MrMecedes


Mr. Mercedes

Hra na koč­ku a myš je oprav­du jed­no­du­chá. Co se však může dít, když se do role koč­ky posta­ví maso­vý vrah a do role honě­né myš­ky vyslou­ži­lý poli­cej­ní detek­tiv? Nová 10dílná tele­viz­ní série Pan Mercedes inspi­ro­va­ná detek­tiv­ním romá­nem od Stephena Kinga se vám poku­sí tuto situ­a­ci nastí­nit.

Americký spi­so­va­tel Stephen King je momen­tál­ně pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­u­zná­va­něj­ších spi­so­va­te­lů 21. sto­le­tí a těší se vel­ké obli­bě napříč vše­mi věko­vý­mi kate­go­ri­e­mi. Mezi jeho nej­slav­něj­ší díla pat­ří horo­ro­vý román o nestvůře z kaná­lů To nebo napří­klad osmi­díl­ná fan­ta­sy sága Temná věž. Musí se však mít na pamě­ti i úspěš­ná fil­mo­vá zpra­co­vá­ní jeho děl. Mezi ta nej­zná­měj­ší pat­ří napří­klad Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank nebo Zelená míle. Díky tako­vým­to kine­ma­to­gra­fic­kým poči­nům je nyní jaký­ko­liv pře­vod z papí­ru na obra­zov­ku dopro­vá­zen vel­kým oče­ká­vá­ním z výsled­ku. Jinak tomu neby­lo ani u nové­ho seri­á­lu Pan Mercedes.

Děj se ode­hrá­vá v malém ame­ric­kém měs­teč­ku. Jednoho rána postá­val čeka­jí­cí dav lidí před bra­na­mi Městského cen­t­ra kvů­li nabíd­ce prá­ce pro neza­měst­na­né. Nikdo nemohl tušit, že se za pár oka­mži­ků sta­ne ono mís­to dějiš­těm odpor­né­ho masa­k­ru způ­so­be­né­ho šedým mer­ce­de­sem, zane­cha­je za sebou spous­ty mrtvých a ješ­tě víc zra­ně­ných. Vrah ute­kl ze spá­rů poli­cie, neza­ne­chal žád­né sto­py a pří­pad zůstal nevy­ře­šen. Když ale po něko­li­ka měsí­cích dosta­ne Bill Hodges, půl roku vyslou­ži­lý detek­tiv, dopis, ve kte­rém se záhad­ný muž při­hla­šu­je k tomu­to hrů­zostraš­né­mu činu, roz­hod­ne se na vlast­ní pěst pří­pad zno­vu otevřít a tzv. Mercedesového vra­ha vypá­t­rat.

Úvodní scé­na s klau­nem sedí­cím v šedém mer­ce­de­su při­pra­ve­ném na masa­kr je stej­ně půso­bi­vá jako v kniž­ní před­lo­ze. Možná je ješ­tě půso­bi­věj­ší díky výbor­né­mu zpra­co­vá­ní a divá­ko­vi dokon­ce pořád­ně roz­bu­ší srd­ce. Po úvod­ní scé­ně se sezná­mí­me s živo­tem una­ve­ným detek­ti­vem Hodgesem hra­ným Brendanem Gleesonem. Zbývá nám se sezná­mit se zápo­rá­kem seri­á­lu Bradym Hartsfieldem, kte­rý je ztvár­něn Harrym Treadawayem. Obě hlav­ní posta­vy jsou jako vytisk­nu­té 3D tis­kár­nou pří­mo z Kingova romá­nu a já si nedo­ká­žu před­sta­vit více se hodí­cí dvo­ji­ci do rolí hlav­ních hrdi­nů. Režie nám hlav­ní posta­vy před­sta­vu­je ze všech mož­ných úhlů a kaž­dý si tak může udě­lat doko­na­lý obraz o jejich vlast­nos­tech. Různé pro­stři­hy na masa­kr u Městského cen­t­ra skvě­le dodá­va­jí na atmo­sfé­ře a člo­vě­ka drží při pozor­nos­ti až do závě­reč­ných titul­ků.

Režii se v prů­bě­hu celé­ho pilo­tu poda­ři­lo nasta­vit tako­vé tem­po, se kte­rým bude vel­mi obtíž­né držet krok po celou dobu série. Děj se bude prav­dě­po­dob­ně ubí­rat tro­chu jiným smě­rem než v kniž­ní před­lo­ze, ale scé­náris­té odved­li u prv­ní­ho dílu skvě­lou prá­ci a doká­za­li, že to bude nej­spíš ten správ­ný směr, kte­rý bude bavit divá­ka od začát­ku až do kon­ce.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Mr. Mercedes
Hodnocení: 4.4 - ‎15 hl.

Zdeněk Bláha

Související příspěvky:

  • 1. února 2004 TRUMAN SHOW Už jste měli někdy pocit, že třebaže jste sami, někdo Vás pozoruje? Nemyslím teď nějakého jiného smrtelníka, ale vyšší, všudypřítomná bytost, jejíž sebemenší vrtoch může změnit tvář světa […]
  • Osamělý jezdec - 60%6. července 2013 Osamělý jezdec - 60% Osamělý jezdec a jeho indiánský přítel Tonto vtrhli na filmové plátno a dráždí milovníky amerických westernů.  Slavný ochránce práv Osamělý jezdec se stane z  mladého  právníka Johna Reida […]
  • Paddington 2 - 80 %2. prosince 2017 Paddington 2 - 80 % V Londýně žije několik milionů různých lidí, a s nimi žije i jeden nový obyvatel. Je to peruánský medvídek Paddington, který bydlí u rodiny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi […]
  • Království nebeské - recenze26. května 2005 Království nebeské - recenze Po rozvláčné Troje, katastrofickém Králi Artušovi a rozporuplně přijatém Alexanderovi, přichází do kin další epický snímek, Království Nebeské režiséra Ridleyho Scotta. Nakopne opět žánr […]
  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 - souboj o celý svět začíná19. ledna 2019 Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 - souboj o celý svět začíná Už strašně dlouho jsem nenapsala žádnou recenzi... No, teď rozhodně přišel správný čas. Nový Harry Potter mě totiž nehorázným způsobem překvapil, můj skepticismus se v prvních minutách […]
  • Harry Potter a Ohnivý pohár - Harry Potter and the Goblet of Fire15. dubna 2006 Harry Potter a Ohnivý pohár - Harry Potter and the Goblet of Fire Ještě teď se stydím, když si uvědomím, co jsem si myslel, poté co jsem se dozvěděl, že v kinech se objevuje první dobrodružství Harryho Pottera a jeho přátel. Ohrnoval jsem nos nad těmi, […]
  • Harry Potter a Fénixův řád - jak David Yates začínal s Harry Potterem5. ledna 2019 Harry Potter a Fénixův řád - jak David Yates začínal s Harry Potterem Harry Potter, kdo je v dnešním filmovém fantasy víc? Asi nikdo, mánie kolem Pána prstenů tak trošku utichla, ale ta, která propukla kolem studenta čar v Bradavicích je naopak silnější a […]
  • Mission Impossible II - Nejslabší film série.14. února 2016 Mission Impossible II - Nejslabší film série. Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je takový, že je to jeden z absolutně nejhorších úspěšných herců. Ačkoliv získal řadu ocenění, působí na mě ve všech rolích naprosto stejně – arogantně a […]
  • Vesnice (The Village) – Ztráta času12. října 2018 Vesnice (The Village) – Ztráta času Komedie? Ne. Dobrodružný? Ne. Romantický? Ne. Sci-fi nebo fantasy? Ne. Akční? Ne. Thriller? Ne? Drama? Ne. Horor? To už vůbec ne! Tak co tedy? Přiznám se dobrovolně a zcela bez nátlaků, […]
  • Assassin’s Creed - NATÁČENÍ SKOKU VÍRY...VE SKUTEČNOSTI13. ledna 2017 Assassin’s Creed - NATÁČENÍ SKOKU VÍRY...VE SKUTEČNOSTI Režisér Kurzel a jeho tým věděli, že zavázat se k opravdovým akcím znamenalo přijmout možná největší výzvu, s jakou se můžete v kaskadérství setkat: volný pád. Nekonečné kalkulace, odhady […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *