Twister - Jsou to ve skutečnosti naprostí šílenci.

Twist

Running from hell Vědátoři posed­lí zkou­ma­vým duchem nehle­dí na těles­né rizi­ko a lezou do chřtá­nů sop­tí­cích vul­ká­nů, hor­kých pra­me­nů a čelis­tí žra­lo­ků, jen aby poří­di­li jedi­neč­ný sní­me­ček nebo ode­bra­li dra­ho­cen­ný vzo­rek. To však jenom pro ilu­stra­ci. Film Twister je o úchyl­ce vedou­cí rela­tiv­ně nor­mál­ní lidi ke kočov­né­mu živo­tu a stí­há­ní atmo­sfé­ric­ké­ho feno­mé­nu ame­ric­ké­ho jihu, tor­nád. O niči­vé rotač­ní smrš­ti, vysá­va­jí­cí svým typic­kým cho­bo­tem všech­no uvol­ni­tel­né, včet­ně lidí, vozi­del, dobyt­ka a tře­ba i celých domů, víme (tedy my = civi­li­zo­va­ný svět) nepří­liš mno­ho. Není tedy divu, že se ambi­ci­óz­ní mete­o­ro­lo­go­vé sna­ží pro­sla­vit objas­ně­ním jejich cho­vá­ní, mode­lo­vat tor­ná­da na počí­ta­čích a v koneč­ném prak­tic­kém efek­tu před­ví­dat a varo­vat oby­va­tel­stvo v dosa­hu.

Česká fil­mo­vá dis­tri­buce se roz­hod­la, že název fil­mu nepře­lo­ží a obo­ha­tí tak slov­ník cizích slov o dal­ší ame­ri­ka­nis­mus. V tichý pro­test pro­ti této pra­xi budu nadá­le nazý­vat film Fukéř.

Bill and Jo's GroupSkupina Jo Hardingové (Helen Hunt) je sbír­ka uni­ver­zit­ních své­rá­zů. Vybaveni roz­ma­ni­tý­mi hej­blát­ky včet­ně dru­ži­co­vých spo­jů, potlou­ka­jí se Oklahomou a při­leh­lý­mi stá­ty a sna­ží se tor­ná­du pře­ho­dit son­du „Dorotku“, v pod­sta­tě high-tech kýbl plný malin­kých son­di­ček, jež se mají roz­lézt do vzduš­ných prou­dů smrš­tě a tak je mapo­vat. Je to nápad Joina man­že­la Billa (Bill Paxton), se kte­rým se roz­vá­dí, a kte­rý sku­pi­nu vyhle­dá spo­lu se svou novou snou­ben­kou Melissou (Jami Gertz). Bill je při­ta­ho­ván ke své sta­ré prá­ci a oblí­be­né par­tě, až se nako­nec oba (Melissa ne moc ráda) při­po­jí k honič­ce za veli­kým tor­ná­dem, kte­ré sli­bu­je být nej­vět­ší za půl sto­le­tí.

Deploying DorothyNejsou však sami. Bývalý kole­ga Jonas Miller (Cary Elwes), jenž vytvo­řil vlast­ní, lépe finan­co­va­nou sku­pi­nu, hod­lá tor­ná­do zkou­mat son­dou „vlast­ní“ kon­struk­ce, „náho­dou“ téměř totož­né s Billovou „Dorotkou“. Závod o to, kdo nejdří­ve umís­tí son­du do ces­ty tor­ná­da se stá­vá vel­mi pres­tiž­ní sou­tě­ží, jejíž účast­ní­ci pře­kra­ču­jí rozum­ná hra­ni­ce rizi­ka.

Více na Kritiky.cz
Ovidiova poslední láska - kniha Rusavi začíná vyprávět příběh o svém pánovi a druhovi Ovidiovi, přičemž se stala i jeho...
X-Men: První třída - když čtvrtý díl přebere nový režisér (Matthew Vaughn) Žádná akční řežba. Žádné hloupé dialogy sesmolené někde na koleni a napsané na umašt...
Disenchantment (Love’s Tender Rampage (S01E07)) Sedmý díl je konečně méně zábavný, než jsem čekal. Hlavní zápletkou je příběh Elfiho,...
Westworld Trailer na 2. sezónu seriálu Westworld, která má premiéru v dubnu....
Ant-Man Tak mám pro vás připraven první obsah filmu. Budu postupně připravovat další a další obsah...

Barn GoneV zábě­ru Fukéře je časo­vý úsek jed­no­ho odpo­led­ne, veče­ra, noci a rána, během kte­ré­ho se hlav­ně honí tor­ná­da, ale i cito­vý troj­ú­hel­ník Jo - Bill - Melissa je podro­ben těž­ké zkouš­ce (ne ohněm, ale větrem). Chudák Melissa, tak­to sexu­ál­ní porad­ce, je tvr­dou pra­cí pol­ních mete­o­ro­lo­gů zce­la vyve­de­na z míry a ze začát­ku se nesta­čí se ani pořád­ně bát.
Film je však hlav­ně zamě­řen na tor­ná­do, jeho niči­vé účin­ky, uchva­cu­jí­cí vzhled a nepřed­ví­da­tel­né cho­vá­ní. Zdaleka nej­lep­ší jsou zvlášt­ní efek­ty tan­cu­jí­cích vzduš­ných vírů a obrov­ských savých síl poha­zu­jí­cích úděs­ný­mi bře­me­ny.

Fukéř je pou­ta­vou podí­va­nou o nezkrot­ném pří­rod­ním živlu a lidech, kte­ří mu s dob­rý­mi úmys­ly lezou do chřtá­nu. Pokud vás fas­ci­nu­jí pří­rod­ní kata­stro­fy, pak Twister je film pro Vás.

Hodnocení: DOCELA DOBRÉ
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Funnel

 • Konkurenční sku­pi­na tor­ná­do­vých sti­ha­čů má budit dojem lep­ší vyba­ve­nos­ti, leč kro­mě nověj­ší­ho vozo­vé­ho par­ku (k dané­mu úče­lu napros­to nevhod­ných čer­ných dodá­vek) nevi­dí­me žád­né zlep­še­ní, i když se dozví­dá­me, že má na roz­díl od „kla­ďá­ků“ sou­kro­mé spon­zo­ry, což má být nega­tiv­ní image. Joina sku­pi­na bere pení­ze z uni­ver­zit - jak to, že si tak snad­no může dovo­lit obě­to­vat dva nákla­ďáč­ky (odha­dem $5,000 a $20,000)? Jak tak honem posta­vi­li tolik sond?
 • Zase ty vše­moc­né počí­ta­če. Co nám to pořád fil­ma­ři před­ha­zu­jí k sežrá­ní? K měře­ní a zob­ra­ze­ní něko­li­ka desí­tek (ba sto­vek) pozic sond ve víru tor­ná­da, to všech­no v reál­ném čase, by bylo zapo­tře­bí pod­stat­ně tlust­ší mašin­ky, než ten ubo­hý šláptop, kte­rým se druh­dy pod­hr­di­na chrá­ní před lijá­kem. Přenosová pásma uka­zo­va­ných pří­stro­jů v pol­ních pod­mín­kách jsou pros­tě neu­vě­ři­tel­ná a tech­nic­ky blíz­ká vel­mi naiv­ní­mu zbož­né­mu přá­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60%2. března 2016 Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60% Nová komedie bratrů Ethana a Joela Coenových Ave, Caesar! skládá poctu americké kinematografii 50. let a zároveň si z této epochy mírně satiricky utahuje. Její těžiště spočívá v hemžení […]
 • Machete zabíjí | Machete Kills [35%]16. ledna 2014 Machete zabíjí | Machete Kills [35%] Film, který sám o sobě je založený na falešném traileru, který paroduje ty nejpřepálenější akční výplachy minulých desetiletí a který byl nalepen na dvojprogram podobně laděných filmů, byl […]
 • Dracula - Gary Oldman jako Transylvánský hrabě5. dubna 2019 Dracula - Gary Oldman jako Transylvánský hrabě Filmy o Drákulovi jsou staré tak dlouho jako filmový horor. Hrabě Drákula a jeho kolega "umělý člověk" Frankenstein jsou snad dvě nejznámější postavy tohoto žánru. Tvůrci filmu Drakula si […]
 • RoboCop [80%]18. února 2014 RoboCop [80%] Málokterý snímek si zaslouží remake méně než kultovní klasika Robocop. Surové akční scifi Paula Verhoevena z roku 1987 patří dnes k těm největším klasikám žánru a to nejen díky i na svojí […]
 • Jack staví dům (The House That Jack Built) – Recenze – 80%28. září 2018 Jack staví dům (The House That Jack Built) – Recenze – 80% Když v roce 1890 vydal Oscar Wilde Obraz Doriana Graye, vyvolal tím rozruch a nevoli čtenářů, pohoršených nad amorálností románu. O rok později proto publikoval novou, mírně upravenou […]
 • Minority Report - Steven Spielberg také natočil Philip K. Dicka11. října 2019 Minority Report - Steven Spielberg také natočil Philip K. Dicka Děj sci-fi filmu Minority report se odehrává v roce 2054, v němž již nějaký ten rok funguje systém kriminální prevence Pre-crim, kterým policisté úspěšně chrání obyvatele Washingtonu proti […]
 • Dokonalá bouře - Živly nemají slitování.27. května 2019 Dokonalá bouře - Živly nemají slitování. Na podzim 1991 v okolí Bermud řádil hurikán Grace, do kterého se již v jeho téměř konečné fázi náhle přimíchaly další frontální systémy a vznikla tak jedna obrovská bouře, které […]
 • mib logo29. července 2002 MEN IN BLACK Americký 4. červenec a vůkol nastalý prodloužený víkend znamená pro jakýkoliv dobře inzerovaný film zaručený úspěch. Otcové a matky ve snaze uspokojit vřeštící ratolesti vyklopili by […]
 • Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02)30. ledna 2019 Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02) Mám rád celý Star Trek, seriálových epizod jsem prošvihl pouze několik a tak jsem nesměl zapomenout na další epizodu 2. série ST Discovery. Tentokrát je to ještě pro sledování zajímavější, […]