Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > TV Tipy > Týden začneme Dějinami násilí a ukončíme další klasikou Slunce, seno, jahody

Týden začneme Dějinami násilí a ukončíme další klasikou Slunce, seno, jahody

Slunce

Krom vel­mi neú­spěš­né­ho Old Firehanda 6.8. dopo­ru­ču­ji  dal­ších 14 fil­mů, kte­ré oprav­du sto­jí za to sle­do­vat ve večer­ních a odpo­led­ních hodi­nách po prá­ci.

Pondělí - 6.8.

Dějiny násilí - Nova Cinema 6.8.2018  22:25 Nova Cinema 9.8.2018  01:20

Majitel malé­ho bis­tra Tom Stall si poklid­ně žije se svou man­žel­kou, práv­nič­kou Edie, a jejich dvě­ma dět­mi na malém měs­tě Millbrook ve stá­tě Indiana. Jediná noc však navždy změ­ní jejich živo­ty. Tom se sta­ne medi­ál­ním hrdi­nou poté, co zne­škod­ní dva bru­tál­ní vra­hy, kte­ří pře­pad­li jeho pod­nik. Snaží se vrá­tit zpět ke své­mu oby­čej­né­mu živo­tu, ale mar­ně. Náhlá slá­va při­ta­hu­je nežá­dou­cí pozor­nost okol­ní­ho svě­ta a při­vá­dí k němu záhad­né­ho muže Carla, kte­rý tvr­dí, že Tom není tím, za koho se vydá­vá. Vztah jeho rodi­ny je vysta­ven zkouš­ce a oni jsou najed­nou nuce­ni řešit vzá­jem­né vzta­hy, kte­ré se pod vli­vem okol­nos­tí začnou poma­lu hrou­tit. Tom si je vědom toho, že musí bojo­vat nejen o svůj život, ale i o život své rodi­ny.

Těžko ho zabít - Nova Cinema 7.8.2018  00:10

Agent Mason Storm (Steven Seagal) odha­lil spo­je­ní vyso­ce posta­ve­ných poli­ti­ků s mafií. Protože se nechtěl nechat zasta­vit v boji pro­ti korup­ci, zlo­čin­ci při­pra­vi­li kru­tou pomstu - sku­pi­na vra­hů pře­padla jeho rodi­nu a Masonova man­žel­ka je zastře­le­na. Také agen­ta pova­žu­jí za mrt­vé­ho. Mason Storm však žije. Bude trvat vel­mi dlou­ho, než se pus­tí do hle­dá­ní vra­hů. Potom už jej však nic nezastavíDetektiv Mason Storm poří­dí usvěd­ču­jí­cí video­zá­znam schůz­ky nezná­mé­ho poslan­ce se zlo­či­nec­kým pod­svě­tím, na níž se domlou­vá vraž­da sená­to­ra Campbella, po jehož křes­le posla­nec tou­ží. Zločinci však Storma odha­lí, a aby zís­ka­li video­ka­ze­tu, vyvraž­dí celou Stormovu rodi­nu. Nevšimnou si však, že syn sta­čil uprch­nout. Vážně zra­ně­ný Storm, ofi­ci­ál­ně pro­hlá­še­ný za mrt­vé­ho, upad­ne do kóma­tu. Zatímco zko­rum­po­va­ný kapi­tán Huiland se poku­sí Stormovu památ­ku pošpi­nit, jeho kole­ga a pří­tel O´Malley zachrá­ní usvěd­ču­jí­cí video­zá­znam a zajis­tí, aby byl Storm inko­gni­to pře­ve­zen do bez­pe­čí, kde by se pří­pad­ně mohl uzdra­vit. Storm se po sed­mi letech pro­be­re z kóma­tu. Mafiáni se to ale dozvě­dí a ihned se ho pokou­še­jí zabít. Storma zachrá­ní zdra­vot­ní sest­ra Andy Stewartová, kte­rá ho ukry­je. Detektiv se postup­ně uzdra­vu­je a fyzic­ky i psy­chic­ky se při­pra­vu­je k odpla­tě a odha­le­ní spik­nu­tí. Andy a Storm se do sebe brzy zami­lu­jí. Zločinci však sta­hu­jí smyč­ku kolem Storma a likvi­du­jí všech­ny, kte­ří pře­ká­že­jí. Storm navá­že kon­takt s O´Malleym a posí­len zjiš­tě­ním, že jeho syn pře­žil, začí­ná tvr­dě usi­lo­vat o napl­ně­ní spra­ve­dl­nos­ti.

Úterý - 7.8.

Křidýlko nebo stehýnko - ČT1 7.8.2018  22:30

Dejte pozor - dnes ochut­ná­vá sám Louis de Funès! Charles Duchemin je vyda­va­te­lem slav­né­ho prů­vod­ce gastro­no­mií a neko­ru­no­va­ným krá­lem labuž­ní­ků. Proto ces­tu­je bez pře­stáv­ky a inko­gni­to po celé zemi, aby pro­zkou­mal fran­couz­skou gastro­no­mii. Charles dou­fá, že v jeho šlé­pě­jích se vydá i jeho syn Gérard, kte­rý sice zdě­dil po svém otci smy­sl pro chu­tě, ale před­nost dává prá­ci v cir­ku­su, kde vystu­pu­je inko­gni­to jako klaun. Otec však chce za kaž­dou cenu dosáh­nout své­ho. Situaci ješ­tě více zkom­pli­ku­je otco­va nová sekre­tář­ka, kte­rá pad­ne Gérardovi do oka ve svých sou­dech je Duchemin neú­pros­ný - jíd­lo je pře­ce jed­na ze slav­ných tra­dic slad­ké Francie, a tak má i mezi restau­ra­té­ry mno­ho nepřá­tel. Tím nej­za­vi­lej­ším je Tricatel - maji­tel mno­ha restau­ra­cí, zakla­da­tel a pro­pa­gá­tor továr­ní syn­te­tic­ké kuchy­ně.

Rodinný film - ČT1 7.8.2018  20:55

Jak se vypo­řá­da­jí s neče­ka­nou svo­bo­dou dvě dospí­va­jí­cí děti, jejichž rodi­če se vyda­li na plav­bu jach­tou po oce­á­nu? Co udě­lá odlou­če­ní s dosud per­fekt­ně fun­gu­jí­cí rodi­nou? A co když do toho­to rodin­né­ho „tes­tu“ vstou­pí dal­ší, neče­ka­ně dra­ma­tic­ká udá­lost?

Středa - 8.8.

Báječný den - Prima MAX 7.8.2018  17:40 Prima MAX 8.8.2018  13:00

Melanie Parkerová (Pfeiffer) žong­lu­je mezi kari­é­rou archi­tekt­ky a rolí svo­bod­né mat­ky. Jack Taylor (Clooney) se vyhý­bá závaz­kům, pra­cu­je v novi­nách jako autor vše­mi milo­va­ných sloup­ků a svou dce­ru si k sobě bere kaž­dý dru­hý víkend. Když jejich děti zmeš­ka­jí škol­ní výlet, Melanie s Jackem sou­hla­sí pro jeden den s hlí­dá­ním svých dětí. V násle­du­jí­cích dva­nác­ti hodi­nách dojde k mno­ha nepo­ve­de­ným štastným náho­dám, kte­ré roz­hod­nou o neče­ka­ném kon­ci...

Tři mušketýři 2 - ČT2 8.8.2018  22:00

Jeden za všech­ny, všich­ni za jed­no­ho! Příběh o odva­ze, cti, přá­tel­ství, věr­né lás­ce, ale záro­veň o zra­dě, intri­kách a pod­los­ti. Výpravný film Tři muš­ke­tý­ři ang­lic­ké­ho reži­sé­ra Richarda Lestera s leh­kým humo­rem roz­ví­jí roman­tic­ké­ho ducha slav­né­ho romá­nu Alexandra Dumase. Vypráví o dob­ro­druž­stvích d’Artagnana (Michael York) a jeho přá­tel Athose (Oliver Reed), Porthos (Frank Finlay) a Aramise (Richard Chamberlain), o jejich lás­ce k boji pro boj samot­ný, o jejich odva­ze, s jakou se posta­ví pro­ti vše­moc­né­mu kar­di­ná­lu Richelieu (Charlton Heston) v zájmu ochra­ny krá­lov­ni­ny cti. S dáv­kou iro­nie tvůr­ci zob­ra­zu­jí život na dvo­ře Ludvíka XIII., Kardinála Richelieu, Buckinhamovu lás­ku ke krá­lov­ně Anne (Geraldine Chaplinová) i d’Artagnanovu lás­ku ke krás­né Constancio (Raquel Welch). Působivé šer­míř­ské sou­bo­je, ukáz­ky jez­dec­ké­ho umě­ní, boha­tá výpra­va, kame­ra, vyu­ží­va­jí­cí krá­sy země, a pře­de­vším her­ci zvuč­ných jmen, pat­ří ke kla­dům Lesterovho ztvár­ně­ní zná­mé­ho pří­bě­hu.

Čtvrtek - 9.8.

Falešná hra s králíkem Rogerem - Nova Cinema 9.8.2018  14:35 Nova Cinema 11.8.2018  07:10

Když se Steven Spielberg a Robert Zemeckis roz­hod­li nato­čit ten­to film, vyvstal před nimi nesnad­ný úkol: vymys­let tech­no­lo­gii, kte­rá by na plát­ně pomoh­la vytvo­řit ilu­zi, jakou divá­ci dopo­sud nevi­dě­li. FALEŠNÁ HRA S KRÁLÍKEM ROGEREM vychá­zí z myš­len­ky, že kres­le­ní hrdi­no­vé ani­mo­va­ných gro­te­sek vedou mimo kame­ru své sou­kro­mé živo­ty a pro­ží­va­jí stej­né sta­ros­ti a rados­ti jako lidé z masa a kos­tí. Žijí sice v ani­mo­va­ném měs­teč­ku Toontown (Kreslounov), čas­to se ovšem potu­lu­jí po holly­wo­od­ských stu­di­ích. Koexistence „kres­lou­nů“ a lidí je roz­tříš­tě­na ve chví­li, kdy je zamor­do­ván maji­tel pozem­ků Toontownu a pode­zře­ní pad­ne na bílé­ho krá­lí­ka Rogera. Do pří­pa­du se zaple­te i sou­kro­mé očko a musí čelit úsko­kům sadis­tic­ké­ho soud­ce, kte­rý hod­lá Toontown vyma­zat z povrchu země a mís­to něj posta­vit dál­ni­ci.

Zemeckisův a Spielbergův expe­ri­ment měl pro­hlou­bit komu­ni­ka­ci her­ce s kresbič­kou, zdo­ko­na­lit syn­chro­ni­za­ci, umož­nit kame­ře vol­ný pohyb a dodat figur­kám troj­roz­měr­nou plas­tič­nost. Animátor, kte­rý by něco tako­vé­ho doká­zal, byl pou­ze jeden - Richard Williams. Tvůrci při­ja­li pra­vi­dlo, že her­ci budou pou­ze „har­mo­nic­kým doplň­kem a sou­čás­tí ani­mo­va­né­ho fil­mu“. Každá sek­ven­ce byla roz­kres­le­na záběr po zábě­ru a hra­né pasá­že se muse­ly při­způ­so­bit mož­nos­tem pohy­bu kres­le­ných postav. Herci nato­či­li „živou“ akci, při kte­ré hrá­li „nasu­cho“ a komu­ni­ko­va­li s nevi­di­tel­ný­mi pro­ti­hrá­či. Teprve doda­teč­ně byly na kaž­dé políč­ko ruč­ně vko­pí­ro­vá­ny kres­le­né posta­vy.

Zapomenout na kon­ven­ce ani­mo­va­né­ho fil­mu se tvůr­cům vypla­ti­lo - jejich kome­die je zatím nej­lep­ší sym­bi­ó­zou hra­né­ho fil­mu a ani­ma­ce, kte­rou pře­ko­ná asi jen počí­ta­čo­vá tech­no­lo­gie. Na auten­ti­ci­tě obra­zu má obrov­skou záslu­hu pře­de­vším před­sta­vi­tel detek­ti­va Eddieho Bob Hoskins. V prázd­ném pro­sto­ru doká­zal vní­mat své nee­xis­tu­jí­cí part­ne­ry a „hrát tak, jako by s ani­mo­va­ný­mi krá­lí­ky roz­mlou­val celá léta.“ Příběh o krá­lí­ko­vi Rogerovi, kte­rý byl faleš­ně obvi­něn z vraž­dy domně­lé­ho milen­ce své nebez­peč­ně smy­sl­né man­žel­ky Jessiky, pro­po­ju­je dva zdán­li­vě neslu­či­tel­né ame­ric­ké fil­mo­vé žán­ry 40. let: kres­le­nou gro­tes­ku s kri­mi­nál­ním pří­bě­hem „drs­né ško­ly“. Výprava, kos­týmy i nasví­ce­ní se podo­ba­jí kla­sic­kým fil­mům „noir“, dia­lo­gy jis­kří břit­ký­mi bon­mo­ty a čer­ným humo­rem a struk­tu­ra sním­ku pře­jí­má mode­lo­vé prin­ci­py detek­tiv­ní šará­dy. Do krva­vé­ho komplo­tu však nejsou zaple­te­ni lidé - s výjim­kou Eddieho a jeho milen­ky Dolores - ale nevin­ná disneyov­ská zví­řát­ka, pro něž je nej­vět­ší tragé­dií, když se pub­li­kum nesmě­je jejich vti­pům...

O oje­di­ně­los­ti celé­ho pro­jek­tu svěd­čí i fakt, že se v něm obje­vu­jí nejen disneyov­ské figur­ky, ale i kres­le­ní hrdi­no­vé dal­ších fil­mo­vých spo­leč­nos­tí. Mezi eli­tu se při­ro­ze­ně začle­ni­la i ústřed­ní man­žel­ská dvo­ji­ce. Králík Roger je sice občas tro­chu hys­te­ric­ký, jeho mimi­ka je však odzbro­ju­jí­cí. Předobrazem pro jeho dráž­di­vě koke­tu­jí­cí ženu Jessicu se sta­la mimo jiné ruso­vla­sá Rita Hayworthová. V ori­gi­ná­le ji namlu­vi­la Kathleen Turnerová, kte­rá ero­tic­kým hla­sem šeptá věty typu: „Já nejsem špat­ná - mě jenom takhle nakres­li­li.“

Volný pád - 21:55-00:05  Nova Cinema

Je 12. červ­na 1991. Za nesne­si­tel­né­ho hor­ka uvíz­ly v doprav­ní zácpě upro­střed Los Angeles desít­ky řidi­čů. Nervozita a napě­tí houst­ne, až jed­no­mu z nich povo­lí ner­vy. William Foster vystou­pí z vozu a se slo­vy „Jdu domů!“ se vydá na ces­tu z níž, jak se poz­dě­ji uká­že, není návra­tu. V oka­mži­ku, kdy mu aro­gant­ní pro­da­vač odmít­ne vyho­vět a rozmě­nit na tele­fon, se totiž osob­ní vzpou­ra muže nazý­va­né­ho dále jen D-Fens (defen­ce = angl. obra­na) mění v pomstu. Pomstu svě­tu, měs­tu, spo­leč­nos­ti, lidem. Baseballovou pál­ku, jeho prv­ní zbraň postup­ně nahra­dí nože, puš­ka, samo­pal. Jeho ces­ta je stá­le víc destruk­tiv­ní, zůstá­va­jí za ním trosky a poz­dě­ji i mrt­ví. A přes­to jej plně chá­pe­te, pro­to­že dělá to, co bys­te čas­to nej­ra­dě­ji udě­la­li sami. Po sto­pách tra­gic­ké­ho hrdi­ny se vydá­vá poli­cis­ta Prendergast, kte­rý má prá­vě ode­jít do výsluž­by. Přestože chá­pe, co se ode­hrá­vá ve Fosterově nit­ru, je pře­svěd­čen, že ho musí zasta­vit.

Pátek - 10.8.

Smrtonosná zbraň 3 - Nova 10.8.2018  22:25 Nova Cinema 12.8.2018  00:35

Přestřižení nespráv­né­ho drá­tu časo­va­né nálo­že zde­mo­lu­je nejen sed­mi­po­scho­ďo­vou budo­vu, ale také sen detek­ti­va Murtaugha o klid­ném odcho­du do důcho­du za něko­lik dnů. Se svým poně­kud ztřeš­tě­ným part­ne­rem Riggsem skon­čí u pochůz­ká­řů a vyšet­řo­vá­ní jejich pří­pa­du - krá­de­ži zbra­ní s poli­cej­ních skla­dů - se ujme ser­žant­ka Lorna Coleová, poli­cist­ka s oce­lo­vý­mi ner­vy a per­fekt­ní zna­los­tí ori­en­tál­ních bojo­vých umě­ní. Zprvu odmí­tá s býva­lý­mi detek­ti­vy spo­lu­pra­co­vat, ale nako­nec vez­me na milost je i jejich zná­mé­ho Lea Getze, rea­lit­ní­ho agen­ta a nad­še­né­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka. Pátrání vede k býva­lé­mu poli­cis­to­vi Travisovi. Zdá se, že ten­to sou­peř, obklo­pe­ný ban­dou ost­rých hochů, bude díky svým zna­los­tem poli­cej­ních metod nad síly tří detek­ti­vů a jejich pomoc­ní­ka. Tvrdý boj o pře­ži­tí vrcho­lí a po obje­ve­ní spe­ci­ál­ní muni­ce na pro­bí­je­ní neprů­střel­ných vest ve výzbro­ji gan­gs­te­rů ztrá­cí Murtaugh jis­to­tu, že se vysně­né­ho důcho­du dočká.

https://www.kritiky.cz/tv-recenze/2002/smrtonosna-zbran-3/

Ona - Nova Cinema 10.8.2018  21:45 Nova Cinema 12.8.2018  02:40

Děj sním­ku Her se ode­hrá­vá v Los Angeles v neda­le­ké budouc­nos­ti. Theodore (Joaquin Phoenix) je kom­pli­ko­va­ný a cit­li­vý muž, kte­rý se živí psa­ním dojem­ných a osob­ních dopi­sů pro dru­hé. Se zlo­me­ným srd­cem po ukon­če­ní dlou­hé­ho vzta­hu se začne zají­mat o nový, pokro­či­lý ope­rač­ní sys­tém, o kte­rém jeho výrob­ce tvr­dí, že před­sta­vu­je zce­la uni­kát­ní a intu­i­tiv­ní bytost. Po jeho insta­la­ci se sezna­mu­je se „Samanthou“, umě­lou inte­li­gen­cí s milým žen­ským hla­sem (Scarlett Johansson), kte­rá má zají­ma­vé postře­hy, je cit­li­vá a pře­kva­pi­vě vtip­ná. Jak její potře­by a poža­dav­ky ros­tou spo­leč­ně s těmi jeho, mění se jejich přá­tel­ství ve sku­teč­nou vzá­jem­nou lás­ku.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2014/ona-65/

Sobota - 11.8.

Klik - život na dálkové ovládání - Nova 11.8.2018  15:00 Nova Cinema 13.8.2018  18:05

Michael Newman (Adam Sandler) je věč­ně usta­ra­ný wor­kho­lik. Nemá téměř žád­ný čas na svou ženu (Kate Beckinsale) a děti, zvlášť když musí neu­stá­le usi­lo­vat o pří­zeň nevděč­né­ho šéfa (David Hasselhoff) a bojo­vat o zaslou­že­né pový­še­ní. Až potrh­lý pro­da­vač Morty (Christopher Walken) mu nabíd­ne klíč ke spl­ně­ní všech jeho přá­ní: magic­ké dál­ko­vé ovlá­dá­ní, díky kte­ré­mu se může vyhnout všem život­ním pře­hma­tům, jež pro něj měly stá­le nepří­jem­něj­ší důsled­ky. Michael své nové schop­nos­ti před oko­lím ško­do­li­bě tají, zrych­le­ně pře­ska­ku­je nemi­lé udá­los­ti své rodi­ny i svých přá­tel a vůbec si neu­vě­do­mu­je, že dál­ko­vé ovlá­dá­ní postup­ně pře­bí­rá kon­t­ro­lu nad jeho živo­tem.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2007/klik-zivot-na-dalkove-ovladani-click/

Moje tlustá řecká svatba - Prima 11.8.2018  16:50

Když se mla­dý Američan - vege­ta­ri­án - zami­lu­je do Kanaďanky řec­ké­ho půvo­du, ješ­tě netu­ší, co ho čeká. Rodina budou­cí nevěs­ty je totiž pře­svěd­če­na, že budou­cí zeť se musí stát 100 % čle­nem rodi­ny. Jídlo, tra­di­ce, rodin­ný pod­nik to jsou Ianovi rados­ti nad­chá­ze­jí­cích dnů.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2002/moje-tlusta-recka-svatba/

Neděle 12.8.

Slunce, seno, jahody - Prima 12.8.2018  20:15 Prima MAX 14.8.2018  11:15

Všechno začí­ná v oka­mži­ku, kdy do jiho­čes­ké vís­ky Hoštice při­chá­zí stu­dent vyso­ké země­děl­ské ško­ly Šimon Plánička, aby nastou­pil v míst­ním JZD na bri­gá­du a sou­čas­ně se poku­sil pro­vě­řit v pra­xi svůj expe­ri­ment na téma „doji­vost krav v závis­los­ti na kul­tu­ře pro­stře­dí.“ Vedení JZD však nechce o pochyb­ném expe­ri­men­tu ani sly­šet. Všechno se však změ­ní v oka­mži­ku, kdy se po ves­ni­ci roz­křik­ne, že je Šimon synem před­se­dy kraj­ské země­děl­ské sprá­vy, také se totiž jme­nu­je Plánička. Blažena, dce­ra paní Škopkové u níž je Šimon uby­to­ván dosta­ne za úkol vypá­t­rat, jak se věci mají. Všechno však kom­pli­ku­je žár­li­vost Blaženina klu­ka Vency. Film musel být před uve­de­ním do dis­tri­buce pro kina zkrá­cen o deset minut.

Honba za klenotem Nilu - Prima MAX 11.8.2018  20:00

V závě­ru HONBY ZA DIAMANTEM spi­so­va­tel­ka Joan Wilderová (Kathleen Turner) a pout­ník Jack Colton (Michael Douglas) vyplu­li spo­lu k zápa­du slun­ce. V tom­to pokra­čo­vá­ní spo­lu s Ralphem (Danny DeVito) za zády opět ces­tu­jí, ten­to­krát naskrz divo­či­nou sever­ní Afriky. Ani zrád­né kme­ny, smr­tí­cí kob­ky, či napo­hled nepře­ber­né množ­ství niče­mů nemů­že toto trio jed­nou pro­vždy zasta­vit před hle­dá­ním tajem­né­ho kle­no­tu.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81376 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53669 KB. | 18.09.2021 - 00:15:11