau­če sedět je sobot­ní Obecná ško­la, prv­ní vel­ký film osca­ro­va­vé­ho a nej­lep­ší­ho čes­ké­ho reži­sé­ra Jana Svěráka.

10.9.

Addamsova rodina - Prima MAX 10.9.2018  20:00 Prima MAX 11.9.2018  15:50

Morticia a Gomez Addamsovi žijí spo­ko­je­ně ve svém roz­lehlém síd­le s dvě­ma dět­mi a věr­ným slu­žeb­nic­tvem, kte­ré tvo­ří fran­ken­stei­nov­ský hro­motluk a uťa­tá ruka, zva­ná Věc. Gomez se čas od času trá­pí roz­trž­kou se svým star­ším bra­t­rem Festerem, kte­rý před 25 lety ode­šel z domu. Gomez pro­to kaž­do­roč­ně pořá­dá spi­ri­tis­tic­kou sean­ci, aby ztra­ce­né­ho sou­ro­zen­ce kon­tak­to­val. Zkorumpovaný Addamsův práv­ník Tully se domlu­ví s Abigail Cravenovou na ďábel­ském plá­nu, jak zís­kat Gomezův maje­tek včet­ně všech pokla­dů, ukry­tých v domě. Rozhodnou se vydá­vat Abigailina syna Gordona za zmi­ze­lé­ho Festera. Addamsovi při­jmou Gordona oka­mži­tě za své­ho, jenom děti jsou tro­chu pode­zří­va­vé. Na uví­ta­nou uspo­řá­da­jí večí­rek, kde se sejde celé Addamsovo podiv­né pří­bu­zen­stvo. Gordon je nad­šen do tako­vé míry, až si o sobě začne mys­let, že by mohl být Fester. Tully dosáh­ne toho, že Addamsovi jsou soud­ně vystě­ho­vá­ni a celá rodi­na se sna­ží uplat­nit se v reál­ném svě­tě. Tully mar­ně hle­dá Addamsovy pokla­dy. Gordon odmí­tá s práv­ní­kem i svo­jí mat­kou nadá­le spo­lu­pra­co­vat. Za vydat­né pomo­ci Věci se Gomezovi poda­ří nad zlo­sy­ny zví­tě­zit. Gordon je při­jat do rodi­ny jako sku­teč­ný Fester a život Addamsových se vra­cí do nor­mál­ních kole­jí.

Klec - ČT2 10.9.2018  21:55

Pomsta zhr­ze­né ženy, to je rafi­no­va­nost, kru­tost a šílen­ství.

Julien, boha­tý maji­tel sta­veb­ní fir­my, jede po letech navští­vit svou býva­lou ženu. Ta byd­lí v domě s vel­kou zahra­dou kde­si na před­měs­tí. Když Juliena požá­dá, aby zapar­ko­val vza­du za domem, nepři­klá­dá tomu žád­ný význam. I to, že se náh­le pro­pad­ne v kuchy­ni do skle­pa, pova­žu­je jen za náho­du. Překvapeně zjis­tí, že se ve sku­teč­nos­ti pro­pa­dl do kle­ce, od kte­ré nemá klíč. Ten má jeho býva­lá žena a roz­hod­ně nemá chut’ ho pou­žít. Chce si někte­ré věci vyří­kat, vyjas­nit, mož­ná i vyčí­tat, ale ví, jak to všech­no chce skon­čit?

11.9.

Rambo: První krev -Prima MAX 11.9.2018  20:00

Voják ame­ric­ké armá­dy John Rambo (Sylvester Stallone) se po letech vra­cí z pek­la viet­nam­ské vál­ky zpět do své vlas­ti. Ale poli­tic­ká situ­a­ce se mezi­tím změ­ni­la, mla­dý muž se setká­vá jen s nepo­cho­pe­ním a jed­no­ho dne je šeri­fem malé­ho pod­hor­ské­ho měs­teč­ka (Brian Dennehy) zatčen pro potul­ku a odve­den na míst­ní poli­cej­ní sta­ni­ci. Podaří se mu však utéct a v neda­lekých horách svá­dí se svý­mi pro­ná­sle­do­va­te­li nelí­tost­ný boj o holý život.

Vycházející slunce - Prima MAX 11.9.2018  22:05 Prima MAX 13.9.2018  00:05

Poručík Web Smith (Wesley Snipes), styč­ný důstoj­ník poli­cej­ní­ho komi­sař­ství v Los Angeles, je povo­lán, aby vyšet­řil vraž­du mla­dé ženy v zase­da­cí síni správ­ní rady jed­né japon­ské spo­leč­nos­ti. Tajemným tele­fo­ná­tem navá­že kon­takt s podiv­nou pří­zrač­nou posta­vou - s detek­ti­vem Johnem Connorem (Sean Connery), o němž se říká, že je pod vli­vem Japonců. Web zjiš­ťu­je, že Connor je člo­věk s vel­kou mocí. Společně pak vytvo­ří sehra­ný tým, kte­rý bude pro­vě­řen až na pokraj svých mož­nos­tí. Čím více pro­ni­ka­jí do záha­dy tajem­né vraž­dy, tím více pro­ni­ka­jí jejich krva­vá tajem­ství do nich samých. Každý úder srd­ce je při­bli­žu­je k nové­mu svě­tu a osu­do­vé zhou­bě.

12.9.

Rivalové navždy - bitva o tenisky - Prima MAX 12.9.2018  20:00 Prima MAX 13.9.2018  16:15

Německo ve dva­cá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí. V malé vís­ce začnou dva brat­ři vyrá­bět spor­tov­ní boty, kte­ré dosáh­nou mezi­ná­rod­ní­ho ohla­su. Ale Adi a Rudi Dasslerovi, z nichž jeden je intro­vert­ní ino­vá­tor, řeme­sl­ník a spor­to­vec a dru­hý vizi­o­nář­ský obchod­ní génius a impul­siv­ní suk­nič­kář, se začnou ve svých před­sta­vách stá­le význam­ně­ji roz­chá­zet. S nástu­pem nacis­tic­ké­ho reži­mu pře­ros­tou jejich dlou­ho­do­bé roz­dí­ly v hlu­bo­kou nedů­vě­ru, kte­rá nako­nec vede k vytvo­ře­ní dvou budou­cích nad­ná­rod­ních spo­leč­nos­tí ADIDAS a PUMA. Jejich legen­dár­ní riva­li­ta je nato­lik neú­stup­ná, že je pře­ne­se­na i na dal­ší gene­ra­ci a pro­vá­zí Adiho a Rudiho až do kon­ce jejich živo­tů.

Mazaný Filip - ČT2 12.9.2018  22:00

Po sed­mi letech reprí­zo­vá­ní úspěš­né­ho diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní se stej­no­jmen­ným názvem reži­sér Václav Marhoul pře­vá­dí do fil­mo­vé podo­by vlast­ní scé­nář inspi­ro­va­ný povíd­ka­mi ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Raymonda Chandlera. Tomáš Hanák v něm před­sta­vu­je sou­kro­mé­ho detek­ti­va Phila Marlowa, tedy kla­sic­ké­ho hrdi­nu, roman­tic­ké­ho kov­bo­je, kte­rý bere zákon do svých rukou v drs­né pré­rii vel­ko­měst. Je to pocti­vý a skep­tic­ký dříč, kte­rý se pla­ho­čí za svý­mi pří­pa­dy, kte­ré řeší po mno­ha omy­lech, čas­to ztý­ra­ný, zmlá­ce­ný zlo­čin­ci, nezříd­ka i poli­cií. V tom­to svě­tě nási­lí, nedů­vě­ry a korup­ce je všech­no pro­dej­né. Všechno kro­mě jeho samé­ho. Příběh je zasa­zen do pro­stře­dí měs­ta Los Angeles v roce 1937. Základní dějo­vou osou, toho­to jinak pro divá­ky vděč­né­ho kome­di­ál­ní­ho a paro­dic­ké­ho žán­ru, je zpr­vu banál­ní a chan­dle­rov­sky typic­ké vyhle­dá­ní pohře­šo­va­né oso­by. Celý pří­pad je však samo­zřej­mě dale­ko slo­ži­těj­ší a Marlowe postup­ně roz­plé­tá celé zamo­ta­né klub­ko vzta­hů a moti­vů a to až ke zdár­né­mu kon­ci.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2004/mazany-filip/

13.9.

Tváří v tvář - Nova 13.9.2018  22:10 Nova Cinema 15.9.2018  00:45

Losangelský agent FBI Sean Archer má s psy­cho­pa­tic­kým tero­ris­tou Castorem Tryem nevy­ří­ze­né účty. Před šes­ti lety se Castor poku­sil pří­liš schop­né­ho agen­ta zastře­lit ze zálo­hy a nešťast­nou náho­dou zabil jeho malé­ho syn­ka. Od té chví­le je Archer smr­tel­ně nebez­peč­né­mu Troyovi v patách. Žene ho tou­ha po pomstě. A vel­ký den odpla­ty koneč­ně nastal. V divo­ké honič­ce a mimo­řád­ně dra­ma­tic­ké pře­střel­ce Archer vítě­zí a nebez­peč­ný tero­ris­ta se v koma­tu a na pra­hu smr­ti oci­tá v taj­né vězeň­ské nemoc­ni­ci. Je ale sku­teč­ně dobo­jo­vá­no? Nikoli! Castor a jeho bra­tr Pollux něko­lik hodin před zatče­ním umíst­ni­li někde v Los Angeles bio­lo­gic­kou zbraň, kte­rou časo­va­ný spí­nač odpá­lí přes­ně za šest dní. Je tře­ba vypá­t­rat mís­to, kde je zákeř­ná bom­ba ulo­že­na. Jde o záchra­nu dese­ti­ti­sí­ců živo­tů. S pomo­cí nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie věd­ci transplan­tu­jí Archeovi tvář tero­ris­ty Castora. V tom­to doko­na­lém „pře­vle­ku“ má ve věze­ní zjis­tit od Castorova bra­t­ra Polluxe, kde leží bom­ba. To se Archeovi nako­nec poda­ří, ale na návrat k nor­má­lu je už poz­dě. Castor se totiž mezi­tím pro­bral z koma­tu, ukra­dl Archeovu tvář a zlik­vi­do­val všech­ny, kdo o zámě­ně tvá­ří vědě­li. Psychopatický tero­ris­ta se tak stal agen­tem FBI, zatím­co sku­teč­ný poli­cis­ta s tvá­ří mno­ho­ná­sob­né­ho vra­ha, trpí v přís­ně stře­že­ném kri­mi­ná­le. Podaří se mu uprch­nout a zís­kat zno­vu svou pra­vou identi­tu?

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2002/faceoff-tvari-v-tvar/

Total Recall - Prima Cool 13.9.2018  22:20 Prima MAX 14.9.2018  2:15

Hlavním hrdi­nou pří­bě­hu, ode­hrá­va­jí­cí­ho se v roce 2084, je sta­veb­ní děl­ník Douglas Quaid, kte­ré­ho sužu­jí děsi­vé noč­ní můry, týka­jí­cí se Marsu. Rozhodne se pro­to navští­vit neob­vyklou ces­tov­ní kan­ce­lář Total Recall, kte­rá nabí­zí dovo­le­nou for­mou implan­to­va­ných vzpo­mí­nek. Quaid si vybe­re dovo­le­nou na Marsu v podo­bě taj­né­ho agen­ta. Při implan­ta­ci vyjde naje­vo, že Quaid už jed­ny implan­to­va­né vzpo­mín­ky má. Vzápětí se ho poku­sí zavraž­dit dva lidé, kte­ré pova­žo­val za své blíz­ké. Nejprve pří­tel a vzá­pě­tí i jeho man­žel­ka Lori. Brzy poté se Quaid doví­dá, že byl na Marsu zaple­ten do odbo­je pro­ti tyran­ské­mu guver­né­ro­vi Cohaagenovi a pro­to se, pro­ná­sle­do­ván naja­tý­mi zabi­já­ky, na Mars vrá­tí, aby našel sám sebe a své vlast­ní vzpo­mín­ky. Okamžitě se oci­tá ve víru nebez­peč­ných udá­los­tí a stá­vá se roz­ho­du­jí­cím prv­kem na mis­ce vah vlek­lé vál­ky mezi rebe­ly a guver­né­ro­vou armá­dou. Americký sní­mek nato­čil v roce 1990 reži­sér Paul Verhoeven (RoboCop, Hvězdná pěcho­ta, Základní instinkt). Autoři scé­ná­ře, Ron Shusett a Dan O’Bannon (pro­sla­vi­li se jako scé­náris­té Vetřelce), se necha­li při vzni­ku pří­bě­hu inspi­ro­vat povíd­kou Philipa K. Dicka We Can Remember It for You Wholesale. Film zís­kal Oscara za spe­ci­ál­ní efek­ty a je dnes pova­žo­ván za žánro­vou kla­si­ku deva­de­sá­tých let 20. sto­le­tí.

14.9

Amazing Spider-Man - Prima Cool 14.9.2018  20:15 Prima Cool 15.9.2018  15:10

The Amazing Spider-Man je pří­bě­hem Petera Parkera (Garfield), mezi svý­mi vrs­tev­ní­ky nepří­liš oblí­be­né­ho stře­do­ško­lá­ka, kte­ré­ho v dět­ství opus­ti­li rodi­če a jeho výcho­vy se uja­li strý­ček Ben (Sheen) a tetič­ka May (Field). Jako vět­ši­na dospí­va­jí­cích se Peter sna­ží zjis­tit, kým vlast­ně je a proč se z něj stal člo­věk, kte­rým je. Současně má plnou hla­vu sta­ros­tí se svou prv­ní stře­do­škol­skou lás­kou Gwen Stacyovou (Stone) a spo­leč­ně pro­plou­va­jí úska­lí­mi lás­ky, závaz­ků a tajem­ství. Když Peter obje­ví tajem­ný kufřík, kte­rý nále­žel jeho otci, pus­tí se do pát­rá­ní po důvo­dech zmi­ze­ní svých rodi­čů – kte­ré ho zave­de pří­mo do spo­leč­nos­ti Oscorp a do labo­ra­to­ře dr. Curta Connorse (Ifans), býva­lé­ho otco­va kole­gy. Zatímco je Spider-Manovi před­ur­če­no, aby se stře­tl s Connorsovým alter-egem Lizardem, je Peter nucen uči­nit zásad­ní roz­hod­nu­tí o způ­so­bu vyu­ži­tí svých schop­nos­tí, kte­rá navždy změ­ní jeho život a defi­nu­jí pova­hu jeho ces­ty k hrdin­ství.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2012/the-amazing-spider-man-55/

Tísňová linka - Prima 14.9.2018  21:45

Tísňová lin­ka je bra­vur­ně nato­če­ný napí­na­vý thriller s okouz­lu­jí­cí Halle Berry v hlav­ní roli. Její Jordan je zku­še­ná ope­rá­tor­ka tís­ňo­vé lin­ky, kte­ré změ­ní život volá­ní zou­fa­lé dív­ky, jež se prá­vě sta­la obě­tí úno­su. Pro ni je tele­fo­nic­ké spo­je­ní s tís­ňo­vou lin­kou jedi­nou nadě­jí a slo­va pro­ná­še­ná klid­ným a roz­váž­ným hla­sem ženy na dru­hém kon­ci tele­fo­nu ji dodá­va­jí odva­hu. Operátorka se roz­hod­ne na vlast­ní pěst zachrá­nit dív­ku a posta­vit se tvá­ří tvář vra­ho­vi, s nímž se v minu­los­ti bohu­žel již setka­la.

15.9.

Simpsonovi ve filmu - Prima Cool 15.9.2018  20:00 Prima Cool 16.9.2018  16:15

Jeden z nej­ú­spěš­něj­ších tele­viz­ních seri­á­lů se koneč­ně dočkal prv­ní­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní. Populární rodin­ka Simpsonových ze Springfieldu bude ten­to­krát čelit glo­bál­ním výzvám a Homer pro­ve­de nej­hor­ší věc své­ho živo­ta. Na fil­mu pra­cu­jí stej­ní tvůr­ci jako na tele­viz­ním seri­á­lu, a tak se fanouš­ci dočka­jí vět­ši­ny svých oblí­be­ných postav. Zápletku však tají do posled­ní chví­le. Seriál, kte­rý již něko­lik let úspěš­ně uvá­dí i Česká tele­vi­ze, si u divá­ků vydo­byl výluč­nou pozi­ci pře­de­vším díky kom­bi­na­ci čer­né­ho a situ­ač­ní­ho humo­ru. Ten samo­zřej­mě ve fil­mu nebu­de chy­bět a už prv­ní zve­řej­ně­né zábě­ry vyvo­la­ly leh­kou kon­tro­ver­zi. Zejména ten, kde je Bart popr­vé za svou kari­é­ru nahý. Snahou tvůr­ců je k fil­mu při­táh­nout i ty divá­ky, kte­ří se zatím s feno­mé­nem Simpsonových pří­liš nese­tka­li a záro­veň uspo­ko­jit věr­né fanouš­ky a pře­kva­pit sami sebe.

Ve ved­lej­ších rolích se obje­ví i někte­ré fil­mo­vé hvězdy a sku­teč­né posta­vy ame­ric­ké his­to­rie. Tvůrci také odha­li­li, že se i ve Springfieldu začnou řešit pro­blémy jako zne­čiš­ťo­vá­ní ovzdu­ší, eko­lo­gic­ká kri­ze a sou­čas­ná ame­ric­ká poli­ti­ka. Práce na fil­mu zača­ly již v roce 2001, ale od té doby se něko­li­krát vel­mi radi­kál­ně pro­mě­nil scé­nář. I díky mimo­řád­né­mu záze­mí, kte­ré­ho se tvůr­cům dosta­lo od spo­leč­nos­ti Twentieth Century Fox, je film nato­če­ný v širo­ko­úhlém for­má­tu a s vět­ší pale­tou barev než jakou má tele­viz­ní seri­ál.

Film nada­bo­va­li stej­ní her­ci jako seri­ál, a tak se čeští divá­ci mohou těšit na výbor­né výko­ny Martina Dejdara, Jiřího Lábuse a dal­ších. Simpsonovi ve fil­mu jsou jed­ním z nej­o­če­ká­va­něj­ších pro­jek­tů letoš­ní­ho léta a to hlav­ně díky neo­ká­za­lé komi­ce, kte­rá už sko­ro dvě desít­ky let baví mili­ó­ny divá­ků na celém svě­tě.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2007/simpsonovi-ve-filmu-the-simpsons-movie/

Obecná škola - ČT1 15.9.2018  21:25

Je krát­ce po vál­ce a do chla­pec­ké tří­dy jed­né ze škol na před­měs­tí Prahy cho­dí také dese­ti­le­tý Eda Souček se svým kama­rá­dem Tondou. Stejně jako ostat­ní spo­lu­žá­ci, také Eda s Tondou zce­la igno­ru­jí poku­sy rezig­no­va­né uči­tel­ky Maxové o výu­ku a spíš než o uči­vo se zají­ma­jí o bar­vu jejích kalho­tek. Není divu, že se uči­tel­ka jed­no­ho dne zbláz­ní a na její mís­to nastou­pí nový uči­tel. Jmenuje se Igor Hnízdo a vymy­ká se všem uči­te­lům, kte­ré klu­ci do té doby pozna­li. Chodí ve vojen­ské uni­for­mě, na opasku má oprav­do­vou pis­to­li a oka­mži­tě zave­de ve tří­dě tuhý režim, jehož sou­čás­tí jsou také vel­mi sviž­ná rákoska a pou­ta­vá vyprá­vě­ní o váleč­ných zážit­cích, kte­rý­mi uči­tel pro­klá­dá pro­bí­ra­nou učeb­ní lát­ku. Přestože jsou jeho meto­dy neče­ka­ně účin­né, začnou se vel­mi brzy na uči­te­lem sta­ho­vat mra­ky. Nejenže někte­ří tak úpl­ně nevě­ří jeho hrdin­ským his­tor­kám, ale navíc se začne pro­je­vo­vat jeho sla­bost pro něž­né pohla­ví. Zhrzená tram­va­já­ko­va man­žel­ka, kte­rou Hnízdo opus­tí kvů­li koket­ním stu­dentkám, dvoj­ča­tům Fabiánovým, totiž napí­še udá­ní a uči­te­li hro­zí trest za mrav­ní delikt. Přestože se Eda stej­ně jako ostat­ní posta­ví za své­ho oblí­be­né­ho uči­te­le, začí­ná si uvě­do­mo­vat, že tím pra­vým hrdi­nou pro něj ve sku­teč­nos­ti není oká­za­le hrdin­ský uči­tel, ale jeho pun­tič­kář­ský tatí­nek Fanouš Souček, se svým nená­pad­ným, všed­ním přes­to však sku­teč­ným hrdin­stvím.

