Červeny trpaslík - Samsára (Samsara) - S11E02

vlcsnap 2016 09 29 14h28m27s903

Ještě nám zbý­va­jí 4 díly do kon­ce této sezó­ny. Po prv­ním dílu jsem oče­ká­val, že se epi­zo­da pove­de více než prv­ní díl. Ale bohu­žel ne, poten­ci­ál záplet­ky i epi­zo­dy zůstal nevy­u­ži­tý a bohu­žel návště­va vymře­lé lodi „Samsara“, kte­rá má „kar­mic­ký“ motor, nepři­nes­la mno­ho  vtip­né­ho.

Má ale i dob­ré čás­ti, celá úvod­ní scé­na Rimmera s Listerem je pove­de­ná, hra­jí spo­lu Monopoly, pro­to­že nema­jí co dělat a v tu chví­li na ně zapů­so­bí vli­vy z pohře­šo­va­né lodě. O humor a záchvat smí­chu je posta­rá­no.

Druhou chví­li jsem se pěk­ně bavil, kdy zůstal sám Lister s Kocourem v jed­né míst­nos­ti. Dozvěděli jsme se, jak je pro Kocoura upra­ve­na his­to­rie a jak si to vlast­ně  pama­tu­je s vyná­le­zy, kdo je vyro­bil. Nejzábavnější část je o tom, jak co jak vlast­ně vyna­le­zl Archimédes, když na něj spadlo jabl­ko, dle Kocoura vana 🙂

Je tepr­ve dru­hý díl, a dou­fám, že jede­nác­tá série bude mít ješ­tě lep­ší díly, než prv­ní dva. První tře­ti­na této sezó­ny je tro­cha poma­lej­ší a méně humor­něj­ší. Mnoho situ­a­cí zůsta­lo nevy­u­ži­to, a tak je to sice lep­ší díl, že ten před­cho­zí, ale bohu­žel jenom o kou­sek – 75 %.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Červeny trpaslík - Samsára (Samsara) - S11E02
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: