Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 %

Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 %
Ohodnoťte člá­nek

Po dlou­hém čeká­ní se nám spl­ni­lo přá­ní. Pokračování jed­no­ho z nej­lep­ších seri­á­lů HBO nás dneska večer dosta­lo.

Nový pří­běh, nový scé­nář a nové záplet­ky. Jak už asi víme, tak se výtvo­ry vzbou­ři­ly a Dolores je tím nej­dů­le­ži­těj­ším výtvo­rem pro vzpou­ru.

První epi­zo­da dru­hé sezó­ny nám při­nes­la něko­lik pře­kva­pe­ní a koneč­ně nám odpo­vě­dě­la na pár nevy­ře­še­ných otaz­ní­ků. Ale jak se pro správ­né pokra­čo­vá­ní seri­á­lu, kte­rý má být jeden z nej­lep­ších na HBO, slu­ší, tak se při­prav­me na něko­lik nových otá­zek a nových linií, kte­ré se nám postup­ně začí­na­jí obje­vo­vat.

Tentokrát jsme měli pou­ze něko­lik linií z pří­tom­nos­ti, těs­ně po posled­ním díle před­cho­zí sezó­ny a po del­ší době, kdy už začí­na­jí are­á­lu Delosu zase vlád­nout lidi. V dal­ších dílech nás zase čeká minu­lost s mla­dým Billem a jeho přá­te­li. A samo­zřej­mě Dolores a její taj­né čás­ti živo­ta v are­á­lu.

Nechám se pře­kva­pit tím, co pro nás tvůr­ci při­pra­ví v dal­ších dílech, ale momen­tál­ně v prv­ním díle doká­za­li svo­ji kva­lit­ní lať­ku dodr­žet. Nejen postup­ným odha­lo­vá­ním tajem­né­ho kom­pli­ko­va­né­ho pří­bě­hu, ale i nový­mi otáz­ka­mi, kte­ré nepů­jde lehce zod­po­vě­dět, aniž by fanouš­ci seri­á­lu sle­do­va­li kaž­dý detail v jed­not­li­vé epi­zo­dě.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Části seriálu: Westworld

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 %7. května 2018 Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 % Zase po týdnu a dál udržuje kvalitu, jak by asi seriál měl. Ale momentálně je třetí díl trochu slabší. O výtvorech víme už vše, a tak nás můžou tvůrci překvapit jenom dalšími novými […]
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […]
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […]
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […]
  • Westworld - První výtvor (S01E01) - 95 %4. října 2016 Westworld - První výtvor (S01E01) - 95 % Tak zase jde na HBO seriál, který chce překročit stín Her o trůny. Tím je Westworld, který známe ve filmovém zpracování z roku 1973. Film z roku 1973 napsal a zrežíroval autor Jurského […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06)31. října 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=QXIiMUaNlLc
  • Westworld 1x02 "Chestnut"5. října 2016 Westworld 1x02 "Chestnut" Podívejte se na trailer epizody, která nás bude čekat příští týden - 10.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=MLZxMx8jcpY
  • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *