Transporter: The Series - Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v případě, že mě to necháte udělat po mém.“

Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v pří­pa­dě, že mě to nechá­te udě­lat po mém.“
Jockey: „A to je jak přes­ně?“
Frank Martin: „Tak, že neřek­nu živé duši, jak to přes­ně udě­lám.“
Jockey:“A je něco, co nám může­te říct?“
Frank Martin: „Že ho tam dosta­nu v pořád­ku.“

Když se občas podí­vám na hod­no­ce­ní někte­rých sérií nebo fil­mů na Csfd a dal­ších data­bá­zích, občas nevě­řím svým očím. Bývá mi líto, kdy si série, kte­ré nesou stej­né jmé­no jako tu méně, tu více proflá­k­lé fil­my nebo fil­mo­vé série, odná­še­jí rov­nou jed­nu nebo dvě hvěz­dič­ky (pří­pad­ně rov­nou odpad).

Mám neod­byt­ný pocit, že míst­ní kri­ti­ci oče­ká­va­jí, že půjde urči­tě o sérii s Jasonem Stathamem a v momen­tě, kdy na ně vybaf­ne Chris Vance, oka­mži­tě díl vypí­na­jí a hod­no­tí stej­ným sty­lem jako Radek Hulán Linux. Tedy v sou­la­du s rov­ni­cí – je to Linux, tak je to špat­ně.

vlcsnap-2016-01-03-16h45m28s197

Tichý kurýr se svým týmem

Ne, seri­á­lo­vý kurýr není zázrak. Z původ­ní tri­lo­gie si odná­ší jmé­no pro­fe­se, jmé­no hrdi­ny a jeho pro­fe­si. Přidává mobil­ní sekre­tář­ku, postu­pem času dal­ší spo­leč­ní­ky a jeho akti­vi­ty se neo­me­zu­jí pou­ze na pře­pra­vu, ale i na prů­ni­ky do ban­ky, pře­voz koně nebo zís­ká­ní cen­né­ho obra­zu ze zabez­pe­če­né­ho domu.

Ne, není to zázrak. Ale je to řeme­sl­ně dob­ře odve­de­ná akč­ní žánrov­ka, u kte­ré se uži­je­te cel­kem dobrou cho­re­o­gra­fii scén, něja­ké Vancovo hláš­ko­vá­ní a cel­kem se vás dotkne něko­lik smr­tí jeho spo­leč­ní­ků, pro­to­že jsou nato­lik dob­ře poda­ní, že vám pře­ce jen tro­chu při­ros­tou k srd­ci. Kromě toho Andrea Osvárt, sekre­tář­ka z prv­ní série, je oprav­du kočka a při­znej­te se, že jste si zkou­še­li najít pořád­ný wall­pa­per, aby se na vás z moni­to­ru usmí­va­la pořád.

Kritika pro kri­ti­ku

K těm jed­nohvěz­dič­ká­řům a odpa­dá­řům na Csfd i jin­de se ješ­tě na chvil­ku vrá­tím. Ne, že bych musel, ale nedá mi to. Přes svou aver­zi k sou­čas­né hla­vě stá­tu řekl něko­lik vět, kte­ré sto­jí za pozor­nost. Jedna z nich byla na adre­su lite­rár­ních kri­ti­ků: „Kritik je někdo, kdo říká spi­so­va­te­li, jak by on sám napsal kni­hu, kdy­by to uměl.“

V tom se liší od recen­zen­ta, kte­rý se sna­ží snad objek­tiv­ně shr­nout kla­dy a zápo­ry kni­hy, fil­mu nebo hry.

Opět, seri­á­lo­vý Kurýr není zázrak. Ale ani po tom netou­ží. Prostě viděl poten­ci­ál původ­ní­ho hrdi­ny a při­hrál mu pár dal­ších pří­pa­dů, skr­ze kte­ré se s ním může­te pro­jet. Nic víc, nic míň. Mohl dopad­nout ješ­tě mno­hem hůř. Až na usek­nu­tý konec dopa­dl tak, že jsem se na všech­ny díly kou­kl rád.

vlcsnap-2016-01-03-16h43m16s836

Související příspěvky:

  • Brutální Nikita aneb 5 sérií ze Sekce Jedna4. července 2018 Brutální Nikita aneb 5 sérií ze Sekce Jedna Oprávněný kult nebo opravdová kokotina? Z titulku je celkem jasné, že dneska nepůjde o recenzi Bessonova filmu, ale kanadského seriálu, který se k nám dostal ve stejné vlně jako Xena, […]
  • Lucifer aneb Šarmantní Princ Temnoty držící se lehce v pozadí8. července 2018 Lucifer aneb Šarmantní Princ Temnoty držící se lehce v pozadí „Po čem opravdu toužíte?“ Lucifer Morningstar Jaká podoba Vládce pekel se nám tentokrát dostala do spárů? Satan, Lucifer, Kníže či Princ Temnoty…všechno názvy pro tu samou bytost. […]
  • Mission: Impossible - Ghost Protocol15. února 2016 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […]
  • Země zítřka - 40 %20. května 2015 Země zítřka - 40 % Špatná budoucnost nikoho neděsí! A to je špatné, velice špatné. S tím se musí něco udělat.  Jestli to nezajímá běžné lidi, pak musí nastoupit robotická dívka Athena se svou utkvělou […]
  • Země zítřka - Obsah/O filmu20. května 2015 Země zítřka - Obsah/O filmu OBSAH              Společnost Disney představuje napínavý dobrodružný snímek Země zítřka režiséra Brada Birda, držitele dvou Oscarů, v hlavní roli s držitelem Oscara Georgem […]
  • Das Boot (Ponorka), 198111. srpna 2014 Das Boot (Ponorka), 1981 Německý režsér Wolfgang Petersen má na svém kontě řadu úspěšných filmů (Můj nepřítel, Trója, Nekonečný příběh), nicméně byl to právě snímek Ponorka (Das Boot), kterým se trvale zapsal do […]
  • Johny English se vrací (Johny English Reborn) (80%)19. října 2011 Johny English se vrací (Johny English Reborn) (80%) Po dlouhé době jsme se dočkali druhého dílu trhlé komedie, kde je opět hereckým hrdinou Rowan Atkinson, který má jako herec určitě ještě co nabídnout. V akční komedii Johny English se […]
  • Padesát odstínů šedi12. února 2015 Padesát odstínů šedi Tu a tam se znenadání objeví dílo, které lidi zasáhne jako blesk, svou oblíbeností překlene různé kultury a stane se všeobecně slavným už jen díky svému jménu. Takovým fenoménem je i […]
  • Co pomůže zvědavosti: Hudba ve filmu12. února 2015 Co pomůže zvědavosti: Hudba ve filmu Pro Taylor-Johnson byla harmonie filmu a filmové hudby pro Padesát odstínů šedi stejně důležitá jako samotný vzhled filmu. Říká: „Není to něco, co do filmu na konci jen tak vložím. Výběr […]
  • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30%18. srpna 2015 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30% Padesát odstínů šedi asi není třeba sáhodlouze představovat. Knižní trilogie se stala fenoménem a jedním z nejdiskutovanějších bestsellerů posledních let a nemenší ohlas nyní budí i […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *