Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tváří v tvář

Tváří v tvář

TVV

Člen pro­ti­te­ro­ris­tic­ké jed­not­ky FBI Sean Archer (John Travolta) a psy­cho­pa­tic­ký zlo­či­nec Castor Troy (Nicolas Cage) jsou nepřá­te­lé, při­čemž Troy zabil Archerova syna Michaela. V zájmu poku­su o zabrá­ně­ní tero­ris­tic­ké­ho úto­ku ovšem musí Archer obě­to­vat mno­ho. Při spe­ci­ál­ním lékař­ském zákro­ku si musí vymě­nit obli­čej s vra­hem své­ho syna...

John Woo si v Hongkongu akč­ní­mi pec­ka­mi Killer a Hard Boiled vyslou­žil pověst výteč­né­ho akč­ní­ho reži­sé­ra. John Woo se nako­nec vydal i do Hollywoodu, kdy jeho prv­ní dva holly­wo­od­ské pro­jek­ty s názvem Živý terč a s Jeanem-Claudem Van Dammem a Operace: Zlomený šíp s Johnem Travoltou nejde ozna­čit za kdo­ví­jak paměti­hod­né kous­ky. Teprve až tře­tí holly­wo­od­ský pro­jekt Johna Woo doká­zal, že má i v Americe Woo co před­vést. Opět u toho byl nejen John Travolta, ale i Nicolas Cage, při­čemž Tváří v tvář spous­ta divá­ků vní­má jako film, kte­rý defi­ni­tiv­ně odstar­to­val cage­o­vá­ní (Nicolas Cage před­vá­dí šíle­nos­ti). Především jde ovšem pořád o bra­vur­ní akč­ní řemes­lo.

Z dneš­ní­ho pohle­du mož­ná není na kari­é­ry Johna Travolty a Nicolase Cage nej­hez­čí pohled, v roce 1997 ovšem byli tito dva her­ci v parád­ní for­mě na vrcho­lu svých sil. Nicolas Cage se sice mož­ná do role mani­aka z dneš­ní­ho pohle­du mož­ná vžil až pří­liš, zadá­ní ovšem spl­nil na výbor­nou. Výkony Travolty i Cage jde vní­mat jako lehce pře­pá­le­né a pře­hrá­va­né, i to je ovšem sou­čás­tí hry, díky kte­ré ten film tolik fun­gu­je.

Šílené záplet­ky s béč­ko­vým náde­chem se Woo cho­pil a nato­čil film na kte­rém je jeho 80-milionový roz­po­čet vidět do posled­ní­ho dola­ru. Výrazné vizu­ál­ní poje­tí a pře­de­vším doká­zal do holly­wo­od­ské­ho bloc­kbus­te­ru zapo­jit koře­ny akč­ní hon­g­kon­gské ško­ly. V Hongkongu mož­ná Woo před­vá­děl ješ­tě paměti­hod­něj­ší věci, jeho prá­ce v Tváří v tvář s atmo­sfé­rou, sku­teč­ně bra­vur­ní vyu­ži­tí dvou her­ců a pře­de­vším rea­li­za­ce vel­ko­le­pé akce defi­ni­tiv­ně doká­za­li, že i v Americe má Woo co nabíd­nout.

Mnoho momen­tů v Tváří tvář mož­ná hra­ni­čí s paro­dií, záro­veň zde ovšem fun­gu­jí i depre­siv­ní a emo­ci­o­nál­ně sil­né momen­ty, kdy má Travolta sku­teč­ně mož­nost před­vést, že byl na kon­ci 20. sto­le­tí na vrcho­lu svých herec­kých sil. On i Cage skvě­le fun­gu­jí v téhle hře na koč­ku a na myš, kte­rá se navíc nebo­jí být v prů­bě­hu pořád­ně ost­rá a Woo v rám­ci své holly­wo­od­ské kari­é­ry nej­spíš nej­víc sku­teč­ně při­po­mněl své hon­g­kon­gské koře­ny.

V roce 1997 pros­tě vzni­kl nejen ori­gi­nál­ní, ale sku­teč­ně sty­lo­vý akč­ňák s výraz­nou vizu­ál­ní strán­kou, vel­ko­le­pou akč­ní strán­kou a dvě­ma výteč­ný­mi her­ci v jejich vrchol­ných silách. Chystané pokra­čo­vá­ní od Adama Wingarda se bude moct sna­žit, dosáh­nout kva­lit původ­ní kla­si­ky Johna Woo ovšem bude hned z něko­li­ka důvo­dů vel­mi obtíž­né.....

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © 1997 Paramount Pictures

  • Tváří v tvář - John Travolta vs. Nicolas Cage10. listopadu 2021 Tváří v tvář - John Travolta vs. Nicolas Cage Hned na začátku Face/Off jsem si uvědomil, že něco je zásadně jinak, a podle synchronních nádechů a výdechů publika jsem nebyl sám. Naprosto úchvatná, agresivní kamera a střih nás ženou do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Amazing Spider-Man 214. prosince 2021 Amazing Spider-Man 2 Po souboji s Lizardem z konce prvního dílu se Peter (Andrew Garfield) nemůže zbavit pocitu výčitek, že není schopen dodržet slib, který dal umírajícímu otci Gwen (Emma Stone). Ačkoliv se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zodiac10. listopadu 2021 Zodiac Chce to mimořádný talent, abyste dokázali udržet pozornost diváků po celou dobu stošedesátiminutové podívané, která navíc nebude mít konec v typickém (hollywoodském) slova smyslu. Fincher […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ďáblův advokát25. října 2021 Ďáblův advokát Označení horror je pro tenhle film hloupě zjednodušující a uchýlil jsem se k němu v hlavičce proto, že mě nic lepšího nenapadlo. Ve filmové databázi (vynikající místo, zvlášť doporučuji) […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gran Torino21. října 2021 Gran Torino Clint Eastwood, narozen roku 1930. Mnozí z vás si řeknou, že již dávno odešel na zasloužilý odpočinek do filmového důchodu a někde u řeky Mississippi v horských oblastech chytá ryby. Ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie.29. července 2021 Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie. Kdo by před čtyřiceti lety řekl, že se ten drsňák z Leoneho westernů stane úspěšným a uznávaným režisérem? Asi málokdo, ale je tomu tak. Clint Eastwood přičichl k režisérskému řemeslu a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Americký sniper24. července 2021 Americký sniper  Chris Kyle dostává svou první zbraň v osmi letech a prvního jelena zastřelí na lovu s otcem. Střelba na živý terč pro něj není ničím špatným. Otec ho vychovává v duchu osobitých životních […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rallye smrti - Rychle a zběsile dle Paula W.S. Andersona25. března 2021 Rallye smrti - Rychle a zběsile dle Paula W.S. Andersona Film začíná slovy: „Americká ekonomika se zhroutila.“ Po současné světové ekonomické krizi by se tato hláška dala označit za prorocká slova, ale žádnou sofistikovanou studii budoucnosti […] Posted in Retro filmové recenze
  • Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg7. března 2021 Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,66462 s | počet dotazů: 225 | paměť: 53835 KB. | 18.01.2022 - 16:56:10