Pán času – Doctor Who – šílený, mimo jakékoli hranice, provázaný, nedbale elegantní a se stovkou odstínů modré

Pán času – Doctor Who – šíle­ný, mimo jaké­ko­li hra­ni­ce, pro­vá­za­ný, nedba­le ele­gant­ní a se stov­kou odstí­nů mod­ré
Ohodnoťte člá­nek

Doctor Who: „By the way….I am the Doctor.“
Rose Tyler: „Doctor….? Doctor Who?“

Někdy roku 1963 začal v brit­ské pro­duk­ci seri­ál s vel­kým S. Podle všech sta­tis­tik jde o nejdéle běží­cí a prav­dě­po­dob­ně nej­le­gen­dár­něj­ší vědec­ko fan­tas­tic­ký seri­ál, jaký se kdy obje­vil na obra­zov­kách tele­vi­zí (a moni­to­rů).

A v roce 2005 se vrá­til….

Představte si, že se věnu­je­te svým běž­ným čin­nos­tem. Jdete tře­ba zrov­na z prá­ce a zjis­tí­te, že výtah sjel omy­lem do skle­pa. Což by nebyl pro­blém. Problém nastá­vá v momen­tě, kdy je všech­no zamče­né a svět­la nějak pode­zře­le ubý­vá. Najednou po vás jdou oživlé figurí­ny z výlo­hy obcho­du s oble­če­ním.

A když už to vypa­dá, že vám nikdo a nic nemů­že pomoct, někdo vás chyt­ne za ruku a jed­no­du­še pro­hlá­sí „Za mnou.“ Neptáte se na podrob­nos­ti, běží­te chod­ba­mi a tmou ulic s nezná­mým člo­vě­kem v mod­rém oble­ku. Máte spous­tu otá­zek, ale on je igno­ru­je a mezi­tím vyvá­dí spous­tu zvlášt­ních věcí a říká jiné věci, kte­ré abso­lut­ně nedá­va­jí smy­sl. Něco o TARDISu, něco o Valkách času a Dalecích. Krom toho pou­ží­vá něco, čemu říká sonic­ký šrou­bo­vák a co si doká­že asi pora­dit s jakou­ko­li tech­ni­kou, coko­li dete­ko­vat a zjiš­ťo­vat infor­ma­ce, kte­ré roz­hod­ně nejsou z vaší doby.

article-0-12ABBE19000005DC-451_634x404

A když se ho zeptá­te, co je zač, odvě­tí jed­no­du­še. „Mimochodem, jsem Doktor.“ to pro­hlá­sí s úsmě­vem člo­vě­ka, kte­ré­ho zají­má všech­no ve vesmí­ru a mezi ces­to­vá­ním skr­ze vesmír a čas jen tak mimo­cho­dem zachra­ňu­je civi­li­za­ce a dohlí­ží na hlad­ký prů­běh někte­rých his­to­ric­kých udá­los­tí.

Jak ho popsat?

„Je jako oheň a led a hněv. Je jako noc a bou­ře v srd­ci Slunce. Je Dávný a Věčný. Hoří upro­střed času a vidí, jak Vesmír rotuje…a…je napros­to úžas­ný…

Nebo v ori­gi­ná­le, kde to roz­hod­ně zní líp:

„He is like fire and ice and rage. He is like the night and the storm in the heart of the sun. He is anci­ent and fore­ver. He burns in the cen­ter of time and he can see the turn of the universe…and…he is won­der­ful.“

Tim Latimer o Pánu času

A tenhle „člo­věk“ vás vez­me s sebou na cestu…respektive Cesty….

doctorangel

Potkáte Shakespeara, bude­te vyšet­řo­vat vraž­du po boku Agathy Christie a v roce 5 000 000 se bude­te z oběž­né dráhy dívat na zánik Země. Dostanete se do Pompeií v den jejich záni­ku. Potkáte čle­ny brit­ské krá­lov­ské rodi­ny a zjis­tí­te, jak to bylo s tou jejich chu­do­krev­nos­tí. A něko­li­krát zachrá­ni­te Zemi, když jste se původ­ně chtě­li sta­vit jen na svá­ču a pozdra­vit rodi­nu.

A kdy­ko­li si mys­lí­te, že už vás nic nemů­že pře­kva­pit, TARDIS (Time And Relative Dimension In Space), ta šíle­ně mod­rá loď ve tva­ru poli­cej­ní bud­ky, kte­rá je uvnitř vět­ší než zven­ku, vás vez­me na mís­ta, kte­rá vám zase vyra­zí dech. A až vám dech dojde, tak vám ho vyra­zí zno­va…

doctor-who-tardis-in-a-vortex-640x353

„Počkejte chví­li. Kdo vám dal vede­ní? A kdo vlast­ně sak­ra jste?“

„Jsem Doktor. Jsem Pán času. Jsem z pla­ne­ty Gallifrey v sou­hvězdí Kastaberus. Je mi 903 a jsem chlá­pek, kte­rý brzo zachrá­ní vaše živo­ty, stej­ně jako živo­ty šes­ti mili­ard lidí na pla­ne­tě pod náma. Máte s tím pro­blém?“

Základ: mimo­zemšťan ces­tu­jí­cí časem a pro­sto­rem zachra­ňu­je civi­liz­ce, rasy i celé pla­ne­ty a bokem chrá­ní pla­ne­tu Zemi

Navíc:

 • prav­dě­po­dob­ně nejdéle běží­cí sci­fi seri­ál
 • nápa­dy, záplet­ky, mecha­nismy
 • Doktorova rege­ne­ra­ce jako vel­mi chyt­ré řeše­ní dovo­lu­jí­cí účast více her­ců a „restar­ty“ série
 • přes vět­ší počet sérií stá­le neztrá­cí své kouz­lo
 • pro­vá­za­nost dílů, záple­tek
 • neza­po­me­nu­tel­né posta­vy

Jonáš Jenšovský

Související příspěvky:

 • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
 • Avengers: Nejmocnější hrdinové světa aneb Neinfantilní kreslená akce12. března 2017 Avengers: Nejmocnější hrdinové světa aneb Neinfantilní kreslená akce „Our world is about to break…tormented and attacked….lost from when we wake…with no way to go back…“ Avengers Intro Touto znělkou na pozadí explodujícího města, ve kterém Avengers […]
 • The X-Files - Babylon (S01E05) - Zase Carter, opět bída.24. února 2016 The X-Files - Babylon (S01E05) - Zase Carter, opět bída. Myslím, že epizodu hodně inspirovala dnešní migrační krize. Přijde mi, že si jím tvůrci snažili sehnat trochu víc fanoušků. Jako kdyby prohloubení nenávisti k muslimům byl dobrý reklamní […]
 • Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 %2. ledna 2017 Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 % Pán času už je klasika. Má svojí 50. letou historii, během vysílání se v roli Doktora (Pána času) prostřídalo více než desítka herců. Jednou z pravidelných akcí pro fanoušky je vysílání […]
 • Avengers - Nejmocnější hrdinové světa8. března 2015 Avengers - Nejmocnější hrdinové světa „Our world is about to break…tormented and attacked….lost from when we wake…with no way to go back…“ Touto znělkou na pozadí explodujícího města, ve kterém Avengers zrovna bojují […]
 • Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 %6. července 2017 Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 % Čím završit 10. sezonu novodobého Pána času? Asi tím, že zase zachrání svět a ztratí svoji pobočnici. S novou pobočnicí Bill zažil pouze 12 dílů, než se z ní stala znovu, jako z předchozí […]
 • Tři králové (TV seriál) 199810. června 2013 Tři králové (TV seriál) 1998 Současná (respektive polistopadová) seriálové produkce české, potažmo československé televize (televizí) bývá často a s oblibou terčem velké kritiky. Nakolik je ona kritika oprávněná, […]
 • Pravidla moštárny5. srpna 2004 Pravidla moštárny V oscarovém dramatu Lasseho Hallströma ožívá Amerika 40. let. Jak se stát lékařem světa, který se tragicky zaplétá do následků svých láskyplných zločinů?Sirotčinec St. Cloud v Maine - to […]
 • Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %21. června 2014 Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 % Jedinou věcí, která nám zůstává po tisíce let, je slunce a naše země. Život je krátký v poměru času. Jako ostatní lidé na světě, tak i život Poirota musí končit. Tvůrci z Velké Británie […]
 • Akta X – S11E09 - Nic netrvá věčně - důstojné rozloučení z Foxem a Danou16. září 2018 Akta X – S11E09 - Nic netrvá věčně - důstojné rozloučení z Foxem a Danou Akta X jsou fenomén a poslední ne-mytologická epizoda je zakončení velmi zajímavého vztahu Muldera a Scullyové. Jejich vztah přežil mnoho těžkostí, smrtelnou nemoc, unášení mimozemšťany, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *