Úterní premiéra Dubčeka překoná vše, co tento týden bude v TV

Tento týden je ovliv­něn výro­čím 50 let roku 1968, a tak se v úte­rý bude na co kou­kat. Nesmíme zapo­me­nout ale na to, že prázd­ni­no­vé obdo­bí kon­čí, a tak se pře­stá­va­jí opa­ko­vat všech­ny reprí­zy, do tele­vi­zí jdou kva­lit­ní, oska­ro­vé a hvězd­né, fil­my. Vybral jsem pou­ze 11 kva­lit­ních fil­mů, pro­to­že ve stře­du není vůbec o co stát a v nedě­li sto­jí za pozor­nost pou­ze King Kong od Jacksona.

20.8.2018

Sedm statečných (2016) Prima 20:15

Městečko Rose Creek neu­stá­le ohro­žu­je ban­da lotrů bez­o­hled­né­ho prů­my­sl­ní­ka Bartholomewa Boqua (Peter Sarsgaard), kte­rý se v hon­bě za zis­kem neza­sta­ví před ničím. Zoufalí oby­va­te­lé pod vede­ním Emmy Cullenové (Haley Bennett) se roz­hod­nou požá­dat o pomoc sedm mužů, pro kte­ré, stej­ně jako pro Boqua, žád­né záko­ny nepla­tí. Nesourodá sku­pi­na pis­tol­ní­ků, hazard­ních hrá­čů a nájem­ných lov­ců se roz­hod­ne nevin­né lidi ochrá­nit a zasta­vit Boquovo jed­ná­ní. Během pří­prav na roz­ho­du­jí­cí sou­boj si těch­to sedm naja­tých žold­né­řů postup­ně uvě­do­mí, že v tom­to pří­pa­dě půjde více než o pení­ze.

Mrtvý muž (1995) ČT art 22.8.2018  23:50

William Blake putu­je k západ­ním hra­ni­cím Ameriky někdy v dru­hé polo­vi­ně 19. sto­le­tí. Cestuje vla­kem napříč zemí za pra­cí a když neu­spě­je, stá­vá se po sérii nehod štvan­cem. Zbloudilý a ošk­li­vě zra­ně­ný se setká­vá s vel­mi podiv­ným, ode­všad vyob­co­va­ným indi­á­nem, kte­rý se jme­nu­je Nikdo. Příběh, díky Nikomu, zavá­dí Williama Blakea do komic­kých a nebez­peč­ných situ­a­cí. Zatažen do svě­ta plné­ho kru­tos­ti a zmat­ku, ote­ví­rá Bill oči. Jako by se pono­řil do odles­ku zrca­dlo­vé stě­ny a vyno­řil se v dosud nezná­mém svě­tě, kte­rý exis­tu­je na dru­hé stra­ně zrca­dla.

21.8.2018

Dubček - ČT1 21.8.2018  20:00

Poslední ces­ta mezi Bratislavou a Prahou je pro jed­no­ho ze strůj­ců „praž­ské­ho jara 68“ reka­pi­tu­la­cí jeho nadě­jí i vzpo­mín­kou na zou­fa­lý boj s před­sta­vi­te­li sovět­ské komu­nis­tic­ké moci. Dubček je por­trétem muže, kte­rý věřil, že se v roce 1968 napra­ví chy­by minu­los­ti a teh­dej­ší Československo se změ­ní v demo­kra­tic­kou zemi... Příběh fil­mu se odví­jí ve třech roz­ho­du­jí­cích fázích živo­ta A. Dubčeka, a on sám je na své posled­ní ces­tě z Bratislavy do Prahy jejich vypra­vě­čem. Je to obdo­bí jara a léta 1968, v čase nadě­jí a násled­né oku­pa­ce voj­sky „spřá­te­le­ných armád“, obdo­bí, kdy byl Dubček s ostat­ní­mi čle­ny vlá­dy zadr­žo­va­ný v Moskvě a kdy se roz­ho­du­je o pode­psá­ní tzv. mos­kev­ských pro­to­ko­lů, a pak dal­ší obdo­bí vykres­lu­jí­cí život ve spo­le­čen­ské izo­la­ci, atmo­sfé­ru špe­ho­vá­ní a poní­že­ní. Film o Dubčekovi je his­to­ric­ký video­film rea­li­zo­va­ný digi­tál­ní fil­mo­vou tech­no­lo­gií, kom­bi­nu­jí­cí doku­ment s hra­ný­mi situ­a­ce­mi a pasá­že­mi. „Bez ide­a­li­zo­va­nia je akousi his­to­ric­kou milo­srd­nos­ťou, v ľud­sky pre­sved­či­vom por­tré­te člo­ve­ka, kto­rý uve­ril v mož­nosť demo­kra­ti­zá­cie tota­lit­né­ho reži­mu a tak ho nevy­hnut­ne musel stret­n­úť osud Ikara svo­jej doby“, říká o svém fil­mu reži­sér Laco Halama. Tragická a nikdy neob­jas­ně­ná Dubčekova auto­ha­vá­rie jako by byla i kon­cem uto­pis­tic­ké ilu­ze o spo­leč­nos­ti s lid­skou tvá­ří.

Pouta - ČT1 21.8.2018  22:25

Československo, 1982. Totalitní režim se zdá jako neko­neč­ný a neu­kon­či­tel­ný. Antonín, pří­sluš­ník taj­né poli­cie, je vnitř­ně neklid­ný, mož­ná až psy­cho­pa­tic­ký násil­ník, plný near­ti­ku­lo­va­né­ho vzte­ku a zou­fal­ství. Znuděný vším oko­lo sebe nasmě­ru­je své démo­ny ke zdán­li­vě čis­té­mu, spí­še ale neu­cho­pi­tel­né­mu bodu – k mla­dé ženě Kláře. Není to lás­ka ani jiný druh čis­té váš­ně – pou­ze spa­lu­jí­cí tou­ha po ilu­zi útě­ku z šedi­vé kle­ce a nudy. Antonínova nesmy­sl­ná sna­ha zís­kat Kláru pro sebe ho obra­cí nejen pro­ti tra­dič­ním nepřá­te­lům reži­mu, ale i pro­ti vlast­ním lidem a sys­té­mu samot­né­mu. Pokud ale Antonín poru­šu­je pra­vi­dla orga­ni­za­ce, jíž slou­ží, není to ges­to občan­ské nebo dokon­ce poli­tic­ké – je to vzpou­ra čis­tě osob­ní a zbě­si­lá.

23.08.2018

Věra 68 - ČT2 23.8.2018  20:00

Sto čty­ři­cet medai­lí, z toho sedm zla­tých a čty­ři stří­br­né olym­pij­ské, paso­va­ly gym­nast­ku Věru Čáslavskou na nej­ú­spěš­něj­ší čes­ko­slo­ven­skou spor­tov­ky­ni všech dob. Stovky sou­pe­řek se ji sna­ži­ly pora­zit nebo se jí ale­spoň při­blí­žit. Po str­hu­jí­cím vítěz­ství na olym­pi­á­dě v Mexiku v roce 1968 byla vyhlá­še­na nej­lep­ší spor­tov­ky­ní svě­ta, sta­la se dru­hou nej­po­pu­lár­něj­ší ženou pla­ne­ty po Jacqueline Kennedyové a celý svět jí ležel u nohou. Ve stej­ném roce pode­psa­la mani­fest Dva tisí­ce slov a svůj pod­pis nikdy neod­vo­la­la. Vrchol její kari­é­ry tak vystří­dal na počát­ku nor­ma­li­za­ce spo­le­čen­ský pád a o dva­cet let poz­dě­ji opě­tov­ný let na vrchol, když si ji jako svou porad­ky­ni vybral pre­zi­dent Václav Havel. Pár let nato však jed­nu z nej­ú­spěš­něj­ších žen svě­ta, drži­tel­ku nej­vyš­ší­ho japon­ské­ho vyzna­me­ná­ní, vyřa­di­la ze spo­leč­nos­ti rodin­ná tragé­die. Trvalo šest­náct let, než se vrá­ti­la do veřej­né­ho živo­ta. Letos osla­ví sedm­de­sá­ti­ny. Celovečerní doku­ment reži­sér­ky Olgy Sommerové zachy­cu­je osud Věry Čáslavské, kte­rý je záro­veň zrca­dlem čes­ko­slo­ven­ské his­to­rie a jedi­neč­ným feno­mé­nem v his­to­rii čes­ké­ho náro­da.

Sedmá rota za úplňku - ČT1 23.8.2018  22:40

Tassin a Pithivier při­je­li na návště­vu ke své­mu býva­lé­mu veli­te­li Chaudardovi. Plánují báječ­ný spo­leč­ný odpo­či­nek, kte­rý roz­hod­ně nebu­de mít nic spo­leč­né­ho s vál­kou. Při prv­ní pří­le­ži­tos­ti se však zamo­ta­jí do taj­né akce a už jim nezbu­de nic jiné­ho, než se pro Francouze stát hrdi­ny odbo­je a pro fašis­ty nebez­peč­ný­mi tero­ris­ty.

24.08.2018

Mission: Impossible - Ghost Protocol - Prima 24.8.2018  20:15

Špionážní agen­tu­ra IMF má obrov­ský pro­blém. Právě když její eso, Ethan Hunt (Tom Cruise), pro­vá­dě­lo taj­nou ope­ra­ci v Moskvě, spáchal kdo­si úspěš­ný bom­bo­vý útok na Kreml. Ruští před­sta­vi­te­lé jsou roze­zle­ní na nej­vyš­ší míru a mlu­ví dokon­ce o váleč­ném aktu. A pro­to­že se všech­ny nit­ky sbí­ha­jí prá­vě u IMF, ame­ric­ký pre­zi­dent dá pro jis­to­tu od agen­tu­ry ofi­ci­ál­ně ruce pryč vyhlá­še­ním „Ghost Protocolu“, čímž ji odříz­ne od zdro­jů, záze­mí, pod­po­ry a z jejích čle­nů udě­lá lidi na odstřel. To roz­hod­ně není pře­há­ně­ní, krát­ce po tom­to byro­kra­tic­kém úde­ru umí­rá násil­nou smr­tí její ofi­ci­ál­ní šéf (Tom Wilkinson). Ethan Hunt se pro­to poku­sí o nemož­né. Společně s tro­ji­cí věr­ných a odhod­la­ných kole­gů (Simon Pegg, Paula Patton a Jeremy Renner) se poku­sí najít pacha­te­le úto­ku a smýt tak ze sebe veš­ke­rou vinu. Jak bylo řeče­no už v úvo­du, tahle mise bude sku­teč­ně nespl­ni­tel­ná.

Zvětšenina - ČT art 24.8.2018  21:15

Filmová esej o nemož­nos­ti ucho­pit objek­tiv­ní prav­du. Jedno z nej­slav­něj­ších děl svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie.

Je mla­dý, pohled­ný, úspěš­ný a boha­tý, svět – zejmé­na jeho žen­ská část – mu leží u nohou. Módní foto­graf Thomas, ochot­ný pro zís­ká­ní nevšed­ních sním­ků pře­no­co­vat v nocle­hár­ně mezi nuzá­ky, aby ovšem vzá­pě­tí pře­se­dl do své­ho rolls-roycu a odjel do své­ho ate­li­é­ru fotit atrak­tiv­ní model­ku. Dravý, aro­gant­ní, sebe­vě­do­mý – a pře­ce vnitř­ně, skry­tě zra­ni­tel­ný. Do lon­dýn­ské­ho Maryon par­ku jej zaved­la vlast­ně náho­da. Ale správ­ný foto­graf neu­dě­lá krok bez své­ho apa­rá­tu a vzdá­le­ná dvo­ji­ce milen­ců, sko­ta­čí­cí na poza­dí nád­her­né, majestát­ní zele­ně je pří­liš zají­ma­vým objek­tem, než aby ji jen tak pře­hlé­dl. Jenomže nála­do­vé foto­gra­fie v sobě, jak má Thomas brzy zjis­tit, skrý­va­jí zne­po­ko­ji­vé tajem­ství…

Zvětšeninu nato­čil Michelangelo Antonioni pod­le povíd­ky argen­tin­ské­ho spi­so­va­te­le Julia Cortázara Babí léto (čes­ky vyšlo ve Světové lite­ra­tu­ře v r. 1968 již pod názvem Zvětšenina). Se spo­lusce­náris­tou Toninem Guerrou pře­sa­dil její pří­běh z Paříže do Londýna, kte­rý byl v polo­vi­ně šede­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí avant­gard­ní met­ro­po­lí, cen­t­rem hip­pies, boo­mu všech dru­hů umě­ní – pop-artu, foto­gra­fie, diva­dla, módy i hud­by. Antonioni se na svůj prv­ní zahra­nič­ní film důklad­ně při­pra­vo­val. Žil v Londýně osm měsí­ců, vyzpo­ví­dal desít­ky pří­sluš­ní­ků nej­růz­něj­ších pro­fe­sí, cho­dil po klu­bech, vstře­bá­val onu spe­ci­fic­kou, nepo­psa­tel­nou atmo­sfé­ru. A pak jej za půl roku nato­čil. Navázal jím pří­mo na svou „tetra­lo­gii citů“ z let 1959–1964 (Dobrodružství, Noc, Zatmění, Červená pus­ti­na). Opět nabí­dl divá­ko­vi mno­ho­vrs­tev­na­té meta­fo­ric­ké dílo se záměr­ně neu­za­vře­ný­mi moti­vy, pro­vo­ku­jí­cí k mno­ha inter­pre­ta­cím. Zvětšenina je detek­tiv­ním pří­bě­hem s hádan­kou, psy­cho­lo­gic­kou stu­dií, fil­mo­vou úva­hou o hra­ni­cích výtvar­ných a nara­tiv­ních umě­ní i filo­zo­fic­kou ese­jí o nemož­nos­ti ucho­pit objek­tiv­ní prav­du. Antonioni jí vzdal i hold intu­i­ci, jed­né ze svých stě­žej­ních tvůr­čích metod. Přihlásil se k ní zejmé­na výro­ky „Dělám fil­my spí­še žalud­kem než moz­kem“ nebo „Zkušenost mě nau­či­la, že pokud je intu­i­ce krás­ná, pak je správ­ná.“

25.08.2018

Nesnesitelná lehkost bytí - ČT2 25.8.2018  20:00

Nesnesitelná leh­kost bytí“ je milost­ný pří­běh, začí­na­jí­cí během Pražského jara - „omra­ču­jí­cí libe­ra­li­za­ce komu­nis­mu“, kte­rá byla roz­dr­ce­no rus­kou inva­zí v srpnu 1968. Tomáš, slib­ný mla­dý neu­ro­chi­rurg, je svo­bod­ný mlá­de­nec a chro­nic­ký suk­nič­kář, kte­rý v milost­ných zále­ži­tos­tech vyzná­vá tako­vou filo­zo­fii, že z jeho živo­ta musí být vylou­če­na veš­ke­rá lás­ka. Se svý­mi dlou­ho­do­bý­mi milen­ka­mi se setká­vá pou­ze občas a nikdy nestrá­ví celou noc se ženou. Proti všem svým milost­ným zása­dám se Tomáš ože­ní s Terezou, ale pokra­ču­je v před­cho­zím milost­ném vzta­hu se Sabinou, neo­vliv­něn závaz­kem lás­ky...

West Side Story - ČT art 25.8.2018  20:20

Newyorský West Side je svěd­kem neu­stá­lých kon­flik­tů dvou pou­lič­ních gan­gů. Tryskáči a Žraloci se nená­vi­dí a není síly, kte­rá by změ­ni­la jejich nepřá­tel­ství. Riff při­vá­dí mezi Tryskáče Tonnyho, avšak ten se na prv­ní taneč­ní zába­vě zami­lu­je do Marie, sest­ry Bernarda, vůd­ce Žraloků.Ten samo­zřej­mě nepři­pouš­tí jinou mož­nost, než že si Maria najde pří­te­le mezi Portorikánci v gan­gu Žraloků. Málokterý muzi­kál byl na Broadwayi úspěš­něj­ší než West Side Story.Filmové ztvár­ně­ní pro­to na sebe nene­cha­lo dlou­ho čekat a bylo tri­um­fem. Podíl na tom­to úspě­chu má kro­mě hud­by Leonarda Bernsteina i skvě­lá a čas­to napo­do­bo­va­ná cho­re­o­gra­fie Jerome Robbinse. Příběh Romea a Julie z newy­or­ské čtvr­ti West Side pat­ří dnes k legen­dár­ním sním­kům ame­ric­ké kine­ma­to­gra­fie. Film v roce 1961 zís­kal 10 Oscarů.

26.08.2018

King Kong - Prima Cool 26.8.2018  20:00

Peter Jackson, drži­tel Oscara za režii PÁNA PRSTENŮ, si spl­nil dět­ský sen, když zno­vu při­ve­dl na fil­mo­vé plát­no King Konga. Nejslavnější mon­strum fil­mo­vé his­to­rie tak pro­ží­vá úžas­ný návrat pomo­cí reži­sé­ra, kte­rý doká­že sklou­bit nej­mo­der­něj­ší tri­ko­vé efek­ty s vel­ko­le­pou výpra­vou, zají­ma­vý­mi posta­va­mi a str­hu­jí­cím pří­bě­hem. To všech­no má i King Kong, král divo­či­ny, kte­rý se vinou své výji­meč­nos­ti ocit­ne v New Yorku, kde se napl­ní jeho tra­gic­ký osud.

Skupina fil­ma­řů se vydá­vá do Tichomoří hle­dat legen­dár­ní Skull Island, na němž pod­le pověs­tí kdy­si žilo gigan­tic­ké mon­strum jmé­nem Kong. Výprava, v níž figu­ru­jí excen­t­ric­ký reži­sér Carl Denham (Jack Black - ŠKOLA ROKU, TĚŽCE ZAMILOVÁN), krás­ná Ann Darrow (Naomi Watts - KRUH, 21 GRAMŮ) a sce­náris­ta Jack Driscoll (osca­ro­vý Adrien Brody - PIANISTA, VESNICE), tajem­ný ost­rov sku­teč­ně nalez­ne a při­sta­ne na něm. Bohužel mon­strum, o němž chtě­li nato­čit hra­ný doku­ment, stá­le žije spo­leč­ně s řadou dal­ších prehis­to­ric­kých živo­či­chů, kte­ří je začnou váž­ně ohro­žo­vat na živo­tě. V nej­vět­ším nebez­pe­čí se oci­tá Ann, kte­rou une­sou zdej­ší domo­rod­ci a v rám­ci tra­dič­ní­ho ritu­á­lu ji chtě­jí obě­to­vat prá­vě King Kongovi. Ten se však tvá­ří v tvář křeh­ké blon­dýn­ce zacho­vá zce­la neče­ka­ně.

Příběh King Konga fil­mo­ví fanouš­ci důvěr­ně zna­jí z něko­li­ka fil­mo­vých zpra­co­vá­ní. Petera Jacksona nej­ví­ce ovliv­ni­la slav­ná ver­ze z roku 1933. Ostatně do tři­cá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí situ­o­val i své­ho King Konga. „Původní film samo­zřej­mě zůsta­ne nedo­stiž­ný. My se mu s naším rema­kem může­me maxi­mál­ně při­blí­žit. Má ale tak úžas­ný pří­běh, že jsem se roz­ho­dl zno­vu vstou­pit do stej­né řeky. S moder­ní­mi pro­střed­ky to navíc nepo­strá­dá smy­sl,“ říká reži­sér. Ten napří­klad zno­vu vyu­žil slu­žeb her­ce Andyho Serkise, jenž pomo­cí tech­no­lo­gie moti­on cap­tu­re skvě­le pře­de­hrá­val počí­ta­čo­vé­ho Gluma v PÁNOVI PRSTENŮ. V King Kongovi se stal Serkis dokon­ce předob­ra­zem pro titul­ní­ho hrdi­nu. „S vyu­ži­tím nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií jsme moh­li prak­tic­ky coko­liv. Představte si ty nej­ú­žas­něj­ší sek­ven­ce pří­bě­hu - King Kong boju­jí­cí s dino­sau­ry, King Kong špl­ha­jí­cí s Anne po Empire State Building, a to všech­no bude napros­to rea­lis­tic­ké,“ roz­plý­vá se Jackson.

Související příspěvky:

  • Prima - 25.08.201825. srpna 2018 Prima - 25.08.2018 Televizni program na 25.08.2018 na programech TV Prima.Prima Family Název programu Popis Od Do Komisař Rex III (8) -ST -W -HDJe těžké pátrat po […]
  • Prima - 26.08.201826. srpna 2018 Prima - 26.08.2018 Televizni program na 26.08.2018 na programech TV Prima.Prima Family Název programu Popis Od Do Vraždy v MidsomeruŠéfinspektor Barnaby vyšetřuje […]
  • Filmy projektu 100 pro rok 2016 slavnostně odhaleny. Startujeme Sedmi statečnými7. ledna 2016 Filmy projektu 100 pro rok 2016 slavnostně odhaleny. Startujeme Sedmi statečnými Asociace českých filmových klubů, iniciátor i realizátor Projektu 100, dnes slavnostně zveřejnila filmy pro rok 2016. Návštěvníci kin se opět mohou těšit „na velké filmy na velkém plátně“, […]
  • Prima - 07.07.20187. července 2018 Prima - 07.07.2018 Televizni program na 07.07.2018 na programech TV Prima.Prima Family Název programu Popis Od Do Růžový panter 2Když začnou po celém světě mizet […]
  • Prima - 06.07.20186. července 2018 Prima - 06.07.2018 Televizni program na 06.07.2018 na programech TV Prima.Prima Family Název programu Popis Od Do UprchlíciZkušený bankovní lupič v zajetí amatérského […]
  • Eli Wallach25. června 2014 Eli Wallach Eli Wallach (7. prosince 1915 Brooklyn, New York, USA - 25. června 2014 USA ) byl americký herec pocházející z polské židovské rodiny, držitel ceny Tony z roku 1951 a ceny Emmy. Jeho […]
  • ČT art se zaměří na kulturní fenomény. Zmapuje legendární divadelní scény, historii Čechomoru i Rolling Stones v Česku28. srpna 2018 ČT art se zaměří na kulturní fenomény. Zmapuje legendární divadelní scény, historii Čechomoru i Rolling Stones v Česku V pátek 31. srpna zahájí ČT art šestý rok svého vysílání. Po úvodním Týdnu dárků, který nabídne sérii výjimečných premiér, se ČT art zaměří na české kulturní fenomény. Zmapuje historii tří […]
  • Osudový zvrat 25. 8. v 18.15 hodin na ČT225. srpna 2018 Osudový zvrat 25. 8. v 18.15 hodin na ČT2 Dojemná svědectví o konci vojenských ideálů O tom, jak se v době srpnové okupace Československa v roce 1968 chovala Českosloven-ská lidová armáda, se nikdy podrobně nehovořilo a nikdy to […]
  • 1968 milimetrů21. srpna 2018 1968 milimetrů V roce 1968 se vyhrotil střet idejí s realitou Rok 1968 byl přelomový. Je to symbol společenských, politických a kulturních proměn. Tří-dílný cyklus zachycuje, jak studenti vyšli do ulic […]
  • Můj neznámý vojín 19. 8. ve 21.05 hodin na ČT art19. srpna 2018 Můj neznámý vojín 19. 8. ve 21.05 hodin na ČT art Jaký je to pocit, stát se okupantem, aniž byste to měli v úmyslu? Dokumentární film, vytvořený z archivních materiálů z okupace Československa armádami Varšavského paktu v roce 1968, je […]

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *