Červený trpaslík – Džin z lahve (Can of Worms) - S11E06 - i Kocour má své „choutky“

vlcsnap 2016 11 15 07h22m00s151

Čím zavr­šit pří­běhy Červeného trpas­lí­ka? Něčím, co ješ­tě neby­lo. Věnovat se samot­né­mu Kocourovi. Už mně ničím pří­běh těžeb­ní lodi nepře­kva­pí. Byli v budouc­nos­ti, v minu­los­ti i v časo­vé smyč­ce. Potkali sama sebe, byli v alter­na­tiv­ní rea­li­tě, jsou navzá­jem svý­mi otci-syny. Měli na palubě svo­jí živou i holo lás­ku (Kristina Kochanská a Katerina). A hlav­ně vrá­ti­li se na Zemi.

V posled­ním dílu letoš­ní sezó­ny se jim poda­ři­lo udě­lat nej­lep­ší díl. Je to vděč­né, že se tvůr­ci věnu­jí pou­ze jedi­né posta­vě. Byl díl věno­va­ný Rimmerovi, Listerovi i Kritonovi. Jediný, kdo se ješ­tě nepřed­sta­vil, jako hlav­ní posta­va epi­zo­dy, byl Kocour.

Ten je ve vesmí­ru jedi­ný své­ho dru­hu, a tak při­ví­tá s vel­kou rados­tí pří­chod své druž­ky, kte­rá mu spl­ní všech­ny sexu­ál­ní tou­hy.

Není ale to tak jed­no­du­ché, jak by se asi mělo čekat. Návštěva vězeň­ské lodi i ukrad­nu­tý pří­stroj na změ­nu oso­by, z medik-lodě, doká­žou v posád­ce Červeného trpas­lí­ka udě­lat pořád­ný prů­van, že si fanouš­ci pře­jí, aby všich­ni čle­no­vé zdár­ně pře­ži­li a zni­či­li veš­ke­ré nepřá­te­le, kte­ré na posád­ku čeka­jí.

Poslední díl jede­nác­té sezó­ny se pove­dl. Završil sezó­nu nej­po­ve­de­něj­ší epi­zo­dou a doká­zal, že ješ­tě není správ­né­ho brit­ské­ho humo­ru konec.

Hodnocení: 100 %

 

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Red Dwarf - S11E06: Can of Worms
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky: