Kritiky.cz > Recenze knih > Tvořivá dílna – celoroční inspirace pro kluky a holky

Tvořivá dílna – celoroční inspirace pro kluky a holky

0038266535 tvoriva dilna celorocni inspirace a101f0f14185 v

Máte tvo­ři­vé­ho ducha? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce na tvo­ře­ní? Chcete si vyzdo­bit svůj byt v době růz­ných svát­ků? Tak nevá­hej­te a sáh­ně­te po novin­ce s názvem Tvořivá díl­na. Rozhodně bude­te nad­še­ni tak jako jsem já.

Publikace nabí­zí mno­ho návo­dů na tvo­ře­ní dle roč­ních obdo­bí. Postupové foto­gra­fie, sro­zu­mi­tel­ný návod, jak daný výrob­ky vytvo­řit. Výroba je nená­roč­ná na mate­ri­ál i pomůc­ky. Při prá­ci může­te vyu­žít pří­rod­ních suro­vin i mno­hých věcí, kte­ré již doslou­ži­ly a lze jim dát tak novou podo­bu. 

Na jaře si může­te vyro­bit např. včel­ku, kuřát­ko, papí­ro­vý věnec, kera­mic­ké kras­li­ce, čaro­děj­ni­ce, náhr­del­ník pro mamin­ku, jehel­ník, či kočič­ku. V létě si může­te vytvo­řit např. zví­řát­ka z lesa, hle­mýž­dě z plsti, mimo­zemš­ťa­na z pří­rod­nin, kamín­ky z prázd­nin, kytič­ka z PET víček a mno­ho dal­ší­ho.  Na pod­zim se může­te inspi­ro­vat a vyro­bit si tak čápa z papí­ro­vých tác­ků, kytič­ku z lis­tí, knof­lí­ko­vou koláž, pta­čí­ho čaro­dě­je z dýní, otis­ky nohou na sv. Martina, Mikuláše ze šišek či advent­ní věnec z ruli­ček od toa­let­ní­ho papí­ru. Nakonec vás čeká zima a může­te si při­tom vytvo­řit zálož­ku do kni­hy, vánoč­ní deko­ra­ce ze dře­va, bet­lém z papí­ru, pta­čí krmít­ko se sýkor­ka­mi, valen­týn­ské přá­níč­ko či kar­ne­va­lo­vé mas­ky z papí­ro­vých tác­ků. Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te podrob­ný návod, jak se vlast­ně nau­čit šít.

V pub­li­ka­ci je mno­ho návo­dů na tvo­ře­ní z růz­ných mate­ri­á­lů jako je papír, papí­ro­vé tác­ky, kar­ton, PET víč­ka, PET láhve, dře­vo, pří­rod­ni­ny, dýně a kame­ny.

Ve své prá­ci i vol­ném čase ráda tvo­řím. Jsem nej­ra­dě­ji, když na výro­bu růz­ných deko­ra­cí nepo­tře­bu­ji mno­ho dra­hých a nedo­stup­ných mate­ri­á­lů, ale pou­ze to, co najdu ve své tvo­ři­vé skří­ni. A že toho tam je hod­ně. Zaujalo mě, že je pub­li­ka­ce roz­dě­le­na na nápa­dy pod­le jed­not­li­vých roč­ních obdo­bí. Je pře­hled­ná, pomo­cí postu­po­vých foto­gra­fií víte, jak krok za kro­kem postu­po­vat a dosáh­ne­te tak nád­her­ných výrob­ků. Myslím si, že kni­hu oce­ní uči­tel­ky mateř­ských i základ­ních škol, vycho­va­tel­ky ve škol­ních dru­ži­nách či škol­ních klu­bech, vedou­cí zájmo­vých krouž­ků, ale i rodi­če tvo­ři­vých dětí. Knihu bych roz­hod­ně dopo­ru­či­la, sto­jí za to si jí poří­dit.

I když je kni­ha plná výbor­ných nápa­dů na tvo­ře­ní, nej­ví­ce mě zau­jal návod na pta­čí krmít­ka vyro­be­ná z kra­bic od mlé­ka. Návod je veli­ce nápa­di­tým vyu­ži­tím recyklo­va­tel­né­ho mate­ri­á­lu z dostup­ných pomů­cek. K tomu si může­te vyro­bit i sýkor­ky pomo­cí akva­re­lo­vých barev. Pro mě jako váš­ni­vé­ho čte­ná­ře je uži­teč­ný a vkus­ný nápad na výro­bu zálož­ky do kni­hy.

Tak hurá do prá­ce, jde se tvo­řit!

Autor: Libuše Schneiderová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2018, Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Praha

Počet stran: 126

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-253-3821-6

Libuše Schneiderová má boha­té zku­še­nos­ti s vede­ním výtvar­ných krouž­ků.

  • Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...20. ledna 2019 Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí... Oblíbené skládačky z různobarevného papíru v dětech probudí opravdový zájem o tvoření, povzbudí jejich fantazii, a hlavně procvičí a zdokonalí jemnou motoriku prstů. Navíc jako bonus jsou […]
  • Tradiční český podzim - svátky, tradice, zvyky, pověry, říkadla,  koledy a písničky31. března 2020 Tradiční český podzim - svátky, tradice, zvyky, pověry, říkadla,  koledy a písničky Hledáte pro své děti zajímavou publikaci, která je bude bavit, naučí je mnoho říkadel i zajímavostí ohledně ročních období? Ilustrace Josefa Lady, básničky, písničky a řada pranostik […]
  • Moje první opravdová kuchařka2. ledna 2020 Moje první opravdová kuchařka Ráda bych se s vámi podělila u čtenářský zážitek z kuchařky mladé autorky Ájy Dokoupilové, která je opravdu raritou na knižním trhu. Tato kuchařka je určena všem, kdo začíná vařit. Je […]
  • Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi18. října 2019 Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi Všechny roční období jsou krásné a bohaté na různé přírodniny, které naleznete při vašich procházkách přírodou. Celá rodina se může podílet na výrobě zajímavých a krásných dekorací, ale […]
  • Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová20. července 2017 Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová KOUZLA Z KVĚTIN: Martina Šedová, Lenka Foltýnová Květy a květiny jsou každodenní součástí našeho života. Na to, jak si ze živých květů jednoduše vyrobit krásné dekorace, vám pomůže a […]
  • "Renovace voskovek"23. července 2017 "Renovace voskovek" Renovace starých voskovek Také máte doma voskovky, kterým děti již sundaly papírový kabátek? A také dost špiní a povalují se všude možně? I u nás tomu není jinak! A tak jsme se rozhodli, […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com