Kritiky.cz > Filmové premiéry > Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach

Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach

P7218458

V kině Béla měli dnes novi­ná­ři mož­nost pro­žít spo­lu s hrdi­ny fil­mu Prach atmo­sfé­ru rodin­né­ho setká­ní v blíz­kos­ti smr­ti. Subtilní rodin­né dra­ma se odli­šu­je od běž­né sou­čas­né fil­mo­vé tvor­by. Civilní herec­tví spo­lu s dlou­hý­mi zábě­ry při­bli­žu­jí křeh­kost lid­ských vzta­hů bez oká­za­los­ti a drá­sa­vých scén. Po novi­nář­ské pro­jek­ci pro­běh­lo krát­ké setká­ní s tvůr­ci fil­mu. Své zku­še­nos­ti s natá­če­ním své­ho prv­ní­ho celo­ve­čer­ní­ho při­blí­žil Vít Zapletal, kte­rý je i auto­rem scé­ná­ře. Producent Radim Procházka oce­nil oso­bi­tý pří­stup reži­sé­ra i novou spe­ci­ál­ní edič­ní řadu Cyklus Citrus. Ta má upo­zor­nit na začí­na­jí­cí mla­dé auto­ry a autor­ská díla mimo hlav­ní proud. O herec­ké prá­ci pro­mlu­vi­li i her­ci Hana Jagošová, Radek Valenta a Vojtěch Poláček.

Film má pre­mi­é­ru 11. srp­na 2016


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...