Kritiky.cz > Zajímavosti > Tvrdnutí břicha v těhotenství většinou nic neznamená

Tvrdnutí břicha v těhotenství většinou nic neznamená

Tvrdnutí bři­cha v těho­ten­ství potká nejed­nu ženu. Jestliže vás tato situ­a­ce vydě­si­la, není se čemu divit, zvlášť teh­dy pokud se jed­ná o vaše prv­ní dítě. Kromě toho může být tvr­dé bři­cho také pěk­ně boles­ti­vé a nepří­jem­né. Co to zna­me­ná a dá se pro­ti tomu brá­ni?

Tvrdnutí břicha v těhotenství

Těhotenství je stav, na kte­rý se těší mno­ho žen. Jakmile se však dočka­jí, pohl­tí je neu­stá­ly strach. Jde o strach, kdy se bojí­te toho, že vývoj těho­ten­ství nepro­bí­há tak, jak by měl. Nemusíte se ovšem obá­vat, pra­vi­del­né lékař­ské pro­hlíd­ky vás mohou uklid­nit. Kromě toho, jestli­že bude­te mys­let na nej­hor­ší, bude­te se zby­teč­ně stre­so­vat. Věřte nám, že stres během těho­ten­ství není tím správ­ným, co bys­te k dob­ré­mu vývo­ji potře­bo­va­ly.

Příčin je mnoho

Tvrdnutí bři­cha v těho­ten­ství může, ale nemu­sí zna­me­nat vždy to nej­hor­ší. Někdy je pří­či­nou špat­né jíd­lo před spán­kem a při násled­ném pro­bu­ze­ní máte pocit, jako by vám bři­cho mělo explo­do­vat. Doktor vám ovšem ozná­mí, abys­te byla opa­tr­něj­ší na svůj jídel­ní­ček a vy tak odchá­zí­te s obrov­skou úle­vou a úsmě­vem. Ne vždy to může mít tak snad­ný důvod. Jaké dále exis­tu­jí důvo­du a jak poznat tvrd­nu­tí bři­cha v těho­ten­ství?

Jak poznáte tvrdnutí břicha?

Některé těhot­né ženy ješ­tě pocit tvr­dé­ho bři­cha neza­ži­ly, a tak nemo­hou s jis­to­tou říct, jak jej poznat. Pokud vás tedy zají­má, jak může­te tvrd­nu­tí bři­cha v těho­ten­ství poznat, je to snad­né, věř­te nám, že ho roz­hod­ně neza­mě­ní­te. Představte si bři­cho tvr­dé jako samot­ný kámen, jen s tím roz­dí­lem, že neza­ta­hu­je­te sva­ly sama. Zkrátka řeče­no tvrd­nu­tí bři­cha nemů­že­te ovliv­nit vlast­ní vůlí. Je pocho­pi­tel­né, že v době, kdy se na vás dosta­ví tvrd­nu­tí bři­cha, dosta­ne­te během malé chví­le strach. Většina pří­pa­dů, kdy se u žen ten­to pro­blém obje­ví, je zařa­zen do zce­la nor­mál­ní­ho vývo­je těho­ten­ství a není se tedy čeho obá­vat. Pokud však máte něja­ké pochyb­nos­ti, roz­hod­ně bys­te měla navští­vit své­ho léka­ře.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,11328 s | počet dotazů: 231 | paměť: 52912 KB. | 24.06.2021 - 02:45:31