V první říjnový týden nás čekají pouze o víkendu kvalitní filmy

6

Tento týden je na fil­mo­vou kva­li­tu vel­mi sla­bý. Televize asi už ani neví, co dávat v tel­ce. Blíží se ale 100 leté výro­čí zalo­že­ní repub­li­ky, a tak je tele­vi­ze plná archiv­ních sním­ků, kte­ré pro tele­viz­ní nad­šen­ce sto­jí při­po­me­nout. Mezi archiv­ní­mi sním­ky v úte­rý vyční­vá film Gulag - ame­ric­ký sní­mek o útě­ku ze Sibiře (Nova Cinema) a ve stře­du Uloupená hra­ni­ce na  ČT2 (o roce 1938). O víken­du nás ale čeka­jí ame­ric­ké trhá­ky 12 Opic a kla­si­ka Sedm Statečných.

1.10.

Zakázané ovoce - Nova Cinema 1.10.2018  20:00 & Nova Cinema 3.10.2018  15:35

Čtyřicetiletý Jack Foley by už mož­ná měl mys­let na to, aby se usa­dil. Ale nechce se mu do toho a radě­ji se dál věnu­je své­mu koníč­ku - vylu­po­vá­ní bank. Zvládá to v poho­dě a s pře­hle­dem, až na jeden drob­ný pro­blém: Často ho při tom chyt­nou. Jako reci­di­vis­tu čeká Jacka něko­lik dese­ti­le­tí za mří­že­mi. Jackovi se tam ale nechce. Místo toho chce pro­vést ješ­tě jed­nu posled­ní vel­kou akci a pak spo­ko­je­ně žít z „vydě­la­ných“ peněz. Problém nasta­ne, když se při útě­ku z věze­ní setká s pohled­nou fede­rál­ní agent­kou Karen. Chvíli se doha­du­jí, kdo koho vlast­ně unesl/zatkl a nako­nec se za kuri­óz­ních okol­nos­tí roze­jdou. Ovšem Karen našla v sym­pa­tic­kém zlo­čin­ci zalí­be­ní, zdá se jí o něm a něco ji k němu pros­tě neo­do­la­tel­ně táh­ne. Musí ho zno­vu vidět. Přinejmenším vidět...

2.10.

Gulag - Nova Cinema 2.10.2018 & 20:00 Nova Cinema 4.10.2018  23:40

Bývalá leh­ko­at­le­tic­ká hvězda Mickey Almon, kte­rý pro USA zís­kal tři zla­té medai­le, při­jíž­dí v roli spor­tov­ní­ho komen­tá­to­ra tele­vi­ze NBT do Moskvy. Na uli­ci je oslo­ven mužem, kte­rý říká, že je vědec a potře­bu­je pro­pa­šo­vat na Západ důle­ži­té mate­ri­á­ly. Mickey sou­hla­sí, veli­ce brzy se uká­že, že je to past, do kte­ré ho vlá­ka­la KGB. Mickey je zatčen. Po sérii vyčer­pá­va­jí­cích výslechů, kte­ré ho fyzic­ky i psy­chic­ky zlo­mí, je donu­cen k dozná­ní před tele­viz­ní­mi kame­ra­mi a násled­ně odsou­zen k dese­ti­le­té­mu tres­tu v pra­cov­ním tábo­ře na Sibiři. Při jed­né vězeň­ské zába­vě ho inspi­ru­je vystou­pe­ní spo­luvěz­ně, kte­rý nechá­vá „zmi­zet“ před­mě­ty v kra­bi­ci s dvo­ji­tým dnem. Mickey začne plá­no­vat útěk. Při vyklá­dá­ní zásob z vla­ku, stih­ne se dvě­ma spo­luvěz­ni v jed­nom vagó­ně posta­vit faleš­nou stě­nu, za kte­rou se ukry­jí. Pro uprch­lí­ky začí­ná vyčer­pá­va­jí­cí ces­ta za svo­bo­dou.

3.10.

Uloupená hranice - ČT2 3.10.2018 & 22:00 ČT2 4.10.2018  10:40

Dramatický pří­běh Krušnohorského pohra­ni­čí se ode­hrá­vá na pod­zim roku 1938, kdy mezi čes­ký­mi a němec­ký­mi oby­va­te­li začí­ná dochá­zet k ote­vře­ným kon­flik­tům, kte­ré tvr­dě posti­hu­jí nejen živo­ty národ­nost­ně roz­dě­le­ných sou­se­dů, ale kru­tě zasa­hu­jí zejmé­na do osu­dů smí­še­ných rodin. Vyhrocená situ­a­ce vede k boji, kte­rý však nemá vítězů. S odstou­pe­ním pohra­ni­čí se po mni­chov­ském dik­tá­tě leckte­ří čeští oby­va­te­lé v malé kruš­no­hor­ské ves­ni­ci nesmí­ří, boju­jí s pro­vo­ku­jí­cím hen­lei­nov­ci, ale nako­nec musí poslech­nout vyš­ší roz­ka­zy a vydat se do vni­t­ro­ze­mí. V režij­ním poje­tí se patr­ná doku­men­ta­ris­tic­ká prů­pra­va reži­sé­ra Jiřího Weisse, kte­rý tím­to sním­kem debu­to­val na poli celo­ve­čer­ní­ho hra­né­ho fil­mu.

4.10.

Univerzální voják - Prima Cool 4.10.2018  22:15

Při masa­k­ru viet­nam­ské ves­ni­ce se ame­ric­ký voják Luc dostá­vá do kon­flik­tu se šíle­ným ser­žan­tem Scottem. Oba muži se navzá­jem zabi­jí... O tři­a­dva­cet let poz­dě­ji se na scé­ně obje­vu­jí zno­vu jako pří­sluš­ní­ci spe­ci­ál­ní­ho pro­ti­te­ro­ris­tic­ké­ho koman­da - uni­ver­zál­ní vojá­ci. Zvláštní oddě­le­ní minis­ter­stva obra­ny z jejich těl vyvi­nu­lo nezni­či­tel­né stro­je na zabí­je­ní. Při záchran­né akci v útro­bách mamu­tí pře­hra­dy ohro­žo­va­né tero­ris­ty se Lucovi začnou vyno­řo­vat vzpo­mín­ky na jeho minu­lý život. Vymkne se kon­t­ro­le svých tvůr­ců a dává se na útěk, ve kte­rém mu pomá­há mla­dá novi­nář­ka Veronika. Nejzuřivějším pro­ná­sle­do­va­te­lem prcha­jí­cí dvo­ji­ce se stá­vá krví posed­lý Scott. Nemilosrdně ničí vše, co se mu posta­ví do ces­ty. K roz­ho­du­jí­cí­mu sou­bo­ji na život a na smrt se schy­lu­je na far­mě Lucových rodi­čů, kte­ří nemo­hou uvě­řit tomu, že jejich syn vstal z mrtvých...

5.10.

Zlodějka knih - Prima 5.10.2018  21:45

Síla slov a fan­ta­zie je ukry­tá v kni­hách. Ale jen pro toho, kdo je umí a chce pře­číst. Film Zlodějka knih vyprá­ví pří­běh Liesel (Sophie Nélisse), kte­rá se během dru­hé svě­to­vé vál­ky dosta­ne do pěs­toun­ské rodi­ny Hanse Hubermanna (Geoffrey Rush) a jeho ženy Rosy (Emily Watsonová), aby zde zača­la nový život. Liesel se sna­ží zapad­nout – doma i ve ško­le, kde si z ní spo­lu­žá­ci uta­hu­jí, pro­to­že neu­mí pořád­ně číst. Liesel je odhod­la­ná situ­a­ci změ­nit s jed­no­stran­nou posed­los­tí rodí­cí­ho se učen­ce. A zís­ká k tomu pomoc své­ho dob­ro­sr­deč­né­ho nové­ho tatín­ka. Hans se s Liesel učí dny i noci, během nichž se Liesel sna­ží podrob­ně pro­stu­do­vat svo­ji prv­ní kni­hu, Hrobníkovu pří­ruč­ku, kte­rou si taj­ně „odnes­la“ z pohřbu své­ho bra­t­ra.

Liesel se také spřá­te­lí s jejich novým hos­tem, židov­ským uprch­lí­kem Maxem (Ben Schnetzer), kte­ré­ho před nacis­ty skrý­va­jí ve skle­pě. A prá­vě Max je dal­ším, kdo ji povzbu­zu­je ve čte­ní a v tou­ze po vzdě­lá­ní. Postupně se mění i její přá­tel­ství s mla­dým sou­se­dem Rudym (Nico Liersch), kte­rý Liesel sice škád­lí, ale při­tom se do ní zami­lu­je. Dobu plnou utr­pe­ní a strá­dá­ní pak všich­ni spo­leč­ně pře­ko­ná­va­jí pomo­cí knih, kte­ré nejen pro sebe Liesel kra­de v knihov­ně míst­ní­ho sta­ros­ty. A postup­ně se nau­čí vážit si nejen síly slov, ale i moci nad nimi.

Zlodějka knih - 75%

6.10.

12 opic - Nova Cinema 6.10.2018  21:45 Nova Cinema 8.10.2018  02:25

James Cole (Bruce Willis) pro­žil pře­váž­nou vět­ši­nu své­ho živo­ta v pod­ze­mí. Nyní, v roce 2025, žije v ponu­ré, tma­vé, zasně­že­né pří­tom­nos­ti. Začalo to už na kon­ci dva­cá­té­ho sto­le­tí, kdy během dvou let (1996 a 1997) zemře­lo při­či­ně­ním nezná­mé­ho bídá­ka, kte­rý vypus­til do ovzdu­ší nebez­peč­ný vir, pět mili­ard oby­va­tel země­kou­le. Zůstalo jen jed­no pro­cen­to lidí, kte­ří se teď krčí jako krt­ci pod zemí. Hrstka lidí se s tím ale nehod­lá jenom tak smí­řit, a pro­to vysí­lá do minu­los­ti pro­střed­nic­tvím stro­je času „nedob­ro­vol­né dob­ro­vol­ní­ky“ z řad věz­ňů. Jejich úko­lem v pod­sta­tě není spa­sit svět a odvrá­tit neštěs­tí - co se sta­lo, nejde ode­stát. Mají jen pozo­ro­vat, sbí­rat vzor­ky a odha­lit zdroj náka­zy, původ vše­ho zla. Vědci už pak zajis­tí vše ostat­ní, vyvi­nou pro­ti­lát­ku a zaří­dí, aby se lid­stvo jed­n­a­dva­cá­té­ho sto­le­tí moh­lo vrá­tit zpát­ky na povrch zem­ský.

12 Opic

7.10.

Sedm statečných - Prima Cool 6.10.2018  15:15

Vesnice Ixcatlan trpí nájezdy ban­di­tů vede­ných nelí­tost­ným Calverou, kte­rý ves­ni­ča­ny kaž­dý rok při­pra­ví o vět­ši­nu skliz­ně a zásob. Proto se ves­ni­ča­né roz­hod­nou nakou­pit v nej­bliž­ším měs­teč­ku zbra­ně a brá­nit se. Chtějí o svém plá­nu pora­dit s pro­fe­si­o­nál­ním pis­tol­ní­kem Chrisem, kte­rý je nadchnul bra­vur­ním kous­kem jehož byli svěd­ky po svém pří­jez­du do měs­teč­ka. Ten jim však pora­dí, aby si neku­po­va­li dra­hé zbra­ně, se kte­rý­mi stej­ně neu­mí zachá­zet, ale naja­li si střel­ce a sám se zále­ži­tos­ti ujme. Podaří se mu zís­kat ješ­tě šest dal­ších mužů a s nimi se vydá do ohro­že­né ves­ni­ce. Přestože prv­ní střet­nu­tí s Calverovými muži dopad­ne pro sta­teč­né muže pří­z­ni­vě, nevy­zpy­ta­tel­ná pova­ha ves­ni­ča­nů situ­a­ci zce­la neče­ka­ně zkom­pli­ku­je.


V první říjnový týden nás čekají pouze o víkendu kvalitní filmy
Hodnocení: 3 - ‎1 hl.


Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Úterní premiéra Dubčeka překoná vše, co tento týden bude v TV20. srpna 2018 Úterní premiéra Dubčeka překoná vše, co tento týden bude v TV Tento týden je ovlivněn výročím 50 let roku 1968, a tak se v úterý bude na co koukat. Nesmíme zapomenout ale na to, že prázdninové období končí, a tak se přestávají opakovat všechny […]
  • Filmy projektu 100 pro rok 2016 slavnostně odhaleny. Startujeme Sedmi statečnými7. ledna 2016 Filmy projektu 100 pro rok 2016 slavnostně odhaleny. Startujeme Sedmi statečnými Asociace českých filmových klubů, iniciátor i realizátor Projektu 100, dnes slavnostně zveřejnila filmy pro rok 2016. Návštěvníci kin se opět mohou těšit „na velké filmy na velkém plátně“, […]
  • Eli Wallach25. června 2014 Eli Wallach Eli Wallach (7. prosince 1915 Brooklyn, New York, USA - 25. června 2014 USA ) byl americký herec pocházející z polské židovské rodiny, držitel ceny Tony z roku 1951 a ceny Emmy. Jeho […]
  • Noe v Komixu15. srpna 2015 Noe v Komixu U příležitosti premiéry filmu Noe byl vydán i komiksový příběh. Na scénáři spolupracoval i hlavní tvůrce filmu Darren Aronofsky. Spolu s ním scénář napsal i Ari Handel. Výtvarné zpracování […]
  • Prci, Prci, Prcičky 427. července 2006 Prci, Prci, Prcičky 4 Takže musím říct, že předešlé kousky mě fakt nadchly, tak sem se na tenhle fakt těšil. Ve filmu už nevystupují původní hrdinové, jako byl Styffler, Jimm, Ozzy, ad. ale v novém díle […]
  • Mark Hamill17. prosince 2015 Mark Hamill Mark Hamill se narodil v roce 1951, 25. záři. Byl jedním ze sedmi dětí, strávil dětství v různých amerických státech. Už během studií se stal hercem, kdy začal hrát v amerických seriálech. […]
  • TOP 25 filmů za 1. pololetí 200531. července 2005 TOP 25 filmů za 1. pololetí 2005 řazení sestavy dle návštěvnosti za období pořadí titul distributor kopií premiéra země předst. diváků […]
  • Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné...28. září 2018 Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné... Na světě je spousta nemožných úkolů. Jedním z nich je i natočení takové komedie, která by se líbila všem – bez rozdílu věku, pohlaví či sexuální orientace. Tímto se dostáváme k omšelé a […]
  • VideoTip: Váha Vody16. srpna 2002 VideoTip: Váha Vody Sean Penn ve vynikajícím thrilleru režisérky Kathryn Bigelow... V roce 1873 byly na Shaolských ostrovech spáchány dvě brutální vraždy, z nichž byl nakonec obviněn přistěhovalec Louis […]
  • PROBÍHÁ NATÁČENÍ NOVÉHO DOBRODRUŽNÉHO FILMU SPOLEČNOSTI WARNER BROS. PICTURES PODLE KLASICKÉHO DÍLA KNIHA DŽUNGLÍ11. března 2015 PROBÍHÁ NATÁČENÍ NOVÉHO DOBRODRUŽNÉHO FILMU SPOLEČNOSTI WARNER BROS. PICTURES PODLE KLASICKÉHO DÍLA KNIHA DŽUNGLÍ Praha 11.března 2015 – Začalo natáčení nového celovečerního 3D filmu společnosti Warner Bros. Pictures na motivy oblíbené klasiky Rudyarda Kiplinga Kniha džunglí. V celovečerním režijním […]