Addamsova Rodina aneb Vítejte v domě noblesní hrůzy

Kdo má vět­ší šmrnc a kte­rý Lurch líp vrčí?

Addamsovu rodi­nu má vět­ši­na lidí spo­je­nou hlav­ně s dvě­ma fil­my, kde se v hlav­ních rolích zaskvě­li Anjelica Houston, Raul Julia a krom Pugsleyho neza­po­me­nu­tel­ně ble­dá Christina Ricci jako Wednesday Addams.

Ano, taky jsem si tuhle ver­zi nemohl vyna­chvá­lit, dokud…dokud jsem se nedo­vě­děl o exis­ten­ci star­ší seri­á­lo­vé ver­ze a nepus­til si její prv­ní díl.

Promiňte, celo­ve­če­rá­ky, ale byl jsem oka­mži­tě ztra­cen…

Seriálová Addamsova rodi­na se nikdy nedo­čka­la čes­ké ver­ze, exis­tu­je pou­ze ve slo­ven­šti­ně a v ang­lic­kém ori­gi­ná­le. České pub­li­kum neho­ví­cí titul­kům a ang­lič­ti­ně tak při­šlo o obrov­skou por­ci vytří­be­né­ho čer­né­ho humo­ru, kte­rý dove­dou oprav­du jen Addamsovi.

They’re cre­e­py and they’re koo­ky,
Mysterious and spo­o­ky,
They’re all toge­ther ooky,
The Addams Family.

The Addams Family Intro the­me song

Projděte bran­kou, počí­tej­te s tím, že se za vámi zabouch­ne a že kle­pa­dlo si taky bude dělat, co ho zrov­na napad­ne.

Nic pro­ti Anjelice, ale Carolyn Jones je jed­no­du­še okouz­lu­jí­cí. Role Morticie se zhos­ti­la s doko­na­lým jem­ně děsi­vým šar­mem, do kte­ré­ho se fan­tas­tic­ky hodí její klid­ný nevtí­ra­vý půvab, mimi­ka nad­hle­du a ono­ho stá­le pří­tom­né­ho leh­ké­ho údi­vu nad nor­mál­ní­mi oby­va­te­li měs­teč­ka. Přitom se stá­le cho­vá jako pra­vá dáma.

addamsfamilyhouse

Rodinný klan by samo­zřej­mě nebyl kom­plet­ní bez Gomeze s věč­ným dout­ní­kem v ruce, strýč­ka Festera, Lurche, Babičky a Věci. Nechybí ani děti, Pugsley a Wednesday, ten­to­krát mlad­ší než ve fil­mo­vé ver­zi – na počát­ku série jdou popr­vé do ško­ly, což se neo­be­jde bez mno­ha situ­a­cí a také nářku nad chudáč­kem zabi­tým pohád­ko­vým dra­kem.

Filmová ver­ze je vel­mi dob­rá, ale má prázd­něj­ší mís­ta. Řekl bych, že tvůr­ci seri­á­lu nemě­li pro­blém s dostat­kem nápa­dů, tak­že mohou poměr­ně dlou­ho dáv­ko­vat pří­ho­dy Addamsových po malých účin­ných kous­kách, kte­ré nikdy nevy­zní­va­jí do ztra­ce­na a nejsou vtip­né za kaž­dou cenu.

Navíc je prav­da, že i opa­ko­va­né vti­py jsou pou­ži­ty v tref­ných situ­a­cích, tak­že snad nic nepů­so­bí laci­ně, nuce­ně a dojmem, že si tvůr­ci nevě­dě­li rady, tak hodi­li do pla­cu něco zno­va, pro­to­že je zrov­na nic nena­padlo.

Černobílý for­mát navíc zrov­na tomu­to téma­tu sed­ne mno­hem víc. Opět, nic pro­ti fimo­vé ver­zi, ale tohle je pros­tě někde jin­de.

Co všech­no nás čeká? Vítání sou­se­dů, kou­pá­ní Aristotela, Pugsleyho cho­bot­ni­ce, útěk Wednesday z domo­va, Gomezova poli­tic­ká kan­di­da­tu­ra, Halloween ve spo­leč­nos­ti ban­kov­ních lupi­čů, Lurch žár­lí­cí na nové­ho domá­cho slu­hu, sesta­vo­vá­ní rodokme­nu Addamsových i kou­ří­cí Morticie a dokon­ce Pugsley, kte­rý se chce při­dat ke skau­tům.

A mno­hem mno­hem víc…

Základní šab­lo­na: Příjemně mor­bid­ní, vzdě­la­ná a boha­tá rodi­na jako pro­ti­pól ame­ric­ké spo­leč­nos­ti.

Navíc:

 • styl
 • čer­ný humor
 • nápa­dy
 • inte­li­gent­ní pře­krou­ce­ní spo­le­čen­ských zvy­ků a ste­re­o­ty­pů

Související příspěvky:

 • Projekt 100 - Planeta opic - O filmu14. září 2017 Projekt 100 - Planeta opic - O filmu Producent Planety opic, Arthur P. Jacobs, byl v branži nováčkem. Předtím než 20th Century Fox přesvědčil, aby film zafinancovali, produkoval jen dva filmy. Získat si důvěru velkého studia […]
 • 25. září 2003 Mumie aneb: "Ničitelé ztraceného Ihmotepa" Když je mumie vlhká po otevření jejího sarkofágu, je hned znát, že to není jen tak. Není to pouze ledajaká mumie, ale je to mumie Egyptského kněze Ihmotepa, který pro svou lásku, hodlal i […]
 • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
 • 14. února 2003 Americká krása Americká krása je americký a krásný film. Jeden z těch filmů, na který se můžete koukat dvakrát, třikrát a bude se vám líbit pořád stejně. Už na začátku vám totiž řeknou, jak to dopadne. […]
 • Deník Bridget Jonesové26. dubna 2004 Deník Bridget Jonesové Bridget Jonesová je trochu kulatější "třicítka", která má ve svém životě zdánlivě jednoduchá a splnitelná přání – shodit nějaké to kilo a najít opravdový vztah. Jenže právě v roce, do […]
 • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
 • Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %21. června 2014 Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 % Jedinou věcí, která nám zůstává po tisíce let, je slunce a naše země. Život je krátký v poměru času. Jako ostatní lidé na světě, tak i život Poirota musí končit. Tvůrci z Velké Británie […]
 • Da Vinciho Démoni aneb Freska odvahy, umu a inovace vzdor době6. května 2017 Da Vinciho Démoni aneb Freska odvahy, umu a inovace vzdor době „Nejvznešenější rozkoší je radost z porozumění.“ Leonardo da Vinci Recenze seriálu je vlastně jeden velký paradox. Pokud chcete napsat něco co nejrychleji, spokojíte se s pilotem a […]
 • Mumie se vrací - 19. 2. 2005 - Nova9. února 2005 Mumie se vrací - 19. 2. 2005 - Nova Bezchybná čistokrevná strhující dynamická popcornová zábava, která nemá obdoby. Mumie se stala, nebojím se říct (napsat), kultovním filmem. Možná díky tomu, že nezapřela určitou […]
 • RECENZE: Detectorists25. července 2017 RECENZE: Detectorists   Vzpomínáte na jednookého piráta z Pirátů z Karibiku nebo na Orella ze Hry o trůny (ten, který se převtěloval do orla)? Tak to je prosím Mackenzie Crook, který nám v prozatím třinácti […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *