Ten okamžik

  •  
TenOkamzik

Pětidílný cyk­lus vyprá­ví jede­náct pří­bě­hů žijí­cích pamět­ní­ků - mezi nimi napří­klad reži­sé­ra Jiřího Menzela nebo novi­nář­ky Pavly Jazairiové - inva­ze ze srp­na 1968. Ten oka­mžik vysí­lá ČT2 kaž­dou nedě­li od 29. čer­ven­ce vždy v 18.15 hod. Každý díl je po odvy­sí­lá­ní ke zhléd­nu­tí na iVysílání.cz.

Diváci i zná­mé osob­nos­ti hle­da­li ve svých albech vlast­ní foto­gra­fii spo­je­nou se zlo­mo­vým oka­mži­kem inva­ze vojsk Varšavské smlou­vy 21. srp­na 1968. „Byl to tra­gic­ký his­to­ric­ký oka­mžik, kte­rý ovliv­nil živo­ty všech čes­ko­slo­ven­ských obča­nů bez roz­dí­lu. Zároveň to byla národ­ní potu­pa a kru­tá nespra­ve­dl­nost, kte­rá ve všech, kdo to pro­ži­li, zane­cha­la hlu­bo­kou ránu,“ říká sce­nárist­ka a prů­vod­ky­ně pořa­dem Tereza Brdečková, kte­ré

před kame­rou lidé vyprá­vě­li o sobě, svém živo­tě před inva­zí, o kon­krét­ní foto­gra­fii a okol­nos­tech její­ho vzni­ku. Svěřili se, jak jim inva­ze změ­ni­la život­ní plá­ny. „Bylo jas­né, že tu před naši­ma oči­ma zno­vu oží­vá národ­ní his­to­rie vyprá­vě­ná ne poli­ti­ky nebo his­to­ri­ky, ale lid­mi z uli­ce, kte­ré vidí­me na archiv­ních zábě­rech, a navíc lid­mi ze všech spo­le­čen­ských vrs­tev, od uni­ver­zit­ních pro­fe­so­rů přes pro­da­vač­ky po řidi­če auto­bu­sů,“ vzpo­mí­ná na tří­dě­ní svě­dec­tví pamět­ní­ků vedou­cí pro­jek­tu Zuzana Trávníčková.

Silné lid­ské pří­běhy cyk­lus před­sta­ví při rekon­struk­cích sta­rých foto­gra­fií po pade­sá­ti letech. Díky foto­gra­fo­vi Jiřímu Zykmundovi a štá­bu reži­sé­ra Zdeňka Tyce „ten oka­mžik“ sku­teč­ně zno­vu oží­vá. „Kritérium výbě­ru bylo nároč­né: potře­bo­va­li jsme zají­ma­vou foto­gra­fii, kte­rou je mož­né rekon­stru­o­vat, ale záro­veň dob­rý a úder­ný pří­běh a ješ­tě k tomu lidi, kte­ří umě­jí vyprá­vět. Za mne jsou nej­lep­ší­mi obje­vy pořa­du lidé ano­nym­ní, veřej­nos­ti nezná­mí, kte­ří se aktiv­ně účast­ni­li pomo­ci náro­du. A samo­zřej­mě ti, jimž sovět­ští vojá­ci zabi­li jejich blíz­ké, pro­to­že pro ně bylo nesmír­ně obtíž­né svůj pří­běh vyprá­vět – a jsou skvě­lí. Děkujeme jim,“ říká Tereza Brdečková.

Na zákla­dě výzvy na obra­zov­ce se do pro­jek­tu k 50. výro­čí srp­no­vé inva­ze při­hlá­si­lo přes osm­de­sát pamět­ní­ků a tvůr­cům dora­zi­lo 326 foto­gra­fií, čas­to uká­zek roz­sáh­lej­ších sou­bo­rů. Ten nej­vět­ší, sou­bor původ­ních a dosud nevy­sta­ve­ných foto­gra­fií Roberta Riedla, obsa­ho­val 725 sním­ků. Pořad vzni­kl pod­le popu­lár­ní­ho izra­el­ské­ho for­má­tu Capturing the Moment, kte­rý se dočkal adap­ta­cí už v osmi zemích svě­ta.

scé­nář a prů­vod­ky­ně pořa­dem: Tereza Brdečková režie: Zdeněk Tyc dra­ma­tur­gie:

Zuzana Trávníčková kame­ra a foto­graf rekon­stru­o­va­ných fotek: Jiří Zykmund

vedou­cí pro­duk­ce: Jindřich Bareš výkon­ný pro­du­cent: Jiří Vlach

kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Alena Müllerová

www.ceskatelevize.cz/tenokamzik

Projekt Ten oka­mžik dopro­vá­zí výsta­va foto­gra­fií. Venkovní expo­zi­ci před Rudol-finem je mož­no navští­vit od 10. do 23. srp­na 2018. Návštěvníci výsta­vy tak díky svě-dectví Františka Hory, Františka Jaroše, Karla Majera, Jaroslavy Mendlové, Petra Semerá-da, Nadi Sušánkové, hereč­ky Věry Křesadlové, novi­nář­ky Pavly Jazairiové, pře­kla­da­tel­ky a mode­rá­tor­ky Jany Klusákové a reži­sé­ra Jiřího Menzela mohou nahléd­nout o pade­sát let zpát­ky. „Hlavním impul­sem pro vznik výsta­vy byla samot­ná exis­ten­ce těch­to uni­kát­ních dvo­jic sním­ků, jed­no­ho z doby před půl sto­le­tím a dru­hé­ho ze sou­čas­nos­ti, kte­ré pro­po­jil stej­ný žijí­cí člo­věk, pamět­ník pohnu­tých srp­no­vých dní. Viděli jsme pří­le­ži­tost výji­meč­nou a obra­zo­vou for­mou oslo­vit i mlad­ší divá­ky, děti a vnou­ča­ta žijí­cích pamět­ní­ků, pro kte­ré je jinak srp­no­vá inva­ze vzdá­le­nou his­to­rií,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Alena Müllerová


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Můj neznámý vojín 19. 8. ve 21.05 hodin na ČT art19. srpna 2018 Můj neznámý vojín 19. 8. ve 21.05 hodin na ČT art Jaký je to pocit, stát se okupantem, aniž byste to měli v úmyslu? Dokumentární film, vytvořený z archivních materiálů z okupace Československa armádami Varšavského paktu v roce 1968, je […]
  • Nový domov Švýcarsko 22. 8. v 17.05 hodin na ČT222. srpna 2018 Nový domov Švýcarsko 22. 8. v 17.05 hodin na ČT2 Nové životy československých emigrantů Jak začínali v cizí zemi Čechoslováci, kteří se po osmašedesátém rozhodli emigrovat do Švýcarska? S prázdnýma rukama, ale s nadějí na lepší […]
  • Osudový zvrat 25. 8. v 18.15 hodin na ČT225. srpna 2018 Osudový zvrat 25. 8. v 18.15 hodin na ČT2 Dojemná svědectví o konci vojenských ideálů O tom, jak se v době srpnové okupace Československa v roce 1968 chovala Českosloven-ská lidová armáda, se nikdy podrobně nehovořilo a nikdy to […]
  • Poslední mise generála Jermakova RUSKO, režie: Jevdokia Moskvina 20. 8. v 18.15 hodin na ČT220. srpna 2018 Poslední mise generála Jermakova RUSKO, režie: Jevdokia Moskvina 20. 8. v 18.15 hodin na ČT2 Road movie o cestě z Oděsy přes Kyjev, Minsk a Moskvu do Prahy 50 let poté, co v srpnu 1968 obsadili letiště v Ruzyni. Lev Gorelov má 93 let a pochází z Oděsy. V srpnu 1968 nařídil své […]
  • Historie novely: Padesát odstínů začíná12. února 2015 Historie novely: Padesát odstínů začíná To, co začalo šuškandou v létě 2011, se brzy stalo fenoménem, který zásadně zasáhl současnou literaturu. Rozhovory lidí začaly stále častěji zahrnovat variace na tu samou otázku: „Už jsi […]
  • Dnes před 50 lety PREMIÉRA: úterý 21. srpna na ČT115. srpna 2018 Dnes před 50 lety PREMIÉRA: úterý 21. srpna na ČT1 Přenesli jste se v čase, díváte se na večerní zprávy a sledujete, jak naši zemi obsazují vojska pěti „bratrských“ států. Originálním zpravodajským způsobem zpracovaný pořad přiblíží dění […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]