Hra o trůny - Drak a Vlk (S07E07) - Dozvíme se opravdový původ Jona Sněha, krále severu!

Sansa

Tak to máme za sebou. Sedm dílů sed­mé série seri­á­lu Hra o trů­ny. Zima se blí­ží mílo­vý­mi kro­ky, i hlav­ní posta­vy zakon­či­ly svo­ji sed­mie­pi­zod­ní ces­tu po krá­lov­ství. Cersei i Daenerys se set­ka­jí v Králově pří­sta­viš­ti. Sansa i Arya vyře­ší své pro­blémy na Zimohradě a dozví­me se dokon­ce i oprav­do­vý původ Jona Sněha, krá­le seve­ru.

Je vidět, že sce­náris­té sed­mé sezó­ny mají nápa­dů dost, ale nehod­la­jí pokra­čo­vat v dlou­hém pří­bě­hu dle knih. Přemístění důle­ži­tých osob v prv­ních seri­ích z mís­ta na mís­to trva­lo vždy pěk­ně dlou­ho. V nové sezó­ně jsou pří­bě­ho­vé linie dost zkrá­ce­né a časo­vý prů­běh epi­zo­dy je pros­tě dost rych­lý.

Jak jsem kri­ti­zo­val v před­cho­zích epi­zo­dách, tak sce­náris­té mají v obli­bě dlou­hé dia­lo­gy, kdy se nic nedě­je, hlav­ní posta­vy si vymě­ňu­jí bon­mo­ty a čeká­me na to, až se vyjá­d­ří. Já osob­ně nemám moc rád dlou­hé poví­dá­ní, rad­ši mám jenom pár vět a pořád­nou akci.

Nejzdlouhavější část se Cersei a Daenerys a jejich dru­ži­na­mi je oprav­du tím nej­nud­něj­ším, co v epi­zo­dě vidí­me. Ne, že bychom neby­li pře­kva­pe­ni tím, co si navzá­jem říka­jí, ale sestři­hat tuto nud­nou část epi­zo­dy by bylo oprav­du potře­ba. Kdo celý seri­ál zná, tak urči­té ví, co by si tak moh­ly říkat hlav­ní hrdin­ky, co čeká ulo­ve­né­ho „zom­bí­ka“ a co bude násle­do­vat. Nic  dal­ší­ho neče­ka­né­ho se neob­je­ví.

Více na Kritiky.cz
Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke v...
Příběh mého syna (Venuto al mondo) 2012 Při sledování tohoto filmu jsem si kladl několik otázak. Předně, jak je možné, že Penélop...
Predátor: Evoluce - PREDÁTOR             PREDÁTOR je hereckým debutem Briana Prince, 207 cm vysokého parkurového u...
Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2 Po úspěšném prvním dílu vydává Alena Thomas svou druhou knihu, která se věnuje domácí v...
The Ring (2002) - Kruh …tehdy jsem se opravdu bál. Skutečně, ten večer jsem se opravdu bál...

Druhá linie epi­zo­dy je pří­běh Sansy a Aryy, kte­ré koneč­né vyře­ší své vzá­jem­né pro­blémy a spo­leč­ně s Branem také svůj nej­vět­ší pro­blém, kte­rý klan Starků pro­ná­sle­du­je posled­ních 7 let. Nebudu říkat, kdo všech­no vlast­ně umře, ale tato část je tím nej­lep­ším, co sed­mý díl při­ne­sl.

Na roz­díl od posled­ních epi­zod před­cho­zích sérií, koneč­ně díl nekon­čí kla­sic­kým nevy­ře­še­ným pří­bě­hem. Nemrtví už pros­tě pře­kro­či­li východ­ní hlíd­ku a čeká je nejdřív sever a potom jih. Oživlý drak Viserys jim zdár­ně pomů­že k pře­ko­ná­ní nej­vět­ších pře­ká­žek a pokud se oprav­du všich­ni krá­lo­vé i krá­lov­ny nespo­jí (pokud nena­jde Sam něja­kou sta­rou kni­hu), tak jedi­ní, kdo budou živí, bude Zimní král a jeho par­ta zom­bí­ků.

Sedm dílů letoš­ní rok bylo oprav­du málo na celý pří­běh. Něco přes hodi­nu dlou­hé díly jsou vel­kým zkrá­ce­ním celé­ho pří­bě­hu. Dozvíme se oprav­du jenom ty nej­dů­le­ži­těj­ší věci, co se sta­nou v celé říši, ale oprav­du neví­me poza­dí, proč kdo dělá, co dělá, co vlast­ně sto­jí za  důle­ži­tý­mi činy, kte­ré udě­la­jí.

Více na Kritiky.cz
Noe – vše, co se plazí po zemi Když jsem v dubnu psal recenzi na první díl komiksové série Noe, tak byla velká škoda, že js...
Marvel’s Ant-Man - screeny z traileru ...
Muž se železnou maskou Ve Francii vládne mladý král Ludvík XIV. Je to arogantní a cynický muž, kterého zajímají p...
Top 8/2017 Nejčtenější články srpna 2017....
Mars láká i odrazuje Tvůrci nového filmu Mars měli možnost  natočit na vědecké základně uprostřed pouště v a...

Během celé série se nedo­zví­me nic pořád­né­ho o vzta­hu Sansa – Arya, Jon – Daenerys, Cersei -  Jaime a mno­ha dal­ších, na kte­rých nám zále­ží. Autor knih to měl dost dob­ře pro­myš­le­né a scé­náris­té měli z čeho brát. Jakmile ale George R. R. Martin svo­ji kni­hu nedo­psal a scé­náris­té si už sami vymýš­le­jí, tak už vyne­chá­va­jí vzta­hy a činy na kte­rých zále­ží jejich výsle­dek a důsled­ky.

Poslední díl je oprav­du dob­ré zakon­če­ní, ale přes­to to celou sed­mou sezó­nu nevy­lep­ší. Stále to jsou pros­tě dia­lo­gy, rych­lé pře­su­ny v čase, scé­náris­té moc inven­ce nepřed­ve­dou. Samozřejmostí jsou ale i dob­rá pře­kva­pe­ní, ve kte­ré jsme dou­fa­li.

Doufám ale, že dal­ší sezó­na, už posled­ní, nebu­de ješ­tě hor­ší. Čekají nás pou­ze samé bitvy. Mrtví pro­ti živím a dal­ší pří­běhy budou jenom o tom, jest­li se Jon dozví svůj ori­gi­nál­ní původ, Cersei nebu­de mys­let jenom na sebe a jest­li je mrt­vý (zom­bie) drak Viserys více než dva živí dra­ci. Samozřejmostí je i Theon a Yara, jest­li se vůbec ješ­tě set­ka­jí. To je snad vše, co by se moh­lo ode­hrát v 8. sérii. Zbytek lidí už jsou mrt­ví nebo budou oži­ve­ni v rám­ci „zom­bie apo­ka­ly­psy“.

Více na Kritiky.cz
Drsný muž - kniha Na jednoho muže přišli, když na vzdálenost pět set padesát yardů pozoruje terasu, bylo z jeh...
Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y Pro peníze udělají postavy filmu Toman cokoli. Stejně jako kdysi jejich předobrazy. Dva z nich...
Shrek 2 - prvních pět minut Stahujte si prvních pět minut filmu Shrek 2...
Robinsonův ostrov - 15.3.2017 18. díl Robinsonova ostrova....
TEST: Rok narození má vliv na váš charakter a karmu! Zjistěte svůj osud podle tibetského horoskopu! Křesťané věří, že smrt je začátkem věčného života s Bohem už navěky. Hindové vě...

Je to sice nej­lep­ší díl, ale sezó­na je ta oprav­du nej­hor­ší, co jsem tak viděl.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Drak a Vlk (S07E07)
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Více na Kritiky.cz
FOREST WHITAKER FOREST WHITAKER (Zuri) je jedním z nejúspěšnějších hollywoodských herců, režisérů a prod...
Anglická gramatika rychlostí blesku Začínate se studiem angličtiny a potřebujete shrnutí základné anglické gramatiky nebo se tom...
Nevinné lži - fotky z tiskové konference ...
Padesátka - 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětli...
Altaïr komiks – #027 ...
Hra o trůny - Drak a Vlk (S07E07) - Dozvíme se opravdový původ Jona Sněha, krále severu!
Hodnocení: 2 - ‎12 hl.Části seriálu: Hra o trůny

|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […]
  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]
  • Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih Tak první díl už je online! A co jsme očekávali, to jsme dostali. Završení devíti-leté historie, která bude zakončena v tom nejlepším. Minulou sezónu jsme opustili útokem na Východní […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • Hra o trůny - Winterfell15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell Příběh prvního dílu poslední série. Královo přístaviště Qyburn imformujte Cersei, že je poražena východní hlídka. Královna přivítá koupené vojsko a i přes svůj prvotní odpor se vyspí s […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu5. března 2019 Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu Osmá sezóna, která přijde na HBO v dubnu, má první trailer. https://youtu.be/rlR4PJn8b8I  
  • Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry?26. března 2019 Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry? Pokračujeme v příběhu sedmi království. Opustili jsme Jona, Ariu, Sansu a další postavy cliffhangerem, a tak se první díl věnoval tomu, aby dovysvětlil otázky, které fanoušky seriálu tolik […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *