Úterní premiéra Dubčeka překoná vše, co tento týden bude v TV

  •  
Dub

Tento týden je ovliv­něn výro­čím 50 let roku 1968, a tak se v úte­rý bude na co kou­kat. Nesmíme zapo­me­nout ale na to, že prázd­ni­no­vé obdo­bí kon­čí, a tak se pře­stá­va­jí opa­ko­vat všech­ny reprí­zy, do tele­vi­zí jdou kva­lit­ní, oska­ro­vé a hvězd­né, fil­my. Vybral jsem pou­ze 11 kva­lit­ních fil­mů, pro­to­že ve stře­du není vůbec o co stát a v nedě­li sto­jí za pozor­nost pou­ze King Kong od Jacksona.

20.8.2018

Sedm statečných (2016) Prima 20:15

Městečko Rose Creek neu­stá­le ohro­žu­je ban­da lotrů bez­o­hled­né­ho prů­my­sl­ní­ka Bartholomewa Boqua (Peter Sarsgaard), kte­rý se v hon­bě za zis­kem neza­sta­ví před ničím. Zoufalí oby­va­te­lé pod vede­ním Emmy Cullenové (Haley Bennett) se roz­hod­nou požá­dat o pomoc sedm mužů, pro kte­ré, stej­ně jako pro Boqua, žád­né záko­ny nepla­tí. Nesourodá sku­pi­na pis­tol­ní­ků, hazard­ních hrá­čů a nájem­ných lov­ců se roz­hod­ne nevin­né lidi ochrá­nit a zasta­vit Boquovo jed­ná­ní. Během pří­prav na roz­ho­du­jí­cí sou­boj si těch­to sedm naja­tých žold­né­řů postup­ně uvě­do­mí, že v tom­to pří­pa­dě půjde více než o pení­ze.

Sedm sta­teč­ných - 50 %

Mrtvý muž (1995) ČT art 22.8.2018  23:50

William Blake putu­je k západ­ním hra­ni­cím Ameriky někdy v dru­hé polo­vi­ně 19. sto­le­tí. Cestuje vla­kem napříč zemí za pra­cí a když neu­spě­je, stá­vá se po sérii nehod štvan­cem. Zbloudilý a ošk­li­vě zra­ně­ný se setká­vá s vel­mi podiv­ným, ode­všad vyob­co­va­ným indi­á­nem, kte­rý se jme­nu­je Nikdo. Příběh, díky Nikomu, zavá­dí Williama Blakea do komic­kých a nebez­peč­ných situ­a­cí. Zatažen do svě­ta plné­ho kru­tos­ti a zmat­ku, ote­ví­rá Bill oči. Jako by se pono­řil do odles­ku zrca­dlo­vé stě­ny a vyno­řil se v dosud nezná­mém svě­tě, kte­rý exis­tu­je na dru­hé stra­ně zrca­dla.

21.8.2018

Dubček - ČT1 21.8.2018  20:00

Poslední ces­ta mezi Bratislavou a Prahou je pro jed­no­ho ze strůj­ců „praž­ské­ho jara 68“ reka­pi­tu­la­cí jeho nadě­jí i vzpo­mín­kou na zou­fa­lý boj s před­sta­vi­te­li sovět­ské komu­nis­tic­ké moci. Dubček je por­trétem muže, kte­rý věřil, že se v roce 1968 napra­ví chy­by minu­los­ti a teh­dej­ší Československo se změ­ní v demo­kra­tic­kou zemi... Příběh fil­mu se odví­jí ve třech roz­ho­du­jí­cích fázích živo­ta A. Dubčeka, a on sám je na své posled­ní ces­tě z Bratislavy do Prahy jejich vypra­vě­čem. Je to obdo­bí jara a léta 1968, v čase nadě­jí a násled­né oku­pa­ce voj­sky „spřá­te­le­ných armád“, obdo­bí, kdy byl Dubček s ostat­ní­mi čle­ny vlá­dy zadr­žo­va­ný v Moskvě a kdy se roz­ho­du­je o pode­psá­ní tzv. mos­kev­ských pro­to­ko­lů, a pak dal­ší obdo­bí vykres­lu­jí­cí život ve spo­le­čen­ské izo­la­ci, atmo­sfé­ru špe­ho­vá­ní a poní­že­ní. Film o Dubčekovi je his­to­ric­ký video­film rea­li­zo­va­ný digi­tál­ní fil­mo­vou tech­no­lo­gií, kom­bi­nu­jí­cí doku­ment s hra­ný­mi situ­a­ce­mi a pasá­že­mi. „Bez ide­a­li­zo­va­nia je akousi his­to­ric­kou milo­srd­nos­ťou, v ľud­sky pre­sved­či­vom por­tré­te člo­ve­ka, kto­rý uve­ril v mož­nosť demo­kra­ti­zá­cie tota­lit­né­ho reži­mu a tak ho nevy­hnut­ne musel stret­n­úť osud Ikara svo­jej doby“, říká o svém fil­mu reži­sér Laco Halama. Tragická a nikdy neob­jas­ně­ná Dubčekova auto­ha­vá­rie jako by byla i kon­cem uto­pis­tic­ké ilu­ze o spo­leč­nos­ti s lid­skou tvá­ří.

Pouta - ČT1 21.8.2018  22:25

Československo, 1982. Totalitní režim se zdá jako neko­neč­ný a neu­kon­či­tel­ný. Antonín, pří­sluš­ník taj­né poli­cie, je vnitř­ně neklid­ný, mož­ná až psy­cho­pa­tic­ký násil­ník, plný near­ti­ku­lo­va­né­ho vzte­ku a zou­fal­ství. Znuděný vším oko­lo sebe nasmě­ru­je své démo­ny ke zdán­li­vě čis­té­mu, spí­še ale neu­cho­pi­tel­né­mu bodu – k mla­dé ženě Kláře. Není to lás­ka ani jiný druh čis­té váš­ně – pou­ze spa­lu­jí­cí tou­ha po ilu­zi útě­ku z šedi­vé kle­ce a nudy. Antonínova nesmy­sl­ná sna­ha zís­kat Kláru pro sebe ho obra­cí nejen pro­ti tra­dič­ním nepřá­te­lům reži­mu, ale i pro­ti vlast­ním lidem a sys­té­mu samot­né­mu. Pokud ale Antonín poru­šu­je pra­vi­dla orga­ni­za­ce, jíž slou­ží, není to ges­to občan­ské nebo dokon­ce poli­tic­ké – je to vzpou­ra čis­tě osob­ní a zbě­si­lá.

https://www.kritiky.cz/filmy-online/2016/pouta/

23.08.2018

Věra 68 - ČT2 23.8.2018  20:00

Sto čty­ři­cet medai­lí, z toho sedm zla­tých a čty­ři stří­br­né olym­pij­ské, paso­va­ly gym­nast­ku Věru Čáslavskou na nej­ú­spěš­něj­ší čes­ko­slo­ven­skou spor­tov­ky­ni všech dob. Stovky sou­pe­řek se ji sna­ži­ly pora­zit nebo se jí ale­spoň při­blí­žit. Po str­hu­jí­cím vítěz­ství na olym­pi­á­dě v Mexiku v roce 1968 byla vyhlá­še­na nej­lep­ší spor­tov­ky­ní svě­ta, sta­la se dru­hou nej­po­pu­lár­něj­ší ženou pla­ne­ty po Jacqueline Kennedyové a celý svět jí ležel u nohou. Ve stej­ném roce pode­psa­la mani­fest Dva tisí­ce slov a svůj pod­pis nikdy neod­vo­la­la. Vrchol její kari­é­ry tak vystří­dal na počát­ku nor­ma­li­za­ce spo­le­čen­ský pád a o dva­cet let poz­dě­ji opě­tov­ný let na vrchol, když si ji jako svou porad­ky­ni vybral pre­zi­dent Václav Havel. Pár let nato však jed­nu z nej­ú­spěš­něj­ších žen svě­ta, drži­tel­ku nej­vyš­ší­ho japon­ské­ho vyzna­me­ná­ní, vyřa­di­la ze spo­leč­nos­ti rodin­ná tragé­die. Trvalo šest­náct let, než se vrá­ti­la do veřej­né­ho živo­ta. Letos osla­ví sedm­de­sá­ti­ny. Celovečerní doku­ment reži­sér­ky Olgy Sommerové zachy­cu­je osud Věry Čáslavské, kte­rý je záro­veň zrca­dlem čes­ko­slo­ven­ské his­to­rie a jedi­neč­ným feno­mé­nem v his­to­rii čes­ké­ho náro­da.

Věra Čáslavská

Sedmá rota za úplňku - ČT1 23.8.2018  22:40

Tassin a Pithivier při­je­li na návště­vu ke své­mu býva­lé­mu veli­te­li Chaudardovi. Plánují báječ­ný spo­leč­ný odpo­či­nek, kte­rý roz­hod­ně nebu­de mít nic spo­leč­né­ho s vál­kou. Při prv­ní pří­le­ži­tos­ti se však zamo­ta­jí do taj­né akce a už jim nezbu­de nic jiné­ho, než se pro Francouze stát hrdi­ny odbo­je a pro fašis­ty nebez­peč­ný­mi tero­ris­ty.

24.08.2018

Mission: Impossible - Ghost Protocol - Prima 24.8.2018  20:15

Špionážní agen­tu­ra IMF má obrov­ský pro­blém. Právě když její eso, Ethan Hunt (Tom Cruise), pro­vá­dě­lo taj­nou ope­ra­ci v Moskvě, spáchal kdo­si úspěš­ný bom­bo­vý útok na Kreml. Ruští před­sta­vi­te­lé jsou roze­zle­ní na nej­vyš­ší míru a mlu­ví dokon­ce o váleč­ném aktu. A pro­to­že se všech­ny nit­ky sbí­ha­jí prá­vě u IMF, ame­ric­ký pre­zi­dent dá pro jis­to­tu od agen­tu­ry ofi­ci­ál­ně ruce pryč vyhlá­še­ním „Ghost Protocolu“, čímž ji odříz­ne od zdro­jů, záze­mí, pod­po­ry a z jejích čle­nů udě­lá lidi na odstřel. To roz­hod­ně není pře­há­ně­ní, krát­ce po tom­to byro­kra­tic­kém úde­ru umí­rá násil­nou smr­tí její ofi­ci­ál­ní šéf (Tom Wilkinson). Ethan Hunt se pro­to poku­sí o nemož­né. Společně s tro­ji­cí věr­ných a odhod­la­ných kole­gů (Simon Pegg, Paula Patton a Jeremy Renner) se poku­sí najít pacha­te­le úto­ku a smýt tak ze sebe veš­ke­rou vinu. Jak bylo řeče­no už v úvo­du, tahle mise bude sku­teč­ně nespl­ni­tel­ná.

Mission: Impossible - Ghost Protocol

Zvětšenina - ČT art 24.8.2018  21:15

Filmová esej o nemož­nos­ti ucho­pit objek­tiv­ní prav­du. Jedno z nej­slav­něj­ších děl svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie.

Je mla­dý, pohled­ný, úspěš­ný a boha­tý, svět – zejmé­na jeho žen­ská část – mu leží u nohou. Módní foto­graf Thomas, ochot­ný pro zís­ká­ní nevšed­ních sním­ků pře­no­co­vat v nocle­hár­ně mezi nuzá­ky, aby ovšem vzá­pě­tí pře­se­dl do své­ho rolls-roycu a odjel do své­ho ate­li­é­ru fotit atrak­tiv­ní model­ku. Dravý, aro­gant­ní, sebe­vě­do­mý – a pře­ce vnitř­ně, skry­tě zra­ni­tel­ný. Do lon­dýn­ské­ho Maryon par­ku jej zaved­la vlast­ně náho­da. Ale správ­ný foto­graf neu­dě­lá krok bez své­ho apa­rá­tu a vzdá­le­ná dvo­ji­ce milen­ců, sko­ta­čí­cí na poza­dí nád­her­né, majestát­ní zele­ně je pří­liš zají­ma­vým objek­tem, než aby ji jen tak pře­hlé­dl. Jenomže nála­do­vé foto­gra­fie v sobě, jak má Thomas brzy zjis­tit, skrý­va­jí zne­po­ko­ji­vé tajem­ství…

Zvětšeninu nato­čil Michelangelo Antonioni pod­le povíd­ky argen­tin­ské­ho spi­so­va­te­le Julia Cortázara Babí léto (čes­ky vyšlo ve Světové lite­ra­tu­ře v r. 1968 již pod názvem Zvětšenina). Se spo­lusce­náris­tou Toninem Guerrou pře­sa­dil její pří­běh z Paříže do Londýna, kte­rý byl v polo­vi­ně šede­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí avant­gard­ní met­ro­po­lí, cen­t­rem hip­pies, boo­mu všech dru­hů umě­ní – pop-artu, foto­gra­fie, diva­dla, módy i hud­by. Antonioni se na svůj prv­ní zahra­nič­ní film důklad­ně při­pra­vo­val. Žil v Londýně osm měsí­ců, vyzpo­ví­dal desít­ky pří­sluš­ní­ků nej­růz­něj­ších pro­fe­sí, cho­dil po klu­bech, vstře­bá­val onu spe­ci­fic­kou, nepo­psa­tel­nou atmo­sfé­ru. A pak jej za půl roku nato­čil. Navázal jím pří­mo na svou „tetra­lo­gii citů“ z let 1959–1964 (Dobrodružství, Noc, Zatmění, Červená pus­ti­na). Opět nabí­dl divá­ko­vi mno­ho­vrs­tev­na­té meta­fo­ric­ké dílo se záměr­ně neu­za­vře­ný­mi moti­vy, pro­vo­ku­jí­cí k mno­ha inter­pre­ta­cím. Zvětšenina je detek­tiv­ním pří­bě­hem s hádan­kou, psy­cho­lo­gic­kou stu­dií, fil­mo­vou úva­hou o hra­ni­cích výtvar­ných a nara­tiv­ních umě­ní i filo­zo­fic­kou ese­jí o nemož­nos­ti ucho­pit objek­tiv­ní prav­du. Antonioni jí vzdal i hold intu­i­ci, jed­né ze svých stě­žej­ních tvůr­čích metod. Přihlásil se k ní zejmé­na výro­ky „Dělám fil­my spí­še žalud­kem než moz­kem“ nebo „Zkušenost mě nau­či­la, že pokud je intu­i­ce krás­ná, pak je správ­ná.“

Zvětšenina (Blow up) 1966

25.08.2018

Nesnesitelná lehkost bytí - ČT2 25.8.2018  20:00

Nesnesitelná leh­kost bytí“ je milost­ný pří­běh, začí­na­jí­cí během Pražského jara - „omra­ču­jí­cí libe­ra­li­za­ce komu­nis­mu“, kte­rá byla roz­dr­ce­no rus­kou inva­zí v srpnu 1968. Tomáš, slib­ný mla­dý neu­ro­chi­rurg, je svo­bod­ný mlá­de­nec a chro­nic­ký suk­nič­kář, kte­rý v milost­ných zále­ži­tos­tech vyzná­vá tako­vou filo­zo­fii, že z jeho živo­ta musí být vylou­če­na veš­ke­rá lás­ka. Se svý­mi dlou­ho­do­bý­mi milen­ka­mi se setká­vá pou­ze občas a nikdy nestrá­ví celou noc se ženou. Proti všem svým milost­ným zása­dám se Tomáš ože­ní s Terezou, ale pokra­ču­je v před­cho­zím milost­ném vzta­hu se Sabinou, neo­vliv­něn závaz­kem lás­ky...

West Side Story - ČT art 25.8.2018  20:20

Newyorský West Side je svěd­kem neu­stá­lých kon­flik­tů dvou pou­lič­ních gan­gů. Tryskáči a Žraloci se nená­vi­dí a není síly, kte­rá by změ­ni­la jejich nepřá­tel­ství. Riff při­vá­dí mezi Tryskáče Tonnyho, avšak ten se na prv­ní taneč­ní zába­vě zami­lu­je do Marie, sest­ry Bernarda, vůd­ce Žraloků.Ten samo­zřej­mě nepři­pouš­tí jinou mož­nost, než že si Maria najde pří­te­le mezi Portorikánci v gan­gu Žraloků. Málokterý muzi­kál byl na Broadwayi úspěš­něj­ší než West Side Story.Filmové ztvár­ně­ní pro­to na sebe nene­cha­lo dlou­ho čekat a bylo tri­um­fem. Podíl na tom­to úspě­chu má kro­mě hud­by Leonarda Bernsteina i skvě­lá a čas­to napo­do­bo­va­ná cho­re­o­gra­fie Jerome Robbinse. Příběh Romea a Julie z newy­or­ské čtvr­ti West Side pat­ří dnes k legen­dár­ním sním­kům ame­ric­ké kine­ma­to­gra­fie. Film v roce 1961 zís­kal 10 Oscarů.

26.08.2018

King Kong - Prima Cool 26.8.2018  20:00

Peter Jackson, drži­tel Oscara za režii PÁNA PRSTENŮ, si spl­nil dět­ský sen, když zno­vu při­ve­dl na fil­mo­vé plát­no King Konga. Nejslavnější mon­strum fil­mo­vé his­to­rie tak pro­ží­vá úžas­ný návrat pomo­cí reži­sé­ra, kte­rý doká­že sklou­bit nej­mo­der­něj­ší tri­ko­vé efek­ty s vel­ko­le­pou výpra­vou, zají­ma­vý­mi posta­va­mi a str­hu­jí­cím pří­bě­hem. To všech­no má i King Kong, král divo­či­ny, kte­rý se vinou své výji­meč­nos­ti ocit­ne v New Yorku, kde se napl­ní jeho tra­gic­ký osud.

Skupina fil­ma­řů se vydá­vá do Tichomoří hle­dat legen­dár­ní Skull Island, na němž pod­le pověs­tí kdy­si žilo gigan­tic­ké mon­strum jmé­nem Kong. Výprava, v níž figu­ru­jí excen­t­ric­ký reži­sér Carl Denham (Jack Black - ŠKOLA ROKU, TĚŽCE ZAMILOVÁN), krás­ná Ann Darrow (Naomi Watts - KRUH, 21 GRAMŮ) a sce­náris­ta Jack Driscoll (osca­ro­vý Adrien Brody - PIANISTA, VESNICE), tajem­ný ost­rov sku­teč­ně nalez­ne a při­sta­ne na něm. Bohužel mon­strum, o němž chtě­li nato­čit hra­ný doku­ment, stá­le žije spo­leč­ně s řadou dal­ších prehis­to­ric­kých živo­či­chů, kte­ří je začnou váž­ně ohro­žo­vat na živo­tě. V nej­vět­ším nebez­pe­čí se oci­tá Ann, kte­rou une­sou zdej­ší domo­rod­ci a v rám­ci tra­dič­ní­ho ritu­á­lu ji chtě­jí obě­to­vat prá­vě King Kongovi. Ten se však tvá­ří v tvář křeh­ké blon­dýn­ce zacho­vá zce­la neče­ka­ně.

Příběh King Konga fil­mo­ví fanouš­ci důvěr­ně zna­jí z něko­li­ka fil­mo­vých zpra­co­vá­ní. Petera Jacksona nej­ví­ce ovliv­ni­la slav­ná ver­ze z roku 1933. Ostatně do tři­cá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí situ­o­val i své­ho King Konga. „Původní film samo­zřej­mě zůsta­ne nedo­stiž­ný. My se mu s naším rema­kem může­me maxi­mál­ně při­blí­žit. Má ale tak úžas­ný pří­běh, že jsem se roz­ho­dl zno­vu vstou­pit do stej­né řeky. S moder­ní­mi pro­střed­ky to navíc nepo­strá­dá smy­sl,“ říká reži­sér. Ten napří­klad zno­vu vyu­žil slu­žeb her­ce Andyho Serkise, jenž pomo­cí tech­no­lo­gie moti­on cap­tu­re skvě­le pře­de­hrá­val počí­ta­čo­vé­ho Gluma v PÁNOVI PRSTENŮ. V King Kongovi se stal Serkis dokon­ce předob­ra­zem pro titul­ní­ho hrdi­nu. „S vyu­ži­tím nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií jsme moh­li prak­tic­ky coko­liv. Představte si ty nej­ú­žas­něj­ší sek­ven­ce pří­bě­hu - King Kong boju­jí­cí s dino­sau­ry, King Kong špl­ha­jí­cí s Anne po Empire State Building, a to všech­no bude napros­to rea­lis­tic­ké,“ roz­plý­vá se Jackson.

King Kong - správ­ný film na vaši vel­kou LCD tele­vi­zi


Ohodnoťte článek


Jiří Borový

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • KING KONG25. ledna 2006 KING KONG Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem10. srpna 2019 Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru
  • Avengers 2 - první dojem27. dubna 2015 Avengers 2 - první dojem Avengers 2 je filmem, který je moderní akční, má příběh, nemá moc velkou myšlenku. Lidé budou určitě na film chodit, když se už natočilo hodně filmů před ním. Je to ale poslední??? […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Avengers: Age of Ultron - 70 %27. dubna 2015 Avengers: Age of Ultron - 70 % Když si tak sedím na novinářské projekci Avengers 2 (ve společnosti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lepší nebo horší než první díl, kdy se slavný tým hrdinů, IT všeuměla, boha, 120. […]
  • Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje!18. května 2019 Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje! Kamera přelétá nad Mlžnými horami a kdesi v pozadí se ozývá Gandalfův hlas. Brzy se ocitáme zpět v Morii, u můstku Khazad-dúm, kde čaroděj spolu s balrogem padl do Stínu. Kamera padá spolu […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]