Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 %

Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 %
Ohodnoťte člá­nek

Čím zavr­šit 10. sezo­nu novo­do­bé­ho Pána času? Asi tím, že zase zachrá­ní svět a ztra­tí svo­ji poboč­ni­ci. S novou poboč­ni­cí Bill zažil pou­ze 12 dílů, než se z ní sta­la zno­vu, jako z před­cho­zí Clarou, nová for­ma živo­ta, kte­rá Doktorovi zno­va ute­če do svě­ta bez roz­lou­če­ní.

Poslední díl není jenom o roz­lou­če­ní s hlav­ním před­sta­vi­te­lem, veli­ce zku­še­ným Peterem Capaldim, ale s celou jeho nej­zná­měj­ší par­tou kolem jeho spo­leč­ni­ce, ale i s Masterem a jeho rein­kar­na­cí Missy.

Příběh pokra­ču­je v před­cho­zím téma­tu o vzni­ku kyber­li­dí, Doktor zase zachra­ňu­je obyd­le­ný svět, ale je to oprav­du jeho posled­ní pří­běh ve stá­va­jí­cí rein­kar­na­ci. Aby to neby­lo jenom o roz­lou­če­ní s hlav­ním her­cem, tak vel­kou část pří­bě­hu zabí­rá vztah Mastera a Missy. Missy, jako dal­ší rein­kar­na­ce, je zku­še­něj­ší a také dost kom­plex­něj­ší, než její mlad­ší já, a tak vel­ké jis­kře­ní mezi Johnem Simmem a Michelle Gomez zasti­ňu­je vlast­ní pří­běh Doktora a jeho spo­leč­ni­ce.

Velký roz­luč­ko­vý díl by se dal vzít i tro­chu jinak, během něko­li­ka sezon, co seri­ál sle­du­ji, bylo něko­lik i lep­ších dílů, kte­ré byly zábav­něj­ší a i tem­něj­ší. Hlavní tvůr­ce seri­á­lu,  Steven Moffat, taky v dal­ší sezó­ně už pokra­čo­vat nebu­de, a tak pří­běhy s nový­mi před­sta­vi­te­li, mož­ná i s tro­chu cameí, budou pokra­čo­vat dál.

Peter Capaldi během svých dílů doká­zal svo­ji posta­vu dost oži­vit a vylep­šit a díky jeho herec­tví v kaž­dé­mu pří­bě­hu vne­sl do své posta­vy dost své duše. Jeho nová spo­leč­ni­ce Bill si ale nestih­la během své­ho půso­be­ní ve 12 dílech utvo­řit s Doktorem tak vel­ký vztah, aby se jejich vzá­jem­né city (ulít­lý děde­ček – učni­ce) pře­nes­ly do celé série a vyvr­cho­li­ly. Zažili spo­lu hod­ně zají­ma­vých pří­bě­hů, s nový­mi i sta­rý­mi nepřá­te­li, ale 12 epi­zod je straš­ně málo na to, aby se tolik navzá­jem pozna­li.

V posled­ním díle nesmí­me zapo­me­nout i na novou rein­kar­na­ci, kte­rou schvál­ně Moffat neu­stá­le odda­lu­je, pro­to­že se stá­le neví, kdo bude hrát Doktora dál. Docela dost to vyru­šu­je od pří­bě­hu, kte­rý by měl pokra­čo­vat nově. Na finál­ní pře­mě­nu oso­by vněj­ší i vnitř­ní nedo­jde, a tak musí­me počkat na novou sezo­nu, kde nám urči­tě bude před­sta­ven nový před­sta­vi­tel ve spo­lu­prá­ci s úpl­ně prv­ním Doktorem (David Bradley), kte­rý se obje­vil na posled­ních pár minut, aby prav­dě­po­dob­ně pře­mlu­vil Doktora (Capaldi), aby svo­ji rein­kar­na­ci dokon­čil.

Capaldiho Pán času byl vel­mi pove­de­ný, posled­ní díl také zakon­čil s úctou všech­ny důle­ži­té prv­ky, ale příští sezo­ny už budou pros­tě jiné, mož­né camea urči­tě budou, jako tře­ba Clara Oswald, Amy i Bill, ale už to pros­tě nebu­de tako­vé, jaké to bylo v posled­ních 10 letech.

Celou epi­zo­du hod­no­tím doce­la pod­prů­měr­ně, pou­ze 70  %. Možná si říká­te, že je to málo, ale na to, že se nám lou­čí Capaldi, Pearl Mackie i John Simm a Michelle Gomez a samo­zřej­mě i hlav­ní tvůr­ce Steven Moffat, tak jsem čekal oprav­du víc. Možná tro­chu více cameí, tře­ba i chvil­ko­vý návrat před­cho­zích spo­leč­nic.  Nic nepři­šlo, než jenom pří­běh, kte­rý byl tro­chu rozkous­ko­ván část­mi, ve kte­rých se Doktor sna­ží zasta­vit rein­kar­na­ci. Druhou věcí, kte­rá mi tro­chu vadí, jsou někte­ré čás­ti, kte­ré si Master a Missy berou napros­to pro sebe. Prostě jsem čekal víc a jsem zvě­da­vý na úpl­ně nové obsa­ze­ní, jak se pope­rou se svo­jí slav­nou his­to­rií.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 %2. ledna 2017 Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 % Pán času už je klasika. Má svojí 50. letou historii, během vysílání se v roli Doktora (Pána času) prostřídalo více než desítka herců. Jednou z pravidelných akcí pro fanoušky je vysílání […]
  • Pán času - The Pilot (S10E01) - 40 %24. dubna 2017 Pán času - The Pilot (S10E01) - 40 % Tak máme novou sezónu Pána času. Poslední Petera Capaldiho. Má novou společnici, zase mladou a nezkušenou cestovaní světem a časem. První díl nové sezóny se věnuje seznamovaní s novou […]
  • Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa)20. srpna 2018 Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa) Na světě je mnoho chlapců a dívek, kteří mají kamarády. Ale ne všichni mají takové kamarády, jako má malý chlapec Kryštůfek Robin. Ten se každou volnou chvíli vydává za svými přáteli, […]
  • Zloba – Královna černé magie - 50 %30. května 2014 Zloba – Královna černé magie - 50 % Zapomeňte na Šípkovou Růženku a poslechněte si příběh o královně Zlobě. Příběh téhle tajemné sudičky, která malé princezně Růžence prorokuje jen 16 let a pak navždy spánek, umožňuje ukázat […]
  • Dr. Who (Pán času)16. července 2017 Dr. Who (Pán času) Novým 13. Dr. Who je: Jodie Whittaker https://www.youtube.com/watch?v=_-_bSdWEYK8
  • Paddington 2 - 80 %2. prosince 2017 Paddington 2 - 80 % V Londýně žije několik milionů různých lidí, a s nimi žije i jeden nový obyvatel. Je to peruánský medvídek Paddington, který bydlí u rodiny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi […]
  • Mr. Bean: Největší filmová katastrofa15. října 2018 Mr. Bean: Největší filmová katastrofa Někteří autoři považují za potřebné do akčních a drastických filmů vkládat vedle vážných, svalnatých hrdinů i připosraženého poskoka vyvolávajícího svým nemehlovstvím tzv. komické […]
  • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Welcome to Torchwood16. srpna 2011 Welcome to Torchwood Čím víc mě postupně rozčilovalo, jak Steven Moffat przní nového Doctora Who, tím víc jsem se na začátku letních prázdnin začínal těšit na nový Torchwood Russella T Daviese. Pravda, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *