Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu

Poirot

„Hastingsi, potře­bu­ji vás tady. Sám bych byl nej­ra­dě­ji s vámi než v tomhle síd­le.“ podí­vá se smě­rem k zám­ku. „Lady hra­je bri­dž sku­teč­ně ohav­ně.“

Poirot opouš­tě­jí­cí šlech­tic­ké síd­lo kvů­li novým infor­ma­cím od Hastingse

Asi kaž­dý někdy sly­šel jmé­no brit­ské krá­lov­ny detek­ti­vek Agathy Christie. Nemuseli jste od ní nikdy nic číst (což je i můj pří­pad, to se při­znám bez muče­ní), ale asi neu­tek­la vaše­mu vědo­mí. A stej­ně jako napad­ne člo­vě­ka oka­mži­tě posta­va Sherlocka Holmese, pokud je vyslo­ve­no jmé­no Sir Arthur Conan Doyle, podob­ně se zje­ví jmé­no jis­té­ho malé­ho Belgičana s vej­či­tou hla­vou, pokud se kolem nás mih­ne prá­vě jmé­no Agathy Christie.

Tady se při­znám k jed­no­mu leh­ké­mu pře­hma­tu, kte­rý se mi stal, když jsem jmé­no Hercule Poirot zasle­chl popr­vé. Tehdy zača­la prv­ní pří­pa­dy vysí­lat tuším Prima (teh­dy mož­ná ješ­tě FTV Premiéra) a já si chtěl najít, kdo to vlast­ně je.

Narazil jsem na for­mu­la­ci své­ráz­ný švi­hák se zakrou­ce­ný­mi kní­ry se naro­dil ve fan­ta­zii brit­ské krá­lov­ny detek­ti­vek Agathy Christie. Nevím přes­ně proč, ale teh­dy jsem došel k závě­ru, že pan Poirot bude tedy mis­tr zlo­či­nu, něco jako Doylův Moriarty. Svůj omyl jsem samo­zřej­mě během krát­ké doby napra­vil a hrdi­nu si veli­ce rych­le oblí­bil, což je také důvod toho, že se text obje­vu­je v této sek­ci.

Agatha Christie pou­ži­la krás­nou umě­lec­kou meto­du, podob­ně jako napří­klad tvůr­ci Asterixe. Není totiž asi lep­ší způ­sob, jak si dělat sran­du z vlast­ní­ho náro­da či něja­ké­ho náro­da, než při­hrát jim do ces­ty cizin­ce, kte­rý si z nich mezi řád­ky (jin­dy zce­la ote­vře­ně) dělá legra­ci.

V pří­pa­dě Poirota jde o Belgičana, kte­rý je nucen kvů­li vál­ce opus­tit svou dra­hou vlast a pře­pla­vit se do Spojeného krá­lov­ství, kde se jeho malé šedé buň­ky vel­mi rych­le uchy­tí. Když je mu navr­že­na ces­ta na lodi mezi Anglií a Spojenými stá­ty, pro­hlá­sí, že před dva­ce­ti lety při­plul do Anglie a do dneška se z toho ne zce­la vzpa­ma­to­val.

„Mezi vojen­skou inte­li­gen­cí a nor­mál­ní inte­li­gen­cí je rozdíl…se kte­rým je tře­ba vždyc­ky počí­tat.“

Doba? Podle časo­vé osy slo­že­né z více pra­me­nů se Hercule Poirot vydá­vá na dráhu sou­kro­mé­ho detek­ti­va asi roku 1904, kdy opouš­tí Belgickou poli­cii. Během pra­xe v Evropě se setká­vá popr­vé s inspek­to­rem Jappem a poz­dě­ji také Arthurem Hastingsem. Oba páno­vé se při jeho poz­děj­ším poby­tu v Anglii stá­va­jí pra­vi­del­ný­mi spo­leč­ní­ky během val­né vět­ši­ny Poirotových pří­pa­dů.

Roku 1916 je Poirot donu­cen svě­to­vou vál­kou opus­tit Evropu a pře­su­nout se do Anglie. Zde se dostá­vá k záha­dě na zám­ku Styles a opět potká­vá Hastingse. Jeho poz­děj­ší pří­pa­dy jsou před­mě­tem jak seri­á­lu, tak celo­ve­čer­ních pří­pa­dů. Jejich čas zpra­co­vá­ní neod­po­ví­dá vždy chro­no­lo­gii. Ovšem Opona, Poirotův posled­ní pří­pad, byla zpra­co­vá­na jako posled­ní film.

Co říci o Poirotovi samot­ném?

Poirot u tele­fo­nu: „Superintendante, mám vyni­ka­jí­cí zprá­vy. Ne ne ne ne ne, to ne. Ale někdo se mě prá­vě poku­sil zabít!“

Ješitný malý Belgičan se záli­bou v gur­mán­ských pokr­mech, slad­kém víně a dra­hých oble­cích. Zásadně nosí tvr­dé límeč­ky a obvykle pro­hla­šu­je, že „ohr­no­va­cí límeč­ky jsou důka­zem úpad­ku šedých buněk“při­čemž v jed­né scé­ně po této větě nakrá­čí do míst­nos­ti inspek­tor Japp prá­vě s ohr­no­va­cím límeč­kem.

Ačkoli jeho výstřed­ní i vybra­né zvy­ky a cho­vá­ní je čas­to ter­čem jis­té­ho tiché­ho poba­ve­ní jak jeho přá­tel, tak oko­lí, nebyl by to Poirot, kdy­by si neu­měl ze svých přá­tel také doko­na­le vystře­lit, pokud k tomu má nála­du či důvod. Toto bod­ré pošťu­cho­vá­ní, ve kte­rém se ale skrý­vá obrov­ské přá­tel­ství všech postav i jejich vzá­jem­ný respekt ke schop­nos­tem toho dru­hé­ho, dotvá­ří nád­her­nou atmo­sfé­ru sta­ré dob­ré Anglie a doslo­va umě­lec­kých zlo­či­nů, kte­ré na malé­ho Belgičana v kaž­dém díle číha­jí.

Poirot: „Jméno Poirot je obá­vá­no na kaž­dém gol­fo­vém hřiš­ti po celém kon­ti­nen­tu.
Golfer: „Náhodu u sebe nemá­te osvěd­če­ní o han­di­ca­pu, pane?“
Poirot: „Ne ne, jsem v poho­dě.“

Bezesporu nej­lé­pe se posta­vy ujal brit­ský herec David Suchet, kte­rý vytvo­řil s umě­lým knír­kem a vycház­ko­vou holí v ruce tři­náct sérií popi­su­jí­cích val­nou vět­ši­nu zná­mých pří­pa­dů.

Například u Zla pod Sluncem exis­tu­je ješ­tě ver­ze s Peterem Ustinovem, kte­rá ovšem dle mého názo­ru sto­jí pěk­ně za pen­drek. Za prvé, Ustinovův Poirot nesku­teč­ně ráč­ku­je a čes­ký dabing to, pokud si dob­ře pama­tu­ji, ješ­tě umoc­nil. Peter Ustinov se navíc jako herec v oble­ku nemů­že zba­vit jis­té upo­ce­nos­ti své­ho herec­ké­ho výko­nu. A to k Poirotovi sku­teč­ně nepat­ří.

Musím ovšem upo­zor­nit také na star­ší ver­zi Vraždy v Orient Expresu, ve kte­ré si Belgičana zahrál Albert Finney a ved­le něj se vyskyt­ly tako­vé hvězdy jako Sean Connery nebo Michael York. Tuhle ver­zi z roku 1974 sta­vím i nad novou s Davidem Suchetem. Ne kvů­li kva­li­tě před­sta­vi­te­lů, spí­še kvů­li tomu, že nová ver­ze Orient Expressu obsa­hu­je Poirotovy mono­lo­gy s bohem a mod­lit­by s růžen­cem. Ano, v tom­to pří­bě­hu sice Poirot kry­je sku­teč­né pacha­te­le, ale pokud ve zbyt­ku série otáz­ky víry cel­kem neře­ší, nevím, proč by tomu mělo tak být zde, když podob­ných dile­mat musel řešit bez­po­chy­by mno­ho. A Orient Expres není jedi­ný pří­pad, kdy si Poirot tro­chu pohrál s pra­vi­dly v zájmu dosa­že­ní spra­ve­dl­nos­ti a potres­tá­ní pra­vé­ho pacha­te­le.

Ovšem tyto drob­nos­ti neka­zí nic na obrov­ském kouz­lu celé fil­mo­vé adap­ta­ce, kte­rou Britové opět potvr­di­li svo­je fil­mař­ské kva­li­ty. Co taky čekat od náro­da, kte­rý doká­zal s tako­vým leskem a elá­nem pře­nést do sou­čas­nos­ti i Sherlocka Holmese.

A na posled­ním, ale ne nedů­le­ži­tém mís­tě je nut­no zmí­nit, že čes­ká tele­vi­ze vytvo­ři­la v pří­pa­dě Poirota jeden z nej­lep­ších seri­á­lo­vých i fil­mo­vých dabin­gů, kte­rý se dá kva­li­tou srov­nat i tře­ba se sta­rý­mi pro­fe­si­o­ná­ly z CI5.

Základ: kla­sic­ká brit­ská detek­tiv­ní série

Navíc:

 • fan­tas­tic­ká adap­ta­ce nej­slav­něj­ší­ho detek­ti­va z pera Agathy Christie
 • David Suchet v hlav­ní roli
 • pří­pa­dy
 • atmo­sfé­ra doby
 • neo­mr­zí ani opa­ko­va­né sle­do­vá­ní

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Rudolf Čechura10. října 2014 Rudolf Čechura Rudolf Čechura (5. února 1931, Želénky - 8.října 2014) byl český spisovatel, věnující se dětské a detektivní literatuře. Pracoval jako učitel, úředník. V šedesátém roce nastoupil do […]
 • Červeny trpaslík - Samsára (Samsara) - S11E0223. listopadu 2018 Červeny trpaslík - Samsára (Samsara) - S11E02 Ještě nám zbývají 4 díly do konce této sezóny. Po prvním dílu jsem očekával, že se epizoda povede více než první díl. Ale bohužel ne, potenciál zápletky i epizody zůstal nevyužitý a […]
 • Akta X - 11×03 Plus jedna (paní Peacocková vrací úder)27. srpna 2018 Akta X - 11×03 Plus jedna (paní Peacocková vrací úder) Aleluja! Epizoda Plus One je ryzí monster-of-the-week záležitost, ze všech devíti dosud uvedených epizod revivalu nejvěrněji připomínající stará dobrá Akta X, zároveň to celé ale zřejmě […]
 • Pravidla moštárny5. srpna 2004 Pravidla moštárny V oscarovém dramatu Lasseho Hallströma ožívá Amerika 40. let. Jak se stát lékařem světa, který se tragicky zaplétá do následků svých láskyplných zločinů?Sirotčinec St. Cloud v Maine - to […]
 • Au Revoir, Monsieur Poirot – byly to dobré časy aneb Od Claphamské kuchařky až k Oponě5. března 2015 Au Revoir, Monsieur Poirot – byly to dobré časy aneb Od Claphamské kuchařky až k Oponě U mnoha seriálů může člověk říct, že na nich vyrůstal. U dalších, že na nich dospíval. Ovšem ne každý seriál se může pochlubit existencí trvající čtvrt století s tím, že jeho kvalita […]
 • Disenchantment (Castle Party Massacre (S01E04))21. srpna 2018 Disenchantment (Castle Party Massacre (S01E04)) Těžko se hodnotí, když každý díl je lepší než ten předchozí. Ano je to tak, čtvrtý díl je ještě lepší než předchozí tři. Ihned v úvodu se dozvídáme, že Bean má potíže s partnery a že si […]
 • Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %21. června 2014 Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 % Jedinou věcí, která nám zůstává po tisíce let, je slunce a naše země. Život je krátký v poměru času. Jako ostatní lidé na světě, tak i život Poirota musí končit. Tvůrci z Velké Británie […]
 • TV - tipy 9.9. - 15.9.20029. září 2002 TV - tipy 9.9. - 15.9.2002 Co nás čeká a nemine!! 9.9. - 15.9.2002 Pondělí 9.9. 9.25 - Nova -Billy Kid 9.50 - ČT 1 - Profesionálové 19.55 - Prima - Hercule Poirot 22.00 - ČT 2 - Transpotting Úterý 10.9 […]
 • Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - Znova se vrátil noční král i draci13. dubna 2019 Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - Znova se vrátil noční král i draci Máme za sebou díl, který zase přinesl mnoho akce, mnoho překvapení, samozřejmě i hodně úmrtí, ale očekávání se splnilo. Znova se vrátil noční král i draci. Hodně to epizodu vyzdvihlo […]
 • TV TIPY31. října 2003 TV TIPY Televizní tipy na začínající chladné večery.............. 1 -7. listopaduSO 1. Listopadu NOVA 20:00 ARMAGEDON Bruce Willis v hlavní roli amerického katastrofického filmu o ohrožení […]