Krok za krokem aneb Klasická perla rodinného sitcomu

„Step by step…day by day….“

Krok za kro­kem, úvod­ní zněl­ka

Patří star­ší sit­co­my do staré­ho žele­za, nebo mají stá­le čím oslo­vit?

Během 90. let se v tele­viz­ních pro­gra­mech snad všech našich sta­nic obje­vi­la celá řada seri­á­lů, kte­ré dodneš­ka neze­stár­ly a prá­vem si zís­ka­ly sil­nou fanouš­kov­skou základ­nu a mnoh­dy oprav­du kul­tov­ní posta­ve­ní.

Na jejich výsled­né podo­bě se také podí­lel teh­dy ješ­tě per­fekt­ní dabing, kte­rý sku­teč­ně doká­zal veli­ce kva­lit­ně pře­nést myš­len­ky postav, zacho­vat vti­py a na roz­díl od dneška nezpů­so­bil divá­ko­vi při pohle­du na komic­kou situ­a­ci pocit trap­nos­ti za her­ce, scé­náris­ty i sku­teč­nost, že on sám tohle vůbec sle­du­je.

Jedním z těch kous­ků, kte­ré pou­ta­ly pozor­nost k tele­vi­zi a dneska ji pou­tá k moni­to­rům, je i Krok za krokem…klasika, sit­com a i sluš­ná záso­ba morál­ních lek­cí o výcho­vě potom­ků během dospí­vá­ní.

Lambertovi a Fosterovi tisíc­krát jinak

Carol Fosterová se vra­cí z Jamajky. Kromě dob­ré nála­dy si sebou při­ná­ší i čer­stvé man­žel­ství s Frankem Lambertem, o kte­rém se ale tak nějak zapo­me­ne zmí­nit jak mat­ce, tak svým třem dětem – dce­rám Daně, Karen a syno­vi / vědá­to­ro­vi Markovi.

Podobně je na tom Frank Lambert, kte­rý má zase dva syny a dce­ru – Johna Thomase, kte­ré­mu nikdo neřek­ne jinak než J. T., pěti­le­té­ho Brandona a ranař­ku El.

Frank i Carol se domlu­ví, že spo­lu budou chví­li na oko cho­dit, pak se na oko zasnou­bí a pak se tepr­ve vez­mou. Samozřejmě plán vez­me brzo za své a jejich sňa­tek se pro­kec­ne v rám­ci minut.

vlcsnap-2015-10-01-01h42m36s367

Tak začí­ná sou­ži­tí jed­nič­kář­ky Dany, vzhle­dem a klu­ky posed­lé krás­ky Karen, poho­dá­ře a spor­tov­ce J.T. ho, vědá­to­ra Marka, hra­vé­ho Brandona a base­ba­list­ky El. A samo­zřej­mě jejich rodi­čů.

Aby toho neby­lo málo, při­dá se cel­kem záhy Frankův syno­vec Cody a.k.a. náš Kouďák. Ten vypa­dá, že neu­mí do pěti počí­tat, ale krom schop­nos­ti rych­ločte­ní, mis­trov­ství v kara­te a obrov­ské kre­a­ti­vi­ty má v ruká­vu čas­to trumf pro záchra­nu zbyt­ku rodi­ny. Je to tako­vá divo­ká kar­ta, se kte­rou nikdy neví­te, jest­li vyho­ří­te, nebo vyhra­je­te mili­on.

Klasické záplet­ky, ale ten­to­krát kva­lit­ně a popr­vé

Krok za kro­kem byl ve své době asi prv­ní rodin­ný sit­com, kte­rý se u nás vysky­tl. Díky tomu mohou sice jeho vti­py dnes při­jít už jako dáv­no otr­ha­né, ale prá­vě s ním k nám mno­ho záple­tek při­šlo popr­vé – tra­ble s řidi­čá­kem, vol­ba před­se­dy tří­dy, závis­lost na video­hrách, pří­liš rych­lé utrá­ce­ní kapes­né­ho a dal­ších 7 sérií.

Na roz­díl od mno­ha dneš­ních sit­co­mů a hlav­ně našich sit­co­mo­vých poku­sů (posled­ní zrůd­nost v podo­bě seri­á­lu Rudyho má kaž­dý rád), ze kte­rých dob­ré úrov­ně dosá­hl ako­rát Comeback, Krok za kro­kem dáv­ku­je po kous­kách pří­jem­nou atmo­sfé­ru, dob­ře poda­né vti­py a cel­ko­vě drží lať­ku vyso­ko po vět­ši­nu sto­pá­že. Samozřejmě, najdou se i hor­ší mís­ta, ale tako­vé díly najde­te všu­de.

vlcsnap-2015-10-01-01h43m31s742

Seriál vydr­žel 7 sezón a během nich sle­du­je­me osu­dy postav na střed­ní, v prá­ci, na vyso­ké ško­le a taky něja­ký ten pří­rus­tek do rodi­ny.

Průběžnou sla­bi­nou je mož­ná stej­né časo­vé sché­ma dílů v podo­bě nasta­ve­ní záplet­ky, počí­na­jí­cí prů­švih, pro­zra­ze­ní situ­a­ce, uve­de­ní na pra­vou míru a morál­ní pou­če­ní.

Ovšem není nikdy přes­ně dáno, kdo bude vlast­ně zachra­ňo­vat koho a ani to, kdo bude komu dávat morál­ní lek­ce. Ne vždyc­ky jde o baj­ku, ve kte­ré je rodič ten chytřej­ší. Tohle budiž Kroku za kro­kem také při­čte­no k dob­ru.

A i ta sche­ma­tič­nost se mu dá cel­kem odpus­tit, pro­to­že posta­vy jsou za prvé výbor­ně napsa­né, za dru­hé jsou parád­ně zahra­né a hlav­ně doko­na­le nada­bo­va­né. Nakonec se tu pro­je­vu­je ta nej­lep­ší gene­ra­ce v podá­ní Pavla Zedníčka, Michala Jagelky, Heleny Fridrichové, Jany Páleníčkové, Filipa Jančíka, Kamily Špráchalové a dal­ších.

vlcsnap-2015-10-01-01h43m05s968

Tohle je seri­ál z doby, kdy v Americe umě­li oprav­du točit rodin­né sit­co­my a my jsme je umě­li výbor­ně dabo­vat. Co více říct.

Základní šab­lo­na: sit­com o sou­ži­tí dvou rodin, jejichž rodi­če se neče­ka­ně vza­li

Navíc:

 • vyni­ka­jí­cí čes­ký dabing
 • dob­ré posta­vy
 • atmo­sfé­ra
 • nená­sil­nost humo­ru

Krok za krokem aneb Klasická perla rodinného sitcomu
Hodnocení: 4.4 - ‎7 hl.

Jonáš Jenšovský

Související příspěvky:

 • Želvy Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles - první dojem18. srpna 2014 Želvy Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles - první dojem Na co se tak těšit s Želvami Ninja? Na nové CGI želvy, krátký příběh o tom, jak vůbec vznikly? Ale také na to, že sexi April běhá, zachraňuje a je zachraňována. Návrat k 80. letům v […]
 • Želvy Ninja - 70 %21. srpna 2014 Želvy Ninja - 70 % Když začaly v 80. letech v Československu jít v TV Želvy Ninja, tak jsem zrovna tak mladý, abych je zbožňoval, samozřejmostí byla i návštěva kina, když šlo jejich první filmové […]
 • Akta X - 11×03 Plus jedna (paní Peacocková vrací úder)27. srpna 2018 Akta X - 11×03 Plus jedna (paní Peacocková vrací úder) Aleluja! Epizoda Plus One je ryzí monster-of-the-week záležitost, ze všech devíti dosud uvedených epizod revivalu nejvěrněji připomínající stará dobrá Akta X, zároveň to celé ale zřejmě […]
 • Disenchantment (Castle Party Massacre (S01E04))21. srpna 2018 Disenchantment (Castle Party Massacre (S01E04)) Těžko se hodnotí, když každý díl je lepší než ten předchozí. Ano je to tak, čtvrtý díl je ještě lepší než předchozí tři. Ihned v úvodu se dozvídáme, že Bean má potíže s partnery a že si […]
 • Erin Brockovich3. května 2004 Erin Brockovich Erin Brockovich je od přírody krásná žena, která ráda nosí boty s minimálně sedmicentimetrovým podpatkem, zhruba stejně krátkou minisukni a hluboký výstřih. Erin pracuje v právnické firmě […]
 • Chyť mě, když to dokážeš4. května 2006 Chyť mě, když to dokážeš 13. 5. 2006 - Nova 20.00 Frank W. Abagnale je dnes mužem v nejlepším věku s pověstí špičkového odborníka, ale ještě než dosáhl plnoletosti, tedy jedenadvaceti let, pátrala po něm […]
 • Červeny trpaslík - Samsára (Samsara) - S11E0223. listopadu 2018 Červeny trpaslík - Samsára (Samsara) - S11E02 Ještě nám zbývají 4 díly do konce této sezóny. Po prvním dílu jsem očekával, že se epizoda povede více než první díl. Ale bohužel ne, potenciál zápletky i epizody zůstal nevyužitý a […]
 • Vikings - Vikingská řežba jak má být8. června 2016 Vikings - Vikingská řežba jak má být Určitě jste někdy seděli u televize, přepínali kanály a doufali že najdete něco aby se na to dalo aspoň koukat, uvažujete o nějakém historickém kanálu s dokumenty nebo nějakým seriálem, […]
 • Star Trek Discovery (2017) - 80% za cestu tam, kam se ještě nikdo nevydal28. srpna 2018 Star Trek Discovery (2017) - 80% za cestu tam, kam se ještě nikdo nevydal Discovery je svým pojetím vyloženě podobná Abramsovým filmům a to jak akčními scénami, tak i pojetim StarTrekovského Univerza. Umírněnější Abramsovo pojetí po akční stránce, ale zato […]
 • Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 %4. října 2017 Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 % Po dvoudílném pilotu se vrháme do dalšího nekonečného vesmíru. O dob, kdy se Spock dostal do alternativního vesmíru, už není vesmír tak světlý, jako kdysi. Alternativní vesmír je temný a […]

1 reakce

 1. ep napsal:

  Naprosté dno a odpad! jeden z nej­hor­ších seri­á­lů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *