Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %

Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %
Ohodnoťte člá­nek

Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý pří­běh a při­nes­ly nám přes­ně to, co v celé této řadě oče­ká­vá­me. Zlomové infor­ma­ce. Ve 2. dílu jsme se dozvě­dě­li dosud taje­né pří­jme­ní jed­né z hlav­ních postav, což nám napo­vě­dě­lo mož­ný pří­bu­zen­ský vztah mezi ní a dal­ší posta­vou. Jak důle­ži­té to bude pro dal­ší vývoj děje se tepr­ve dozví­me. Ve tře­tím díle je nám potom napo­vě­ze­na totož­nost tajem­né­ho muže z úpl­né­ho kon­ce 2. řady.

Kromě toho se dozví­dá­me dal­ší nové infor­ma­ce, kte­ré neu­stá­le potvr­zu­jí a umoc­ňu­jí význam posta­vy, kte­rá bude nej­spíš pro tře­tí řadu stě­žej­ní. Stále více to tedy vypa­dá, že dosa­vad­ní střed pozor­nos­ti Eren bude ze své­ho postu celebri­ty vystr­na­děn.

Třetí díl obsa­hu­je dva pří­běhy z minu­los­ti, kte­ré jsou vkus­ně zasa­ze­né do děje. To, že jsme s obě­ma z nich počí­ta­li o pár chvil dří­ve, krás­ně zvý­ši­lo napě­tí. Seriál je cha­rak­te­ris­tic­ký čas­tý­mi odbočka­mi od aktu­ál­ní­ho děje, ať už pohle­dem do mys­lí postav, jejich vzpo­mín­ka­mi nebo prá­vě vyprá­vě­ním úse­ků z dří­vějš­ka. Žádná z těch­to odbo­ček není zby­teč­ná a slou­ží k doda­teč­né­mu vysvět­le­ní toho, co se děje, nebo nastí­ně­ní toho, co by se moh­lo dít v budouc­nu. To nám umož­ňu­je si u sle­do­vá­ní seri­á­lu také tro­chu polá­mat hla­vu a díky tomu, že jsou nám infor­ma­ce podá­vá­ny vel­mi postup­ně, se nevy­hne­me spe­ku­la­cím a vlast­ním mož­ným scé­ná­řům.

I v těch­to dvou dílech pokra­ču­je rych­lé tem­po celé­ho pří­bě­hu. Během kaž­dé epi­zo­dy se vystří­dá něko­lik pro­stře­dí a vidí­me snad všech­ny posta­vy, kte­ré momen­tál­ně hra­jí v ději něja­kou roli. Mnohé nové posta­vy se ale v seri­á­lu dlou­ho neo­hře­jí. Shingeki no Kyojin zkrát­ka není podí­va­ná pro děti a holt se tu zabí­jí.

Ke kon­ci dosud posled­ní vyda­né epi­zo­dy nám atmo­sfé­ra zase o tro­chu více zhoust­la a s hlav­ní­mi hrdi­ny to momen­tál­ně nevy­pa­dá moc dob­ře. Nervy divá­ků tak ani ten­to­krát nebu­dou ušet­ře­ny. Dostanou se čle­no­vé Leviho jed­not­ky z nebez­peč­né situ­a­ce? A poda­ří se jim ochrá­nit svůj plán, nebo budou muset opět vymýš­let nový?

Karolína Kobližková

Související příspěvky:

  • Shingeki no Kyojin 2 - 1. díl18. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 1. díl Titán bestie Vojáci z průzkumné jednotky stojí pod zdí a sledují, jak z ničeho nic odpadne kousek zdi a pod ním se objeví oko a část obličeje titána. Všichni přítomní jsou v šoku a […]
  • Shingeki no Kyojin 23. díl10. září 2017 Shingeki no Kyojin 23. díl Úsměv: Útok na Stohess (1. část) Na vojenské základně ve městě Stohess za zdí Sina se probouzí Annie Leonhart ze snu o tom, jak ji její otec učil bojovat. Právě tímto městem má dnes […]
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […]
  • Shingeki no Kyojin - 95%14. září 2017 Shingeki no Kyojin - 95% Slyšela a četla jsem několik názorů, že prvních pár dílů se musí přetrpět, a plně s nimi souhlasím. Příběh mě začal pořádně zajímat až asi od 5. dílu. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo […]
  • Shingeki no Kyojin 15. díl26. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 15. díl Speciální bojové komando: Předehra na protiútok (2. část) Elita průzkumné jednotky vede Erena do bývalého sídla průzkumné jednotky. Je to zámek stojící uprostřed lesa daleko od zdí. […]
  • Shingeki no Kyojin 12. díl20. července 2017 Shingeki no Kyojin 12. díl Rány: Obrana Trostu (8. část) Další Erenova rána míří na Mikasu, která stihne uhnout. Přes varování Iana, ať jde od Erena dál, přistane Erenovi přímo na obličeji a mluví na něj. Snaží se […]
  • Shingeki no Kyojin - 7. díl29. června 2017 Shingeki no Kyojin - 7. díl Malá čepel: Obrana Trostu (3. část) Mám první možnost opravit sama sebe, a to hned dvakrát. Ve 2. dílu jsem podcenila význam informace o přírodním bohatství ve světě lidí. Podcenila jsem […]
  • Shingeki no Kyojin 20. díl3. září 2017 Shingeki no Kyojin 20. díl Erwin Smith: 57. expedice mimo zdi (4. část) Eren a zbytek speciálního bojového komanda opouští místo, kde došlo k zajmutí titánky. I Erena už napadlo, že je tato titánka podobná […]
  • Shingeki no Kyojin 19. díl31. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 19. díl Pokousání: 57. expedice mimo zdi (3. část) Kapitán Levi vystřelí ohlušující granát. Zbytku jednotky začne pískat v uších. Kapitán začne usměrňovat jejich emoce, kterými se v […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 3. díl28. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 3. díl Jihovýchodní okres Connie stojí u domu své rodiny a zdrceně se smiřuje s tím, že jsou všichni mrtví. Přichází k němu Reiner, Gerger a další muž a jedna žena z průzkumné jednotky. Uslzený […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *