Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka...

Kleopatra

...to všech­no nás čeká čeká ten­to týden v tele­vi­zi. Formanovo Hoří, má panen­koVyvolený od M. Night Shyamalana, ten nej­slav­něj­ší pro­pa­dák  Elizabeth Taylor - Kleopatra a mno­ho dal­ších fil­mo­vých kle­no­tů.

30.7.2018

Nova Cinema 30.7.2018  13:05 Nova Cinema 31.7.2018  06:10 - Sedm let v Tibetu

Příběh dob­ro­druž­né ces­ty rakous­ké­ho horo­lez­ce Heinricha Harrera, kte­rý se svým pří­te­lem Petrem Aufschneiterem chtěl dobýt vrchol jed­no­ho z nej­vyš­ších ští­tu Himalájí - Nanga Parbatu. Po útě­ku ze zaja­tec­ké­ho tábo­ra pro­šel celý­mi Himalájemi až do tajem­né­ho svě­ta Tibetu, kde se stal uči­te­lem mla­dé­ho Dalajlámy. Mezi těmi­to dvě­ma lid­mi z úpl­ně odliš­ných svě­tů se roz­vi­nu­lo přá­tel­ství, kte­ré jim při­nes­lo moud­rost a pro Harrera zna­me­na­lo i hlu­bo­ký vnitř­ní pře­rod. Film je zalo­žen na sku­teč­ných udá­los­tech.

Prima MAX 30.7.2018  18:05 Prima MAX 31.7.2018  14:15 - Zaslaná pošta

Britská dob­ro­druž­ná fan­ta­sy kome­die je adap­ta­cí romá­nu spi­so­va­te­le Terryho Pratchetta Zaslaná poš­ta (v ori­gi­nál­ním názvu Going Postal), jehož hrdi­nou je noto­ric­ký pod­vod­ník a padě­la­tel Vlahoš von Rosret (Richard Coyle). Všechno mu vychá­zí a svý­mi vyna­lé­za­vý­mi zlo­či­ny zís­kal už obrov­ské množ­ství peněz. Jenže na kaž­dé­ho jed­nou dojde. Vlahoš je zatčen v Ankh-Morporku a po vlast­ní popra­vě se nepro­bou­zí v pekle, nýbrž v kan­ce­lá­ři lor­da Vetinariho (Charles Dance). Ten mu nabíd­ne nový život a prá­ci, což Vlahoš, pokud chce pře­žít, nemů­že odmít­nout. Dostane však téměř nespl­ni­tel­ný úkol obno­vit Poštovní úřad. Za zády má neu­stá­le pana Pumpu (Marnix Van Den Broeke), gole­ma, kte­rý ho hlí­dá, a k ruce má vyslou­ži­lé­ho poš­ťá­ka Grešleho (Andrew Sachs) a mla­dé­ho Slavoje (Ian Bonar), jehož váš­ní je sbí­rá­ní špend­lí­ků. Největším kon­ku­ren­tem Pošty je sema­fo­ro­vá Velká lin­ka, kte­rou vede nebez­peč­ně zvrá­ce­ný Nadosah Pozlátko (David Suchet) - a mezi obě­ma insti­tu­ce­mi nasta­ne tvr­dý boj. Vlahoš se také sezná­mí s ne tak úpl­ně křeh­kou sleč­nou Srdénkovou (Claire Foy), vůd­čí osob­nos­tí spo­leč­nos­ti chrá­ní­cí prá­va gole­mů, a tahle sleč­na má s Pozlátkem nevy­ří­ze­né účty... Režii veli­ce zda­ři­lé adap­ta­ce má Jon Jones.

31.7.2018

ČT1 31.7.2018  22:15 - Jeden hot a druhý čehý

Pan Guillaume je nesmlou­va­vý muž, geni­ál­ní pod­ni­ka­tel a tvr­do­hla­vý man­žel. Paní Bernadette je ener­gic­ká žena, nemé­ně tvr­do­hla­vá man­žel­ka a náru­ži­vá zahrad­ni­ce. Jejich man­žel­ství je věč­ný sou­boj tech­nic­ké­ho talen­tu a pod­ni­ka­tel­ských schop­nos­tí a lás­ky k pří­ro­dě. Stačí jed­na výhod­ná zakáz­ka od Japonců a život paní Bernadette se obrá­tí naru­by. První to „odne­se“ její zim­ní zahra­da - co se dá dělat, pře­ce své­ho muže milu­je, ale když se obrá­bě­cí stro­je dosta­nou i do její lož­ni­ce a ona má spá­nek vymě­ře­ný na minu­tu přes­ně, vyra­zí do pro­ti­ú­to­ku. A pomsta zkla­ma­né man­žel­ky sto­jí roz­hod­ně za to.

Více na Kritiky.cz
Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova ...
Žízeň po životě na Blu-ray Když tak přemýšlím, co tak Vám přinést za recenzi nového Blu-ray, tak jsem nakonec došel k...
Farma SK – 8. série – 13. díl ...
Všechno nejlepší! - recenze Režisér Martin Kotík je tady znovu. Už jednou na nás vyrukoval s něčím, na co se v žádném...
Kurýr "Dohoda je dohoda, nikdy ji neporušuj." Akční masáž s Jasonem Stathamem v hlavní roli z dílny...

Nova Cinema 31.7.2018  20:00 Nova Cinema 1.8.2018  15:45 – Maverick

Šarmantní hazard­ní karet­ní hráč Bret Maverick se vydá­vá na pro­slu­lý poke­ro­vý šam­pi­o­nát Tří řek. Obrovskou výhru půl mili­o­nu dola­rů chce ale zís­kat i půvab­ná a vše­mi mast­mi maza­ná Annabelle Bransfordová, s níž se sezná­mí na ces­tě. Podobný zájem má také šerif Zane Coburn, zamra­če­ný pis­tol­ník Angel a dal­ší hrá­či. Podmínkou je, že kaž­dý před zapo­če­tím šam­pi­o­ná­tu slo­ží dva­cet pět tisíc dola­rů. A pro­to­že ve hře půjde o tak obrov­skou finanč­ní část­ku, pokou­še­jí se všich­ni své spo­lu­hrá­če pře­dem nějak obluf­nout, nepří­jem­ně pře­kva­pit, ane­bo je dokon­ce odstra­nit z ces­ty...

1.8.2018

Prima MAX 1.8.2018  17:35 Prima MAX 2.8.2018  13:25 – Kleopatra

Okázalost a nád­he­ra toho­to vel­ko­fil­mu nikdy nedo­sáh­ly vět­ší inten­zi­ty než nyní, kdy Kleopatra úpl­ně popr­vé vychá­zí na Bluray. Dvoudisková edi­ce je osla­vou osca­ro­vé­ho® umě­ní toho­to legen­dár­ní­ho fil­mu. Elizabeth Taylor před­sta­vu­je Kleopatru, úchvat­nou a lsti­vou krá­lov­nu Egypta. Aby si zajis­ti­la svou moc, svá­dí řím­ské vlád­ce, ale sobě rov­né­ho part­ne­ra nalé­zá až v Marcu Antoniovi, kte­ré­ho ztvár­nil Richard Burton. Jejich váš­ni­vý vztah může roz­hod­nout o osu­du nej­vět­ších svě­to­vých impé­rií.

Nova Cinema 1.8.2018  20:00 Nova Cinema 2.8.2018  16:25 - Hoří, má panenko

Autorem námě­tu a scé­ná­ře je zná­má a osvěd­če­ná troj­ka Miloš Forman, Jaroslav Papoušek a Ivan Passer. Modelový prů­zkum čes­ké­ho malo­měš­ťác­tví ve vypouk­lém zrca­dle zvý­raz­ňu­jí­cím hos­pod­ské vzta­hy, prázd­né hla­vy, dlou­hé prs­ty a plyt­ké svě­do­mí, se ode­hrá­vá na poza­dí hasič­ské­ho bálu. V kari­ko­vá­ní a pra­ný­řo­vá­ní čes­ké národ­ní pova­hy jsou reži­sér Forman a kame­ra­man Miroslav Ondříček doslo­va nelí­tost­ní. Komedie se brzy mění v tra­gic­kou fraš­ku s citem pro detail, ges­to a dia­log. V zob­ra­ze­ní požár­nic­ké­ho ple­su se spo­ju­jí gro­tesk­ní gagy s nekom­pro­mis­ním odha­le­ním lid­ské pří­zem­nos­ti a tupo­sti. Mravní stav spo­leč­nos­ti se tu zrca­dlí pře­de­vším v posta­vách sta­rých lidí, obě­tí orga­ni­zač­ních zmat­ků, živel­ných kata­strof a hlouposti svých bliž­ních, kte­ří svo­ji nekul­tur­nost a nesvo­bo­du pova­žu­jí za nor­mál­ní.

Více na Kritiky.cz
Želvy Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles - první dojem ...
Divadélko se zvířátky na louce - Moudré pohádky s výchovným poučením Rodičům batolat netřeba představovat autorku dětských knih Romanu Suchou. Nepíše dětskou pr...
Špión Tak už je i Špion na Blu-ray. Už jsme recenzi měli, tak si přečtěte závěr recenze: „Př...
KAREL GOTT S TOU PRAVOU PÍSNÍ V TEN PRAVÝ OKAMŽIK — Karel Gott již na konci června v pražské Malostr...
Martin McCann & Dave Roddham - Zlín Film Festival 2012 ...

První Formanův barev­ný film byl opět obsa­zen neher­ci zná­mý­mi z před­chá­ze­jí­cích fil­mů (za všech­ny jme­nuj­me Jana Vostrčila v roli před­se­dy ple­so­vé­ho výbo­ru a Miladu Ježkovou jako ženu hlí­da­jí­cí tom­bo­lu). Upocenou atmo­sfé­ru ves­nic­ké tan­co­vač­ky pod­tr­hu­jí dechov­ko­vé cover­ver­ze sou­do­bých bea­to­vých hitů, např. Hvězdy na vrbě či From Me To You od Beatles. Hovorová řeč před­sta­vu­je kata­log komu­ni­kač­ních defek­tů, zvlášť když se posta­vy sna­ží být ofi­ci­ál­ní. Pamflet o spo­leč­nos­ti, ve kte­ré pře­stá­va­jí fun­go­vat kamuflá­že, ale není si schop­ná při­znat pra­vý stav věcí, se teh­dy stal syno­ny­mem spo­le­čen­sky pod­vrat­né­ho fil­mo­vé­ho cynis­mu - pro­ti fil­mu napří­klad zce­la ofi­ci­ál­ně pro­tes­to­va­li čeští hasi­či. Italský kopro­du­cent sním­ku Carlo Ponti se dokon­ce díla zře­kl a žádal zpět vlo­že­ný kapi­tál. Finanční trn z reži­sé­ro­vy paty nako­nec vytr­hl fran­couz­ský pro­du­cent Claude Berri, kte­rý uhra­dil chy­bě­jí­cí část­ku. Ponti ale udě­lal chy­bu, neboť film byl nako­nec nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii cizo­ja­zyč­ný film.

Text k pís­ni „Hoří!“, jejíž refrém dal jmé­no fil­mu, napsal Fanda Mrázek, ale zde je sklad­ba uve­de­na pou­ze v orchest­rál­ní podo­bě. Mimopražská pre­mi­é­ra se usku­teč­ni­la ve Vrchlabí v říj­nu 1967.

2.8.2018

ČT2 2.8.2018  22:10 - Povídka malostranská

Jiří Menzel jako advo­kát­ní kon­ci­pi­ent ve fil­mo­vé kome­dii pod­le povíd­ky Jana Nerudy „Figurky“.

Život nám už vypěs­to­val pár krát­kých spo­je­ní. Neruda a Malá Strana jdou ruku v ruce. Kolik gene­ra­cí už čet­lo jeho Povídky malostran­ské. Poprvé vyšly v roce 1878. A pře­ce jsou kla­si­kou z rodu živých a věč­ně aktu­ál­ních. Povídka úvod­ní, Týden v tichém domě, vstou­pi­la před lety na stří­br­né plát­no a poz­dě­ji v kate­go­rii fil­mů pro pamět­ní­ky i na obra­zov­ku.

Autor její­ho fil­mo­vé­ho pře­pi­su reži­sér Jiří Krejčík se setkal s Nerudou po letech zno­vu, ten­to­krát nad povíd­kou závě­reč­nou Figurky, idy­lic­ký úry­vek ze zápis­ků advo­kát­ní­ho kon­ci­pi­en­ta, nato­čil pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře pro praž­ské tele­viz­ní stu­dio v roce 1981. Malostranský dům zabyd­lil Jiřím Menzelem, Josefem Kemrem, Jitkou Molavcovou, Josefem Somrem, Soňou Valentovou, Rudolfem Hrušínským… Povídka Figurky má for­mu krát­kých dení­ko­vých zápis­ků. Běží struč­ně, vtip­ně, výstiž­ně. „Text jako víno“ – řekl reži­sér Jiří Krejčík. „A nejen pro tu for­mu. Hledal jsem v něm pocti­vě, pro­to­že jsem chtěl vyjá­d­řit, jak Neruda viděl svůj svět, pocho­pit jeho dobu a pocho­pit taky to, co ho bole­lo.“

Prima MAX 2.8.2018  20:00 Prima 5.8.2018  17:00 - Jako jed

Inženýr Pavel Hnyk je v prá­ci úspěš­ný, v sou­kro­mí však pří­liš spo­ko­je­ný není. Blíží se mu totiž pade­sát­ka a on se nemů­že zba­vit poci­tu, že mu život jak­si pro­klouzá­vá pod ruka­ma. Nejúčinnější medi­cí­nou na tako­vé stras­ti býva­jí milost­né avan­tý­ry, a Pavel si jich také boha­tě dopřá­vá. Jeho man­žel­ka Alice je povo­lá­ním advo­kát­ka, ví tedy o tako­vých pří­pa­dech svo­je, a pro­to­že je to moud­rá žena, mlč­ky je pře­chá­zí. Jednoho dne se ale na Pavlově pra­co­viš­ti obje­ví nová kole­gy­ně - půvab­ná Slovenka Julie. Přátelský vztah se brzy změ­ní na milost­ný poměr, a ten postu­pem času pře­růs­tá v bez­hla­vou, niči­vou vášeň, kte­rá nedbá na nic a na niko­ho...

Více na Kritiky.cz
Terapie - S03E01 - Pondělí 14:00, Lucia Máme za sebou 70 epizod seriálu. A co pak nám tvůrci mohou přinést v nové sezóně? Nové p...
Po stopách českých filmů a pohádek Takřka padesátiletý Radek Laudin je novinář. Přesto má na kontě již pár dobře napsaných ...
Co jsme komu udělali? (2014) Francouzské komedie bývaly svého času slušným pojmem, který zaručoval velmi dobrou zábavu. ...
Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost Pokrok je kniha, která vám představí deset důvodů, proč byste budoucnost neměli vidět tak ...
Šikulové na Zámku ...

3.8.2018

ČT1 3.8.2018  20:00 - Lotrando a Zubejda

Za lesy hlu­bo­ký­mi a kop­ci oblý­mi se roz­klá­dá půvab­ná čes­ká kot­li­na. Kromě oby­va­tel počest­ných a pra­co­vi­tých tu ale byd­lí také lou­pež­ní­ci. Nejhorší z nich, sta­rý raubíř Lotrando, si pro samé obí­rá­ní pocest­ných málem ani nevši­ml, že mu z jeho syna vyros­tl pěk­ný, ale nevzdě­la­ný mla­dík. Pošle pro­to mla­dé­ho Lotranda do kláš­te­ra, aby se mu tam dosta­lo řád­né­ho vycho­vá­ní. Z chlap­ce, kte­rý dosud ros­tl jako dří­ví v lese, se mezi mni­chy sta­ne jem­ný mla­dý muž. Jako posluš­ný syn pak své­mu umí­ra­jí­cí­mu otci slí­bí, že řád­ně pře­vez­me jeho řemes­lo. Když se duše staré­ho arci­lot­ra koneč­ně ode­be­re do pek­la, nasta­nou mla­dé­mu Lotrandovi těž­ké chví­le: jako sluš­ně vycho­va­ný člo­věk není scho­pen obrat ani toho nej­oby­čej­něj­ší­ho kup­čí­ka. Ještěže potká drvoště­pa Drnce, kte­rý se s ním roz­dě­lí o kus chle­ba s tva­ro­hem... S for­tel­ným dře­vo­rub­cem Drncem se Lotrando dosta­ne také do dale­ké Solimánie. Tam už dlou­hou dobu shá­ně­jí pra­vé­ho stu­do­va­né­ho dok­to­ra. Člověka, kte­rý má před jmé­nem lékař­skou sla­bi­ku „Dr.“.

Jedině tako­vý muž prý - ale­spoň pod­le svě­ta­zna­lé­ho ces­ťá­ka pana Lustiga - by mohl vylé­čit jejich sto­na­vou prin­cez­nu Zubejdu, nad níž se sul­tá­no­vi Solimánovi bolest­ně sví­rá jeho širo­ké otcov­ské srd­ce. Jenže drvoštěp Drnec, přes­to­že má u jmé­na hned dvě sla­bi­ky „dr.“, o oprav­dic­ké medi­cí­ně nic neví a nad hla­va­mi váže­ných hos­tů z Čech se začnou sta­ho­vat čer­né mra­ky. Princezna však pro­je­ví neče­ka­ný zájem jak o pěk­né­ho drvoště­po­va pomoc­ní­ka, tak i o při­taž­li­vý zvyk, pod­le něhož si zami­lo­va­ný muž bere za man­žel­ku pou­ze jed­nu vyvo­le­nou ženu. V sul­tá­no­vě palá­ci je naštěs­tí také hod­ná kra­jan­ka La Mad, kte­rá dob­ře ví, co vlast­ně Zubejdě schá­zí: slun­ce, vzduch a to tře­tí sou­vi­sí už pří­mo s mla­dým Lotrandem...

Prima 20:15-22:40 - Mission: Impossible

Tom Cruise v hlav­ní roli špi­o­náž­ní­ho thrille­ru. Film byl zčás­ti nato­če­ný v Praze, vzni­kl na moti­vy popu­lár­ní­ho stej­no­jmen­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu, kte­rý se u nás vysí­lal pod názvem Nulová šan­ce. Ve Spojených stá­tech se film, v němž Tom Cruise nejen ztě­les­nil ústřed­ní­ho hrdi­nu, ale také jej pro­du­ko­val, stal divác­kým super­hi­tem. Při akci na ame­ric­ké amba­sádě v Praze dojde k masa­k­ru elit­ní špi­o­náž­ní jed­not­ky CIA. Šéf chce odha­lit zrád­ce ve vlast­ních řadách a pode­zí­rá mimo­řád­ně schop­né­ho agen­ta Ethana Hunta. Nespravedlivě pode­zí­ra­ný mla­dík se pro­to pouš­tí do pát­rá­ní na vlas­tí pěst a na kaž­dém kro­ku mu při tom hro­zí smr­tel­né nebez­pe­čí. Odhalená prav­da je šoku­jí­cí pro všech­ny.

Více na Kritiky.cz
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Screeny z nejnovějšího traileru na listopadovou novinku....
Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu Hlavní cena festivalu Grand Prix byla letos vůbec poprvé v historii festivalu udělena studentsk...
#1891: Poslední Incal - 75 % Poslední Incal (Final Incal)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě a v pevné v...
Pixely - Obsah/O filmu             OBSAH              Jako děti v osmdesátých letech Sam Brenn...
Madagascar 3 - Recenze - 100% Po dlouhé době mě nalákala do kina novinka animovaného filmu Madagaskar, třetí pokračování...

MISSION: IMPOSSIBLE

4.8.2018

Nova 4.8.2018  15:50 Nova Cinema 6.8.2018  16:40 - Pearl Harbor

Danny a Rafe jsou od dět­ských let přá­te­li a oba si zami­lo­va­li leta­dla a létá­ní. Nerozešli se ani v dospě­los­ti, kdy se oba sta­li pilo­ty ame­ric­ké armá­dy. V Evropě již zuří vál­ka, ale ame­rič­tí vojá­ci zatím trá­ví míro­vé dny na svých základ­nách. Přesto se Rafe, kte­rý je star­ší, při­hlá­sí jako dob­ro­vol­ník do brit­ských RAF a odchá­zí bojo­vat do Evropy. Krátce před odcho­dem se sezná­mí se zdra­vot­ní sestrou Evelyn. Evelyn a její kama­rád­ky se při­chá­ze­jí poba­vit s vojá­ky z Rafeovy jed­not­ky. Rafe a Evelyn spo­lu strá­ví posled­ní roman­tic­ký večer. V závě­ru Rafe při­zná Evelyn, že odchá­zí do vál­ky. Danny s jed­not­kou a sku­pi­na zdra­vot­ních sester jsou pře­ve­le­ni na havaj­skou základ­nu Pearl Harbor, kde Evelyn odda­ně čeká na kaž­dý Rafeův dopis. Jednoho dne je to prá­vě jeho nej­lep­ší pří­tel Danny, kte­rý při­ná­ší Evely smut­nou zprá­vu. Rafe byl sestře­len nad mořem a zahy­nul. Ačkoliv se tomu brá­ní, mezi obě­ma lid­mi, kte­ré bolí ztrá­ta pří­te­le, začne vzni­kat milost­né pou­to. Zanedlouho spo­lu Danny a Evelyn strá­ví noc. Jednoho dne se však před dveř­mi Evelyniny ošet­řov­ny obje­ví Rafe, živý a zdra­vý. Zraněného pilo­ta totiž vylo­vi­li z moře a zachrá­ni­li fran­couz­ští rybá­ři. Rafe oka­mži­tě pozná, že mezi Dannym a Evelyn vzni­kl cit. Jeho reak­ce je tvr­dá a odmí­ta­vá, večí­rek na uví­ta­nou skon­čí rvač­kou. Do milost­né­ho troj­ú­hel­ní­ku však neče­ka­ně vstou­pí his­to­ric­ké udá­los­ti. 7. pro­sin­ce 1941 napadlo Japonsko neče­ka­ně základ­nu Pearl Harbor.

Více na Kritiky.cz
Magický hlas rebelky - fotky z novinářské konference [gallery link="file" ids="14625,14626,14627,14628,14629,14630,14631"] Fotky ve větším rozliše...
Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Ci...
Město bohů - recenze Válka dětských gangů, chladnokrevné zabíjení nebo jak se stát králem dealerů drog? Tvrdá ...
Seriál Ulice bude ještě barevnější. Vstupuje do něj krásná Veronika Čermák Macková! Seriál Ulice tento týden obohatí nová postava, učitelka Magda Procházková. Pro její předsta...
Tom Yum Goong Tony Jaa. Každý, kdo alespoň trošku fandí bojovým umění ve filmovém průmyslu musí děkova...

Nova Cinema 4.8.2018  20:00 Nova Cinema 8.8.2018  00:35 – Vyvolený

K nára­zu došlo ve 3 hodi­ny 15 minut. První plně obsa­ze­ný vagón byl roz­tr­žen na dvě půl­ky a ty se roz­le­tě­ly na opač­né stra­ny. Druhý vůz ura­zil ješ­tě po svém roz­dr­ce­ní čty­ři sta stop. Úlomky z tro­sek vla­ko­vé soupra­vy byly nale­ze­ny až míli od mís­ta neho­dy. Ze sto osm­nác­ti pasa­žé­rů a sed­mi čle­nů posád­ky pře­žil jedi­ný člo­věk David Dunn (Bruce Willis) zázrač­ně pře­žil, ale tra­gic­ká havá­rie vla­ku přes­to změ­ni­la jeho život. V čem spo­čí­vá tajem­ství jeho nezra­ni­tel­nos­ti? Kým a proč byl vyvo­len a obda­řen jedi­neč­nou schop­nos­tí pře­žít? Odpovědi, kte­ré jsou ovšem víc zne­po­ko­ji­vé než samot­né otáz­ky nabí­zí tajem­ný cizi­nec Elijah Price (Samuel L. Jackson). David pat­ří mezi „vyvo­le­né“ a jeho život už nikdy nebu­de stej­ný jako dřív.

5.8.2018

Nova 4.8.2018  20:20 Nova Cinema 5.8.2018  17:45 - Jurský park

Po fan­tas­tic­kém nále­zu mili­o­ny let sta­rých D.N.A. se poku­sí sku­pi­na ambi­ci­óz­ních věd­ců vytvo­řit pří­rod­ní park s žijí­cí­mi prehis­to­ric­ký­mi zví­řa­ty na vzdá­le­ném lidu­prázd­ném ost­ro­vě. Celý pro­jekt pod­po­ru­je mili­o­nář John Hammond (Richard Attenborough), kte­rý těs­ně před ote­vře­ním Jurského par­ku pro veřej­nost pozve na jeho návště­vu svá dvě vnou­ča­ta, zná­mé­ho pale­on­to­lo­ga s jeho pří­tel­ky­ní a dal­ší odbor­ní­ky. Průběh jejich klid­né návštěvy se rych­le změ­ní v noč­ní můru poté, co jeden ze zaměst­nan­ců v nadě­ji na tuč­ný zisk od kon­ku­ren­ce ukrad­ne embrya dino­sau­rů. Aby snad­no uni­kl z par­ku, vypne bez­peč­nost­ní sys­témy a tím i elektři­nou napá­je­ný plot ohra­zu­jí­cí celý Jurský park. Dinosauři se dostá­va­jí do vol­né pří­ro­dy a sou­boj lidí s dru­ho­hor­ní­mi obluda­mi začí­ná.

Jurský park - Film, kte­rý změ­nil kine­ma­to­gra­fii.

Prima Cool 5.8.2018  20:00 Prima MAX 7.8.2018  00:25 Statečné srdce

Film je inspi­ro­va­ný sku­teč­nou his­to­ric­kou posta­vou Williama Wallace, kte­rý se v 13.století posta­vil do čela odpo­ru pro­ti ang­lic­ké­mu krá­li Eduardovi I. William se taj­ně ože­nil, aby se jeho žena Murron [Marn] vyhnu­la krá­lem naří­ze­né­mu prá­vu prv­ní noci. Jednoho dne se ji však poku­sí zná­sil­nit ang­lič­tí vojá­ci, a když ji William brá­ní, je pro­hlá­šen za psan­ce a Murron popra­ve­na. Wallace se posta­ví do čela odpo­ru pro­ti ang­lic­ké vrch­nos­ti a zís­ká­vá spo­jen­ce v prin­cezně Isabelle, díky kte­ré se vyhne vět­ši­ně krá­lo­vých nástrah. Nakonec je však Wallace kvů­li zra­dě vlast­ní­ho voj­ska zajat..

Statečné srd­ce

Ohodnoťte článek


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *