Scrubs aneb Denní snění, zkušenosti a Údržbář

Scrubs

„I can´t do this all on my own…I am not Superman.“

Scrubs intro

Scrubs. Setkání, kte­ré vám změ­ní život. Ano, tohle se říká u mno­ha seri­á­lů, kní­žek, fil­mů a kdo­ví čeho ješ­tě, ale cel­kem čas­to to i pla­tí. Jako u mno­ha dal­ších seri­á­lů jsem i na tenhle nara­zil náho­dou. Nevěděl jsem, že je z nemoc­nič­ní­ho pro­stře­dí, ale cel­kem bar­vi­té hod­no­ce­ní mě nalá­ka­lo.

Myslím, že Scrubs dneska pat­ří už do žán­ru dra­me­dy (dra­ma a kome­die), ale netu­ším, jest­li tahle kate­go­rie exis­to­va­la v době jejich vzni­ku. Ono je to vlast­ně jed­no, pro­to­že na jejich kva­li­tě to nic nemění…takže může­me?

Mladý dok­tor John Dorian (pro všech­ny J. D. ), dokon­čil ško­lu a při­chá­zí do své prv­ní prá­ce v nemocnici…ovšem už v momen­tě, kdy pro­jde skle­ně­ný­mi dveř­mi pří­jmu, mu se zvu­kem zasta­vu­jí­cí se hud­by dojde, že tohle bude něco tro­chu jiné­ho než v učeb­ni­cích.

Za prvé na něho pro­chá­ze­jí­cí sestřič­ka oka­mži­tě vychr­lí asi dva­cet věcí, kte­ré je potře­ba udě­lat (nej­lé­pe ihned), za dru­hé ho uví­ta­jí kal­né zra­ky dva­cít­ky paci­en­tů, kte­ří čeka­jí na dia­gno­zu, ošet­ře­ní či hospi­ta­li­za­ci. J.D.mu zmrz­ne úsměch na rtech…a pak při­jde Perry Cox.

Cox…Cox…Cox…jeden z nej­cy­nič­těj­ších, ale taky nej­schop­něj­ších dok­to­rů, kte­ré nemoc­ni­ce má. Jeho cynis­mus pře­ko­ná­vá jen Bob Kelso, míst­ní pri­mář, kte­ré­ho ale nikdo nikdy nevi­děl něko­ho léčit (a ani nechce).

J.D. vplou­vá do slo­ži­té­ho a nikdy nekon­čí­cí­ho nemoc­nič­ní­ho ruchu sty­lem neu­stá­le se topí­cí­ho plav­ce, kte­ré­mu stou­pá voda v bazé­nu a oce­án­ská bou­ře se blí­ží ze všech stran. Do toho při­dej­te jeho den­ní sně­ní, kdy se pří­mo v nemoc­ni­ci zhmo­t­ňu­jí jeho sny, před­sta­vy a fan­ta­zie.

Na téhle pra­po­div­né bár­ce nemoc­ni­ce Sacred Heart pro­pla­ve­me tři­náct sérií, kte­ré doko­na­le mixu­jí dra­ma i kome­dii, cynis­mus i život­ní nad­hled, moud­rost i idi­o­cii, to všech­no ješ­tě pro­vá­ze­no J. D.ho vnitř­ní­mi mono­lo­gy a úva­ha­mi nad živo­tem, nemo­ce­mi, lid­mi a zatra­ce­ným smys­lem toho vše­ho.

Jo a pardon..do toho ješ­tě Údržbář. Nikdo neví, jak se doo­prav­dy jme­nu­je, ani co všech­no v nemoc­ni­ci dělá. Ale J.D. ho začne podiv­ným způ­so­bem pronásledovat…je to tako­vá čer­ná pří­tul­ná noč­ní můra, kte­rá vás pří­jem­ně děsí.

Základ: dram­tic­ké i vtip­né pří­ho­dy mla­dých dok­to­rů a chi­rur­gů

Navíc:

 • J.D.ho den­ní sně­ní
 • neza­po­me­nu­tel­né posta­vy
 • morál­ní posel­ství
 • absen­ce sla­bých dílů (až na posled­ní sérii)
 • výbor­ný humor

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
 • Šťastný domov - pomoc v nouzi9. března 2017 Šťastný domov - pomoc v nouzi Slovenská televize Markíza se specializuje na vymýšlení nových pořadů a seriálů. Nejde vyloženě jen o formáty čistě zábavné, velmi často se v nových pořadech i pomáhá v uvozovkách […]
 • Mr. Mercedes4. září 2017 Mr. Mercedes Hra na kočku a myš je opravdu jednoduchá. Co se však může dít, když se do role kočky postaví masový vrah a do role honěné myšky vysloužilý policejní detektiv? Nová 10dílná televizní série […]
 • Akta X - Návrat domů (Home Again) - S10E04 - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin.14. prosince 2018 Akta X - Návrat domů (Home Again) - S10E04 - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin. Epizoda měla slibný začátek, postavy, obě dějové linie i prostředí. Ale jako celek je to vlastně nic neříkající nuda. Hororovou linku dost zastiňuje ta nemocniční, ve které Scully tráví […]
 • Hra o trůny - The Broken Man (S06E07) - 60 %6. června 2016 Hra o trůny - The Broken Man (S06E07) - 60 % Tak ještě tři díly. Hra o Trůny se kousek po kousku rychle posunuje do poslední epizody této sezóny. Sedmý díl nám zas přinesl několik nových věcí. Za prvé, nové rody, které jsme ještě […]
 • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl25. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala třetím dílem a upřímně řečeno, šou znovu pobláznila celé Slovensko, hlavně díky jednomu účinkujícímu – Tomáš Bezdeda. Ten zažívá něco podobného jako […]
 • Statečné srdce15. ledna 2004 Statečné srdce William se tajně oženil, aby se jeho žena vyhla králově nařízenému právu první noci. Jejich svatba však byla odhalena a manželka popravena. Wallace se postaví do čela odporu proti anglické […]
 • Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %21. června 2014 Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 % Jedinou věcí, která nám zůstává po tisíce let, je slunce a naše země. Život je krátký v poměru času. Jako ostatní lidé na světě, tak i život Poirota musí končit. Tvůrci z Velké Británie […]
 • Terapie - S03E01 - Pondělí 14:00, Lucia7. ledna 2019 Terapie - S03E01 - Pondělí 14:00, Lucia Máme za sebou 70 epizod seriálu. A co pak nám tvůrci mohou přinést v nové sezóně? Nové příběhy a nové postavy, které se nám v následujících dílech odhalí až na kost. Úplně první díl se […]
 • Avengers - Nejmocnější hrdinové světa8. března 2015 Avengers - Nejmocnější hrdinové světa „Our world is about to break…tormented and attacked….lost from when we wake…with no way to go back…“ Touto znělkou na pozadí explodujícího města, ve kterém Avengers zrovna bojují […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *