Příběh služebnice


Příběh služebnice

V dale­ké zemi za vel­kou lou­ží - dří­ve zná­mou jako Spojené stá­ty - ale nasta­ly věci. Z něja­kých neob­jas­ně­ných důvo­dů se totiž prak­tic­ky pře­sta­ly rodit děti a zdě­še­ná spo­leč­nost se vyda­la všanc někte­rý­mi lid­mi tak ado­ro­va­né vlá­dě „pev­né ruky“. Výsledkem je pseu­do­křes­ťan­ský stát s názvem Gileád.

Ano, to je úvod­ní záplet­ka romá­nu Margaret Atwood s názvem Příběh slu­žeb­ni­ce (neče­tl jsem), jehož fil­mo­vá podo­ba letos navští­vi­la naše tele­viz­ní obra­zov­ky. Co si bude­me poví­dat, doba opti­mis­tic­ké budouc­nos­ti a la Star Trek je více­mé­ně fuč. Dnes pře­vlá­da­jí antiu­to­pie, kte­ré budouc­nost nelí­čí moc pozi­tiv­ně. Není asi potře­ba dodá­vat, že Příběh slu­žeb­ni­ce je antiu­to­pií jako vyši­tou, kte­rá si mís­ty neza­dá se zná­mou Orwellou budouc­nos­tí roku 1984. Pokud k tomu navíc při­dá­me sou­čas­nou módu vyprá­vět romá­no­vé pří­běhy for­mou seri­á­lů (kte­ré lec­kdy mají lep­ší dra­ma­tic­kou úro­veň než kla­sic­ké celo­ve­čer­ní fil­my), tak je tu zadě­lá­no na solid­ní úspěch.

Seriál Příběh slu­žeb­ni­ce nás tak v dese­ti dílech při­vá­dí do toho­to ponuré­ho svě­ta, kde úlo­ha ženy byla degra­do­vá­na na „cho­dí­cí dělo­hu“, kte­rá má zaká­zá­no vlast­nit jaký­ko­li maje­tek, číst si (za to je trest usek­nu­tí prs­tu - a to jen tak pro začá­tek), či nějak svo­bod­ně mys­let. Svět je vyhra­zen výhrad­ně mužům, zejmé­na pokud pat­ří k pro­mi­nent­ním pří­sluš­ní­kům vlád­nou­cí stra­ny.

Celý svět je v seri­á­lu zob­ra­zen cel­kem pře­svěd­či­vě, byť mně osob­ně ta pro­mě­na země z demo­kra­tic­ké repub­li­ky do šíle­né tota­li­ty při­šla lehce absurd­ní. Nejsem naiv­ní nato­lik, abych si mys­lel, že něco podob­né­ho nikdy nehro­zí, jen jsem toho názo­ru, že pří­pad­ný pře­chod z demo­kra­cie do Gileádu by trval o něco déle (zde se vše seběh­ne za dobu 1 - 2 let).
Hlavní hrdin­kou je Offred (Elisabeth Moss), slu­žeb­ni­ce, kte­rá má to „štěs­tí“, že je i v tom­to trud­ném svě­tě stá­le plod­ná a může tak při­vá­dět na svět jeho nej­cen­něj­ší komo­di­tu - děti. Offred je tak ve sta­vu jaké­ho­si sexu­ál­ní­ho otroc­tví, kaž­dý měsíc (když má plod­né dny) se musí účast­nit „obřa­du“ sexu­ál­ní­ho sty­ku se svým pánem (pro­mi­nent­ní člen stra­ny), kte­ré­mu - dle tra­dic bib­lic­ké­ho pří­bě­hu - při­hlí­ží i mužo­va zákon­ná man­žel­ka. Bizarní, že?

Největší síla seri­á­lu pod­le mě spo­lé­há v jeho začát­ku, kdy vám před­sta­vu­je absur­di­ty Gileádu (kame­no­vá­ní, popra­vy,…), což je v ost­rém kon­tras­tu se svě­tem „před“, na kte­rý Offred občas vzpo­mí­ná. Nechci tvr­dit, že pak by seri­ál něco jako ztra­til grá­dy, ale už nena­bí­zí nic více a zejmé­na se zamě­řu­je na vnitř­ní život hlav­ní hrdin­ky, což je beze­spo­ru fajn, ale já jsem se neu­brá­nil tou­ze, aby nám tvůr­ci uká­za­li tro­chu více z nastí­ně­né­ho hnu­tí odpo­ru, ze struk­tur vlád­nou­cí stra­ny, apod. Celý seri­ál pak - tak tro­chu v duchu kni­hy - kon­čí hod­ně ote­vře­ným kon­cem, což jsou pocho­pi­tel­ně ote­vře­ná vrát­ka k dal­ším séri­ím.

Koneckonců proč ne, v Gileádu je toho tolik k vyprá­vě­ní…

Příběh služebnice
Ohodnoťte článek

Libor Hejl

Související příspěvky:

  • Člověk z davu6. února 2009 Nepřítel před branami (Enemy at the Gates) 17. července roku 1942 začala jedna z největších bitev II. světové války. Bojovalo se o průmyslové město na Volze, tehdejší Stalingrad a velení obou armád - sovětské i německé - si byla […]
  • Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné...28. září 2018 Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné... Na světě je spousta nemožných úkolů. Jedním z nich je i natočení takové komedie, která by se líbila všem – bez rozdílu věku, pohlaví či sexuální orientace. Tímto se dostáváme k omšelé a […]
  • Tvář vody - 70 %13. února 2018 Tvář vody - 70 % Pohádkové příběhy mají svůj půvab a přitažlivost bez ohledu na věk.  A právě takový je film „Tvář vody“, kde zamilovaná dvojice musí prokázat nejen vzájemné porozumění a sílu svého vztahu, […]
  • Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa)20. srpna 2018 Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa) Na světě je mnoho chlapců a dívek, kteří mají kamarády. Ale ne všichni mají takové kamarády, jako má malý chlapec Kryštůfek Robin. Ten se každou volnou chvíli vydává za svými přáteli, […]
  • Non-Stop [80%]28. února 2014 Non-Stop [80%] Liam Neeson je prostě frajer. Uznávaný britský herec byl v posledních letech především znovu objeven jako nový prototyp akčního hrdiny a myslím, že s tím nikdo nemá moc problém. Charisma […]
  • Sin City - Město hříchu25. prosince 2005 Sin City - Město hříchu Robert Rodriguez si docela zavařil, když k režii přizval autora comicsové předlohy Sin City Franka Millera (kromě něj si ještě komandování herců zkusil Quentin Tarantino). Filmové odbory z […]
  • The Social Network [90%]26. listopadu 2010 The Social Network [90%] Ať už se jedná o příběh podle skutečných událostí, adaptovaný z literární předlohy či vypracovaný primárně jako filmový scénář, režisér David Fincher vždycky dokázal jakékoliv látce […]
  • Mr. Bean: Největší filmová katastrofa15. října 2018 Mr. Bean: Největší filmová katastrofa Někteří autoři považují za potřebné do akčních a drastických filmů vkládat vedle vážných, svalnatých hrdinů i připosraženého poskoka vyvolávajícího svým nemehlovstvím tzv. komické […]
  • Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO3. prosince 2015 Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO Když dramatik a televizní scénárista žijící v Londýně, Matt Charman, natrefil v biografii Johna F. Kennedyho na poznámku pod čarou, která se odkazuje na amerického právníka, jehož […]
  • Pořád jsem to já - Obsah/O filmu - slovy režiséra9. dubna 2015 Pořád jsem to já - Obsah/O filmu - slovy režiséra             OBSAH             Alice Howlandová (Julianne Moore), šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *