Fringe aneb Za hranici nemožného

Fringe aneb Za hra­ni­ci nemož­né­ho
Ohodnoťte člá­nek

„Vypadá to, jako když někdo mimo ten­to svět expe­ri­men­tu­je a celá naše pla­ne­ta je jed­na vel­ká labo­ra­toř.“

plu­kov­ník Phillip Broyles, FRINGE divi­si­on

Scifi seri­á­ly pro­po­je­né s kri­mi­nál­kou jsou cel­kem spo­leh­li­vým zdro­jem zají­ma­vých nápa­dů i obsa­ze­ní. Už si nejsem přes­ně jist, jak jsem se vlast­ně k Fringe dostal. Ale jed­nou jsem kou­kal na pro­fil na csfd a řekl jsem si, že za zkouš­ku to sto­jí.

Po pěti séri­ích to mohu jen a jen potvr­dit. Jen s tím dodat­kem , že pátá série kva­li­tou těž­ce kles­la a je na ní cel­kem vidět, že tvůr­cům dal někdo nůž na krk, urči­tý roz­po­čet a jas­ný sig­nál, že to mají nějak utnout. Proto má také jen tři­náct dílů.

Nicméně před­cho­zí čty­ři série za pozor­nost urči­tě sto­jí.

A čím že to Hranice nemož­né­ho umí tak okouz­lit? Za prvé se roz­hod­ně nemu­sí sty­dět za návrhy postav ani herec­ké obsa­ze­ní. Když se v seri­á­lo­vém pro­jek­tu vyskyt­ne John Noble (Denethor z Pána prs­te­nů) Leonard Nimoy (Spock ze Star Treku), už to sto­jí za pozor­nost.

Zápletka? PO celém svě­te se začí­na­jí dít růz­né podiv­né udá­los­ti. Na tom by neby­lo cel­kem nic nové­ho, něco se totiž děje pořád (od čeho by jinak byly ději­ny). Půvabnější je, že k jejich řeše­ní je povo­lán člo­věk, jehož expe­ri­men­ty jsou pova­žo­vá­ny za mož­né pod­hou­bí a důvod vzni­ku mno­ha těch­to jevů. Co taky čekat od geni­ál­ní­ho bio­che­mi­ka Waltera Bischopa s IQ kolem 190ti. Tým, kte­rý kolem něj vznik­ne, se postup­ně zaplé­tá do Příběhu. Schválně dávám vel­ké pís­me­no a to hned z něko­li­ka důvo­dů.

Za prvé, pří­běh je sku­teč­ně dob­ře kon­stru­o­ván a ješ­tě lépe podán. Už jen tím, že něja­ký jeho stří­pek je obsa­žen sku­teč­ně v kaž­dém díle seri­á­lu. Není to tedy tak jako napří­klad u Akt X, kde bylo vyšet­řo­vá­no něko­lik ved­lej­ších pří­pa­dů a pak se tři díly věno­va­ly cen­t­rál­ní záplet­ce. U Fringe jsou sice vyšet­řo­vá­ny ved­lej­ší pří­pa­dy, ale něja­ká nit­ka ústřed­ní­ho pří­bě­hu se sku­teč­ně mih­ne kaž­dým dílem. Tu více, tu méně zře­tel­ně, ale je tam. Což vel­mi oce­ňu­ji. Krom toho záplet­ky sice nemu­sí být vždyc­ky zce­la ori­gi­nál­ní, ale vyna­hra­zu­je to sys­tém jejich řeše­ní, pří­stup postav, jejich hláš­ko­vá­ní a postup­né pro­po­jo­vá­ní jed­not­li­vých prv­ků dohro­ma­dy.

Za pozor­nost sto­jí také zněl­ka. Ta je tvo­ře­na abs­trakt­ní­mi obra­zy, ze kte­rých se pak sklá­dá název seri­á­lu. Znělkou se míha­jí ter­mí­ny a pojmy, kte­ré jsou v sérii nějak obsa­že­ny. Začíná to u tele­por­ta­ce, čte­ní myš­le­nek a pyro­ki­ne­ze a pokračuje….až za hra­ni­ce toho, co by člo­věk čekal. J. J. Abrams, autor Ztracených (kte­ré jsem zatím nevi­děl) opět nezkla­mal a polo­žil před nás krás­ně vytvo­ře­ný rébus. Rébus rodin­ných vazeb, věcí ztra­ce­ných i nale­ze­ných, chyb minu­los­ti a mož­nos­tí budouc­nos­ti. A do toho něko­lik holo­hla­vých pánů, o kte­rých čert­ví, co mají vlast­ně za lubem.

fringe_the_complete_first_season_3

Základ: jed­not­ka vyšet­řu­jí­cí para­nor­mál­ní pří­pa­dy

Navíc:

 • výbor­né obsa­ze­ní
 • cen­t­rál­ní pří­běh s vel­kým P
 • pro­vá­za­nost jed­not­li­vých dílů
 • zají­ma­vé pří­pa­dy
 • nápa­dy ohled­ně vyná­le­zů a řeše­ní situ­a­cí

Jonáš Jenšovský

Související příspěvky:

 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 %4. října 2017 Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 % Po dvoudílném pilotu se vrháme do dalšího nekonečného vesmíru. O dob, kdy se Spock dostal do alternativního vesmíru, už není vesmír tak světlý, jako kdysi. Alternativní vesmír je temný a […]
 • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
 • Disenchantment (For Whom the Pig Oinks (S01E02))18. srpna 2018 Disenchantment (For Whom the Pig Oinks (S01E02)) Druhý dál seriálu Disenchantment je pokračování toho prvního. Při předchozí recenzi jsem zapomněl připomenout, že končí s hlavními postavami v nesnázích, které jsou ihned na začátku […]
 • Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí23. ledna 2017 Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí Čekal jsem nějakou klonovou variaci na Brutální Nikitu. Celkem bych se jí ani nebránil, ale asi by nepřerostla vlastní hranice a byla by z toho  „jen“ další žánrová stylovka s několika […]
 • Star Trek III: Pátrání po Spockovi7. února 2016 Star Trek III: Pátrání po Spockovi Jak už název vypovídá, film se celý točí kolem hledání Spocka – postavy, která zemře na konci předchozího Khanova hněvu. Spock je napůl člověk, napůl Vulkánec a Vulkánci mají nesmrtelnou […]
 • 25. září 2003 Mumie aneb: "Ničitelé ztraceného Ihmotepa" Když je mumie vlhká po otevření jejího sarkofágu, je hned znát, že to není jen tak. Není to pouze ledajaká mumie, ale je to mumie Egyptského kněze Ihmotepa, který pro svou lásku, hodlal i […]
 • Červený trpaslík / Red Dwarf aneb Britkom neporazitelný12. října 2018 Červený trpaslík / Red Dwarf aneb Britkom neporazitelný Je skoro těžké uvěřit, že nám tahle smečka bláznů dělá společnost už od roku 1988, kdy se vypravili do vesmíru, respektive v něm trochu zkejsli a jejich snahy o návat na planetu Zemi byly […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *