Green Lantern aneb Rytíři s barvou smaragdu

Green Lantern aneb Rytíři s bar­vou sma­rag­du
Ohodnoťte člá­nek

„In brigh­test day, in blac­kest night,
No evil shall esca­pe my sight.
Let tho­se who wor­ship evil’s might
Beware my power–Green Lantern’s light!“

Pokud vám tato slo­va něco říka­jí, nebo si mat­ně vzpo­mí­ná­te, že už jste je někdy sly­še­li, asi jste nara­zi­li na uni­ver­sum Green Lantern Corps, tedy vesmír­né­ho bez­peč­nost­ní­ho sbo­ru pro­vá­ze­né­ho zele­ným svět­lem dis­ci­plí­ny. Touto pří­sa­hou si ze zele­ných luce­ren nabí­je­jí své zele­né prs­te­ny, kte­ré jsou násled­ně schop­ny zhmot­nit jakou­ko­li jejich před­sta­vu – od pis­to­le tře­ba po gigan­tic­kou kovad­li­nu, kla­di­vo nebo moto­ro­vou pilu schop­nou pře­říz­nout i vesmír­nou loď. Pomocí prs­te­nů pře­ta­vu­jí svou před­sta­vi­vost a sílu vůle v tzv. kon­struk­ty. Krom toho mohou létat a stří­let zele­né paprsky.

Kromě komik­sů se Lanterni vyskyt­li v něko­li­ka ani­mo­va­ných fil­mech, bohu­žel i jed­nom hra­ném a pak cel­kem naštěs­tí v 26dílné ani­mo­va­né sérii, kte­rá ale pod­le vše­ho skon­či­la prá­vě jen jed­nou sérií.

Osobně jsem na ně nara­zil před něko­li­ka lety a jejich vesmír mne okouz­lil. Komiksy jsem sice neče­tl, ale oba ani­mo­va­né celo­ve­čer­ní sním­ky, tedy Green Lantern: First FlightGreen Lantern: Emerald Knights, byly sku­teč­ně nád­her­né.

První z nich byl pří­bě­hem Hala Jordana, kte­ré­mu umí­ra­jí­cí mimo­zemšťan, kte­rý hava­ro­val se svým modu­lem na pla­ne­tě Zemi, pře­dá­vá svůj prs­ten. V momen­tě, kdy jeden Lantern zemře, se totiž jeho prs­ten auto­ma­tic­ky vydá za dal­ším, kte­rý je cha­rak­te­rem hoden jeho moci.

Hal Jordan sice na začát­ku tápe, ale jako kaž­dý správ­ný kla­ďas se nako­nec sta­ne cen­nou posi­lou vesmír­né­ho sbo­ru síd­lí­cí­ho na pla­ne­tě Oa a říze­né Strážci, cel­kem milý­mi pole­tu­jí­cí­mi drob­ný­mi sta­řeč­ky a sta­řen­ka­mi, tako­vou pří­jem­nou vari­a­cí na Mistra Yodu (ale mlu­ví nor­mál­ním slo­vosle­dem).

emerald-knights

Druhý ani­mák je spí­še povíd­ko­vý. Sbor čelí obrov­ské hroz­bě a mezi­tím se nováč­ci doví­da­jí pří­běhy nej­slav­něj­ších Lanternů. Ani jeden z fil­mů roz­hod­ně srd­ce sci­fi a fan­ta­sy nad­šen­ce neu­ra­zí.

Hraný sní­mek z roku 2011 zpra­co­vá­val pří­běh First Flightu, tedy ces­tu Hala Jordana ke sbo­ru a ačko­li on sám do role doce­la sedl, aspoň za sebe musím říct, že šlo o čis­tý prů­měr, ze kte­ré­ho málo­co utkví v hla­vě. Pokud se navíc film o vesmír­né poli­cii ode­hrá­vá z val­né vět­ši­ny na Zemi, je to tro­chu na hla­vu.

4206151-6850471216-green-green-lantern-concept-art

Seriálová ver­ze sice nesed­la kaž­dé­mu kvů­li pou­ži­tí CGI ani­ma­ce (mě napros­to neva­di­la a je to pří­jem­ná změ­na), ale měla zase něco navíc. Kromě toho, že se už nezdr­žu­je počát­ky sbo­ru ani his­to­rií postav, odha­lu­je také exis­ten­ci dal­ších Lanternů – čer­ve­ných pohá­ně­ných vzte­kem, mod­rých ztě­les­ňu­jí­cích nadě­ji, růžo­vých čer­pa­jí­cích sílu z lás­ky, nebo tře­ba oran­žo­vých, jejichž moto­rem je cham­ti­vost.

tumblr_m9v7sec8Xw1ruib41o2_1280

Díky špič­ko­vá­ní Hala Jordana a slu­žeb­ně star­ší­ho Kilowoga, kte­rý ho původ­ně tré­no­val, byla série pří­jem­ně vtip­ná a nechy­bě­la ani někte­rá tem­ná tajem­ství z minu­los­ti Strážců. Navíc krom záple­tek fun­gu­jí­cích v jed­not­li­vých epi­zo­dách nabí­zí i pří­běh, kte­rý se pro­plé­tá celou sérií.

Začíná v momen­tě, kdy se Hal s Kilowogem chtě­jí podí­vat na zou­bek podiv­né­mu mize­ní Strážců na okra­ji gala­xie. Proto si „vypůj­čí“ špič­ko­vou expe­ri­men­tál­ní loď říze­nou Ayou, umě­lou inte­li­gen­cí a vyda­jí se po sto­pách problému…že se zaple­tou do spous­ty dal­ších pro­blé­mů, není snad ani potře­ba zmi­ňo­vat.

Universum je to krás­né a pokud se obje­ví dal­ší sním­ky a zpra­co­vá­ní, bude to moc fajn. Jen bych byl radě­ji, kdy­by se tvůr­ci drže­li ani­mo­va­né podo­by.

latest

Základ: ani­mo­va­né sci­fi o vesmír­né poli­cii

Navíc:

 • pří­běh
 • Lanterni, jejich dru­hy a způ­sob fun­go­vá­ní
 • sty­lo­vá odde­chov­ka

Jonáš Jenšovský

Související příspěvky:

 • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
 • Final flight of the Osiris27. května 2003 Final flight of the Osiris Několik epizod Animatrixu si můžete stáhnout a jednu jedinou můžete vidět, aniž by jste odešli z domova, několik minut po páteční půnoci jde Osirisův poslední let, což je díl Animatrixu a […]
 • Červený trpaslík - Officer Rimmer (S11E04) - 100 %18. října 2016 Červený trpaslík - Officer Rimmer (S11E04) - 100 % Tak už máme za sebou další díl. Už jsme v druhé polovině. Tentokrát se tvůrcům povedlo napsat nejlepší díl letošní sezóny. Mají nejvděčnější postavu, Rimmera, který pro tentokrát konečně […]
 • Black Mirror (2011)2. ledna 2014 Black Mirror (2011) Žijeme ve světě, jehož současná epocha se někdy nazývá "věk sociálních sítí". Pojem soukromí nabyl zcela jiného významu. A nový věk vždy nabízí nové výzvy... Přesně tomuto tématu se […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Červeny trpaslík - S11E01: Twentica - 70 %21. září 2016 Červeny trpaslík - S11E01: Twentica - 70 % Tak se nám vrátil na internetový svět Červený trpaslík. Je tomu vážně už skoro třicet let, co začal. 16.9. 2016 měl premiéru v Anglii další díl. První z jedenácté sezóny. Česká televize […]
 • Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí23. ledna 2017 Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí Čekal jsem nějakou klonovou variaci na Brutální Nikitu. Celkem bych se jí ani nebránil, ale asi by nepřerostla vlastní hranice a byla by z toho  „jen“ další žánrová stylovka s několika […]
 • Arrow12. května 2015 Arrow Verdikt: Průměrné mstitelské řemeslo, kterému ale chybí nadhled, hlubší náboj a máloco z něho se vám dostane pod kůži do té míry, abyste si na to za týden opět vzpomněli, případně se […]
 • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
 • 25. září 2003 Mumie aneb: "Ničitelé ztraceného Ihmotepa" Když je mumie vlhká po otevření jejího sarkofágu, je hned znát, že to není jen tak. Není to pouze ledajaká mumie, ale je to mumie Egyptského kněze Ihmotepa, který pro svou lásku, hodlal i […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *