Červený trpaslík - Kryze (Krysis) - S11E05 - Kryton jde do důchodu, nebo ne?

vlcsnap 2016 10 26 07h22m57s470

Červený trpas­lík se nám blí­ží do finál­ní epi­zo­dy. Předposlední díl se věno­val Krytonovi, na kte­ré­ho při­šla kri­ze střed­ní­ho věku.

Využití kri­ze střed­ní­ho věku je bez pro­blé­mů vel­mi chytře vyu­ži­to. Kolem jeho robo­tí pova­hy se nahr­nu­lo tolik vtip­ných, vůbec ne trap­ných, oka­mži­ků, kte­ré poba­ví a fanouš­ky Červeného trpas­lí­ka potě­ší. Lister i Rimmer, kocour je v poza­dí, mu zdár­ně sekun­du­jí a je vidět, že hra­ní her­ce, kte­rý hra­je Krytona, veli­ce baví, přes­to­že vlast­ně hra­je celý seri­ál v mas­ce.

Nesmíme zapo­me­nout i na star­ší­ho robo­ta stej­né­ho dru­hu, jako je robo­tí spo­leč­ník na Červeném trpas­lí­ko­vi. Ten se obje­ví pro­to, aby doká­zal Krytonovi, že ješ­tě není ve starém žele­ze a hlav­ně, že má mož­nost se ješ­tě vyvi­nout.

Předposlední díl letoš­ní sezó­ny nám při­ne­sl dru­hý nej­lep­ší díl této sezó­ny. Velmi jsem se zaba­vil pří­bě­hem robo­ta a jeho posád­ky, kdy kaž­dá naráž­ka, kaž­dý vtí­pek má správ­né mís­to. Na to, že všem her­cům už táh­ne na 60, stá­le mají co říct moder­ní tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti. Hlavně střed­ní­mu věku, kdy už je člo­věk v pře­cho­du a zjiš­ťu­je, že za půl­kou své­ho živo­ta a nic neu­dě­lal, co by se dalo pova­žo­vat za jeho odkaz.

Více na Kritiky.cz
BARRANDOV A ZAHRANIČNÍ FILM Křest knihy - 27. 11. 2017...
Victoria Aveyardová: Křišťálový meč Mare Barrowová opět na scéně! Rudá královna se navrací v pokračování s názvem Křišť...
Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S. Je rok 1967, parné léto, ale v dalekém Kazachstánu to mladým studentům nevadí. Vždyť mají...
Most špiónů - PREMIÉRA 3. PROSINCE 2015 Steven Spielberg je velkým nadšencem historie a významné historické události jsou častým ná...
O neposlušných kůzlátkách Krátká pohádka o kůzlátkách, která neposlechla maminku a otevřela vlkovi, je jedna z nejzn...

Hodnocení: 95 %

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky: