Červený trpaslík - Dávat a brát (Give and Take) - S11E03 - 2. nejlepší epizoda 11. sezóny

vlcsnap 2016 10 09 08h38m28s680

Další epi­zo­da z vesmí­ru Červeného trpas­lí­ka při­ná­ší více humo­ru, než v prv­ních dvou. Možná, že prv­ní epi­zo­dy byly jenom kvů­li tomu, aby prv­ní půl­ku letoš­ních epi­zod zavr­ši­li, pro­za­tím, nej­lep­ším dílem.

Jak se píše v tis­ko­vých infor­ma­cích, tak se pří­běh věnu­je dvou hlav­ním posta­vám, Listerovi a Kocourovi, kdy je jejich páníčko-kočičí lás­ka ově­ře­na pomo­cí ztrá­ty (spí­še odo­pe­ro­vá­ním) obou Ledvin Listera.

Na začát­ku epi­zo­dy posád­ka Červeného trpas­lí­ku nara­zi­la na ztra­ce­nou vesmír­nou sta­ni­ci, kte­rá způ­so­bí všech­ny tyto pro­blémy. V dal­ších minu­tách za zaba­ví­te ješ­tě více, dojde na ces­to­vá­ní časem, epi­zo­du s Robíky a samo­zřej­mě i o to, že se najde i jiné řeše­ní než transplan­ta­ce led­vin od Kocoura, Kdo by také chtěl barev­né led­vi­ny, že.

Nejhumornější scé­na­mi je ale dis­kus­ní krou­žek mezi Rimmerem a jed­ním výta­hem, kte­rý se v posled­ních minu­tách doko­na­le Rimmerovi pomstí, aby pro příš­tě tře­ba nebyl tolik namyš­le­ný a hlav­ně dodr­žel slo­vo, kte­ré dal.

Díl Give and take je v prv­ní půl­ce epi­zod XI. sezó­ny to nej­lep­ší, co tvůr­ci pro fanouš­ky nato­či­li. Příběhově a hlav­ně tex­to­vě se jim scé­nář pove­dl. Až půjde epi­zo­da v ČT dabo­va­ná, tak bude asi hod­ně těž­ké, aby pře­lo­žil správ­ně humor­ně ori­gi­nál­ní hláš­ky. Těším se.

Hodnocení:  90 %

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky: