The Bells (S08E05) - největší bitva o Královo přístaviště je za námi

Hra01

Jak se blí­ží posled­ní díl (20.května), tak  začí­na­jí fanouš­ci deba­to­vat nad tím, jest­li je posled­ní sezó­na tím nej­hor­ším nebo nej­lep­ším, co nám tvůr­ci seri­á­lu dali.

Můj sou­kro­mý názor je skr­ze pozi­tiv­ní. Předchozí sezó­nu jsme měli před dvě­ma lety a tvůr­ci se roz­hod­li, že veš­ke­ré pení­ze utra­tí ve dvou ulti­mat­ních bitvách. První bitvu jsme měli ve tře­tím díle (Zimohrad vs. Zimní král) a dru­hou máme v před­po­sled­ním díle, ten­to­krát o Královo pří­sta­viš­tě.

Po před­cho­zích dílech víme, jak to s Králem Severu a Daenerys Targaryen je a kdo všech­no ví, že její mile­nec je vlast­ně oprav­do­vý král. Víme také, kdo už všech­no kolem Dračí krá­lov­ny zemřel, a že to jsou hlav­ně lidé, kte­ré měla ráda.

Víme také o tom že krá­lov­na Cersei Lannister ve svém krá­lov­ství vlád­ne pev­nou rukou a že hod­lá obě­to­vat své pod­da­né, aby zůsta­la u moci.

V dneš­ním díle se koneč­ně dozví­me, jak stá­va­jí­cí krá­lov­na skon­čí. Ale dozví­me se mno­ho dal­ších věcí, kte­ré nám odká­žou na prv­ní sérii a věci, kte­ré se sta­ly před začát­kem vyprá­vě­ní. Důležitá je smrt prv­ní­ho Targaryenského krá­le a jeho výrok: „spal­me je všech­ny“.

Hra02

Nesmíme zapo­me­nou i na Cleganebowl, kte­rý se oče­ká­val. Souboj mezi Gregore Cleganem a jeho bra­t­rem Sandore Cleganem je hard­co­re řež­bou, mezi Ohařem a Horou, kte­rá nemá obdo­by. Tím, že se stal star­ší bra­tr „zom­bie“, tak jeho „nesmr­tel­nost“ je vel­ké sous­to i pro tak vel­ké­ho rytí­ře, jako je Ohař.

Dále se dozví­me, jak je to mezi Cersei a Jaime. Jejich shle­dá­ní v Rudé baš­tě je oprav­du plné lás­ky a „krá­lo­kat“ si uvě­do­mí, že ve spo­leč­nos­ti jeho oprav­do­vé lás­ky (ne Brienne to není) musí i zemřít.

Nesmíme zapo­me­nout i na Ariu, kte­rá má svůj úkol jas­ný, odškr­tá­vat si svůj seznam postup­ně po kous­ku.  Ale během bitvy, kte­rá se v Králově pří­sta­viš­ti ode­hrá­vá, se postup­ně změ­ní z „Ženy bez jmé­na“ zno­vu na nejmlad­ší dědič­ku Starků. Činy její budou­cí krá­lov­ny a veš­ke­ré utr­pe­ní kolem ní ji pozna­me­ná a mož­ná se roz­hod­la, že se vdá a rad­ši bude klid­nou lady Gendryho, kte­rý z roz­hod­nu­tí krá­lov­ny zdě­dil zámek svých před­ků.

Jon se také zúčast­ní bitvy u Králova pří­sta­viš­tě, ale na roz­díl od své tety nezdě­dil pova­hu svých oprav­do­vých před­ků a doká­že být spra­ved­li­vý a netou­ží po moci a po trů­nu. V kli­du by mu sta­čil sever a jeho rodi­na spo­lu s „Divokými“, kte­ří mu dlu­ží hod­ně živo­tů a jako jeden z mála krá­lů, kte­ří v celé říši seri­á­lu Hra o trů­ny jsou, nesto­jí o bohat­ství a nad­vlá­du nad celým svým živo­tem a celou zemí.

Více na Kritiky.cz
Simpsonovi S28E01 Podívejte se na první gaučový gag 28. sezóny....
Věčný svit neposkvrněné mysli Romantická komedie podle Charlieho Kaufmana není jen tak obyčejná romantická komedie. To by byl...
Teroristka Dvě videa z dnešní novinářské konference....
Nejmocnější verze Spider-mana | Captain Universe a další! ...
Tlumočnice (The Interpreter) Další thriller od uznávaného režiséra Sydneyho Pollacka (např. Tři dny Kondora, Bez zlého ...

HRa03

Také Tyrion se urči­tě v posled­ním díle roz­hod­ne, při kom bude stát. Jedná se o sice bra­t­ra té nejz­lej­ší sest­ry, ale sám dob­ře ví, že vlád­nu­tí není o tom, že se lidé musí krá­lov­ny bát. Několikrát mu během seri­á­lu šlo o život, a tak se během své­ho puto­vá­ní postup­ně změ­nil od div­né­ho „sexuch­ti­vé­ho“ skře­ta do rozum­né­ho rád­ce, kte­rý doká­že správ­ně pora­dit. Jde ale jenom to, jest­li jej jeho krá­lov­na poslech­ne.

Už nebu­du popi­so­vat dal­ší posta­vy, kte­ré v před­po­sled­ním díle uvi­dí­me a jak je celá bitva o Královo pří­sta­viš­tě změ­ní, pokud to pře­ži­jí. Spíše napíšu, jaký jsem měl pocit z epi­zo­dy. Celý díl je pros­tě nářez, věnu­je­me se důle­ži­tým posta­vám, kte­ré mají hlav­ní slo­vo v oko­lí krá­lo­ven.

Je jas­né, jak bitva o hlav­ní síd­lo krá­lů skon­čí, Daenerys se pou­čí ze svých chyb a o posled­ní­ho draka nepři­jde, a tak jsou na kon­ci dílu kar­ty jas­ně roz­dá­ny, aby se v koneč­ném dílu celé­ho seri­á­lu oprav­du roz­hod­lo, kdo ješ­tě zemře a kdo vlast­ně bude vlád­nout celé­mu krá­lov­ství.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Hra o trů­ny - The Bells
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

The Bells (S08E05) - největší bitva o Královo přístaviště je za námi
Hodnocení: 3.1 - ‎8 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Části seriálu: Hra o trůny


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky: