Akta X - Můj boj 1 (My Struggle) - S10E01 - Akta X jsou zpátky, nebo ne?

Akta X - Můj boj 1 (My Struggle) - S10E01 - Akta X jsou zpát­ky, nebo ne?
Ohodnoťte člá­nek

Fenomén, jeden z nej­ú­spěš­něj­ších pořa­dů, kul­tov­ní seri­ál, kte­rý má i po 13 letech od posled­ní klap­ky obrov­skou fanouš­kov­skou základ­nu – i tak by se dala popsat Akta X, mys­te­ri­óz­ní, sci-fi seri­ál 90. let. I pro­to vzbu­di­lo v břez­nu minu­lé­ho roku obrov­ské vlny nad­še­ní pro­hlá­še­ní, že bude nato­če­na nová série. Fanoušci čeka­li původ­ní štáb, původ­ní her­ce a hlav­ně chtě­li zpát­ky tem­nou atmo­sfé­ru, tro­chu stra­chu a obav, kte­ré cíti­li při sle­do­vá­ní 9 před­cho­zích sérií. Bohužel, něco se spl­nit dá, ale někte­ré věci už nikdy nebu­dou stej­né.

AktaX01Když to vez­me­me postup­ně, musí­me začít u reži­sé­ra a scé­náris­ty. Křeslo, na kte­ré padá nej­víc oče­ká­vá­ní, opět obsa­dil Chris Carter, kte­rý reží­ro­val před­cho­zí série. Když se podí­vá­te na jeho fil­mo­gra­fii, uvi­dí­te, že kro­mě Akt X na mno­ha věcech nepra­co­val a bohu­žel, posled­ní film Akta X: Chci uvě­řit navíc ani moc klad­ných ohla­sů neskli­dil. Carter byl na vrcho­lu v prv­ních řadách seri­á­lu, jen­že to bylo na začát­ku 90. let a od té doby se fil­mo­vý prů­my­sl a to, co divá­ci chtě­jí vidět, posu­nu­ly na hony dale­ko. Takže oče­ká­vá­ní toho, zda se posu­nul i Carter, jsou cel­kem na mís­tě.

To, co dělá Akta X tím, čím jsou, jsou jeho hlav­ní hrdi­no­vé Mulder a Scully. Vrátil se David Duchovny i Gillian Anderson a mají šmrnc. Anderson se s léty pří­liš nezmě­ni­la, je sice tro­chu vrás­či­těj­ší, ale dokon­ce i sestřih vla­sů má stá­le stej­ný, jen ele­gant­ně­ji upra­ve­ný. Duchovny má v nové sérii image zarost­lé­ho zpust­lí­ka, kte­ré­ho sží­rá nedo­ře­še­ná minu­lost a křiv­dy, u kte­rých ani neví, kdo za nimi sto­jí. A přes­ně to by se asi v nové sérii mělo změ­nit.

AktaX02První díl 10. série začí­ná slib­ně – k fil­mu se také vrá­ti­la i jeho původ­ní zněl­ka, pro­to­že jinak by to asi ani nešlo. Skalní fanouš­ci seri­á­lu čeka­li na těch úvod­ních tónů a víc mož­ná ani ke spo­ko­je­nos­ti nepo­tře­bo­va­li nebo to tak aspoň pod­le prv­ní­ho dílu série vypa­dá. Žádný mega come­back se totiž neko­ná. Ano, vrá­ti­li se tvůr­ci, vrá­ti­li se her­ci a dokon­ce i hud­ba, ale kde je ta atmo­sfé­ra? Nová Akta X už nebu­dou slo­že­ná z dílů, kte­ré nám jeden po dru­hém odvy­prá­ví něja­ký děsi­vý pří­běh, nao­pak s pro­ta­go­nis­ty nej­spíš bude­me 6 dílů řešit jeden pří­pad, kte­rý mož­ná ani nedo­jde rozuz­le­ní. V prv­ním díle si totiž Mulder vez­me do hla­vy, že sko­ro všech­no, co v pří­pa­dech na Aktech X vyšet­řo­val je jen pro­myš­le­ná kon­spi­ra­ce vlá­dy a vlast­ně to není tak, jak si mys­lel. Nechají si tohle ale fanouš­ci líbit? Pokud milu­je­te všech před­cho­zích 9 řad a najed­nou vám hlav­ní hrdi­na řek­ne, že nic z toho není prav­da, může to něko­ho mini­mál­ně tro­chu namích­nout. Tvůrci se tím zkrát­ka roz­hod­li seri­ál posu­nout o level výš a tak tro­chu zabrá­nit srov­ná­vá­ní s před­cho­zí­mi séri­e­mi.

AktaX03V prv­ním díle se pořád jen mlu­vi­lo, mimo­zemš­ťa­ni tu sice byli, ale spíš až dru­ho­řa­dí. Více méně se jen neu­stá­le ved­ly dlou­hé dia­lo­gy, ve kte­rých ale chy­bě­ly základ­ní otáz­ky. Přece když na člo­vě­ka někdo něko­lik minut mlu­ví a vysvět­lu­je mu, že je všech­no jinak, je logic­ké se zeptat, o čem to mlu­ví a jak to teda je. Buď jsou už všich­ni z FBI a zku­še­nost­mi s vlá­dou vycvi­če­ní se radě­ji neptat nebo tvůr­ci pros­tě jen nata­ho­va­li čas, aby měli co dát do dal­ších pěti dílů.

Úvod do série se tedy pří­liš nepo­da­řil, ale musí se mu uznat, že měl cel­kem spád a mno­hé nej­spíš i nala­dil na sle­do­vá­ní pokra­čo­vá­ní. Díl totiž nakou­sl mno­ho kon­spi­rač­ních teo­rií, o kte­rých se v dneš­ní době hod­ně mlu­ví a to by moh­lo při­lá­kat dal­ší fanouš­ky. Nezbývá než si počkat, jak se série bude vyví­jet, jest­li v nás oprav­du vzbu­dí původ­ní nedů­vě­ru v okol­ní svět jako na svém začát­ku nebo ho shléd­ne­me jen z nos­tal­gie, pro­to­že to pře­ce jsou Akta X.


Části seriálu: Akta X

Karolína Hájková

Související příspěvky:

  • S10E06 - My Struggle II15. března 2016 S10E06 - My Struggle II Poslední díl desáté série Akt X byl pokračováním prvního s10e01 My Struggle. V obou dílech se řešila mytologická linie, která tak trochu popírala všechny předchozí řady. Oba 2 díly […]
  • The X-Files - Babylon (S01E05) - Zase Carter, opět bída.24. února 2016 The X-Files - Babylon (S01E05) - Zase Carter, opět bída. Myslím, že epizodu hodně inspirovala dnešní migrační krize. Přijde mi, že si jím tvůrci snažili sehnat trochu víc fanoušků. Jako kdyby prohloubení nenávisti k muslimům byl dobrý reklamní […]
  • Akta X - S11E10 - Můj boj 4 - nic netrvá večně ani Akta X18. září 2018 Akta X - S11E10 - Můj boj 4 - nic netrvá večně ani Akta X Jak se říká, končit se má v nejlepším (možná – viz závěr). A to je? Setkání Dany a Foxe s jejich synem Williamem, které zakončí celý seriál. Samozřejmě je nutností všechna odplata […]
  • Akta X - Můj boj 3 (S11E01) - 60 %19. srpna 2018 Akta X - Můj boj 3 (S11E01) - 60 % Už jsme si zvykli na nová Akta X. Prvních 9 řad se v televizi pořád opakuje a 10. byla uvedena před dvěma lety. Producenti se rozhodli pro další sérii, tentokrát desetidílnou, a tak se […]
  • Akta X - Film - první Akta X film z roku 199813. října 2018 Akta X - Film - první Akta X film z roku 1998 Nejen přižloutlým členům springfieldské rodinky či sprostým hochům ze South Parku se podařilo z televizní obrazovky probojovat až na stříbrné plátno. V roce 1998 se slavný seriál Akta X […]
  • Akta X - S11E05 - Ghouli (největší překvapení 11. série)31. srpna 2018 Akta X - S11E05 - Ghouli (největší překvapení 11. série) Pokud se cíleně vyhýbáte spoilerům, ať už ve formě oficiálních upoutávek či nekončících debat na sociálních sítích, děláte zatraceně dobře. Epizoda Ghouli pro vás bez jakýchkoliv dalších […]
  • Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe)16. listopadu 2008 Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe) Uznejte, že jednou z nejtypičtějších lidských vlastností, je zvědavost. Nic nás neláká tak, jako různá tajemství či zákazy. „Co se stane, když? Co se skrývá pod povrchem? Jak je to ve […]
  • Akta X - Zakladatelova mutace (Founder's Mutation) - S01E02 - Na druhý pokus to vyšlo.7. prosince 2018 Akta X - Zakladatelova mutace (Founder's Mutation) - S01E02 - Na druhý pokus to vyšlo. Diváci u televizí jásají. Ano, dočkali se, jejich oblíbený seriál je zpátky. Úvodní díl by se dal ve srovnání s druhým nazvat jen pokusem o Akta X. Tohle je oproti tomu úplně jiné kafe. […]
  • Akta X - Život po životě (S11E02) - 40 %20. srpna 2018 Akta X - Život po životě (S11E02) - 40 % Druhý díl Akta X nás znovu vrací na pevnou zem jednoepizodních příběhů s hlavní dvojicí Mulderem a Skullyovou. Není to ale klasický díl, jak bychom mohli čekat, ale je to nejvýraznější […]
  • Akta X – S11E06 – Kotě (Haley Joel Osment vs. Mitch Pileggi)2. září 2018 Akta X – S11E06 – Kotě (Haley Joel Osment vs. Mitch Pileggi) Lesy. Existuje vůbec nějaká krásnější smrt, než smrt v lesích, nejlépe rukou nějakého rafinovaného sadistického maniaka? Troufám si tvrdit, že ne, a pro utvrzení v tomto přesvědčení […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *