S07E02: Stormborn - 40 %

game

Tak jsem dneska čekal na osmou hodi­nu, abych se podí­val jako ostat­ní nor­mál­ní lidé, kte­ří nepo­no­cu­jí, na dal­ší díl seri­á­lu Hra o trů­ny. A zase mě pře­kva­pil, i v dob­rém, ale hlav­ně ve zlém, pro­to­že byl nejdří­ve doce­la nud­ný a potom zase akč­ní.

Je vidět, že nás čeká méně epi­zod, než v před­cho­zích sezo­nách, a tak se oprav­du musí v kaž­dém díle něco dít. Začneme nud­ně, v Králově pří­sta­viš­ti se pro­za­tím nic nedě­je, Cersei pořád při­pra­vu­je své činy tak, aby doká­za­la sama vlád­nout, na Zimohradě si John Sníh postup­ně upev­ňu­je svo­ji pozi­ci jako král Severu. Jako jedi­ný král ví, co čeká krá­lov­ství v zimě, a tak hle­dá spo­jen­ce, kte­rý by nechtěl bojo­vat pro­ti ostat­ním krá­lov­stvím, ale pro­ti nemrt­vým a jejich krá­lům.

Další čás­ti epi­zo­dy, pří­běh Aryy i Sama, byly zno­vu tro­chu nejí­ma­vé.

Poslední dese­ti­mi­nu­tov­ka byla o dost záživ­něj­ší a koneč­ně nás čeka­la krev a pořád­né sou­bo­je, ten­to­krát na vodě. Bohužel ale byla bitva krát­ká, mrtvých bylo hod­ně a dokon­ce nás čeka­la smrt něko­li­ka oblí­be­ných postav.

Díl v režii Marka Myloda při­ne­sl oprav­du hod­ně pře­kva­pe­ní, mno­ho změn a mno­ho smr­ti. Je ale vidět, že už za pří­bě­hem nesto­jí spi­so­va­te­lův um, ale pou­ze sce­náris­té, kte­ří si už moc nepo­ra­dí s pří­bě­hem, kte­rý se mílo­vý­mi kro­ky blí­ží ke kon­ci. Říkám si, že nám urči­tě necha­jí mno­ho postav umřít, aby se v posled­ní sezó­ně moh­lo roz­hod­nout, zda­li celý kon­ti­nent zemře, nebo bude vlád­nout celé­mu krá­lov­ství pou­ze jeden král nebo krá­lov­na.

Myslím si, že celá sezó­na bude hod­ně uspě­cha­ná a tele­viz­ním fanouškům budou hod­ně chy­bět roz­vět­ve­né pří­běhy, kte­ré mají jed­no spo­leč­né - vše se při­pra­vu­je k vel­kým činům. Na posled­ních dílech vidím pros­tě tro­chu rych­lost, při kte­ré nema­jí fanouš­ci mož­nost vychut­nat poma­lý postup k finál­ní­mu dílu sezo­ny.

Epizoda pro­to pat­ří ke slab­ším. Od prv­ní­ho dílu jsme dosta­li to, co jsme čeka­li, dru­hý díl je pro mě zkla­má­ním. Nevím, jak bude pří­běh pokra­čo­vat, ale zdá se mi, že před úpl­ným kon­cem celé­ho seri­á­lu při­jde něko­lik oprav­du špat­ných epi­zod.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Hra o trůny

|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • S07E01: Dragonstone - 80 %18. července 2017 S07E01: Dragonstone - 80 % Začala nová sezóna, tentokrát bez knižní předlohy. Díky tomu se mohli scénáristé a režiséři řídit jen vlastní fantazií a přinést mnoho nových motivů a nové herce do seriálu. Mezi prvními […]
  • S07E03: The Queen's Justice - 45 %4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice - 45 % Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny.Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny.Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 %30. května 2016 Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 % Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]
  • Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 %23. května 2016 Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 % Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]
  • Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 %17. května 2016 Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 % Tak už po týdnu máme čtvrtý díl v televizi. Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Včerejší díl zase posunul věci […]
  • Hra o trůny - Oathbreaker (S06E03) - 65 %10. května 2016 Hra o trůny - Oathbreaker (S06E03) - 65 % Tak se nám zase příběh posunul. Už máme 3. díl. Ti co nezvládají tolik titulky, už HBO začíná vysílat i první díl s dabingem. Ale zpět ke třetímu dílu. První části byly seznamovací a […]
  • Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - 80 %22. srpna 2017 Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - 80 % Tak máme šestý díl šesté sezóny. Opravdu předposlední díl a za týden na nás čeká vyvrcholení a potom další dlouhé čekání, možná rok, možná dva. Máme za sebou díl, který zase přinesl mnoho […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *