Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Tvorba www stránek

Tvorba www stránek

Zajímá vás tvor­ba webo­vých strá­nek, ale nespo­ko­jí­te se s vyu­ži­tím běž­ně pou­ží­va­ných redakč­ních sys­té­mů jako jsou WordPress nebo Joomla? Chtěli bys­te vytvo­řit strán­ky po svém? Při tvor­bě funkč­ních webo­vých strá­nek však nesta­čí jen zna­lost jazy­ka HTML a pou­ži­tí CSS sty­lů. Stránky vyža­du­jí také tvor­bu vlast­ní­ho kódu v jazy­ku PHP, popří­pa­dě v Javaskriptu, tedy ale­spoň mini­mál­ní zákla­dy pro­gra­mo­vá­ní. Pro uži­tí jazy­ka PHP je však potřeb­né pou­žít tabul­ky z data­bá­ze MySLQ. Proto je potře­ba znát také základ­ní postu­py při prá­ci s data­bá­zí a základ­ní­mi mož­nost­mi jazy­ka SQL.

Kniha obsa­hu­je tato téma­ta: tvor­ba webo­vých strá­nek pomo­cí kódu HTML, for­má­to­vá­ní webo­vých strá­nek pomo­cí CSS, vyu­ži­tí data­bá­ze MySQL a její údrž­ba, tvor­ba dota­zů, vyu­ži­tí jazy­ka Javaskript pro oži­ve­ní webo­vých strá­nek, vyu­ži­tí jazy­ka Javaskript pro prá­ci s for­mu­lá­ři, zákla­dy vyu­ži­tí kódu PHP na webo­vých strán­kách, spo­je­ní jazy­ka PHP a data­bá­ze MySQL a vyu­ži­tí pro tvor­bu webo­vých strá­nek, zpra­co­vá­ní úda­jů z for­mu­lá­ře pomo­cí kódu PHP a tvor­ba nabí­dek pomo­cí kódu PHP

Autor kni­hy Marek Laurenčík se výu­ce a vzdě­lá­vá­ní v oblas­ti výpo­čet­ní tech­ni­ky věnu­je od roku 1992 a na toto téma napsal již něko­lik knih. Protože je téma, kte­ré­mu se věnu­je ve své nej­no­věj­ší pub­li­ka­ci, oprav­du roz­sáh­lé, nejde do hloub­ky, ale zamě­řu­je se na vysvět­le­ní základ­ních a nej­čas­tě­ji pou­ží­va­ných pro­gra­mo­va­cích postu­pů. Kniha je tak jakým­si úvo­dem pro sezná­me­ní se s pokro­či­lý­mi pro­gra­mo­va­cí­mi postu­py.

Ocení ji pře­de­vším začá­teč­ní­ci, kte­ří s tvor­bou webo­vých strá­nek nema­jí buď žád­né nebo mají jen vel­mi málo zku­še­nos­tí. Už od začát­ku jim umož­ní při­stu­po­vat k téhle prá­ci kom­plex­ně. Těm, kte­ří už něja­ké zku­še­nos­ti s tvor­bou webo­vých strá­nek mají, pomů­že kni­ha jejich zna­los­ti roz­ší­řit.

 

Hodnocení: 90%

 

 

 

TVORBA WWW STRÁNEK V HTML A CSS

Autor: Marek Laurenčík

Vydáno: Grada, 2019

Počet stran: 224


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,49469 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56644 KB. | 02.07.2022 - 15:21:41