Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08))

vlcsnap 2018 09 18 22h29m09s845

Osmý díl při­ná­ší koneč­ně něco zají­ma­vé­ho na to, abychom vydr­že­li do kon­ce prv­ní sezó­ny. Díly upro­střed sezó­ny byly tako­vé doplň­ko­vé a až posled­ní tři díly pokra­ču­jí v pří­bě­hu, kte­rý nemu­sí být hned tak jed­no­du­chý, jak se zdá.

Jak je zná­mo, elfí krev umož­ní být nesmr­tel­ný a král si pře­je oži­vit svo­jí prv­ní lás­ku, kte­rá mu zemře­la a zůsta­la po ní pou­ze její socha, ke kte­ré se pořád vra­cí.

Po Elfího krvi netou­ží pou­ze král, ale i dal­ší lidé – kou­zel­ní­ci, kte­ří netou­ží pou­ze o to aby oži­vi­li své milo­va­né.

Osmý díl je prv­ní dílem tri­lo­gie pří­bě­hu o oži­ve­ní prv­ní krá­lov­ny. Bean se setká s mno­ha nezná­mý­mi lid­mi a zaži­je něko­lik dost dob­rých věcí, kte­ré sto­jí k vyprá­vě­né. Elfi spo­lu s Luci doká­žou, že jsou těmi nej­dů­le­ži­těj­ší­mi prv­ky pří­bě­hu a mla­dá alko­ho­lič­ka Bean pro své­ho oblí­be­né­ho elfa pro­ži­je dost dob­rý život­ní pří­běh.

Více na Kritiky.cz
Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švéds...
Smrt přichází v bílém (Dead End) 2003 Ocitnout se na Štědrý den v autě s rodinkou, která je minimálně dost zvláštní asi není zr...
Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uv...
Mumie - 65 % Najít v podzemní svatyni tajemný sarkofág nemusí být žádné štěstí. To je známá věc, ...
MasterChef Česko řada II. díl 12 Díl z 21.9.2016....

Postupně se epi­zo­dy vylep­šu­jí a já 8. epi­zo­du prv­ní série hod­no­tím 85 %

Ohodnoťte článek|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *