Forever aneb Dvě století meditací o životě, smrti a radostech

Forever aneb Dvě sto­le­tí medi­ta­cí o živo­tě, smr­ti a rados­tech
Ohodnoťte člá­nek

Henry Morgan (Ioan Gruffudd) pra­cu­je jako pato­log. Nosí vždyc­ky šálu, hroz­ně moc toho ví a oblé­ká se vět­ši­nou do oble­ku s ves­tou. Už takhle bychom našli para­le­ly s Dexterem, Sherlockem, Castlem a Mentalistou. To byl taky důvod, proč mě pilot nejdří­ve hroz­ně naštval.

c5a407adb53e4436c474eccfc04a116dBonusem je sku­teč­nost, že Henry Morgan žije už asi dvě stě let. Kdysi se mu něco sta­lo a od té doby, kdy­ko­li zemře, jeho tělo zmi­zí a one se nahý obje­ví někde ve vodě. Protože jsme v New Yorku a máme tady řeku, kupo­di­vu se vždyck vyno­ří zrov­na z ní. Jeho tajem­ství zná jen Abe, sta­rý sta­ro­žit­ník (a taky ado­p­tiv­ní syn), pod jehož obcho­dem má Henry svo­ji labo­ra­toř a dou­pě.

Ne, nejde o nijak ori­gi­nál­ní záplet­ku, ale tu nemě­la ani spous­ta jinak vel­mi kva­lit­ních jiných seri­á­lů. Forever se vyží­vá v drob­ných detai­lech, díky kte­rým při­ros­te k srd­ci, pokud mu člo­věk dá šan­ci na více než pár dílů.

Nejdříve jsou tu Henryho vel­mi milé úva­hy nad živo­tem, smr­tí, smr­tel­nos­tí, pamě­tí, lás­kou a mno­ha dal­ší­mi prin­ci­py, kte­ré člo­vě­ka pro­vá­ze­jí a kte­ré on zažil víc než dost­krát.

zap-forever-series-premiere-pilot-photos-20140-010Pak jsou tu fla­shbac­ky do let váleč­ných, minu­los­ti New Yorku a to vše spo­je­né s jeho vlast­ní­mi zážit­ky. Ostatně když se jen tro­chu pozor­ně­ji podí­vá­te na pla­ká­ty nebo krát­kou sek­ven­ci zněl­ky, zjis­tí­te, že celé měs­to je roz­dě­le­no barev­ně pod­le něko­li­ka dekád, kte­ré ho pro­vá­ze­ly.

Henryho nesmr­tel­nost tak doda­la kla­sic­ké vtip­né kri­mi­nál­ce tro­chu toho pře­sa­hu, kte­rý kaž­dý seri­ál potře­bu­je, aby zůstal v hla­vě o fous déle, než do momen­tu, kdy skon­čí titul­ky. Ať už je to špič­ko­vá­ní se zbyt­kem mor­d­par­ty, inter­ak­ce s jeho asi­s­ten­cem Lucasem, nebo pra­po­div­ný vztah otce a syna s Abrahamem, kte­ré­ho snad­no bude­te pova­žo­vat za Henryho otce nebo strý­ce.

V porov­ná­ní s fla­shbac­ky se i Henry časem mění, ale vel­mi, vel­mi jem­ně. Za něja­kých tři­cet let se změ­ní zhru­ba tak, jako ostat­ní během roku či dvou.

Ale i on se setká s výzvou sobě rov­nou. I jemu bude hro­zit mož­ná reál­né nebez­pe­čí. Ovšem jeho cílem je stá­le ochrá­nit své blíz­ké a také to, aby jeho tajem­ství nepro­nik­lo dále než k jeho syno­vi. Už totiž ví, co se vět­ši­nou děje, když někdo obje­ví jeho nesmr­tel­nost. Naposledy strá­vil roky v blá­zin­ci, než se mu poved­lo obě­sit a zmi­zet.

Je to podob­ný pří­pad jako tře­ba Dead Like Me. Na jed­nu stra­nu tro­chu zamr­zí, že exis­tu­je jen jed­na řada (u Dead Like Mě dvě a jeden celo­ve­čer­ní). Na dru­hou stra­nu je to mož­ná dob­ře, pro­to­že to, co je rela­tiv­ně uza­vře­ným cel­kem, by mož­ná bylo nafouk­nu­to do oblud­ných roz­mě­rů a zce­la ztra­ti­lo původ­ní jis­kru. Takže mož­ná díky za exis­ten­ci „pou­hých“ 22 dílů.

Jonáš Jenšovský

Související příspěvky:

  • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
  • The Mentalist 713 – hodně štěstí, pane Jane9. března 2015 The Mentalist 713 – hodně štěstí, pane Jane Agentka FBI: „Není tu, agente Jane.“ Lisbonová: „Není to agent, je to konzultant.“ Patrick Jane odevzdaně pokrčí rameny s rukama v kapsách saka: „Žádná zbraň, žádný odznak.“ spiklenecky se […]
  • The X-Files - Mulder & Scully Meet the Were-Monster (S01E03) - Zábava slušná, co tam máte dál?12. února 2016 The X-Files - Mulder & Scully Meet the Were-Monster (S01E03) - Zábava slušná, co tam máte dál? Ještě během úvodní znělky mi hlavou běžela otázka, zda jsem si omylem místo epizody nové, desáté série nepustila jeden ze starších dílů Akt X. Čichači barvy a příšerně zahrané zelené […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Vykoupení z věznice Shawshank23. února 2004 Vykoupení z věznice Shawshank Nevinný bankovní manažer Andy Dufresne byl v roce 1947 odsouzen na doživotí za podíl na vraždě. Nyní si odpykává trest ve věznici Shawshank, která je považována za nejbezpečnější. Ale i […]
  • Akta X - 11×04 Počkat, cože? (Za vším stojí alternativní historie a paralelní světy!)29. srpna 2018 Akta X - 11×04 Počkat, cože? (Za vším stojí alternativní historie a paralelní světy!) To vám takhle Darin Morgan jednou ve tři ráno hledal inspiraci pro svůj nejnovější scénář k Aktům X. Rozhodl se, že si pustí některé starší epizody. Jaké pak bylo jeho překvapení, když […]
  • TV Tipy 5. - 11. května6. května 2003 TV Tipy 5. - 11. května Proč nejít s davem a nevytvořit přehled filmů nastávajícího týdne? Nevím a ani po kratší úvaze jsem nedospěl k odpovědi. Proč ano? Je to jednoduché, v televizi pouštějí filmy, někdy i […]
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
  • Recenze: Taboo3. srpna 2017 Recenze: Taboo  Tom Hardy spojil síly s tvůrcem úspěšného (a kvalitního) seriálu Peaky Blinders a jako spoluscénárista nám servíruje depresivní podívanou z Londýna 19. století.    Taboo […]
  • S07E02: Stormborn - 40 %24. července 2017 S07E02: Stormborn - 40 % Tak jsem dneska čekal na osmou hodinu, abych se podíval jako ostatní normální lidé, kteří neponocují, na další díl seriálu Hra o trůny. A zase mě překvapil, i v dobrém, ale hlavně ve zlém, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *