Maigret a noc na křižovatce - 75 %

MaigretE03

Jako v loni, tak i ten­to měsíc dali na Primě dal­ší­ho Maigreta. Třetí díl z ang­lic­ké pro­duk­ce nás při­vá­dí na ves­nic­kou kři­žo­vat­ku, kde se ode­hra­je vraž­da, kte­ré zamo­tá osa­zen­stvu poli­cej­ní­ho ředi­tel­ství v nábře­ží Zlatníků v č.p. 36 dost hla­vu.

Třetí díl nás zno­vu vrhá do vyšet­řo­vá­ní kom­pli­ko­va­né­ho zlo­či­nu, kte­rý nemá dale­ko od pod­pla­ce­ní poli­cej­ních komi­sa­řů, dia­man­tů a nešťast­né lás­ky.

Tento díl se mohl klid­ně natá­čet i v Anglické pří­ro­dě, neza­bí­rá tolik Paříže ani Francie. Tím, že je pří­běh o vraž­dě na ven­ko­vě, tak si moc ani Francie neu­ži­je­me. První dva díly byly zají­ma­věj­ší tím, že se pro­du­cen­tům poda­ři­lo pří­běh dopl­nit o více fran­couz­ských reá­lií a hud­by. Třetí díl nás zane­sl tro­chu jinam a moc tajem­ství si neu­ži­je­me.

V hlav­ní roli zno­vu exce­lu­je v rám­ci dra­ma­tic­ké­ho herec­tví Rowan Atkinson, zdár­ně mu asis­tu­jí jeho hereč­tí part­ne­ři už od prv­ních dílů. Osazenstvo dopl­ňu­jí Tom Wlaschiha (Hra o trů­nů) a Kevin McNally (Piráti z Karibiku), kte­ří do herec­ké par­ty zdár­ně zapad­li.

Třetí díl Maigreta v ang­lic­ké pro­duk­ci je sice o tro­chu slab­ší než dva před­cho­zí, ale moje dopo­ru­če­ní je stá­le o tom, že je to stá­le na vel­ké úrov­ni, kte­rá čes­ké (detek­tiv­ní, dok­tor­ské…) seri­á­ly kva­li­tou dost pře­sko­čí.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Maigret a noc na křižovatce - 75 %
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.


Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: