Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > TV TIPY

TV TIPY

Opět pár tipů pro dlou­hé veče­ry od 18 - 26.3.04

18.3 -  ČT 1 - 20:00

„MAREČKU PODEJTE MI PERO !“

 

Česká fil­mo­vá kome­die o návra­tu seni­o­rů do škol­ních lavic.

Klasika, ke kte­ré není co dodat. Je pro kaž­dé­ho, není ome­ze­na věkem ani svým skvě­lým humo­rem.

Takže klid­ně popr­vé i po sté do toho Hliníku a odstě­huj se do Hupolce!

 

ČSSR 1976

R: O.Lipský

H: J.Sovák, J.Smitzer, J.Abrahám, V.Lohniský, I.Janžurová, J.Kemr aj.

 

 

 

 

18.3 - NOVA - 22:45

RYCHLÝ JAKO BLESK

 

Americký akč­ní film, Jake Lo (B.Lee) se stal svěd­kem vraž­dy a oci­tl se v pas­ti mezi dvě­ma dro­go­vý­mi bossy.

Jediné ‚co ho může zachrá­nit je jeho kick-boxové umě­ní.......

 

USA 1992

R: H.H.Little

H: B.Lee, P.Boothe, N.Mancuso, R.J.Barry, K.Hodgeová aj.

 

 

 

19.3 - ČT 1 - 20:35

DOMÁCÍ VĚZENÍ

 

Americká rodin­ná kome­die o zlo­bi­vých rodi­čích a rozum­ných dětech.

I sklep se může stát útul­ným mís­tem k man­žel­ské­mu usmi­řo­vá­ní.

 Tak  vyře­ší rodin­nou kri­zi Grover a Stacy Beinfordovi .

Přívětivě vyba­ví sklep a šup do domá­cí porad­ny pro nepo­sluš­né rodi­če....

 

USA 1996

R: R.H Winer

H: K.Howard, J.L.Curtisová, K.Pollak, J.L.Hewittová aj.

 

 

 

 

20.3 - NOVA - 21:30

ŠESTÝ SMYSL

 

Psycholog Malcolm Crow se sna­ží pomo­ci deví­ti­le­té­mu chlap­ci, kte­ré­ho navště­vu­jí pro­ti jeho vůli straš­li­vé pří­zra­ky z říše mrtvých.

Zvláštní pří­pad nabí­rá na inten­zi­tě, Crow začí­ná věřit že vidi­ny chlap­ce nejsou jen jeho výplo­dem, napí­na­vý pří­běh vede k neče­ka­né­mu odha­le­ní!

 

USA 1999

R: M.Night

H: B.Willis, H.J. Osment, T.Colletteová„ O.Williamsová, M.Bartonová, D.Wahlberg aj.

 

 

 

21.3 - ČT 1 - 00:45

MIMIC

 

První ame­ric­ký film mexic­ké­ho tvůr­ce G.del Toro vzni­kl pod­le stej­no­jmen­né povíd­ky auto­ra sci­fi A.Wolheima.

Vypěstováním zvlášt­ní odrů­dy hmy­zu k likvi­da­ci zákeř­né epi­de­mie způ­so­be­né naka­že­ný­mi švá­by vše začí­ná.

Zmutovaní brou­ci navzdo­ry před­po­kla­du pře­ži­li v pod­ze­mí newy­or­ské­ho met­ra.

 A úto­čí na své tvůr­ce......

 

USA

R: G. del Toro

H: M Sorvinoová, J.Northam, J.Brolin, Ch.S.Dutton, A.Goodwin aj

 

 

 

 

21.3 - NOVA - 00:30                          !OSOBNÍ TIP!

AMERICKÝ VLKODLAK V PAŘÍŽI

 

Americký kopro­dukč­ní horor, jak sám název napo­ví­dá pojed­ná­vá o vlkod­la­cích.

Na počát­ku sle­du­je­me tři mla­dí­ky, kte­ří pod­ni­ka­jí malé dob­ro­druž­ství na Eifellově věži v podo­bě půl­noč­ní­ho bungee-jumpingu.

V té samé chví­li se pokou­ší mla­dá dív­ka při­pra­vit o život.

 Jeden z mla­dí­ků Andy ji zachrá­ní a jak jinak zami­lu­je se.

Andy se oci­tá v nemoc­ni­ci, kde ji opět potká­vá.

Netuší, že jeho vyvo­le­ná je vlkodlak.....

 

Ameriký kopro­dukč­ní 1997

R: A.Waller

H: T.E.Scott, J.Delpyová, V.Vieluf, P.Buckman aj.

 

 

 

 

23.3 - ČT 1 - 20:00

BÍDNÍCI

 

Nejnovější adap­ta­ce Victora Huga.

Nesmrtelný pří­běh Jeana Valjeana, kte­rý se po krá­de­ži chle­ba oci­tá na gale­jích. Po útě­ku začí­ná nový život, brzo se stá­vá vel­mi boha­tým, ale stín jeho minu­los­ti jej nemi­lo­srd­ně dohá­ní......

Mnohé scé­ny se též natá­če­li v Čechách a nenech­te se zmást oprav­du jsou tam i čeští her­ci.

 

FRA 2000

R: R.J.Dayanová

H: G.Depardieu, J.Malkovich, Ch.Clavier, V.Ledoyenová, E.Lo.Verso, Ch.Gainsbourgová aj.

 

 

 

 

23.3 - ČT 2 - 21:35

ZAKLÍNAČ

 

Pátá epi­zo­da 13-ti díl­né­ho seri­á­lu nazva­né­ho Kus ledu.

Geralt (Zaklínač) je najmut k zabi­tí netvo­ra Zeugla, žijí­cí­ho na sme­tiš­ti u měs­teč­ka Aed Gynvael.

Ve měs­tě se též chys­tá útok na Elfy....

 

POL 2002

R: M.Brodzki

H: M.Zebrowski, A.Dymma, E.Wisniewská, G.Wolszcaková, A.Chyra, M.Kozlowski aj.

 

 

 

 

25.3 - NOVA - 20:00

VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ

 

Pár dnů ze živo­ta, jed­né tako­vé čes­ké ves­nič­ky v jed­né z  nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých kome­dií osm­de­sá­tých let.

Prožíváme úry­vek ze živo­ta men­tál­ně zao­sta­lé­ho závoz­ní­ka Otíka a řidi­če Pávka, kte­rý se k němu cho­vá jako k vlast­ní­mu.

 

ČSSR 1985

R: J.Menzel

H: R.Hrušínský, M.Labuda, J.Bán, P.Čepek, J.Hartl, L.Šafránková aj.

 

 

 

 

26.3 - PRIMA -19:55

TAXI, TAXI

 

Francouzská akč­ní kome­die se opět vra­cí na naše obra­zov­ky.

Sledujte vyšet­řo­vá­ní mla­dé­ho komi­sa­ře bez řidi­čá­ku a jeho roš­ťác­ké­ho pří­te­le řidi­če taxí­ku, na kte­rý by měl mít spí­še zbroj­ní pas.

Bláznivá kome­die plná honi­ček v autech a hlav­ně skvě­lé­ho fran­couz­ské­ho humo­ru.

 

FRA 2000

R: G.Krawczyk

H: S.Naceri, F.Diefenthal, M.Cotillardová, B.Farcy aj.

 

 

 

 

26.3 - ČT 2 - 23:55

BRITANNIC

 

Konec Britanniku je dodnes obe­střen tajem­stvím.

Americká nemoc­nič­ní loď Britannic byla spuš­tě­na na vodu v  roce 1915.

Při její stav­bě byla zdo­ko­na­le­na z poznat­ků nedo­stat­ků Titaniku.

Přesto ten­to kolos potkal stej­ný osud. Sledujte pří­běh této lodi a jejích pasa­žé­rů ....

 

V.Brit-USA 1999

R: B.Trenchard-Smith

H: E.Atterton, Aryanová, J.Bissetová, B.Daniels, J.Rhys-Davies aj.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,43583 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56750 KB. | 28.06.2022 - 21:04:43