House of Cards začal jako král seriálového světa a skončil jako nějaký šupák

House of Cards začal jako král seri­á­lo­vé­ho svě­ta a skon­čil jako něja­ký šupák
Hodnocení: 3.4 - ‎5 hl.

Jako bych sle­do­val arto­vou tele­no­ve­lu z poli­tic­ké­ho pro­stře­dí, kte­rá byla záro­veň jakousi nepo­ve­de­nou paro­dií svých úvod­ních sérií. Asi tak bych jed­nou větou popsal závě­reč­nou řadu dří­ve uzná­va­né­ho feno­mé­nu House of Cards nebo­li čes­ky Domu z karet. Bez vyhoš­tě­né­ho Kevina Spaceyho, kte­rý uva­da­jí­cí­mu seri­á­lu dodá­val v posled­ní době ale­spoň něja­ký šmrnc, se Dům z karet v šes­té sérii pro­pa­dl na dno.

První řadu, kte­rá byla vskut­ku více než zají­ma­vou son­dou do záku­li­sí ame­ric­ké poli­ti­ky, jsem sle­do­val s vel­kým nad­še­ním. Kromě atrak­tiv­ních poli­tic­kých témat na tom měl vel­kou záslu­hu zce­la nepo­chyb­ně cha­risma­tic­ký Kevin Spacey a jeho posta­va ďábel­ské­ho mani­pu­lá­to­ra Francise Underwooda. Velkým bonu­sem navíc bylo, že i býva­lí ame­rič­tí pre­zi­den­ti (Bill Clinton či Barack Obama) se necha­li sly­šet, že seri­ál veli­ce věr­ně zachy­cu­je rea­li­tu.

Se tře­tí sérií už se kra­pet vytra­til ten počá­teč­ní drajv, kte­rý byl spo­je­ný pře­de­vším s hon­bou Francise za pre­zi­dent­ským ouřa­dem. Přibily nud­né pasá­že (kupří­kla­du scé­ny s rus­kým pre­zi­den­tem Petrovem), ale někte­ré to nao­pak zachra­ňo­va­ly – svě­ží vánek při­ne­sl tře­bas spi­so­va­tel Tom Yates.

Ve čtvr­té řadě se z House of Cards poma­lu začí­nal stá­vat jaký­si umě­lec­ký počin, z něhož se poma­lu vytrá­cel děj i zají­ma­vé poli­tic­ké kau­zy. Příkladem při­bý­va­jí­cích „arto­vých scén“ může být záplet­ka s umí­ra­jí­cí mat­kou Claire nebo jaký­si milost­ný troj­ú­hel­ník man­že­lů Underwoodových a Toma Yatese.

Pátá série = jeden dlou­hý táh­nou­cí se štr­ú­dl nudy. Snad jedi­né, co tu stá­lo za pozor­nost byly herec­ké výko­ny Kevina Spaceyho a Robin Wright. Trochu mi to zača­lo při­po­mí­nat Hannibala, tedy oprav­du kva­lit­ně nato­če­ný seri­ál, kde všech­no vypa­dá čis­tě a ele­gant­ně, ale záro­veň až pří­liš umě­lec­ky s mís­ty nesnad­no pocho­pi­tel­ný­mi až filo­zo­fic­ký­mi deba­ta­mi. Nechce se mi věřit, že by tako­vé dia­lo­gy ved­li sku­teč­ní hla­vou­ni ame­ric­ké poli­ti­ky. Tady už jsem měl vel­ký pro­blém sérii dokou­kat, pře­mohl mě ale pocit vědět, jak to všech­no dopad­ne.

Šestou řadu jsem shr­nul už v úvo­du. Jestli si tvůr­ci od začát­ku zaklá­da­li na co nej­vět­ší podob­nos­ti s rea­li­tou, co měl tedy zna­me­nat ten­to pra­po­div­ný paskvil?

Pokud prah­ne­te po oprav­do­vé kva­li­tě a věro­hod­ném seri­á­lo­vém kous­ku z podob­né­ho pro­stře­dí, okoš­tuj­te radě­ji něko­li­ka­ná­sob­ně oce­ně­ný Homeland (Ve jmé­nu vlas­ti). Jde o jeden z nej­lep­ších poči­nů týka­jí­cích se ame­ric­ké poli­ti­ky.

Sebastian Pažót

Sebastian Pažót

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Související příspěvky:

 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • Fantastická čtyřka5. dubna 2016 Fantastická čtyřka Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych zrecenzoval jeden z loňských neúspěšných filmů. Fantastická čtyřka je k tomu určená. Komiks, který má svojí slavnou historii, je konkurentem […]
 • Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller8. listopadu 2018 Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller V dnešní recenzi odhlédnu od hororů a podívám se na film z žánru, který je s hororem mnohdy spojován a někdy se s ním často plete. Ono se stává, že je těžké určit, zda daný film patří do […]
 • Fantastická čtyřka počtvrté10. srpna 2015 Fantastická čtyřka počtvrté Po více než půl století od vydání komiksové předlohy přichází Fantastická čtyřka ve filmovém zpracování počtvrté a kdybychom známkovali, tak to má rejža Josh Trank za čtyři.    „Před […]
 • Everest na Blu-ray5. února 2016 Everest na Blu-ray Everest. Nejvyšší hora, která byla vždy vnímána jako triumf lidské vůle a vytrvalosti. Její vrchol přitahuje čím dál tím více horolezců, avšak samotná cesta k vrcholu si do dnešního dne […]
 • Everest – emocionálně mrazivá smršť22. září 2015 Everest – emocionálně mrazivá smršť Podle skutečné události. Ledově ostrý vítr bičující sněhem. Lidské tragédie. Je těžké určit, z čeho mrazí nejvíc, ale Everest je neskutečně intenzivním zážitkem na všech frontách […]
 • Černá listina / The Blacklist9. července 2018 Černá listina / The Blacklist Po čtyřech sezonách dávám plný počet. Proč? Protože původně se dobrá konspirátorská záležitost se zajímavými případy i ústřední linií vyšvihla díky perfektnímu stylu Raye „Reda“ […]
 • RECENZE: Baby Driver27. července 2017 RECENZE: Baby Driver Edgar Wright patří k těm osobitějším režisérům současnosti. Jeho "Cornetto trilogie" Soumrak mrtvých, Jednotka příliš rychlého nasazení a U konce světa si získala slušnou fanouškovskou […]
 • Akta X - Život po životě (S11E02) - 40 %20. srpna 2018 Akta X - Život po životě (S11E02) - 40 % Druhý díl Akta X nás znovu vrací na pevnou zem jednoepizodních příběhů s hlavní dvojicí Mulderem a Skullyovou. Není to ale klasický díl, jak bychom mohli čekat, ale je to nejvýraznější […]
 • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]

1 reakce

 1. Salky napsal:

  Není Kevin Spacey, není House of Cards.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *