Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > TV Tipy 20.9.- 26.9.2004

TV Tipy 20.9.- 26.9.2004

20. 9. 2004 - ČT2
21:30

2001: Vesmírná ody­sea
(2001: A Space Odyssey) Britský film nato­če­ný pod­le lite­rár­ní před­lo­hy A. C. Clarkea, oce­ně­ný Oscarem za vizu­ál­ní efek­ty (1968). Hrají: K. Dullea, G. Lockwood, W. Sylvester... Režie Stanley Kubrick (Obnovená pre­mi­é­ra - v ang­lic­kém zně­ní s titul­ky)

20. 9. 2004 - Nova
22:50

Nevinná smrt
(Dead Innocent) Kanadský thriller (1996). Hrají L. Adams, B. Antoine, N. Beatty, G. Bujold... Režie S. Botsford

21. 9. 2004 - Nova
09:25

Velká vla­ko­vá lou­pež
(Great Train Robbery) Klasická lou­pež zla­ta z jedou­cí­ho vla­ku, tak jak se sta­la v Anglii počát­kem 19. sto­le­tí. Britský dob­ro­druž­ný film (1979). Hrají S. Connery, D. Sutherland, L. A. Down, A. Webb, M. Terris... Režie M. Crichton

21. 9. 2004 - Prima
11:35

Jeden z nich je vrah
Bývalý řidič kami­o­nu se vra­cí z věze­ní, kde si odpy­kal trest za pašo­vá­ní umě­lec­kých před­mě­tů. Jeho jedi­nou myš­len­kou je pomstít se býva­lým kum­pá­nům... Český kri­mi­nál­ní film (1970). Hrají J. Adamíra, J. Somr, I. Prachař, B. Šmída... Režie D. Klein

21. 9. 2004 - ČT1
20:00

Legenda Sleepy Hollow /P/
(The Legend of Sleepy Hollow) Nezahrávejte si se sokem v lás­ce - a už vůbec nepo­kou­šej­te noč­ní pří­zra­ky. Kanadsko-americký film pod­le zná­mé pověs­ti o bez­hla­vém jezd­ci (1999). Hrají: B. Carver, R. Lefevreová, P. Lemelin... Režie Pierre Gang

21. 9. 2004 - Prima
22:10

Smrt mili­o­nář­ky
(Gesteiningt - Der Tod der Luxuslady) Německý kri­mi­nál­ní film (2000). Hrají S. Orléansová, M. von Thun, S. Gubser, R. Meifert, M. Schönborn, I. Calviová... Režie A. Prochaska

21. 9. 2004 - Nova
22:30

Highlander III
(Highlander III. The Sorcerer) Nesmrtelně krás­ný Christopher Lambert se s mečem v ruce musí pro­bít k lás­ce a oby­čej­né­mu živo­tu. Francouzsko-kanadsko-britský film (1994). Dále hra­jí M. Van Peebles, D. Unger, Mako, R. Trujillo... Režie A. Morahan

22. 9. 2004 - Nova
00:20

Vidláci /P/
(For Richer or Poorer) Americká kome­die (1997). Hrají T. Allen, K. Alley, J. O. Sanders, M. Lerner, W. Knight, L. Miller... Režie B. Spicer

22. 9. 2004 - Nova
09:25

Valentino /P/
(Moonlight and Valentino) Americká roman­tic­ká kome­die (1995). Hrají E. Perkins, W. Goldberg, G. Paltrow, Jon Bon Jovi, K. Turner... Režie D. Anspaugh

22. 9. 2004 - Prima
11:35

Upřímný dům /P/
(Open House) Samantě se během vyslo­ve­ní jed­né věty, v níž zazní slo­vo roz­vod, zhrou­tí man­žel­ství. Zhroutí se jí tím i celý život? Americký roman­tic­ký film (2003). Hrají Ch. Lahtiová, D. Baldwin, R. Morenoová, Ch. Potter, M. Rendall... Režie A. Brown

22. 9. 2004 - ČT2
20:00

Plukovník Kwiatkowski /P/
Dejte si pozor, ten člo­věk je nebez­peč­ný vojen­ský dezer­tér! Polská kome­die (1995). Hrají: M. Kondrat, R. Dancewiczová, Z. Zamachowski, A. Ferency, A. Barcis, K. Globisz, A. Blumenfeld... Režie Kazimierz Kutz

22. 9. 2004 - Nova
20:40

Flek /P/
(See Spot Run) Americká kri­mi kome­die (2001). Hrají D. Arquette, M. C. Duncan, L. Bibb, A. T. Jones, P. Sorvino... Režie J. Whitesell

22. 9. 2004 - ČT2
22:25

Malena /P/
Byla pří­liš krás­ná. A on byl pří­liš malý na to, aby ji mohl ochrá­nit. Italský film o dospí­vá­ní, pozna­me­na­ném prv­ním vel­kým cito­vým vzpla­nu­tím (2000). Hrají: M. Bellucciová, G. Sulfaro, L. Federico, M. Pianaová... Scénář a režie Giuseppe Tornatore

22. 9. 2004 - Nova
22:30

Sbohem lás­ko
(Goodbye Lover) Americký thriller (1999). Hrají P. Arquette, D. Johnson, M.-L. Parker, E. DeGeneres, A. Rocco... Režie R. Joffé

22. 9. 2004 - Prima
22:45

Double Team /P/
(Double Team) Jean-Claude Van Damme je spe­ci­ál­ním agen­tem CIA, kte­rý plní ty nej­ná­roč­něj­ší úko­ly. Díky této prá­ci se ale dosta­ne do ohro­že­ní živo­ta i jeho žena Kathrin... Americký akč­ní thriller (1997) Dále hra­jí D. Rodman, P. Freeman... Režie T. Hark

23. 9. 2004 - Nova
09:25

Ponížení /P/
(Change Of Heart) Americký film (2002). Hrají B. Bridges, B. Danner, T. Blanchard, T. Guiry, J. Pitts... Režie P. Werner

23. 9. 2004 - ČT1
10:10

Pravda o Jane
(The Truth About Jane) Ne kaž­dá lás­ka se setká­vá s pocho­pe­ním. Americké rodin­né dra­ma (2000). Hrají: S. Channingová, E. Muthová, K. Rowanová, J. O’Haraová, R. Charles, N. Fleiss, J. Naughton, A. Laganoová... Scénář a režie Lee Roseová

23. 9. 2004 - Prima
11:30

Pouto nej­sil­něj­ší /P/
(Brief Encounter) Britský roman­tic­ký film (1974). Hrají S. Lorenová, R. Burton, J. Hedley, R. Leachová, J. Le Mesurier... Režie A. Bridges

23. 9. 2004 - ČT2
14:00

Přijeď si pro mě, tady stra­ší
Malé prázd­ni­no­vé dob­ro­druž­ství s náde­chem horo­ru a dob­rým kon­cem (1995)

23. 9. 2004 - ČT1
20:00

Kolja
Slavný čes­ký oska­ro­vý film, kte­rý zís­kal šest Českých lvů a řadu dal­ších mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní. (1996). Hrají: Z. Svěrák, A. Chalimon, L. Šafránková, O. Vetchý, S. Zázvorková, L. Smoljak, S. Budínová, N. Boudová... Scénář Z. Svěrák. Režie J. Svěrák

23. 9. 2004 - ČT2
21:40

Tanec v tem­no­tách /P/
(Dancer in the Dark) Björk a Catherine Deneuveová v hudeb­ním kopro­dukč­ním sním­ku Larse von Triera, ověn­če­ném hlav­ní­mi cena­mi z fes­ti­va­lu v Cannes (2000). Dále hra­jí: D. Morse, P. Stormare, J. Grey, V. Paterson a dal­ší (v ang­lic­kém zně­ní s titul­ky)

23. 9. 2004 - ČT1
23:20

Fanoušci
(Purely Belter) K cíli může vést mno­ho růz­ných cest, aneb když se chce, všech­no jde... Britská tragi­ko­me­die (2000). Hrají: Ch. Beattie, G. McLane, T. Healy, K. Whately... Scénář a režie Mark Herman

23. 9. 2004 - Nova
23:25

Okovy moci
(Chain of Command) Pozice agen­ta CIA Michaela Dudikoffa je těž­ká, není komu věřit, a tak se musí s nebez­peč­nou situ­a­cí vyrov­nat sám. Americký thriller (1995). Dále hra­jí T. Curtis, K. Tishman, R. Lee Ermey, S. Greenstein... Režie D. Worth

24. 9. 2004 - ČT1
10:05

Na věč­né časy
(For All Time) Při ces­tě napříč časem potkal ženu svých snů! Americké roman­tic­ké dra­ma (2000). Hrají: M. Harmon, M. McDonnellová, C. Hicksová, P. Casnoff... Režie Steven Schachter

24. 9. 2004 - Prima
11:30

Přímo na východ /P/
(Due East) Americký film (2001). Hrají R. Forster, K. Capshawová, C. Bryantová, E. Anderson... Režie H. Shaverová

24. 9. 2004 - Prima
19:55

Bounty /P/
(The Bounty) Britsko-americký dob­ro­druž­ný film (1984). Hrají A. Hopkins, D. Day-Lewis, L. Olivier, L. Neeson... Režie R. Donaldson

24. 9. 2004 - ČT1
20:35

Hibernatus
Zmrazený děde­ček otra­vu­je roz­hod­ně méně než živý děde­ček. Francouzsko-italská kome­die (1969). Hrají: L. de Funes, C. Gensacová, O. de Funes, M. Kellyová, B. Alane... Režie Édouard Molinaro

24. 9. 2004 - Nova
22:40

Dva živo­ty mého otce /P/
(Zwei Leben mei­nes Vaters) Někteří táto­vé jsou skvě­lí, někte­ří mají skvě­lou prá­ci. A někte­ří mají prá­ce dvě, z nichž jed­na je prá­ce nájem­né­ho vra­ha. Německý film (2001). Hrají H. Hoenig, M. Koeberlin, M. Baumeister, K. Lindner... Režie O. Kreinsen

24. 9. 2004 - ČT2
23:10

Radostný život posmrt­ný
Viktor Preiss, Lukáš Vaculík, Ondřej Vetchý a Oldřich Vízner jako čtve­ři­ce mla­dých malí­řů v tele­viz­ní kome­dii na moti­vy povíd­ky Marka Twaina (1990). Dále hra­jí: P. Kostka, M. Kopecký, J. Somr, M. Bočanová Překlad Z. Urbánek. Scénář a režie Z. Zelenka

24. 9. 2004 - Prima
23:30

V pavou­čí síti /P/
(Cabin Pressure) Americký akč­ní thriller (2001). Hrají C. Sheffer, R. Haywardová, W. Rekert, F. Yipová... Režie A. Simmonds

24. 9. 2004 - ČT1
23:50

Čtvrtek dva­nác­té­ho (2/2)
(Thursday the 12th) Události jed­no­ho dne vidě­né ze čtyř růz­ných pohle­dů. Britský psy­cho­thriller (2002). Hrají: C. Hinds, M. D. Kennedyová, E. McGovernová, J. Sturgess, P. Vaughan... Režie Charles Beeson

 

25. 9. 2004 - ČT2
11:30

Ptáče /P/
(Little Bird) Každý má svou prav­du. Ale kdo roz­hod­ne, kte­rá je ta nej­lep­ší pro dítě? Britský film, inspi­ro­va­ný sku­teč­nou udá­los­tí (2000). Hrají: A. Burtonová, N. Cusacková, E. Stewart, C. Macaninch... Režie Aisling Walshová

25. 9. 2004 - Nova
12:30

Starci na chme­lu
Na chme­lo­vé bri­gá­dě dojde ke skan­dá­lu! Dvojice stu­den­tů Filip a Hanka se pro „nevhod­né“ cho­vá­ní musí před­čas­ně vrá­tit domů. Český muzi­kál (1964). Hrají V. Pucholt, I. Pavlová, L. Havelková, I. Kačírková, J. Kemr, M. Zavadil... Režie L. Rychman

25. 9. 2004 - ČT1
13:5
5

Odplavený smu­tek /P/
(Floating Away) Kvůli pití ztra­ti­la man­že­la, dítě i dům. Pomohou jí dva vylé­če­ní alko­ho­li­ci? Americké road movie (1998). Hrají: R. Arquetteová, P. Hogan, J. Reinhold, B. Fletcher... Režie John Badham

25. 9. 2004 - Prima
14:05

Bílý indi­án /P/
(Wind River) Americký dob­ro­druž­ný film (1999). Hrají R. Means, P. Van Ingenová, T. Griffin, D. Gummersall, W. Studi... Režie T. Shell

25. 9. 2004 - ČT1
16:00

Kožená mas­ka /P/
(Nez de cuir) Jean Marais jako muž, kte­rý ztra­til tvář, ale nale­zl svou duši. Francouzsko-italské dra­ma (1952). Dále hra­jí: F. Christopheová, M. Girotti, Y. de Brayová, M. André... Režie Yves Allégret

25. 9. 2004 - Nova
16:40

Sázka na tři­náct­ku
Kdo ukra­dl dva mili­o­ny? Poručík Charvát pát­rá po pacha­te­lích lou­pe­že peněz z poš­tov­ní­ho vozu! Český kri­mi film (1977). Hrají J. Satoranský, Z. Řehoř, R. Hrušínský, Z. Cigánová, B. Šmída... Režie D. Klein

25. 9. 2004 - Prima
17:00

Danielle Steelová: Osudy /P/
(Danielle Steel´s: Changes) Americký roman­tic­ký film (1991). Hrají Ch. Laddová, M. Nouri, Ch. Gartin, R. Hellerová... Režie Ch. Jarrott

25. 9. 2004 - ČT1
21:10

Nesmiřitelní
(Unforgiven) Clint Eastwood a Gene Hackman jako hrdi­no­vé „sta­rých časů“ Divokého zápa­du ve slav­ném ame­ric­kém wes­ter­nu, oce­ně­ném čtyř­mi Oscary.(1992). Dále hra­jí: M. Freeman, R. Harris, J. Woolvett... Režie Clint Eastwood

25. 9. 2004 - Nova
22:10

Těžko ho zabít
(Hard to Kill) Americký akč­ní film (1990). Hrají S. Seagal, K. LeBrock, W. Sadler, F. Coffin... Režie B. Malmuth

25. 9. 2004 - Prima
22:30

Vlk /P/
(Wolf) Americký thriller (1994). Hrají J. Nicholson, J. Spader, K. Nelliganová, Ch. Plummer... Režie M. Nichols

 

26. 9. 2004 - ČT2
05:05

Odplavený smu­tek
(Floating Away) Kvůli pití ztra­ti­la man­že­la, dítě i dům. Pomohou jí dva vylé­če­ní alko­ho­li­ci? Americké road movie (1998). Hrají: R. Arquetteová, P. Hogan, J. Reinhold, B. Fletcher... Režie John Badham

26. 9. 2004 - Prima
09:35

Jan Žižka
Hořící hra­ni­ce na bře­hu Rýna zažeh­la oheň odpo­ru Husových pří­z­niv­ců po celé čes­ké zemi. Český film (1955). Hrají Z. Štěpánek, F. Horák, K. Höger, V. Matulová, L. Pešek... Režie O. Vávra

26. 9. 2004 - ČT2
10:00

O čem sní mla­dé dív­ky
Otakar Brousek v roman­tic­ké tele­viz­ní kome­dii na moti­vy Alfreda de Musseta (1988). Dále hra­jí: Z. Bydžovská, N. Konvalinková, M. Stropnický, M. Vladyka, R. Hrušínský, Z. Žák... Překlad Z. Dufek a L. Kopečná. Televizní úpra­va a režie J. Bělka

26. 9. 2004 - Nova
13:45

K-9 II. Můj pří­tel se stu­de­ným čumá­kem
(K-9 II) Americká kri­mi kome­die (1999). Hrají J. Belushi, J. Handy, W. Williams, V. Castellanos... Režie Ch. T. Kanganis

26. 9. 2004 - ČT1
15:10

Otcové a děti
Jan Kačer v roli mla­dé­ho léka­ře, jehož život­ní ces­tu zkří­ží prázd­ni­no­vé milost­né setká­ní s osu­do­vou ženou (1971). V tele­viz­ní adap­ta­ci slav­né­ho romá­nu I. S. Turgeněva dále hra­jí: J. Hanzlík, I. Prachař, M. Willig... Scénář K. Sidon. Režie E. Sadková


26. 9. 2004 - Nova
15:25

Samotář v Seattlu
(Sleepless In Seattle) Americká roman­tic­ká kome­die (1993). Hrají M. Ryan, T. Hanks, B. Pullman, R. Malinger, R. O´ Donnell... Režie N. Ephron

26. 9. 2004 - Prima
16:25

King Kong
(King Kong) Byl nej­vět­ší, nej­sil­něj­ší a nezkrot­ný - než se zami­lo­val do křeh­ké dív­ky... Jessica Langeová a nej­slav­něj­ší gori­la stří­br­né­ho plát­na v ame­ric­kém dob­ro­druž­ném fil­mu (1976). Dále hra­jí J. Bridges, Ch. Grodin, J. Randolph... Režie J. Guillermin

26. 9. 2004 - Nova
17:35

Hadí stisk
(Venom) Americký thriller (2001). Hrají T. Williams, M. P. Keller, T. Denison, L. de Broux, C. Dent... Režie F. O. Ray

26. 9. 2004 - ČT1
20:00

Legenda Emöke
Viktor Preiss a Miroslav Donutil boju­jí o lás­ku krás­né a tajem­né Ingrid Timkové. Dramatizace jed­né z nej­krás­něj­ších novel Josefa Škvoreckého (1997). Dále hra­jí: N. Konvalinková, J. Satoranský, J. Vaňková, J. Havel, F. Čáp... Scénář a režie V. Štursa

26. 9. 2004 - Prima
22:10

Ostrov hrů­zy /P/
(Das Mädcheninternat - dei­ne schre­ie wird) Německý thriller (2001). Hrají K. Wackernagelová, B. Metschurat, K. Giegerichová, A. Kreftová... Režie R. Sigl


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,38049 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56228 KB. | 26.05.2022 - 06:01:57