Kritiky.cz > Recenze knih > Tvorba www stránek

Tvorba www stránek


Zajímá vás tvor­ba webo­vých strá­nek, ale nespo­ko­jí­te se s vyu­ži­tím běž­ně pou­ží­va­ných redakč­ních sys­té­mů jako jsou WordPress nebo Joomla? Chtěli bys­te vytvo­řit strán­ky po svém? Při tvor­bě funkč­ních webo­vých strá­nek však nesta­čí jen zna­lost jazy­ka HTML a pou­ži­tí CSS sty­lů. Stránky vyža­du­jí také tvor­bu vlast­ní­ho kódu v jazy­ku PHP, popří­pa­dě v Javaskriptu, tedy ale­spoň mini­mál­ní zákla­dy pro­gra­mo­vá­ní. Pro uži­tí jazy­ka PHP je však potřeb­né pou­žít tabul­ky z data­bá­ze MySLQ. Proto je potře­ba znát také základ­ní postu­py při prá­ci s data­bá­zí a základ­ní­mi mož­nost­mi jazy­ka SQL.

Kniha obsa­hu­je tato téma­ta: tvor­ba webo­vých strá­nek pomo­cí kódu HTML, for­má­to­vá­ní webo­vých strá­nek pomo­cí CSS, vyu­ži­tí data­bá­ze MySQL a její údrž­ba, tvor­ba dota­zů, vyu­ži­tí jazy­ka Javaskript pro oži­ve­ní webo­vých strá­nek, vyu­ži­tí jazy­ka Javaskript pro prá­ci s for­mu­lá­ři, zákla­dy vyu­ži­tí kódu PHP na webo­vých strán­kách, spo­je­ní jazy­ka PHP a data­bá­ze MySQL a vyu­ži­tí pro tvor­bu webo­vých strá­nek, zpra­co­vá­ní úda­jů z for­mu­lá­ře pomo­cí kódu PHP a tvor­ba nabí­dek pomo­cí kódu PHP

Autor kni­hy Marek Laurenčík se výu­ce a vzdě­lá­vá­ní v oblas­ti výpo­čet­ní tech­ni­ky věnu­je od roku 1992 a na toto téma napsal již něko­lik knih. Protože je téma, kte­ré­mu se věnu­je ve své nej­no­věj­ší pub­li­ka­ci, oprav­du roz­sáh­lé, nejde do hloub­ky, ale zamě­řu­je se na vysvět­le­ní základ­ních a nej­čas­tě­ji pou­ží­va­ných pro­gra­mo­va­cích postu­pů. Kniha je tak jakým­si úvo­dem pro sezná­me­ní se s pokro­či­lý­mi pro­gra­mo­va­cí­mi postu­py.

Ocení ji pře­de­vším začá­teč­ní­ci, kte­ří s tvor­bou webo­vých strá­nek nema­jí buď žád­né nebo mají jen vel­mi málo zku­še­nos­tí. Už od začát­ku jim umož­ní při­stu­po­vat k téhle prá­ci kom­plex­ně. Těm, kte­ří už něja­ké zku­še­nos­ti s tvor­bou webo­vých strá­nek mají, pomů­že kni­ha jejich zna­los­ti roz­ší­řit.

 

Hodnocení: 90%

 

 

 

TVORBA WWW STRÁNEK V HTML A CSS

Autor: Marek Laurenčík

Vydáno: Grada, 2019

Počet stran: 224


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […]
  • Opráski 201921. listopadu 2018 Opráski 2019 Rok 2018 se již nezadržetelně blíží ke svému konci a rok 2019 pomalu, ale jistě klepe na dveře. Jaz, ředitel slavného Historického ústafu, připravuje od roku 2015 svůj vlastní kalendář […]
  • Jiří Šimon - Ilustrované židovské anekdoty29. září 2017 Jiří Šimon - Ilustrované židovské anekdoty I když jsou židovské anekdoty poměrně starou záležitostí, pořád neztrácí svůj přesah a dokážou pobavit. Jiří Šimon sesbíral ty nejlepší z nich a sestavil z nich krátkou, ale zábavnou […]
  • Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích2. listopadu 2017 Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích Dvanáctiletá Bára a její rodiče se přednedávnem přestěhovali z Prahy do domu na venkově. Báře bylo zpočátku smutno a za přestěhování se na rodiče zlobila, no nakonec objevila dva důvody, […]
  • Recenze: Skřítek Permoníček20. června 2018 Recenze: Skřítek Permoníček Když jde do lesa dospělý, užívá si šumění stromů, zpěv ptáků, nacpe si pusu plnou borůvek a občas jej překvapí hlavička hříbka vykukující z mechu. Zkuste vzít do lesa malé děti a zeptejte […]
  • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]
  • Prchavý čas světla11. dubna 2019 Prchavý čas světla V roce 1929 přijíždí Lee Millerová do Paříže. Tam brzy padne do oka slavnému surrealistickému fotografovi Man Rayovi, který ji chce za modelku. Lee však prohlašuje, že by snímek raději […]