Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > TV Tipy > Týden začne klasikou od Polanského a skončí Nolanovým Barmanem

Týden začne klasikou od Polanského a skončí Nolanovým Barmanem

New
New

Během týd­ne není moc kva­lit­ních fil­mů, ale přes­to se najde něko­lik fil­mů, co by jste nemě­li opo­me­nout. Například pon­děl­ní 48 hodin v Paříži, stře­deč­ní 8 MM, v pátek Akta X (prv­ní film) a v nedě­li prv­ní Batman od Nolana.

Pondělí 8.10.

48 hodin v Paříži - ČT2 8.10.2018 21:55

Americký kar­di­o­log Richard Walker si po pří­jez­du do milo­va­né Paříže zpí­vá ve spr­še hote­lo­vé­ho poko­je, když ze sebe smý­vá roz­ča­ro­vá­ní nad zpož­dě­ním své­ho letec­ké­ho spo­je. Po chví­li zjiš­ťu­je, že jeho man­žel­ka Sondra zmi­ze­la. Vydává se ji hle­dat a nará­ží na jazy­ko­vé pře­káž­ky, roz­díl­nou men­ta­li­tu, apa­tic­ké poli­cis­ty a zapře­né byro­kra­ty. Sondra byla une­se­na a Walker, posed­lý tou­hou po jejím nale­ze­ní, nachá­zí jedi­né­ho spo­jen­ce - moder­ní osa­mě­lou dív­ku, kte­rá zná míst­ní pomě­ry...

Úterý 9. 10.

Život po životě - Nova Cinema 9.10.2018 20:00 Nova Cinema 10.10.2018 15:15

Tento film vyprá­ví pří­běh tří lidí, kte­ré něja­kým způ­so­bem postih­la smrt. George (Matt Damon) je ame­ric­ký děl­ník, kte­rý má zvlášt­ní napo­je­ní na posmrt­ný život. Na dru­hé stra­ně svě­ta pro­ži­je fran­couz­ská novi­nář­ka Marie (Cécile De France) oka­mžik, kdy se ocit­ne blíz­ko smr­ti, což napros­to otře­se jejím vní­má­ním rea­li­ty. A když lon­dýn­ský ško­lák Marcus ztra­tí nej­bliž­ší­ho člo­vě­ka, potře­bu­je nut­ně odpo­vě­di na otáz­ky, kte­ré s odcho­dem milo­va­né oso­by vyvstá­va­jí. Každý je na ces­tě za hle­dá­ním prav­dy, jejich živo­ty se pro­tnou a navždy změ­ní tím, v co věří, že by moh­lo být – nebo musí být – po živo­tě.

Středa 10.10.

Sucker Punch - Nova Cinema 10.10.2018 22:10 Nova Cinema 12.10.2018 00:25Čtvrtek 11.10.

Epická akč­ní fan­ta­sy podí­va­ná nás zave­de do smyš­le­né­ho svě­ta mla­dé dív­ky, jejíž sno­vý svět posky­tu­je únik z tem­né rea­li­ty. Nelimitovaná hra­ni­ce­mi času a pro­sto­ru může jít kam­ko­li si její mysl zama­ne. Jenže neu­vě­ři­tel­ná dob­ro­druž­ství jak­si sma­zá­va­jí hra­ni­ce mezi sku­teč­nos­tí a fan­ta­zií... s mož­ná tra­gic­ký­mi násled­ky

Čtvrtek 11.10.

8 MM - Nova 11.10.2018 22:10 Nova Cinema 12.10.2018 23:45

Soukromý detek­tiv Tom Welles (Nicolas Cage) dostá­vá svůj „vel­ký“ pří­pad. Vdova po úcty­hod­ném mili­ar­dá­ři našla v man­že­lo­vě sej­fu 8mm ama­tér­ský film se sadis­tic­kou vraž­dou mla­dé dív­ky. Jde o tu nej­tvrd­ší por­no­gra­fii v té nej­zvrh­lej­ší podo­bě. Detektiv má najít odpo­věď na děsi­vou otáz­ku o půvo­du fil­mu. Jedná se o doko­na­le nato­če­né super­hard­co­re por­no, nebo se tu před oči­ma šoko­va­né­ho divá­ka ode­hrá­vá sku­teč­ná vraž­da? Tom Welles se lou­čí s man­žel­kou a malou dcer­kou a z pokli­du své­ho idy­lic­ké­ho domo­va v penn­syl­ván­ském zapa­dá­ko­vě se vydá­vá po sto­pách 8 mm fil­mu do Los Angeles. Už při prv­ním sezná­me­ní se zvrhle fas­ci­nu­jí­cím polo­svě­tem por­no­gra­fie zjis­tí, že za pat­řič­ný obnos lze uko­jit i tu nej­od­por­něj­ší sadis­tic­kou chout­ku. Jeho pát­rá­ní po osu­dech nezvěst­né dív­ky z fil­mu se rych­le mění v šoku­jí­cí a smr­tel­ně nebez­peč­nou ces­tu napříč deví­ti kru­hy pozem­ské­ho pek­la. I ten, kdo vyváz­ne živý, už nikdy nebu­de stej­ný jako dřív...

Pátek 12.10.

Looper - Prima 12.10.2018 21:45

Loopeři jsou nájem­ní zabi­já­ci, kte­ří pra­cu­jí pro zlo­či­nec­kou orga­ni­za­ci. Jejich úkol je tra­dič­ní: oso­by, kte­ré jsou pro sdru­že­ní něja­kým způ­so­bem nepo­ho­dl­né, zastře­lí a zba­ví se těla. Odměnu za vyko­na­nou prá­ci pak vždy najdou pří­mo u své obě­ti. A za svou krva­vou prá­ci jsou pla­ce­ni oprav­du veli­ce dob­ře. Existuje pro ně pou­ze jedi­né pra­vi­dlo – za žád­nou cenu nikdy nesmí nechat svůj cíl utéct. Joe (Joseph Gordon-Levitt) pat­ří mezi loo­pe­ry, spo­leh­li­vě vyko­ná­vá svou prá­ci a uží­vá si luxus­ní­ho, bez­sta­rost­né­ho živo­ta. A to pla­tí až do chví­le, kdy dosta­ne dal­ší zakáz­ku. K jeho vel­ké­mu pře­kva­pe­ní se totiž před jeho při­pra­ve­nou zbra­ní obje­ví on sám, jen o něco star­ší (Bruce Willis). Tato situ­a­ce se moh­la při­ho­dit jedi­ně díky dal­ší zvlášt­nos­ti této prá­ce – orga­ni­za­ce loo­pe­rům totiž jejich „kli­en­ty“ posí­lá z budouc­nos­ti. Popravované obě­ti jsou trans­por­to­vá­ny zpět v čase a to pří­mo před hla­veň urče­né­ho loo­pe­ra. A Joeovi zbý­vá jen zlo­mek vte­ři­ny k zásad­ní­mu roz­hod­nu­tí – má zastře­lit sám sebe?

Sobota 13.10.

Akta X – Film - Prima Cool 13.10.2018 23:10 Prima MAX 13.10.2018 23:50

Po léta byla rea­li­ta pře­kru­co­vá­na, fak­ta mani­pu­lo­vá­na a prav­da skrý­vá­na. Teď při­chá­zí Mulder a Scullyová, agen­ti FBI, aby posklá­da­li celou sklá­dač­ku v jeden celek a vysvět­li­li nevy­svět­li­tel­né. Ale ani ten­to­krát jejich ces­ta za prav­dou nebu­de pro­cház­ka růžo­vým sadem a celé jejich vyšet­řo­vá­ní bude neu­stá­le někým úmy­sl­ně maře­no.

Neděle 14.10.

Batman začíná -Nova Cinema 14.10.2018 20:00 Nova Cinema 15.10.2018 15:50

Film popi­su­je počát­ky legen­dy o tajem­ném Batmanovi a zje­ve­ní Temného rytí­ře coby síly dob­ra v Gotham City. Zklamaný dědic tová­ren Bruce Wayne ces­tu­je těs­ně po úmr­tí svých rodi­čů po svě­tě a hle­dá způ­sob, jakým by bojo­val s nespra­ve­dl­nos­tí a jak by obrá­til strach pro­ti těm, kte­ří okrá­da­jí báz­li­vé. Po čase se vra­cí zpět do Gotham City a vzá­pě­tí vypouš­tí do svě­ta své dru­hé já, mas­ko­va­né­ho bojov­ní­ka Batmana, kte­rý pou­ží­vá svo­ji sílu, inte­li­gen­ci a řadu svých tech­nic­kých vymo­že­nos­tí k boji pro­ti zlo­věst­ným silám, kte­ré ohro­žu­jí měs­to...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,49669 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56613 KB. | 03.07.2022 - 14:01:06