Da Vinciho Démoni aneb Freska odvahy, umu a inovace vzdor době

DaVinci

„Nejvznešenější rozko­ší je radost z poro­zu­mě­ní.“
Leonardo da Vinci

Recenze seri­á­lu je vlast­ně jeden vel­ký para­dox.

Pokud chce­te napsat něco co nej­rych­le­ji, spo­ko­jí­te se s pilo­tem a svý­mi dojmy. Tím pádem jste nej­rych­lej­ší, ale záro­veň nejmé­ně přes­ní, pro­to­že se nic ješ­tě pořád­ně neroz­je­lo. Čím poz­děj­ší recen­ze, tím přes­něj­ší, ale také méně aktu­ál­ní. Mnoho lidí už mezi­tím na seri­ál nara­zi­lo a udě­la­lo si obrá­zek vlast­ní. Díky tomu mají tako­vé tex­ty smy­sl vlast­ně jen pro divá­ky, kte­ří o seri­á­lu teh­dy sly­ší prv­ně.

Je to jako s his­to­rií – kaž­dá epo­cha dává plný smy­sl až po jejím uply­nu­tí, ale to už na ní nelze nic změ­nit.

A s his­to­rií se setká­vá­me i tady, u Leonarda da Vinci.

Da Vinciho démo­ni nás zavá­dí do Florencie. Florencie plné umě­ní, krá­sy a magic­ké atmo­sfé­ry. Je to ale také svět mocen­ských spo­rů jak mezi šlech­tic­ký­mi rody, tak stá­le vel­mi moc­nou církví, kte­rá roz­hod­ně nechce pus­tit ani chlup, přes­to­že se blí­ží doba změn a novi­nek.

Jedním z hyba­te­lů této doby je a bude prá­vě mla­dý vyná­lez­ce, malíř, sta­vi­tel a inže­nýr Leonardo da Vinci. Jeho otec jím pohr­dá pro jeho excen­t­rič­nost, jeho přá­te­lé ho pro ni nao­pak milu­jí. Vládcům je také svým způ­so­bem trnem v oku, ale tu více, tu méně potře­bu­jí jeho inven­ci, před­sta­vi­vost a nazí­rá­ní svě­ta, kte­ré je krom jiné­ho zdro­jem úžas­ných váleč­ných stro­jů a dal­ších podiv­nos­tí.

A do toho začí­ná Leonardo inspi­ro­ván vize­mi pát­rat po vlast­ní minu­los­ti a po svaz­ku, kte­ré­ho se cír­kev nechce vzdát. Ale cír­kev není jedi­ná, kdo nechce při­jít ani o kou­sek moci, vli­vu a majet­ku. Přichází ovšem doba, kdy sta­ré pořád­ky pad­nou a nové nastanou…jen mno­hem poma­le­ji. Ty změ­ny jsou pozvol­né, ale zasta­vit ani vyhnout se jim nelze, ať dělá člo­věk nebo tra­dič­ní insti­tu­ce coko­li. U démo­nů fun­gu­je to, co selhá­vá tře­ba u Penny Dreadful. Veškeré nástro­je atmo­sfé­ry, sexu, vizu­a­li­za­ce Lenardových myš­le­nek (vykres­lo­vá­ní struk­tu­ry zám­ku kolem nale­ze­né­ho klí­če nebo gene­ro­vá­ní cho­deb Drakulova hra­du) nebo tře­ba bullet time letu ptá­ků jsou prá­vě jen nástro­je. Jsou nosi­te­li děje, kte­ré­ho je v démo­nech požeh­na­ně.

Nehledejte zde his­to­ric­ké a dějin­né přes­nos­ti. Hrajte si spo­leč­ně s ním a sle­duj­te sou­boj mys­lí, sou­boj moci s inte­lek­tem a sou­boj tra­di­ce s inven­cí a pokro­kem.

Da Vinci v podá­ní Toma Rileyho je odhod­lán odha­lit jak dáv­ná mysté­ria, tak pohnout kolem dějin kupře­du. Ostatně zasáh­nout do his­to­rie skr­ze něho chtě­jí i všich­ni kolem něj. A všich­ni spo­lé­ha­jí, že bude jen nástro­jem, kte­rý se bude řídit jejich vlast­ní­mi zájmy.

Ale Leonardo není poskok. Je to rebel. Je to vizi­o­nář. Je to génius. A jeho mysl si svou ces­tu vždyc­ky najde.

Základ: pří­běh slav­né­ho vyná­lez­ce, uměl­ce a vizi­o­ná­ře

Navíc:

 • mys­te­ri­oz­no
 • mno­ho záple­tek
 • cha­rak­te­ry
 • natu­ra­lis­tic­ké podá­ní

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Game of Thrones (Hra o trůny) 20119. srpna 2011 Game of Thrones (Hra o trůny) 2011 Současné televizní stanice jsou plné seriálů, jejichž náplň je různorodá. Zahrnuje situační komedie, sci-fi příběhy, krimi, či soap opery. Fantasy seriálů je však jako šafránu a pokud už […]
 • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
 • Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %21. června 2014 Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 % Jedinou věcí, která nám zůstává po tisíce let, je slunce a naše země. Život je krátký v poměru času. Jako ostatní lidé na světě, tak i život Poirota musí končit. Tvůrci z Velké Británie […]
 • Horná Dolná12. března 2017 Horná Dolná Původní televizní tvorba patří mezi velké zbraně všech televizí. Některé se tomu sice cíleně vyhýbají, to však není případ Markízy na Slovensku. Tam trhá rekordy ve sledovanosti seriál […]
 • RECENZE: The Umbrella Academy27. února 2019 RECENZE: The Umbrella Academy    Ještě než se nám naplno rozjede blockbusterově komiksová sezóna, svoji troškou do mlýna opět přispěl Netflix na seriálovém poli. The Umbrella Academy je komiksovou adaptací série, která […]
 • conyngel5. května 2003 KONTAKT Onehdy jsem od kohosi slyšel, že jeho děti na Contact odmítly jít s tím, že tam ani nejsou žádní pořádní ufouni. Vlastně mají pravdu; je to film o prvním setkání lidí se známkami […]
 • Gotham aneb Historie příprav hrdinských i zločinných23. ledna 2017 Gotham aneb Historie příprav hrdinských i zločinných „I dobří muži mají tajemství.“ Bruce Wayne Takže copak to tu máme. Většina dosavadní filmové i seriálové tvorby, která obsahovala postavy Bruce Wayna, Catwoman nebo Hádankáře, byla […]
 • Novinka mezi seriály: Roadies8. července 2016 Novinka mezi seriály: Roadies Seriál o kapele na tour a její crew, to tu ještě nebylo, že? Roadies, ale není hlavně o kapele, ale právě o těch lidech, kteří stojí za každým jejím vystoupením - manažeři, technici, […]
 • Novinka mezi seriály: Vice Principals31. července 2016 Novinka mezi seriály: Vice Principals Seriál Vice Principals se odehrává převážně ve škole. Stávající ředitel školy odchází a někdo musí nastoupit na jeho místo, ale jsou tu rovnou dva zástupci ředitele, kteří mají o toto […]