V první říjnový týden nás čekají pouze o víkendu kvalitní filmy

6

Tento týden je na fil­mo­vou kva­li­tu vel­mi sla­bý. Televize asi už ani neví, co dávat v tel­ce. Blíží se ale 100 leté výro­čí zalo­že­ní repub­li­ky, a tak je tele­vi­ze plná archiv­ních sním­ků, kte­ré pro tele­viz­ní nad­šen­ce sto­jí při­po­me­nout. Mezi archiv­ní­mi sním­ky v úte­rý vyční­vá film Gulag - ame­ric­ký sní­mek o útě­ku ze Sibiře (Nova Cinema) a ve stře­du Uloupená hra­ni­ce na  ČT2 (o roce 1938). O víken­du nás ale čeka­jí ame­ric­ké trhá­ky 12 Opic a kla­si­ka Sedm Statečných.

1.10.

Zakázané ovoce - Nova Cinema 1.10.2018  20:00 & Nova Cinema 3.10.2018  15:35

Čtyřicetiletý Jack Foley by už mož­ná měl mys­let na to, aby se usa­dil. Ale nechce se mu do toho a radě­ji se dál věnu­je své­mu koníč­ku - vylu­po­vá­ní bank. Zvládá to v poho­dě a s pře­hle­dem, až na jeden drob­ný pro­blém: Často ho při tom chyt­nou. Jako reci­di­vis­tu čeká Jacka něko­lik dese­ti­le­tí za mří­že­mi. Jackovi se tam ale nechce. Místo toho chce pro­vést ješ­tě jed­nu posled­ní vel­kou akci a pak spo­ko­je­ně žít z „vydě­la­ných“ peněz. Problém nasta­ne, když se při útě­ku z věze­ní setká s pohled­nou fede­rál­ní agent­kou Karen. Chvíli se doha­du­jí, kdo koho vlast­ně unesl/zatkl a nako­nec se za kuri­óz­ních okol­nos­tí roze­jdou. Ovšem Karen našla v sym­pa­tic­kém zlo­čin­ci zalí­be­ní, zdá se jí o něm a něco ji k němu pros­tě neo­do­la­tel­ně táh­ne. Musí ho zno­vu vidět. Přinejmenším vidět...

2.10.

Gulag - Nova Cinema 2.10.2018 & 20:00 Nova Cinema 4.10.2018  23:40

Bývalá leh­ko­at­le­tic­ká hvězda Mickey Almon, kte­rý pro USA zís­kal tři zla­té medai­le, při­jíž­dí v roli spor­tov­ní­ho komen­tá­to­ra tele­vi­ze NBT do Moskvy. Na uli­ci je oslo­ven mužem, kte­rý říká, že je vědec a potře­bu­je pro­pa­šo­vat na Západ důle­ži­té mate­ri­á­ly. Mickey sou­hla­sí, veli­ce brzy se uká­že, že je to past, do kte­ré ho vlá­ka­la KGB. Mickey je zatčen. Po sérii vyčer­pá­va­jí­cích výslechů, kte­ré ho fyzic­ky i psy­chic­ky zlo­mí, je donu­cen k dozná­ní před tele­viz­ní­mi kame­ra­mi a násled­ně odsou­zen k dese­ti­le­té­mu tres­tu v pra­cov­ním tábo­ře na Sibiři. Při jed­né vězeň­ské zába­vě ho inspi­ru­je vystou­pe­ní spo­luvěz­ně, kte­rý nechá­vá „zmi­zet“ před­mě­ty v kra­bi­ci s dvo­ji­tým dnem. Mickey začne plá­no­vat útěk. Při vyklá­dá­ní zásob z vla­ku, stih­ne se dvě­ma spo­luvěz­ni v jed­nom vagó­ně posta­vit faleš­nou stě­nu, za kte­rou se ukry­jí. Pro uprch­lí­ky začí­ná vyčer­pá­va­jí­cí ces­ta za svo­bo­dou.

3.10.

Uloupená hranice - ČT2 3.10.2018 & 22:00 ČT2 4.10.2018  10:40

Dramatický pří­běh Krušnohorského pohra­ni­čí se ode­hrá­vá na pod­zim roku 1938, kdy mezi čes­ký­mi a němec­ký­mi oby­va­te­li začí­ná dochá­zet k ote­vře­ným kon­flik­tům, kte­ré tvr­dě posti­hu­jí nejen živo­ty národ­nost­ně roz­dě­le­ných sou­se­dů, ale kru­tě zasa­hu­jí zejmé­na do osu­dů smí­še­ných rodin. Vyhrocená situ­a­ce vede k boji, kte­rý však nemá vítězů. S odstou­pe­ním pohra­ni­čí se po mni­chov­ském dik­tá­tě leckte­ří čeští oby­va­te­lé v malé kruš­no­hor­ské ves­ni­ci nesmí­ří, boju­jí s pro­vo­ku­jí­cím hen­lei­nov­ci, ale nako­nec musí poslech­nout vyš­ší roz­ka­zy a vydat se do vni­t­ro­ze­mí. V režij­ním poje­tí se patr­ná doku­men­ta­ris­tic­ká prů­pra­va reži­sé­ra Jiřího Weisse, kte­rý tím­to sním­kem debu­to­val na poli celo­ve­čer­ní­ho hra­né­ho fil­mu.

Více na Kritiky.cz
Ant-Man - O tvůrcích   ...
Prezident ZFF k 57. ročníku ...
Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin Pohádka režiséra Marka Najbrta  Čertí brko vstupuje do kin 29. listopadu. Pro režiséra to zn...
Přijímačky na FAMU Znáte ten pocit, kdy něco vidíte či slyšíte, a řeknete si: To bych zvládl taky, a lépe. Nap...
Recenze: Caesar musí zemřít – 60% Na mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně zpravidla triumfují filmy vyjadřující se k r...

4.10.

Univerzální voják - Prima Cool 4.10.2018  22:15

Při masa­k­ru viet­nam­ské ves­ni­ce se ame­ric­ký voják Luc dostá­vá do kon­flik­tu se šíle­ným ser­žan­tem Scottem. Oba muži se navzá­jem zabi­jí... O tři­a­dva­cet let poz­dě­ji se na scé­ně obje­vu­jí zno­vu jako pří­sluš­ní­ci spe­ci­ál­ní­ho pro­ti­te­ro­ris­tic­ké­ho koman­da - uni­ver­zál­ní vojá­ci. Zvláštní oddě­le­ní minis­ter­stva obra­ny z jejich těl vyvi­nu­lo nezni­či­tel­né stro­je na zabí­je­ní. Při záchran­né akci v útro­bách mamu­tí pře­hra­dy ohro­žo­va­né tero­ris­ty se Lucovi začnou vyno­řo­vat vzpo­mín­ky na jeho minu­lý život. Vymkne se kon­t­ro­le svých tvůr­ců a dává se na útěk, ve kte­rém mu pomá­há mla­dá novi­nář­ka Veronika. Nejzuřivějším pro­ná­sle­do­va­te­lem prcha­jí­cí dvo­ji­ce se stá­vá krví posed­lý Scott. Nemilosrdně ničí vše, co se mu posta­ví do ces­ty. K roz­ho­du­jí­cí­mu sou­bo­ji na život a na smrt se schy­lu­je na far­mě Lucových rodi­čů, kte­ří nemo­hou uvě­řit tomu, že jejich syn vstal z mrtvých...

5.10.

Zlodějka knih - Prima 5.10.2018  21:45

Síla slov a fan­ta­zie je ukry­tá v kni­hách. Ale jen pro toho, kdo je umí a chce pře­číst. Film Zlodějka knih vyprá­ví pří­běh Liesel (Sophie Nélisse), kte­rá se během dru­hé svě­to­vé vál­ky dosta­ne do pěs­toun­ské rodi­ny Hanse Hubermanna (Geoffrey Rush) a jeho ženy Rosy (Emily Watsonová), aby zde zača­la nový život. Liesel se sna­ží zapad­nout – doma i ve ško­le, kde si z ní spo­lu­žá­ci uta­hu­jí, pro­to­že neu­mí pořád­ně číst. Liesel je odhod­la­ná situ­a­ci změ­nit s jed­no­stran­nou posed­los­tí rodí­cí­ho se učen­ce. A zís­ká k tomu pomoc své­ho dob­ro­sr­deč­né­ho nové­ho tatín­ka. Hans se s Liesel učí dny i noci, během nichž se Liesel sna­ží podrob­ně pro­stu­do­vat svo­ji prv­ní kni­hu, Hrobníkovu pří­ruč­ku, kte­rou si taj­ně „odnes­la“ z pohřbu své­ho bra­t­ra.

Liesel se také spřá­te­lí s jejich novým hos­tem, židov­ským uprch­lí­kem Maxem (Ben Schnetzer), kte­ré­ho před nacis­ty skrý­va­jí ve skle­pě. A prá­vě Max je dal­ším, kdo ji povzbu­zu­je ve čte­ní a v tou­ze po vzdě­lá­ní. Postupně se mění i její přá­tel­ství s mla­dým sou­se­dem Rudym (Nico Liersch), kte­rý Liesel sice škád­lí, ale při­tom se do ní zami­lu­je. Dobu plnou utr­pe­ní a strá­dá­ní pak všich­ni spo­leč­ně pře­ko­ná­va­jí pomo­cí knih, kte­ré nejen pro sebe Liesel kra­de v knihov­ně míst­ní­ho sta­ros­ty. A postup­ně se nau­čí vážit si nejen síly slov, ale i moci nad nimi.

Více na Kritiky.cz
Zkouškové 5 - Plán ...
Minirecenze: Babel - Babel je již třetím snímkem vzešlým z úspěšné spolupráce režiséra Alejandra Gonzáleze ...
The Incredible Burt Wonderstone [35%] Jsou snímky, na které se těšíte jen proto, že vypadají zajímavě. Pak jsou snímky, na kter...
Filmová společnost Negativ završí na karlovarském festivalu svou nejúspěšnější mezinárodní festivalovou sezónu Producentská společnost Negativ, největší český producent celovečerních filmů distribuovan...
Playboy: The Mansion Kdo by neslyšel o časopisu Playboy? Krásné dívky, peníze, večírky a zábava jako pracovní n...

Zlodějka knih - 75%

6.10.

12 opic - Nova Cinema 6.10.2018  21:45 Nova Cinema 8.10.2018  02:25

James Cole (Bruce Willis) pro­žil pře­váž­nou vět­ši­nu své­ho živo­ta v pod­ze­mí. Nyní, v roce 2025, žije v ponu­ré, tma­vé, zasně­že­né pří­tom­nos­ti. Začalo to už na kon­ci dva­cá­té­ho sto­le­tí, kdy během dvou let (1996 a 1997) zemře­lo při­či­ně­ním nezná­mé­ho bídá­ka, kte­rý vypus­til do ovzdu­ší nebez­peč­ný vir, pět mili­ard oby­va­tel země­kou­le. Zůstalo jen jed­no pro­cen­to lidí, kte­ří se teď krčí jako krt­ci pod zemí. Hrstka lidí se s tím ale nehod­lá jenom tak smí­řit, a pro­to vysí­lá do minu­los­ti pro­střed­nic­tvím stro­je času „nedob­ro­vol­né dob­ro­vol­ní­ky“ z řad věz­ňů. Jejich úko­lem v pod­sta­tě není spa­sit svět a odvrá­tit neštěs­tí - co se sta­lo, nejde ode­stát. Mají jen pozo­ro­vat, sbí­rat vzor­ky a odha­lit zdroj náka­zy, původ vše­ho zla. Vědci už pak zajis­tí vše ostat­ní, vyvi­nou pro­ti­lát­ku a zaří­dí, aby se lid­stvo jed­n­a­dva­cá­té­ho sto­le­tí moh­lo vrá­tit zpát­ky na povrch zem­ský.

Více na Kritiky.cz
Tiché místo - TICHO ZNAMENÁ PŘEŽÍT Když si John Krasinski poprvé přečetl původní návrh scénáře k Tichému místu od scénár...
CLP 17/18 BETA pro Fifa 16 - HET Liga (CZ) Stahujte velký patch pro Fifu 16. Návod instalace: 1. Než začnete instalaci vymažte složku a...
Mission: Impossible III - preview Je tomu 10 let co se Tom Cruise jako Ethan Hunt představil ve filmu Mission: Impossible Briana De P...
Díl: 2 - HD a jiná zvířátka ...
Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených ...

12 Opic

7.10.

Sedm statečných - Prima Cool 6.10.2018  15:15

Vesnice Ixcatlan trpí nájezdy ban­di­tů vede­ných nelí­tost­ným Calverou, kte­rý ves­ni­ča­ny kaž­dý rok při­pra­ví o vět­ši­nu skliz­ně a zásob. Proto se ves­ni­ča­né roz­hod­nou nakou­pit v nej­bliž­ším měs­teč­ku zbra­ně a brá­nit se. Chtějí o svém plá­nu pora­dit s pro­fe­si­o­nál­ním pis­tol­ní­kem Chrisem, kte­rý je nadchnul bra­vur­ním kous­kem jehož byli svěd­ky po svém pří­jez­du do měs­teč­ka. Ten jim však pora­dí, aby si neku­po­va­li dra­hé zbra­ně, se kte­rý­mi stej­ně neu­mí zachá­zet, ale naja­li si střel­ce a sám se zále­ži­tos­ti ujme. Podaří se mu zís­kat ješ­tě šest dal­ších mužů a s nimi se vydá do ohro­že­né ves­ni­ce. Přestože prv­ní střet­nu­tí s Calverovými muži dopad­ne pro sta­teč­né muže pří­z­ni­vě, nevy­zpy­ta­tel­ná pova­ha ves­ni­ča­nů situ­a­ci zce­la neče­ka­ně zkom­pli­ku­je.

Více na Kritiky.cz
V hlavní roli já - když si smrtka podává ruce s bohem srandy Britové nás již pěkných pár desítek let zásobují svými situačními komediemi, britsk...
Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly? „No, možná by nad moje síly byl právě ten mužský svět,“ tvrdí Andrea Hoffmanová. „M...
MUŽI V ČERNÉM 3 - O FILMU „Filmy série Muži v černém jsou o vztahu mezi J a K,“ míní Will Smith, který se vrací k ...
Receptář z barokní apatyky: Zamilujte se do života! Návodný receptář plný vůně z barokní apatyky? Tak přesně to je takhle kniha. S velkou lá...
Václav Vorlíček - 3.6.1930 - 5.2.2019 Je tomu 88 let, co se narodil jeden z nejlepších režisérů ČSSR (ČSFR i ČR) Václav Vorlíč...

V první říjnový týden nás čekají pouze o víkendu kvalitní filmy
Hodnocení: 3 - ‎1 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Úterní premiéra Dubčeka překoná vše, co tento týden bude v TV20. srpna 2018 Úterní premiéra Dubčeka překoná vše, co tento týden bude v TV Tento týden je ovlivněn výročím 50 let roku 1968, a tak se v úterý bude na co koukat. Nesmíme zapomenout ale na to, že prázdninové období končí, a tak se přestávají opakovat všechny […]
  • Filmy projektu 100 pro rok 2016 slavnostně odhaleny. Startujeme Sedmi statečnými7. ledna 2016 Filmy projektu 100 pro rok 2016 slavnostně odhaleny. Startujeme Sedmi statečnými Asociace českých filmových klubů, iniciátor i realizátor Projektu 100, dnes slavnostně zveřejnila filmy pro rok 2016. Návštěvníci kin se opět mohou těšit „na velké filmy na velkém plátně“, […]
  • Eli Wallach25. června 2014 Eli Wallach Eli Wallach (7. prosince 1915 Brooklyn, New York, USA - 25. června 2014 USA ) byl americký herec pocházející z polské židovské rodiny, držitel ceny Tony z roku 1951 a ceny Emmy. Jeho […]
  • Farma SK – 8. série – 49. díl12. května 2017 Farma SK – 8. série – 49. díl https://www.youtube.com/watch?v=U4cpDKRLcjM
  • 21 Grams5. listopadu 2004 21 Grams „Co všechno se mi stát, aby se dva lidé mohli potkat!“Tak by mohl znít podtitulek nového filmu Alejandra Gonzáleze Iňarrita, jenž je nejen u nás známý mezi filmovými fanoušky snímkem […]
  • Stručný příběh umění - „Pozice umělce je skromná. Je v zásadě jen zprostředkovatel.“ – Piet Mondrian17. srpna 2018 Stručný příběh umění - „Pozice umělce je skromná. Je v zásadě jen zprostředkovatel.“ – Piet Mondrian „Cílem umění je znázornit nikoli vnější vzhled věcí, ale jejich vnitřní význam.“ - Aristoteles Pro milovníky umění je tato kniha jako dělaná. Kniha je rozdělená do čtyř částí – směry, […]
  • Autobusy Škoda 706 RO a RTO24. května 2019 Autobusy Škoda 706 RO a RTO Autobusové ikony Škoda 706 RO a Škoda 706 RTO dodnes potěší oko nejen starší, ale i mladé generace. Autobus Škoda 706 RO se vyznačoval na svou dobu velmi progresivním bezkapotovým […]
  • Jak na Windows Vista14. října 2018 Jak na Windows Vista Chcete-li v rekordním čase proniknout do způsobů instalace, ovládání a nejzásadnějších novinek nejnovější a vskutku revoluční verze Windows, využijte pomocnou ruku tohoto plnobarevného […]
  • 25. Dny evropského filmu - 111. dubna 2018 25. Dny evropského filmu - 1 https://www.youtube.com/watch?v=O-tBCSVnXdY
  • Mach Ivan, Borkovec Jiří: Výživa pro fitness a kulturistiku7. listopadu 2016 Mach Ivan, Borkovec Jiří: Výživa pro fitness a kulturistiku Výživa pro fitness a kulturistiku je další úspěšná kniha ze série o výživě a posilování, tuto knihu vytvořilo duo ostřílených kulturistů, kteří mají hodně zkušeností v tomto oboru. Pojďme […]