Daredevil aneb Mstitelův temný průvodce pro začátečníky

Daredevil aneb Mstitelův tem­ný prů­vod­ce pro začá­teč­ní­ky
Ohodnoťte člá­nek

„Ne kaž­dý si zaslou­ží šťast­ný konec.“

Wilson Fisk / Daredevil

Adaptace komik­sů už vyzkou­še­ly mno­ho pří­stu­pů jak k divá­ko­vi, tak i lát­ce samot­né. Neviděl jsem samo­zřej­mě všech­no a četl jsem toho ješ­tě méně, ale pře­ce jen vidím něja­ký ten vývoj.

Někdy v 80. letech bylo všech­no vel­mi barev­né a pozi­tiv­ní. Ať už kla­sic­ký Superman a jeho tři pokra­čo­vá­ní, nebo Keatonův Batman pod tak­tov­kou Tima Burtona. Ten nabí­dl krom Michaelova odhod­lad­né­ho pohle­du do zna­ku na oblo­ze jak herec­ký kon­cert, tak ladě­ní téměř z komik­su.

Snímky s Valem Kilmerem nebo Georgem Clooneym už na tom byly mno­hem hůře a zůsta­ly tu jako drob­ná při­po­mín­ka totál­ní pře­plá­ca­nos­ti a nulo­vé­ho obsa­hu.

Po letech vstou­pil do uni­ver­sa neto­pý­ří­ho muže Christopher Nolan. Přinesl dvě novin­ky, kte­ré mu nád­her­ně vyšly. Za prvé se věno­val tomu, co se dělo před­tím, než si Bruce Wayne nasa­dil mas­ku s uši­ma a vydal se čis­tit Gotham za pou­ži­tí stej­ných pro­střed­ků, jaký­mi ho zlo­čin­ci niči­li.

Navíc zapo­me­nul na jas­nou barev­nost a z Temného rytí­ře udě­lal syro­vou, suro­vou tem­nou zále­ži­tost, kde jste čas­to potře­bo­va­li bater­ku jen pro zjiš­tě­ní, co se vlast­ně na plát­ně děje.

Bale tu nebyl nezra­ni­tel­ná enti­ta bez tvá­ře, ale pros­tě člo­věk s moti­va­cí něco pro měs­to udě­lat a také pro­střed­ky k rea­li­za­ci. Nolan taky při­ne­sl pořád­nou dáv­ku morál­ních dile­mat a otáz­ky, co si může Bale dovo­lit pou­žít za nástro­je, aby ješ­tě zůstal na hrdin­ské stra­ně bari­ká­dy a nezmě­nil se v ty, kte­ré z duše nená­vi­dí. V Temném rytí­ři tak dosá­hl vrcho­lu.

Nolanův pří­stup fun­go­val zapr­vé kvů­li neotře­los­ti, za dru­hé pro­to, že stráž­ce z bat­mo­bi­lem je sám o sobě vel­mi tem­nou (omlou­vám se za čet­nost toho­to slo­va, ale jiné to nevy­sti­hu­je) a vnitř­ně roze­rva­nou figu­rou, tak­že způ­sob zpra­co­vá­ní k němu nesku­teč­ně seděl.

Po batma­nov­ské tri­lo­gii při­šla ovšem mód­ní vlna, kdy se kaž­dý sna­žil tu více, tu méně nápad­ně a při­zna­ně vydá­vat stej­nou ces­tou jako Christopher, bez ohle­du na to, jest­li si daný pří­stup rozu­mí se zpra­co­va­nou lát­kou. A ne, oprav­du se syro­vost a bru­ta­li­ta nedá pou­žít všu­de. Ovšem divá­ci už se koli­krát nau­či­li pří­stup ve sty­lu: „Udělal to ten a ten, tak se nám to bude líbit.“

„V temnotě…už navždy v tem­no­tě.“

Filmový Daredevil

Daredevil a.k.a. sle­pý práv­ník Matt Murdock se své­ho fil­mo­vé­ho kusu dostal s tvá­ří Bena Afflecka v celo­ve­če­rá­ku, kte­rý lze ozna­čit při­nej­lep­ším za sla­bý prů­měr. Ale pojď­me k věci.

Netflixu se poda­řil parád­ní kou­sek. Nejen kvů­li tomu, že zvo­lil opět onu syro­vost a tem­nou stru­nu. Hlavně pro­to, že se v ní vydal funkč­ním způ­so­bem ješ­tě dál než Nolan a navíc v mate­ri­á­lu, kte­ré­mu tohle sed­ne feno­me­nál­ně.

První aha efekt při­jde v momen­tě, kdy se Matt sice umí prát zatra­ce­ně dob­ře, ale ejhle, nepřá­te­lé nepa­da­jí k zemi jak mou­chy po jed­né ráně pěs­tí, ale vstá­va­jí mini­mál­ně osm­krát, než mají oprav­du dost. Ještě stih­nou vylá­mat dve­ře, roz­bít okna a z libo­vol­né­ho pro­sto­ru udě­lat sme­tiš­tě. Zapomeňte na rádo­by drs­né momen­ty, kdy hrdi­na vstou­pí do míst­nos­ti, zhas­ne a po zvu­ku bitvy vyle­ze ven a maxi­mál­ně si tro­chu křup­ne krkem.

Murdock je pořád­ný bijec, ale není to nesmr­tel­ný chlá­pek, ani není neú­nav­ný a po sou­bo­jích pořád­ně funí a musí si tro­chu ora­zit. Kromě toho, když to schy­tá, tak to oprav­du schy­tá a po prv­ním sou­bo­ji kon­čí polo­mrt­vý někde v kon­tej­ne­ru v boč­ní ulič­ce.

Za dru­hé cel­ko­vé ladě­ní a atmo­sfé­ra. Odstíny čer­né a bílé téměř všu­de. Barevnost? Zapomeňte…navíc mám pocit, že jedi­né tro­chu slun­né odpo­led­ne se vysky­tu­je těs­ně před kon­cem série. Ona tu tedy barev­nost a svět­lost je, ale pořád máte pocit, jako by ji její oko­lí vysá­va­lo podob­ně jako Mozkomor Harryho. Jinak tvůr­ci nešet­ří pořád­ným slej­vá­kem (roz­ho­vor Matta s novi­ná­řem), špí­nou – vyvá­lí­me se ve vodě, blá­tě, pra­chu a spous­tě dalších…substancí – ani ladě­ním do zele­na, mod­ra či jiných odstí­nů.

Postavy…každý má moti­va­ci, his­to­rii a ani Wilson Fisk není jen hajz­lík, kte­rý se jed­no­ho dne roz­ho­dl, že bude dělat bor­del. I on má svo­je trau­ma­ta, fobie a stej­ně tak cíl udě­lat něco se svým oko­lím.

Vztahy…pokud Daredevil (par­don, Muž v čer­né mas­ce), pro­ži­je tvr­dou noc a někde to schy­tá, je to na něm taky dal­ší dny vidět. Podlitiny nemi­zí lusk­nu­tím prs­tů a dal­ší rány oprav­du potře­bu­jí zašit a oprav­du umí krvá­cet i pod oble­kem. Tak nějak tuší­te, že zrov­na on asi neu­mře, ale stej­ně s ním dýchá­te kaž­dou minu­tu. Navíc se jeho spo­leč­ník a sekre­tář­ka oprav­du pta­jí, co dělal a výmlu­vu spa­dl jsem ze scho­dů může­te pou­žít leda tak jed­nou.

Daredevil se cho­pil syro­vé­ho sty­lu a tem­né noty a zatím je kous­kem, kte­rý ji vybrousil do natu­ra­lis­tic­ké sym­fo­nie, na kte­rou bude­me urči­tě ješ­tě hod­ně dlou­ho vzpo­mí­nat. I těch pro­za­tím exis­tu­jí­cích 13 dílů s hodi­no­vou sto­pá­ží je více než vydat­ných.

Základ: počát­ky kari­é­ry Matta Murdocka a.k.a. Daredevila

Navíc:

 • bru­tál­ní rea­lis­tič­nost
 • cel­ko­vě vel­mi tem­né a tma­vé ladě­ní
 • uvě­ři­tel­ná moti­va­ce postav
 • zra­ně­ní se neho­jí ze dne na den
 • spo­ry i těch postav, kte­ré jsou na jed­né lodi

Jonáš Jenšovský

Související příspěvky:

 • Temný rytíř povstal - 75 %23. července 2012 Temný rytíř povstal - 75 % Temný hrdina se skromným srdcem a citlivou duší zachránce dobra láká do kin své obdivovatele. Třetí díl Batmana nabízí opět akční podívanou opepřenou souboji, honičkami i davovými scénami. […]
 • Gotham aneb Historie příprav hrdinských i zločinných23. ledna 2017 Gotham aneb Historie příprav hrdinských i zločinných „I dobří muži mají tajemství.“ Bruce Wayne Takže copak to tu máme. Většina dosavadní filmové i seriálové tvorby, která obsahovala postavy Bruce Wayna, Catwoman nebo Hádankáře, byla […]
 • Batman: Zpátky do plenek - Kdysi dávno... v jedné jeskyni...13. července 2005 Batman: Zpátky do plenek - Kdysi dávno... v jedné jeskyni... Když byl roku 1997 natočen čtvrtý díl Batmana, nenašel se snad jediný kritik, který by jej vychválil. Schumacherova pestrobarevná, okázale prázdná a nechtěně sebeparodující verze (div že […]
 • Supergirl aneb Důstojný závan 90kové atmosféry8. července 2018 Supergirl aneb Důstojný závan 90kové atmosféry „Když jsem byla dítě, moje planeta Krypton byla zničena…“ Kara Zor – El Jakou cestou se vydal seriál věnovaný Supermanově sestřence? Superman a Batman jsou pravděpodobně nejčastěji […]
 • Travis Langley - Batman and Psychology (100%)13. června 2017 Travis Langley - Batman and Psychology (100%) Najčastejšie zobrazovaným komiksovým hrdinom je asi Batman. Zaujímalo Vás niekedy, ako by tento samozvaný ochranca spravodlivosti dopadol u psychiatra? A čo jeho (ne)priatelia? Kto je […]
 • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl17. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl Na Slovensku se rozeběhla třetí série nejsledovanější šou všech dob – Tvoja tvár znie povedome – česky Tvoje tvář má známý hlas. Hned úvodní večer začal tak jako předešlé série – naplno. […]
 • Akta X – S11E09 - Nic netrvá věčně - důstojné rozloučení z Foxem a Danou16. září 2018 Akta X – S11E09 - Nic netrvá věčně - důstojné rozloučení z Foxem a Danou Akta X jsou fenomén a poslední ne-mytologická epizoda je zakončení velmi zajímavého vztahu Muldera a Scullyové. Jejich vztah přežil mnoho těžkostí, smrtelnou nemoc, unášení mimozemšťany, […]
 • 25. září 2003 Mumie aneb: "Ničitelé ztraceného Ihmotepa" Když je mumie vlhká po otevření jejího sarkofágu, je hned znát, že to není jen tak. Není to pouze ledajaká mumie, ale je to mumie Egyptského kněze Ihmotepa, který pro svou lásku, hodlal i […]
 • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
 • Smrtonosná past2. května 2003 Smrtonosná past Jen málokdy se stane, že akční film se stane opravdou klasikou.Vlastně jich ani moc není.Pokud zatápu v paměti tak si vzpomenu na "Skálu" a "Uprchlíka" a pochopitelně na "Smrtonosnou past" […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *