Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Twilight sága: Rozbřesk - 1. část (The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part One)

Twilight sága: Rozbřesk - 1. část (The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part One)

Samozřejmě jsem byla před zhléd­nu­tím řád­ně skep­tic­ká a chtě­la nový Twilight vidět zejmé­na z tou­hy po poba­ve­ní nad vlast­ní pří­šer­nos­tí fil­mu, ale... ono se jim to doo­prav­dy poved­lo! Oni udě­la­li kus vcel­ku dob­ré prá­ce! Konečně je to film, kte­rý má přes všech­ny chy­by hla­vu a patu.

Bella Swan (Kristen Stewart) se vdá­vá za Edwarda Cullena (Robert Pattinson) a po svat­bě vyrá­že­jí na líbán­ky do Jižní Ameriky. Bella po krát­kém čase k vše­o­bec­né­mu zdě­še­ní oko­lí zjiš­ťu­je, že je těhot­ná...
Ano, to je celý děj :D. Tohle je asi nej­vět­ší mínus na celém fil­mu - je tam pří­liš málo děje na pří­liš dlou­hou sto­páž. Prostě děle­ní závě­reč­ných čás­tí, kte­ré by byly nesmír­ně nadu­pa­né nebýt toho umě­lé­ho nasta­ve­ní, těmhle vel­ko­fil­mům nepro­spí­vá (viz Harry Potter). Ale musí se uznat, že i přes absen­ci kom­pli­ko­va­něj­ší­ho děje film nenu­dí a je dob­ře (někdy dokon­ce invenč­ně!) nato­če­ný. Konečně jsem vidě­la jakousi sna­hu vytáh­nout z kniž­ní před­lo­hy to lep­ší.
Celá prv­ní polo­vi­na je troš­ku slab­ší - pros­tě svat­ba. Ale po vizu­ál­ní strán­ce odpo­ví­da­jí­cí a až na Bellin zdě­še­ný výraz, když krá­čí k oltá­ři (kte­rý měl prav­dě­po­dob­ně zná­zor­ňo­vat vnitř­ní boj a uvě­do­mě­ní si, že se vlast­ně lou­čí se svý­mi nej­bliž­ší­mi :D) to bylo oprav­du fajn. Druhá polo­vi­na je o dost zají­ma­věj­ší, koneč­ně se něco začí­ná dít a po chvil­ko­vé roman­tic­ké idyl­ce star­tu­je takřka psy­cho­lo­gic­ké dra­ma. Bellino tělo se rych­le a jis­tě mění v odpu­di­vé­ho kost­liv­ce pota­že­né­ho kůží (výbor­ná maskérská/aminátorská prá­ce!), aby se poslé­ze změ­ni­lo v upír­skou doko­na­lost samu. Za nej­lep­ší v celém fil­mu osob­ně pova­žu­ji prá­vě tuhle pasáž pro­mě­ny, pro­to­že to pro mě byla doko­na­lá vizu­a­li­za­ce toho, co jsem oče­ká­va­la.
Co je nej­dů­le­ži­těj­ší - nene­chá­va­lo mě to chlad­nou! Vážně se mi na to díva­lo dob­ře, pro­to­že jsem se koneč­ně aspoň zčás­ti moh­la zto­tož­nit s opro­ti minu­lým dílům méně nesym­pa­tic­kou hlav­ní hrdin­kou. Trošku mi ale chy­běl vtip (ten mi pocho­pi­tel­ně chy­bí v celé fil­mo­vé sérii, ale tady zvlášť). Jasně, pro­bí­ra­jí se poměr­ně váž­ná téma­ta, ale od minu­lé­ho dílu to byl znač­ný pokles. Líbilo se mi, že byl film málo­kdy nechtě­ně vtip­ný, což bylo jis­tě způ­so­be­no i mini­mem polo­na­hých vlkodla­ků rázu­jí­cích si to co 15 minut po plát­ně.
Musím vyzdvih­nout herec­ké výko­ny. Nejde o to, že by zde snad někdo exce­lo­val... to oprav­du ne :D. Ale obje­vi­lo se tu dokon­ce něco, čemu se dá herec­ký výkon říkat! A to mys­lím napros­to váž­ně. Pattison ome­zil „zvra­ce­cí výra­zy“ a Kristen Stewart se také mno­ho­ná­sob­ně zlep­ši­la.

Po tech­nic­ké a tri­ko­vé strán­ce je Rozbřesk na dost dob­ré úrov­ni (nebe­rou mě ty rvač­ky, ale vlci jsou naa­ni­mo­va­ní moc hez­ky). Jako už tra­dič­ně se mi líbi­la hud­ba v soun­d­trac­ku - hlav­ně slož­ka pís­nič­ko­vá.

Celkově na mě film půso­bil až pře­kva­pi­vě pozi­tiv­ně. Konečně smě­řo­val odně­kud někam a dosá­hl toho, co si vyty­čil. Nebyl tak chlad­ný jako New Moon, ani tak nechtě­ně vtip­ný jako Eclipse. Skoro bych až řek­la, že je to díl dopo­sud nej­lep­ší.
Jestli vyra­zit do kina? Jedině pokud jste fanou­šek (ehm... fanyn­ka). Já osob­ně jsem zkla­ma­ná neby­la, ba prá­vě nao­pak. A urči­tě se na Breaking Dawn ješ­tě někdy podí­vám. Každopádně to ský­tá nadě­je do budouc­na, tj. do dílu posled­ní­ho. Jen se bojím, stej­ně jako tomu bylo u posled­ní­ho Pottera, aby film nesklou­zl pou­ze do nic neří­ka­jí­cí akce...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky2. července 2020 Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky Za každým dobrým hitem je příběh. A v případě těch od Mekyho Žbirky jsou to často příběhy životní i velice osobní. Balada o pol'ných vtákoch (1980, Doktor […] Posted in Speciály
  • Dívka s perlou8. srpna 2004 Dívka s perlou Znova se vrhám do psaní recenze k filmu, o kterém asi normální člověk neví. Je to film z tvůrčí evropské dílny, tentokrát koprodukční Velké Británie a Lucemburska. Je to film o tom, jak […] Posted in Filmové recenze
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 3: Ulice Mos Espy16. ledna 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 3: Ulice Mos Espy Po top epizodě z minulého týdne silný downgrade. Nejlepší částí epizody byl vlastně Stephen Root, ostatní se tak nějak zkratkovitě prošlapali dějem, Boba Fett opět dostal nakládačku (ten […] Posted in Krátké recenze
  • Magazín Edge láká na odhalení velkého titulu. Dost možná...17. prosince 2020 Magazín Edge láká na odhalení velkého titulu. Dost možná... Magazín Edge láká na odhalení velkého titulu. Dost možná jde o pokračování 2D akční adventury Hollow Knight z roku 2017. Posted in Krátké herní aktuality
  • KYRA SEDGWICK15. října 2012 KYRA SEDGWICK KYRA SEDGWICK je známou divadelní, filmovou a televizní herečkou, která si získala srdce mnoha diváků a vysoké uznání kritiky. Postava policejní náčelnice Brendy Leigh Johnson dobře známa […] Posted in Profily osob
  • Ve stínu - V bývalém Československu 50. let!26. června 2020 Ve stínu - V bývalém Československu 50. let! David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své oblíbené […] Posted in Retro filmové recenze
  • Titulky k Medici: Masters of Florence S03E01 - Episode #3.124. ledna 2020 Titulky k Medici: Masters of Florence S03E01 - Episode #3.1 Lorenzo se nemůže vyrovnat se smrtí svého bratra. Papež usiluje o pomstu za Salviatiho a Florencii hrozí katastrofa. Objeví se Giulianův nemanželský syn. Titulky pro vás přeložila […] Posted in Titulky
  • Jak velkou sílu má naděje?9. dubna 2019 Jak velkou sílu má naděje? Zdá se, že Matyldin život bude dokonalý. Nejenže pochází z jedné z předních a bohatých sydneyských rodin a živí se psaním článků, ale navíc se bude brzy vdávat za perfektního muže. Bradley […] Posted in Recenze knih
  • 80. výročí popravy Federica Garcíi Lorcy19. srpna 2016 80. výročí popravy Federica Garcíi Lorcy Před osmdesáti lety byl popraven jeden z největších španělských umělců všech dob, básník a dramatik Federico García Lorca. Byl jednou z mnoha obětí začátku Španělské občanské války, a také […] Posted in Kritický Klub
  • Rande s Fyzikou25. června 2022 Rande s Fyzikou 2/10 – Bóže. Tenhle pořad je vtip. Jako učební materiál možná, ale pokud se má člověk vyjádřit k celkové kvalitě zpracování, výkonům účinkujících či zvukové a obrazové stránce videa, je […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51673 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56647 KB. | 03.07.2022 - 13:01:36