16.9.

Smrtonosná past 3 - Prima Cool 16.9.2018  20:00 Prima MAX 17.9.2018  14:50

Bruce Willis coby poli­cis­ta John McClane se vra­cí a ten­to­krát se utká v sou­bo­ji s nebez­peč­ným tero­ris­tou, kte­rý chce ochro­mit New York a dostat jeho hla­vu. Je totiž bra­t­rem zlo­čin­ce Grubera, jehož McClane spro­vo­dil ze svě­ta ve Smrtonosné pas­ti 1.

Do tře­ti­ce se setká­vá­me s poli­cis­tou Johnem McClanem, ten­to­krát v New Yorku. Žena ho opus­ti­la, kvů­li pití se oci­tl ve výsluž­bě a kole­go­vé si z něho spíš uta­hu­jí, než aby si ho váži­li. Ale to se záhy změ­ní, pro­to­že tero­ris­ta, kte­rý vyha­zu­je do vzdu­chu budo­vy vel­ko­měs­ta, chce Johnovu hla­vu. Nastraží po celé met­ro­po­li bom­by a John je donu­cen plnit jeho úko­ly, kte­ré se blí­ží sebe­vraž­dě. A pro­to­že mu jde oprav­du o krk, pro­bu­dí se v něm jeho zasu­té schop­nos­ti, zvlášť když zjis­tí, že jeho nepří­te­lem je Simon Gruber (Jeremy Irons), bra­tr Hanse Grubera, jehož McClane spro­vo­dil ze svě­ta v jed­nič­ce. Spojence neče­ka­ně zís­ká­vá v Zeovi (Samuel L. Jackson), maji­te­li obchůd­ku v Harlemu. Pomsta však je jen sou­čás­tí Simonova plá­nu, v němž jde ve sku­teč­nos­ti hlav­ně o zla­to ... Režisérem tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní je opět John McTiernan a v hlav­ní roli se vra­cí cha­risma­tic­ký Bruce Willis.(

Počátek - Nova Cinema 16.9.2018  20:00 Nova Cinema 19.9.2018  01:10

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je zku­še­ný zlo­děj, abso­lut­ní špič­ka v nebez­peč­ném umě­ní extrak­ce: krá­de­že cen­ných tajem­ství z hlou­bi pod­vě­do­mí během sně­ní, kdy je mysl nej­zra­ni­tel­něj­ší. Cobbova vzác­ná schop­nost z něj uči­ni­la vyhle­dá­va­né­ho hrá­če v zákeř­ném svě­tě kor­po­rát­ní špi­o­ná­že, ale také z něj udě­la­la uprch­lí­ka a stá­la ho všech­no, co kdy milo­val. Teď dosta­ne Cobb šan­ci na vykou­pe­ní. Jedna posled­ní akce mu může vrá­tit nor­mál­ní život, ale jen pokud se mu poda­ří pro­vést nemož­né – počá­tek. Místo doko­na­lé krá­de­že musí Cobb a jeho tým spe­ci­a­lis­tů zvrá­tit běh věcí. Jejich úko­lem není myš­len­ku ukrást, ale vnuk­nout ji. Pokud uspě­jí, půjde o doko­na­lý zlo­čin. Ale sebe­peč­li­věj­ší plá­no­vá­ní a odbor­ná zna­lost je nemů­že při­pra­vit na nebez­peč­né­ho nepří­te­le, kte­rý nej­spíš před­ví­dá kaž­dý jejich krok. Nepřítel, kte­ré­ho mohl čekat jen Cobb. Uznávaný reži­sér Christopher Nolan nato­čil mezi­ná­rod­ně obsa­ze­ný sci-fi akč­ní sní­mek „Počátek“, kte­rý vás zave­de nejen na různá mís­ta na svě­tě ale také do intim­ní­ho a neko­neč­né­ho svě­ta snů.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2010/pocatek/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,10393 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55811 KB. | 19.05.2022 - 20:57:58