Černota - Poznejte životy lidí, kteří žijí za hranicí zákona.

Cernota

Internetová tele­vi­ze Stream rela­tiv­ně nedáv­no zařa­di­lo do své pro­gra­mo­vé nabíd­ky nový pořád s názvem Černota. Ten má pojed­ná­vat o dro­gách, pro­sti­tu­ci, bez­do­mov­cích, zkrát­ka o všem, co tvo­ří jakousi odvrá­ce­nou stra­nu naše­ho hlav­ní­ho měs­ta. Chtělo by se pln zados­tiu­či­ně­ní zakři­čet „Hurá!“, nicmé­ně v éře „info­ta­in­men­tu“ je tře­ba být opa­tr­ný.

V pří­pa­dě Černoty se tato opa­tr­nost vyplá­cí.
Na Streamu je poměr­ně širo­ké spek­trum růz­ných pořa­dů, vět­ši­nou se ale jed­ná o díla, kte­rá jen málo­kdy pře­sa­hu­jí 10 minut. Stručně, jed­no­du­še a úder­ně vše dostat do krát­ké­ho časo­vé­ho úseku tak, aby se poten­ci­ál­ní divák nenu­dil a neměl důvod „pře­pí­nat“, popř. pře­ska­ko­vat ve videu. Samozřejmě to nemu­sí být vždy zce­la na ško­du, osob­ně mám rád napří­klad pořad Uzlíky na jazy­ku, nicmé­ně čas­to to může vést k pří­liš­né­mu zjed­no­du­šo­vá­ní, což se v pří­pa­dě Černoty děje cel­kem čas­to. Zásadní pro­blém ale není v dél­ce.
Stačí vidět jen něko­lik dílů, aby aspoň tro­chu pozor­né­mu a pro­ble­ma­ti­ky zna­lé­mu divá­ko­vi došlo o co tu vlast­ně jde a na jakou stru­nu našich emo­cí budou tvůr­ci (jen tak pro zají­ma­vost, duo tvůr­ců Fiala - Klesnil pro­slu­lo před­tím tvor­bou růz­ných inter­ne­to­vých „pran­ků“...) hrát. Mám sil­ný dojem, že v pod­sta­tě samot­ná lát­ka a pod­sta­ta pro­blé­mů je jim více­mé­ně fuk, zají­má je jen jaký efekt bude jejich dílo mít na inter­ne­tu a kolik zís­ka­jí shléd­nu­tí (a tím i potaž­mo peněz). To je samo­zřej­mě pro­blém, pro­to­že více než výčet fak­tů, kte­rá obsa­hu­jí napří­klad infor­ma­ce o tom, že počet dro­go­vě závis­lých na tvr­dých dro­gách u nás kle­sá, že oni pověst­ní „čer­no­ši“ pro­dá­va­jí - podob­ně jako v jiných evrop­kých měs­tech - dro­gy zejmé­na zahra­nič­ním turis­tům, apod., fun­gu­je pře­há­ně­ní a hon za sen­za­ce­mi za kaž­dou cenu.
„Potěší“ i raně deva­de­sát­ko­vý pohled na dro­go­vě závis­lé a bez­do­mov­ce. O sku­teč­ných pří­či­nách toho, proč lidé začnou dro­gy brát (popř. proč se dosta­nou na uli­ci) se toho moc nedo­zví­me. Proč taky, je to kom­pli­ko­va­né na roz­krý­vá­ní a divá­ky by to moc neba­vi­lo. Daleko lep­ší je udě­lat dosta­teč­ně „cool“ zábě­ry na to, jak jsou ti feťá­ci hnus­ní, jak se vykrou­ce­ně pohy­bu­jí, apod. K tomu pocho­pi­tel­ně hra­je dra­ma­tic­ká hud­ba, kte­rou dopro­vá­ze­jí oba chlap­ci s váž­ným výra­zem ve tvá­ři. Do toho bul­vár­ní popis­ky typu, „Drsný důkaz! Neuvěřitelné!“, apod.
Bohužel je vidět, že vést deba­tu o dro­gách bez zby­teč­né bul­va­ri­za­ce a stig­ma­ti­za­ce zatím stá­le není samo­zřej­mos­tí a v nej­bliž­ší budouc­nos­ti se to asi ani nezmě­ní.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08))18. září 2018 Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08)) Osmý díl přináší konečně něco zajímavého na to, abychom vydrželi do konce první sezóny. Díly uprostřed sezóny byly takové doplňkové a až poslední tři díly pokračují v příběhu, který nemusí […]
  • Arrow12. května 2015 Arrow Verdikt: Průměrné mstitelské řemeslo, kterému ale chybí nadhled, hlubší náboj a máloco z něho se vám dostane pod kůži do té míry, abyste si na to za týden opět vzpomněli, případně se […]
  • Deník Bridget Jonesové26. dubna 2004 Deník Bridget Jonesové Bridget Jonesová je trochu kulatější "třicítka", která má ve svém životě zdánlivě jednoduchá a splnitelná přání – shodit nějaké to kilo a najít opravdový vztah. Jenže právě v roce, do […]
  • Akta X - Můj boj 3 (S11E01) - 60 %19. srpna 2018 Akta X - Můj boj 3 (S11E01) - 60 % Už jsme si zvykli na nová Akta X. Prvních 9 řad se v televizi pořád opakuje a 10. byla uvedena před dvěma lety. Producenti se rozhodli pro další sérii, tentokrát desetidílnou, a tak se […]
  • Terapie - S03E03 - Středa 17:009. ledna 2019 Terapie - S03E03 - Středa 17:00 Dnešní díl má zase v režii Petr Zelenka. Tentokrát si užijeme Barbory Milotové jako manželky psychicky zlomeného Marka Taclíka. Noví pacienty, nové příběhy. To je je hlavní moto nové […]
  • Sherlock: Přízračná nevěsta - 95 %3. ledna 2016 Sherlock: Přízračná nevěsta - 95 % Tak včera šel na České televizi jubilejní desátý díl krimi série Sherlocka. Bylo to také Vánoční a zároveň i novoroční speciál a tak se všichni těšili na to, až zase hlavní postava […]
  • Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit29. března 2019 Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit  Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Každý, kdo má rád příběhy a své hrdiny, tak se v tomto díle dočká svých […]
  • Novinka mezi seriály: Vice Principals31. července 2016 Novinka mezi seriály: Vice Principals Seriál Vice Principals se odehrává převážně ve škole. Stávající ředitel školy odchází a někdo musí nastoupit na jeho místo, ale jsou tu rovnou dva zástupci ředitele, kteří mají o toto […]
  • Temný případ – The Final Country (S03E07) - Zase nevíme, kdo za vraždou a únosem stojí!  18. února 2019 Temný případ – The Final Country (S03E07) - Zase nevíme, kdo za vraždou a únosem stojí!   Tentokrát se tvůrcům podařilo to, co nikdo nečekal, opravdu velké objevení a vyřešení případu nás čeká v posledním díle a poslední minuty předposledního dílu nás nechaly v neuvěřitelné […]
  • Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 %18. června 2018 Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 % A co říct? Předposlední díl nám znovu doplnil důležité informace o tom, co všechno zůstalo skryto před očima diváků a fanoušků. Hlavní postavou je tentokrát William, od jehož příběhu se […]