Brutální Nikita aneb 5 sérií ze Sekce Jedna

Oprávněný kult nebo oprav­do­vá koko­ti­na?

Z titul­ku je cel­kem jas­né, že dneska nepů­jde o recen­zi Bessonova fil­mu, ale kanad­ské­ho seri­á­lu, kte­rý se k nám dostal ve stej­né vlně jako Xena, Herkules, Andromeda nebo Krok za kro­kem.

Zápletka je tady cel­kem jed­no­du­chá a sko­ro stej­ná jako u Bessona. Mladá hol­ka Nikita, kte­rá se potlou­ká po uli­cích a vede zhý­ra­lý život, se při­ple­te k lou­pe­ži a vraž­dě a je při­sti­že­na s nožem v ruce.

Místo tres­tu smr­ti ale dostá­vá dru­hou šan­ci – prá­ci pro Sekci Jedna, přís­ně taj­nou vlád­ní pro­ti­te­ro­ris­tic­kou orga­ni­za­ci, kte­rá při­chá­zí tam, kde selžou jaké­ko­li legál­ní a jiné pro­střed­ky…

Členové Sekce jsou doko­na­le vycvi­če­ní ducho­vé, kte­ří při­jdou, zlik­vi­du­jí, vyzved­nou nebo zaří­dí, co je potře­ba a zase se vytra­tí. Bez otá­zek, bez pozná­mek (no, ty pada­jí čas­to) beze jmen a totož­nos­ti.

Chladný svět kal­ku­la­ce

Seriál pro­vá­zí více­mé­ně zápor­né reak­ce prá­vě kvů­li sho­dě názvu s Bessonovým legen­dár­ním thrille­rem. Nechci jeho Nikitu nijak str­há­vat, už je to něja­ká doba, co jsem ji viděl. Ano, je to ber­lič­ka, ale upřím­ně, cel­kem rych­le je jas­né, že seri­ál jde tro­chu jiným smě­rem a aspoň mě osob­ně nedě­la­lo pro­blém na původ­ní film rych­le zapo­me­nout a pros­tě počkat, co mi Sekce Jedna před­ve­de.

vlcsnap-2015-10-01-23h21m38s135

A ona se nepřed­ved­la vůbec špat­ně, pro­to­že jinak bych asi nezů­stá­val jed­nou týd­ně do více jak jede­nác­ti vzhů­ru a neče­kal na mra­zi­vý akord spo­je­ný s pro­mít­nu­tím zele­né­ho loga La Femme Nikita. Trvalo ale roky, než se ke mně dosta­la Nikita v kom­plet­ním vydá­ní a já mohl dokou­kat všech pět sérií.

Ne, dneska asi niko­ho moc neo­sl­ní. Rozhodně tedy ne divá­ky, kte­rým seri­á­ly 90. let nic moc neří­ka­jí a kte­ří neza­ži­li ten hype, kte­rý nebyl náh­lý a inten­ziv­ní jako u Hry o Trůny. Ne, ta atmo­sfé­ra nové­ho byla postup­ná, ale o to více se zažra­la pod kůži a o to déle vydr­že­la.

Ať to byly fan­ta­sy kusy nebo tře­ba Vražedné pobře­ží, všech­ny tyto seri­á­ly byly zábav­né, ne sice nijak výraz­ně ori­gi­nál­ní, ale pros­tě byly dob­ré a hlav­ně – jak jsme zmí­nil u Kroku za kro­kem – měly per­fekt­ní dabing.

Co čekat od Brutální Nikity? Intriky, cha­rak­te­ry, kte­ré neo­mr­zí a svým sty­lem oprav­du při­ros­tou k srd­ci a člo­vě­ka pak zamr­zí smrt i těch nej­vět­ších par­chan­tů. Dvojité až tro­ji­té hry s důvě­rou, kla­má­ní, hi-tech hrač­ky, dlou­hé pohle­dy z očí do očí a krát­ké věty, kte­ré zna­me­jí buď odpuš­tě­ní, nebo roz­su­dek smr­ti.

Tyto pro­ti­chůd­né poci­ty shr­nul v jed­né z posled­ních epi­zod asi nej­lé­pe hlav­ní zbro­jíř Walter:

„Nenáviděl jsem ho, bál jsem se ho a pohr­dal jsem jím. Současně jsem ho respek­to­val, obdi­vo­val a vyso­ce uzná­val. Kdysi jsem mu zachrá­nil život. Ani mi nepo­dě­ko­val. Ale i když měl mno­ho­krát důvo­dy mě zru­šit (ang­lic­ky „can­cel“ v žar­go­nu Sekce popra­vit), vždyc­ky se díval někam jinam. Takže nako­nec jsme to asi vzá­jem­ně srov­na­li.“

Nikita má opro­ti sluš­né por­ci dneš­ních seri­á­lů i fil­mů tu stej­nou devi­zu jako vět­ši­na seri­á­lů teh­dej­ších let – na nic si nehra­je. Je to pros­tě pocti­vě odve­de­né béč­ko, kte­ré chce poba­vit, při­pra­vit pár napí­na­vých momen­tů a pak na divá­ka spik­le­nec­ky mrk­nout a pokra­čo­vat dál.

A prá­vě tahle vnitř­ní pocti­vost z ní už teh­dy udě­la­la kult a ten trvá svým způ­so­bem dodnes. Ta vnitř­ní pocti­vost při­nes­la krom zaká­za­né lás­ky táh­nou­cí se celou sérií i ty momen­ty, kdy přes veš­ke­ré kal­ku­la­ce, veš­ke­rou hnus­nou vypo­čí­ta­vost a obě­to­vá­ní schop­ných agen­tů cílům mise vysvit­la na chvil­ku jaká­si čest mezi zlo­dě­ji a zabi­já­ky.

Ať už to byla tole­ran­ce rebe­la kvů­li sta­rým časům, igno­ra­ce někte­rých infor­ma­cí pro­to, aby si agent sko­čil na ran­de nebo posled­ní pokus o záchra­nu zrád­co­va syna z rukou tero­ris­tů, pro­to­že někte­rý věci se pros­tě nedě­laj, ať je člo­věk sebe­vět­ší svi­ně.

vlcsnap-2015-10-01-23h20m54s959

Člověk ji nemu­sí mít rád, může ji pova­žo­vat za totál­ní kra­vi­nu, ale jmé­no toho­hle seri­á­lu neza­po­me­ne. Stejně tak neza­po­me­ne na nemluv­né­ho Michaela, rebe­lu­jí­cí Nikitu, svůd­ní­ka Waltera, spo­le­čen­sky nejis­té­ho Birkoffa, chlad­né­ho Operations nebo ješ­tě chlad­něj­ší a stá­le doko­na­le upra­ve­nou Madeline.

A pak se v posled­ních osmi dílech obje­ví něko­lik dal­ších sek­cí, obje­ví se Centrum a kon­čí jed­na éra. Ale tak je to ve svě­tě taj­ných slu­žeb vždyc­ky.

PS: K Nikitě se váže ješ­tě jed­na zají­ma­vost – název kaž­dé­ho dílu sestá­vá z přes­ně toli­ka slov, do koli­ká­té série pat­ří. Viz zde.

Související příspěvky:

  • Transporter: The Series - Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v případě, že mě to necháte udělat po mém.“5. července 2018 Transporter: The Series - Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v případě, že mě to necháte udělat po mém.“ Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v případě, že mě to necháte udělat po mém.“ Jockey: „A to je jak přesně?“ Frank Martin: „Tak, že neřeknu živé duši, jak to přesně […]
  • Twister - Jsou to ve skutečnosti naprostí šílenci.11. srpna 2018 Twister - Jsou to ve skutečnosti naprostí šílenci.  Vědátoři posedlí zkoumavým duchem nehledí na tělesné riziko a lezou do chřtánů soptících vulkánů, horkých pramenů a čelistí žraloků, jen aby pořídili jedinečný snímeček nebo odebrali […]
  • Soutěž s filmem 3007. března 2014 Soutěž s filmem 300 Březnová soutěž s filmem 300: Bitva u Thermopyl na DVD. Sponzor soutěže:  Stačí odpovědět správně 4 odpovědi a nejpřesněji tipnout počet odpovědí a můžete vyhrát cenu. Soutěž […]
  • Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK10. března 2014 Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK V roce 2006 Zack Snyder natočil komiks od Franka Millera. Jeho stylizaci si vzal za svou a s pomocí počítačů, několika méně slavných herců a samozřejmě zeleného plátna natočil svůj velice […]
  • The Star Wars Holiday Special20. prosince 2017 The Star Wars Holiday Special Vánoční speciál k filmu Star Wars. https://youtu.be/wJDAmBQ1u2g
  • 29. července 2002 MEN IN BLACK Americký 4. červenec a vůkol nastalý prodloužený víkend znamená pro jakýkoliv dobře inzerovaný film zaručený úspěch. Otcové a matky ve snaze uspokojit vřeštící ratolesti vyklopili by […]
  • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
  • Disenchantment (Faster, Princess! Kill! Kill! (S01E05))28. srpna 2018 Disenchantment (Faster, Princess! Kill! Kill! (S01E05)) Pátá epizoda, no to se fanoušci divte, je stále dokonalá. Po předchozí epizodě, kterou Bean ukončila velmi neslavně (trocha mrvol a nas*** taťka), se dostala do kláštera, kde moc dlouho […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny7. července 2018 Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny „Létající Čestmír léta tam a zpět Já ho podezřívám, že zná jiný svět“ Co nám režisér Václav Vorlíček nabídl tentokrát? Fantazie pánů Vorlíčka a Macourka se tentokrát vydala do malého […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *