Týden začneme Dějinami násilí a ukončíme další klasikou Slunce, seno, jahody

Slunce

Krom vel­mi neú­spěš­né­ho Old Firehanda 6.8. dopo­ru­ču­ji  dal­ších 14 fil­mů, kte­ré oprav­du sto­jí za to sle­do­vat ve večer­ních a odpo­led­ních hodi­nách po prá­ci.

Pondělí - 6.8.

Dějiny násilí - Nova Cinema 6.8.2018  22:25 Nova Cinema 9.8.2018  01:20

Majitel malé­ho bis­tra Tom Stall si poklid­ně žije se svou man­žel­kou, práv­nič­kou Edie, a jejich dvě­ma dět­mi na malém měs­tě Millbrook ve stá­tě Indiana. Jediná noc však navždy změ­ní jejich živo­ty. Tom se sta­ne medi­ál­ním hrdi­nou poté, co zne­škod­ní dva bru­tál­ní vra­hy, kte­ří pře­pad­li jeho pod­nik. Snaží se vrá­tit zpět ke své­mu oby­čej­né­mu živo­tu, ale mar­ně. Náhlá slá­va při­ta­hu­je nežá­dou­cí pozor­nost okol­ní­ho svě­ta a při­vá­dí k němu záhad­né­ho muže Carla, kte­rý tvr­dí, že Tom není tím, za koho se vydá­vá. Vztah jeho rodi­ny je vysta­ven zkouš­ce a oni jsou najed­nou nuce­ni řešit vzá­jem­né vzta­hy, kte­ré se pod vli­vem okol­nos­tí začnou poma­lu hrou­tit. Tom si je vědom toho, že musí bojo­vat nejen o svůj život, ale i o život své rodi­ny.

Těžko ho zabít - Nova Cinema 7.8.2018  00:10

Agent Mason Storm (Steven Seagal) odha­lil spo­je­ní vyso­ce posta­ve­ných poli­ti­ků s mafií. Protože se nechtěl nechat zasta­vit v boji pro­ti korup­ci, zlo­čin­ci při­pra­vi­li kru­tou pomstu - sku­pi­na vra­hů pře­padla jeho rodi­nu a Masonova man­žel­ka je zastře­le­na. Také agen­ta pova­žu­jí za mrt­vé­ho. Mason Storm však žije. Bude trvat vel­mi dlou­ho, než se pus­tí do hle­dá­ní vra­hů. Potom už jej však nic nezastavíDetektiv Mason Storm poří­dí usvěd­ču­jí­cí video­zá­znam schůz­ky nezná­mé­ho poslan­ce se zlo­či­nec­kým pod­svě­tím, na níž se domlou­vá vraž­da sená­to­ra Campbella, po jehož křes­le posla­nec tou­ží. Zločinci však Storma odha­lí, a aby zís­ka­li video­ka­ze­tu, vyvraž­dí celou Stormovu rodi­nu. Nevšimnou si však, že syn sta­čil uprch­nout. Vážně zra­ně­ný Storm, ofi­ci­ál­ně pro­hlá­še­ný za mrt­vé­ho, upad­ne do kóma­tu. Zatímco zko­rum­po­va­ný kapi­tán Huiland se poku­sí Stormovu památ­ku pošpi­nit, jeho kole­ga a pří­tel O´Malley zachrá­ní usvěd­ču­jí­cí video­zá­znam a zajis­tí, aby byl Storm inko­gni­to pře­ve­zen do bez­pe­čí, kde by se pří­pad­ně mohl uzdra­vit. Storm se po sed­mi letech pro­be­re z kóma­tu. Mafiáni se to ale dozvě­dí a ihned se ho pokou­še­jí zabít. Storma zachrá­ní zdra­vot­ní sest­ra Andy Stewartová, kte­rá ho ukry­je. Detektiv se postup­ně uzdra­vu­je a fyzic­ky i psy­chic­ky se při­pra­vu­je k odpla­tě a odha­le­ní spik­nu­tí. Andy a Storm se do sebe brzy zami­lu­jí. Zločinci však sta­hu­jí smyč­ku kolem Storma a likvi­du­jí všech­ny, kte­ří pře­ká­že­jí. Storm navá­že kon­takt s O´Malleym a posí­len zjiš­tě­ním, že jeho syn pře­žil, začí­ná tvr­dě usi­lo­vat o napl­ně­ní spra­ve­dl­nos­ti.

Úterý - 7.8.

Křidýlko nebo stehýnko - ČT1 7.8.2018  22:30

Dejte pozor - dnes ochut­ná­vá sám Louis de Funès! Charles Duchemin je vyda­va­te­lem slav­né­ho prů­vod­ce gastro­no­mií a neko­ru­no­va­ným krá­lem labuž­ní­ků. Proto ces­tu­je bez pře­stáv­ky a inko­gni­to po celé zemi, aby pro­zkou­mal fran­couz­skou gastro­no­mii. Charles dou­fá, že v jeho šlé­pě­jích se vydá i jeho syn Gérard, kte­rý sice zdě­dil po svém otci smy­sl pro chu­tě, ale před­nost dává prá­ci v cir­ku­su, kde vystu­pu­je inko­gni­to jako klaun. Otec však chce za kaž­dou cenu dosáh­nout své­ho. Situaci ješ­tě více zkom­pli­ku­je otco­va nová sekre­tář­ka, kte­rá pad­ne Gérardovi do oka ve svých sou­dech je Duchemin neú­pros­ný - jíd­lo je pře­ce jed­na ze slav­ných tra­dic slad­ké Francie, a tak má i mezi restau­ra­té­ry mno­ho nepřá­tel. Tím nej­za­vi­lej­ším je Tricatel - maji­tel mno­ha restau­ra­cí, zakla­da­tel a pro­pa­gá­tor továr­ní syn­te­tic­ké kuchy­ně.

Více na Kritiky.cz
Samuel Budiman KARLÍK Koho v Zahradnictví hraješ? Chlapečka, který se jmenuje Karlík. Toho nejmladšího. Karlík h...
MARTIN FREEMAN MARTIN FREEMAN  si nedávno vysloužil nominaci na Emmy v kategorii nejlepší vedlejší role za z...
DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 2 Tak pro malých DLC balíčcích přišel druhý velký balík, který do simulace velkých kamión...
Ve službách FBI epizoda 606 – poslední kousek Neala Caffreyho V prosinci 2014 se objevila poslední epizoda seriálu Ve službách FBI (v originále White Collar...
Dávejte si radši pozor :-) ...

Rodinný film - ČT1 7.8.2018  20:55

Jak se vypo­řá­da­jí s neče­ka­nou svo­bo­dou dvě dospí­va­jí­cí děti, jejichž rodi­če se vyda­li na plav­bu jach­tou po oce­á­nu? Co udě­lá odlou­če­ní s dosud per­fekt­ně fun­gu­jí­cí rodi­nou? A co když do toho­to rodin­né­ho „tes­tu“ vstou­pí dal­ší, neče­ka­ně dra­ma­tic­ká udá­lost?

Středa - 8.8.

Báječný den - Prima MAX 7.8.2018  17:40 Prima MAX 8.8.2018  13:00

Melanie Parkerová (Pfeiffer) žong­lu­je mezi kari­é­rou archi­tekt­ky a rolí svo­bod­né mat­ky. Jack Taylor (Clooney) se vyhý­bá závaz­kům, pra­cu­je v novi­nách jako autor vše­mi milo­va­ných sloup­ků a svou dce­ru si k sobě bere kaž­dý dru­hý víkend. Když jejich děti zmeš­ka­jí škol­ní výlet, Melanie s Jackem sou­hla­sí pro jeden den s hlí­dá­ním svých dětí. V násle­du­jí­cích dva­nác­ti hodi­nách dojde k mno­ha nepo­ve­de­ným štastným náho­dám, kte­ré roz­hod­nou o neče­ka­ném kon­ci...

Tři mušketýři 2 - ČT2 8.8.2018  22:00

Jeden za všech­ny, všich­ni za jed­no­ho! Příběh o odva­ze, cti, přá­tel­ství, věr­né lás­ce, ale záro­veň o zra­dě, intri­kách a pod­los­ti. Výpravný film Tři muš­ke­tý­ři ang­lic­ké­ho reži­sé­ra Richarda Lestera s leh­kým humo­rem roz­ví­jí roman­tic­ké­ho ducha slav­né­ho romá­nu Alexandra Dumase. Vypráví o dob­ro­druž­stvích d’Artagnana (Michael York) a jeho přá­tel Athose (Oliver Reed), Porthos (Frank Finlay) a Aramise (Richard Chamberlain), o jejich lás­ce k boji pro boj samot­ný, o jejich odva­ze, s jakou se posta­ví pro­ti vše­moc­né­mu kar­di­ná­lu Richelieu (Charlton Heston) v zájmu ochra­ny krá­lov­ni­ny cti. S dáv­kou iro­nie tvůr­ci zob­ra­zu­jí život na dvo­ře Ludvíka XIII., Kardinála Richelieu, Buckinhamovu lás­ku ke krá­lov­ně Anne (Geraldine Chaplinová) i d’Artagnanovu lás­ku ke krás­né Constancio (Raquel Welch). Působivé šer­míř­ské sou­bo­je, ukáz­ky jez­dec­ké­ho umě­ní, boha­tá výpra­va, kame­ra, vyu­ží­va­jí­cí krá­sy země, a pře­de­vším her­ci zvuč­ných jmen, pat­ří ke kla­dům Lesterovho ztvár­ně­ní zná­mé­ho pří­bě­hu.

Více na Kritiky.cz
Osamělý svobodný muž – 27 ...
Farma SK – 8. série – 33. díl ...
G.I. JOE 2: ODVETA - O FILMU Producent Lorenzo di Bonaventura, který se podílel na některých z dosud nejúspěšnějších f...
Mirai, dívka z budoucnosti (Mirai no mirai) – Recenze – 80% Čtyřletý chlapec Kun je v domácnosti středem zájmu, dokud si jeho rodiče nepořídí dal...
Farma SK – 8. série – 72. díl https://www.youtube.com/watch?v=Ow-AjElNL7E ...

Čtvrtek - 9.8.

Falešná hra s králíkem Rogerem - Nova Cinema 9.8.2018  14:35 Nova Cinema 11.8.2018  07:10

Když se Steven Spielberg a Robert Zemeckis roz­hod­li nato­čit ten­to film, vyvstal před nimi nesnad­ný úkol: vymys­let tech­no­lo­gii, kte­rá by na plát­ně pomoh­la vytvo­řit ilu­zi, jakou divá­ci dopo­sud nevi­dě­li. FALEŠNÁ HRA S KRÁLÍKEM ROGEREM vychá­zí z myš­len­ky, že kres­le­ní hrdi­no­vé ani­mo­va­ných gro­te­sek vedou mimo kame­ru své sou­kro­mé živo­ty a pro­ží­va­jí stej­né sta­ros­ti a rados­ti jako lidé z masa a kos­tí. Žijí sice v ani­mo­va­ném měs­teč­ku Toontown (Kreslounov), čas­to se ovšem potu­lu­jí po holly­wo­od­ských stu­di­ích. Koexistence „kres­lou­nů“ a lidí je roz­tříš­tě­na ve chví­li, kdy je zamor­do­ván maji­tel pozem­ků Toontownu a pode­zře­ní pad­ne na bílé­ho krá­lí­ka Rogera. Do pří­pa­du se zaple­te i sou­kro­mé očko a musí čelit úsko­kům sadis­tic­ké­ho soud­ce, kte­rý hod­lá Toontown vyma­zat z povrchu země a mís­to něj posta­vit dál­ni­ci.

Zemeckisův a Spielbergův expe­ri­ment měl pro­hlou­bit komu­ni­ka­ci her­ce s kresbič­kou, zdo­ko­na­lit syn­chro­ni­za­ci, umož­nit kame­ře vol­ný pohyb a dodat figur­kám troj­roz­měr­nou plas­tič­nost. Animátor, kte­rý by něco tako­vé­ho doká­zal, byl pou­ze jeden - Richard Williams. Tvůrci při­ja­li pra­vi­dlo, že her­ci budou pou­ze „har­mo­nic­kým doplň­kem a sou­čás­tí ani­mo­va­né­ho fil­mu“. Každá sek­ven­ce byla roz­kres­le­na záběr po zábě­ru a hra­né pasá­že se muse­ly při­způ­so­bit mož­nos­tem pohy­bu kres­le­ných postav. Herci nato­či­li „živou“ akci, při kte­ré hrá­li „nasu­cho“ a komu­ni­ko­va­li s nevi­di­tel­ný­mi pro­ti­hrá­či. Teprve doda­teč­ně byly na kaž­dé políč­ko ruč­ně vko­pí­ro­vá­ny kres­le­né posta­vy.

Zapomenout na kon­ven­ce ani­mo­va­né­ho fil­mu se tvůr­cům vypla­ti­lo - jejich kome­die je zatím nej­lep­ší sym­bi­ó­zou hra­né­ho fil­mu a ani­ma­ce, kte­rou pře­ko­ná asi jen počí­ta­čo­vá tech­no­lo­gie. Na auten­ti­ci­tě obra­zu má obrov­skou záslu­hu pře­de­vším před­sta­vi­tel detek­ti­va Eddieho Bob Hoskins. V prázd­ném pro­sto­ru doká­zal vní­mat své nee­xis­tu­jí­cí part­ne­ry a „hrát tak, jako by s ani­mo­va­ný­mi krá­lí­ky roz­mlou­val celá léta.“ Příběh o krá­lí­ko­vi Rogerovi, kte­rý byl faleš­ně obvi­něn z vraž­dy domně­lé­ho milen­ce své nebez­peč­ně smy­sl­né man­žel­ky Jessiky, pro­po­ju­je dva zdán­li­vě neslu­či­tel­né ame­ric­ké fil­mo­vé žán­ry 40. let: kres­le­nou gro­tes­ku s kri­mi­nál­ním pří­bě­hem „drs­né ško­ly“. Výprava, kos­týmy i nasví­ce­ní se podo­ba­jí kla­sic­kým fil­mům „noir“, dia­lo­gy jis­kří břit­ký­mi bon­mo­ty a čer­ným humo­rem a struk­tu­ra sním­ku pře­jí­má mode­lo­vé prin­ci­py detek­tiv­ní šará­dy. Do krva­vé­ho komplo­tu však nejsou zaple­te­ni lidé - s výjim­kou Eddieho a jeho milen­ky Dolores - ale nevin­ná disneyov­ská zví­řát­ka, pro něž je nej­vět­ší tragé­dií, když se pub­li­kum nesmě­je jejich vti­pům...

Více na Kritiky.cz
Karel Hynek - Vrabcaci ...
3D záznamy z koncertů? U2 už s nimi začalo! U2 jako první kapela na světě natočila záznam ze svého turné Vertigo kompletně ve 3D. Podle ...
Sonic & SEGA All-Stars Racing ...
Želvy Ninja v komiksu Když jsem byl školní dítko, sledoval jsem v televizi Želvy Ninja. Byl to americký seriál, kte...
Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže Dva bratři, desetiletý Joseph a dvanáctiletý Maurice Joffové, žijí v Paříži s rodiči a ...

O oje­di­ně­los­ti celé­ho pro­jek­tu svěd­čí i fakt, že se v něm obje­vu­jí nejen disneyov­ské figur­ky, ale i kres­le­ní hrdi­no­vé dal­ších fil­mo­vých spo­leč­nos­tí. Mezi eli­tu se při­ro­ze­ně začle­ni­la i ústřed­ní man­žel­ská dvo­ji­ce. Králík Roger je sice občas tro­chu hys­te­ric­ký, jeho mimi­ka je však odzbro­ju­jí­cí. Předobrazem pro jeho dráž­di­vě koke­tu­jí­cí ženu Jessicu se sta­la mimo jiné ruso­vla­sá Rita Hayworthová. V ori­gi­ná­le ji namlu­vi­la Kathleen Turnerová, kte­rá ero­tic­kým hla­sem šeptá věty typu: „Já nejsem špat­ná - mě jenom takhle nakres­li­li.“

Volný pád - 21:55-00:05  Nova Cinema

Je 12. červ­na 1991. Za nesne­si­tel­né­ho hor­ka uvíz­ly v doprav­ní zácpě upro­střed Los Angeles desít­ky řidi­čů. Nervozita a napě­tí houst­ne, až jed­no­mu z nich povo­lí ner­vy. William Foster vystou­pí z vozu a se slo­vy „Jdu domů!“ se vydá na ces­tu z níž, jak se poz­dě­ji uká­že, není návra­tu. V oka­mži­ku, kdy mu aro­gant­ní pro­da­vač odmít­ne vyho­vět a rozmě­nit na tele­fon, se totiž osob­ní vzpou­ra muže nazý­va­né­ho dále jen D-Fens (defen­ce = angl. obra­na) mění v pomstu. Pomstu svě­tu, měs­tu, spo­leč­nos­ti, lidem. Baseballovou pál­ku, jeho prv­ní zbraň postup­ně nahra­dí nože, puš­ka, samo­pal. Jeho ces­ta je stá­le víc destruk­tiv­ní, zůstá­va­jí za ním trosky a poz­dě­ji i mrt­ví. A přes­to jej plně chá­pe­te, pro­to­že dělá to, co bys­te čas­to nej­ra­dě­ji udě­la­li sami. Po sto­pách tra­gic­ké­ho hrdi­ny se vydá­vá poli­cis­ta Prendergast, kte­rý má prá­vě ode­jít do výsluž­by. Přestože chá­pe, co se ode­hrá­vá ve Fosterově nit­ru, je pře­svěd­čen, že ho musí zasta­vit.

Pátek - 10.8.

Smrtonosná zbraň 3 - Nova 10.8.2018  22:25 Nova Cinema 12.8.2018  00:35

Přestřižení nespráv­né­ho drá­tu časo­va­né nálo­že zde­mo­lu­je nejen sed­mi­po­scho­ďo­vou budo­vu, ale také sen detek­ti­va Murtaugha o klid­ném odcho­du do důcho­du za něko­lik dnů. Se svým poně­kud ztřeš­tě­ným part­ne­rem Riggsem skon­čí u pochůz­ká­řů a vyšet­řo­vá­ní jejich pří­pa­du - krá­de­ži zbra­ní s poli­cej­ních skla­dů - se ujme ser­žant­ka Lorna Coleová, poli­cist­ka s oce­lo­vý­mi ner­vy a per­fekt­ní zna­los­tí ori­en­tál­ních bojo­vých umě­ní. Zprvu odmí­tá s býva­lý­mi detek­ti­vy spo­lu­pra­co­vat, ale nako­nec vez­me na milost je i jejich zná­mé­ho Lea Getze, rea­lit­ní­ho agen­ta a nad­še­né­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka. Pátrání vede k býva­lé­mu poli­cis­to­vi Travisovi. Zdá se, že ten­to sou­peř, obklo­pe­ný ban­dou ost­rých hochů, bude díky svým zna­los­tem poli­cej­ních metod nad síly tří detek­ti­vů a jejich pomoc­ní­ka. Tvrdý boj o pře­ži­tí vrcho­lí a po obje­ve­ní spe­ci­ál­ní muni­ce na pro­bí­je­ní neprů­střel­ných vest ve výzbro­ji gan­gs­te­rů ztrá­cí Murtaugh jis­to­tu, že se vysně­né­ho důcho­du dočká.

Více na Kritiky.cz
Filmový karavan z Francie přijede do Jihlavy a Žďáru nad Sázavou Malý kočovný promítací sál nazvaný Kouzelný karavan přijede z francouzského regionu Champa...
Robert Nebrensky - Fanklubak ...
Braavoská Železná banka / Iron Bank of Braavos „Jeden kámen se rozpadne, další zaujme jeho místo a chrám drží pohromadě více než tis...
Kristýna Podzimková: Nejvíc mě zarazilo omezené uvažování pachatelů Jaká je Vaše filmová Iveta? Je to obyčejná ženská, rodina je pro ni zá klad. Vede běžný ...
KLÁRA MELÍŠKOVÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne Co Vás na postavě mladé bezdětné vdovy Ester ve filmu Andělé všedního dne fascinovalo a př...

Smrtonosná zbraň 3

Ona - Nova Cinema 10.8.2018  21:45 Nova Cinema 12.8.2018  02:40

Děj sním­ku Her se ode­hrá­vá v Los Angeles v neda­le­ké budouc­nos­ti. Theodore (Joaquin Phoenix) je kom­pli­ko­va­ný a cit­li­vý muž, kte­rý se živí psa­ním dojem­ných a osob­ních dopi­sů pro dru­hé. Se zlo­me­ným srd­cem po ukon­če­ní dlou­hé­ho vzta­hu se začne zají­mat o nový, pokro­či­lý ope­rač­ní sys­tém, o kte­rém jeho výrob­ce tvr­dí, že před­sta­vu­je zce­la uni­kát­ní a intu­i­tiv­ní bytost. Po jeho insta­la­ci se sezna­mu­je se „Samanthou“, umě­lou inte­li­gen­cí s milým žen­ským hla­sem (Scarlett Johansson), kte­rá má zají­ma­vé postře­hy, je cit­li­vá a pře­kva­pi­vě vtip­ná. Jak její potře­by a poža­dav­ky ros­tou spo­leč­ně s těmi jeho, mění se jejich přá­tel­ství ve sku­teč­nou vzá­jem­nou lás­ku.

Více na Kritiky.cz
Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zniče...
MASIEH ZARRIEN, BRUCE GOODISON - LEAVE TO REMAIN - Zlín Film Festival 2014 ...
Memento Lenny se vydává vypátrat vraha své ženy. Na tom by nebylo nic originálního, kdyby ovšem netr...
Jakub Gulík o psíčkaroch ...
Past Tak mesic po premiéře filmu Vám přináším snad dobrou recenzi na film Past se Seanem Connerym ...

Ona - 65 %

Sobota - 11.8.

Klik - život na dálkové ovládání - Nova 11.8.2018  15:00 Nova Cinema 13.8.2018  18:05

Michael Newman (Adam Sandler) je věč­ně usta­ra­ný wor­kho­lik. Nemá téměř žád­ný čas na svou ženu (Kate Beckinsale) a děti, zvlášť když musí neu­stá­le usi­lo­vat o pří­zeň nevděč­né­ho šéfa (David Hasselhoff) a bojo­vat o zaslou­že­né pový­še­ní. Až potrh­lý pro­da­vač Morty (Christopher Walken) mu nabíd­ne klíč ke spl­ně­ní všech jeho přá­ní: magic­ké dál­ko­vé ovlá­dá­ní, díky kte­ré­mu se může vyhnout všem život­ním pře­hma­tům, jež pro něj měly stá­le nepří­jem­něj­ší důsled­ky. Michael své nové schop­nos­ti před oko­lím ško­do­li­bě tají, zrych­le­ně pře­ska­ku­je nemi­lé udá­los­ti své rodi­ny i svých přá­tel a vůbec si neu­vě­do­mu­je, že dál­ko­vé ovlá­dá­ní postup­ně pře­bí­rá kon­t­ro­lu nad jeho živo­tem.

Více na Kritiky.cz
O mráčkovi - kniha - recenze - 100 % Tahle pohádka je věnována synovi autora, Pavla Čecha – Jiří. Tahle knížečka je bohatě il...
Grow Up Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 07/01-7/31....
Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 % Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zl...
Delta Force: Black Hawk Down Hra je inspirována událostmi z roku 1993 v Somálsku, a tak se řadí do trojice děl, která o ni...
Daleko do nebe Manželství Cathy a Franka vypadá ideálně. Úspěšný manžel, pohledná a pečlivá manželka....

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2007/klik-zivot-na-dalkove-ovladani-click/

Moje tlustá řecká svatba - Prima 11.8.2018  16:50

Když se mla­dý Američan - vege­ta­ri­án - zami­lu­je do Kanaďanky řec­ké­ho půvo­du, ješ­tě netu­ší, co ho čeká. Rodina budou­cí nevěs­ty je totiž pře­svěd­če­na, že budou­cí zeť se musí stát 100 % čle­nem rodi­ny. Jídlo, tra­di­ce, rodin­ný pod­nik to jsou Ianovi rados­ti nad­chá­ze­jí­cích dnů.

Moje tlus­tá řec­ká svat­ba

Neděle 12.8.

Slunce, seno, jahody - Prima 12.8.2018  20:15 Prima MAX 14.8.2018  11:15

Všechno začí­ná v oka­mži­ku, kdy do jiho­čes­ké vís­ky Hoštice při­chá­zí stu­dent vyso­ké země­děl­ské ško­ly Šimon Plánička, aby nastou­pil v míst­ním JZD na bri­gá­du a sou­čas­ně se poku­sil pro­vě­řit v pra­xi svůj expe­ri­ment na téma „doji­vost krav v závis­los­ti na kul­tu­ře pro­stře­dí.“ Vedení JZD však nechce o pochyb­ném expe­ri­men­tu ani sly­šet. Všechno se však změ­ní v oka­mži­ku, kdy se po ves­ni­ci roz­křik­ne, že je Šimon synem před­se­dy kraj­ské země­děl­ské sprá­vy, také se totiž jme­nu­je Plánička. Blažena, dce­ra paní Škopkové u níž je Šimon uby­to­ván dosta­ne za úkol vypá­t­rat, jak se věci mají. Všechno však kom­pli­ku­je žár­li­vost Blaženina klu­ka Vency. Film musel být před uve­de­ním do dis­tri­buce pro kina zkrá­cen o deset minut.

Honba za klenotem Nilu - Prima MAX 11.8.2018  20:00

V závě­ru HONBY ZA DIAMANTEM spi­so­va­tel­ka Joan Wilderová (Kathleen Turner) a pout­ník Jack Colton (Michael Douglas) vyplu­li spo­lu k zápa­du slun­ce. V tom­to pokra­čo­vá­ní spo­lu s Ralphem (Danny DeVito) za zády opět ces­tu­jí, ten­to­krát naskrz divo­či­nou sever­ní Afriky. Ani zrád­né kme­ny, smr­tí­cí kob­ky, či napo­hled nepře­ber­né množ­ství niče­mů nemů­že toto trio jed­nou pro­vždy zasta­vit před hle­dá­ním tajem­né­ho kle­no­tu.

Více na Kritiky.cz
ZTRACENÝ SVĚT Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a ...
Červeny trpaslík - Zlatý dvacátý (Twentica) S11E01 Tak se nám vrátil na internetový svět Červený trpaslík. Je tomu vážně už skoro třicet le...
LOVECKÁ SEZÓNA 3D Pokud jste chtěli vzít své ratolesti doImaxu na nějaký ten 3D snímek, ale připadalo vám, že...
Myší hlídka 2: Zima 1152 - 65 % Mrazivé období plné sněhu a ostrého větru nikoho ven neláká, ale členové Myší hlídky si...
Zelený sršeň (The Green Hornet) Přináším krátkou recenzi na první letošní film, který jsem zhlédla v kině :). The Green H...

Ohodnoťte článek


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *