Avengers: Nejmocnější hrdinové světa aneb Neinfantilní kreslená akce

Avengers: Nejmocnější hrdi­no­vé svě­ta aneb Neinfantilní kres­le­ná akce
Ohodnoťte člá­nek

„Our world is about to break…tormented and attacked….lost from when we wake…with no way to go back…“

Avengers Intro

Touto zněl­kou na poza­dí explo­du­jí­cí­ho měs­ta, ve kte­rém Avengers zrov­na boju­jí s vyslan­ci Hydry, začí­ná jeden z nej­lep­ších ani­má­ků za posled­ních pár let.

Mnohovesmír Avengers z díl­ny Marvelu toho má za sebou víc než dost. Alternativní ver­ze, časo­vé osy, posta­vy v něko­li­ka pro­ve­de­ních a to je jen ochut­náv­ka. Jejich komiksy jsem nikdy pří­liš neče­tl. Nebylo to tím, že by mě nelá­ka­ly, ale nikdy jsem si na ně nena­šel pří­liš času a nikdy nepro­ni­kl do jejich pořa­dí.

Když ale zača­ly při­chá­zet prv­ní fil­my o jed­not­li­vých posta­vách toho­to uni­ver­za, jako kaž­dý cti­tel super­hr­di­nů jsem zaple­sal. Větší zau­je­tí tedy zača­lo až s Iron Manem, Thorem, obě­ma díly Hulka a samo­zřej­mě Avengery jako celo­ve­če­rá­kem.

Pak kolem mě pro­blesklo něko­lik zpráv o seri­á­lu. No a zabra­lo jen pár hodin, abych si při­po­mněl dáv­né časy, kdy jsem vstá­val ráno kolem sed­mé, abych na sta­rou VHSku narval něko­lik dílů Spidermana. Tentokrát jsem sice jen obsa­dil něko­lik GB na dis­ku note­boo­ku, ale nad­še­ní bylo stej­né.

A v momen­tě, kdy jsem usly­šel prv­ní tóny té hroz­ně vlez­lé zněl­ky (kte­rou jsem si pus­til asi pade­sát­krát za sebou a dodnes ji pou­ží­vám jako budí­ka pro ran­ní medi­ta­ci), byl jsem ztra­cen.

Avengers The Earth Mightiest Heroes nabíd­li ve správ­nou chví­li přes­ně to, co se neda­lo usku­teč­nit ve fil­mech – důklad­něj­ší poza­dí všech postav, jejich roz­voj a stře­ty s hroz­ba­mi, na kte­ré fil­mo­vé plát­no asi ješ­tě čeká.

Je tu všech­no a v té nej­lep­ší for­mě. Wasp, Ant – man, Black pan­ther, ali­e­ni pře­vle­če­ní za Kapitána Ameriku (mož­ná i nao­pak) a samo­zřej­mě S.H.I.E.L.D.

Mimochodem – na Nejmocnější hrdi­ny svě­ta navá­za­li Avengers: Sjednocení, kte­ří jsou ovšem někde zce­la jin­de. Přestal jsem je sle­do­vat po něko­li­ka dílech za prvé kvů­li absen­ci solid­něj­ší zněl­ky, ale hlav­ně pro jejich hroz­ně dět­skou sty­li­za­ci. Postavy změ­ni­li svo­ji vizáž a celé je to takové…prázdné.

Avengers The Earth Mightiest Heroes byli totiž pří­stup­ní i (a kdo­ví jest­li ne hlav­ně) pro star­ší pub­li­kum, což se odra­zi­lo i na nevy­rov­na­nos­ti cha­rak­te­rů. Nejsou to žád­ní Dušínové s odzna­kem v klo­pě. Jsou to hrdi­no­vé, kte­ří se občas pořád­ně raf­nou mezi sebou, čas­to musí volit mezi morál­ně špat­ný­mi alter­na­ti­va­mi, ale stá­le jim jde o to, aby se svět v aspoň rela­tiv­ním kli­du dočkal dal­ší­ho úsvi­tu a slun­ce vyšlo na stej­né stra­ně.

Tohle zvládly dvě série Avengers na výbor­nou a já jim za to děku­ji.

Takže až se vás zase někdo někdy zeptá, jaký má oprav­du význam hes­lo Avengers Assemble, odkaž­te ho s čis­tým svě­do­mím prá­vě na tuto sérii.

PS: Na you­tu­be je mno­ho hra­ných ver­zí úvod­ní zněl­ky (slo­že­ných ze zábě­rů celo­ve­čer­ních Avengers) této ani­mo­va­né série a roz­hod­ně sto­jí za to. Když se jí asi nikdy v hra­né ver­zi nedo­čká­me, tak aspoň něco…

Základ: kres­le­ná dob­ro­druž­ství hrdin­ské­ho týmu Avengers

Navíc:

 • mno­ho ved­lej­ších postav a linií, kte­ré neby­ly ve fil­mech
 • nein­fan­til­ní dospě­lé zpra­co­vá­ní
 • vyvá­že­nost dílů a kva­li­ta po celou dobu dvou sérií

Jonáš Jenšovský

Související příspěvky:

 • Avengers - Nejmocnější hrdinové světa8. března 2015 Avengers - Nejmocnější hrdinové světa „Our world is about to break…tormented and attacked….lost from when we wake…with no way to go back…“ Touto znělkou na pozadí explodujícího města, ve kterém Avengers zrovna bojují […]
 • Šťastný domov - pomoc v nouzi9. března 2017 Šťastný domov - pomoc v nouzi Slovenská televize Markíza se specializuje na vymýšlení nových pořadů a seriálů. Nejde vyloženě jen o formáty čistě zábavné, velmi často se v nových pořadech i pomáhá v uvozovkách […]
 • Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 %26. června 2018 Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 % Budeme zase čekat pár let na pokračování? Asi jo… Poslední, desátá, epizoda měla včera premiéru. Přinesla nám zase vyvrcholení celého příběhu s nástinem, co se asi bude dít v následující […]
 • Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí23. ledna 2017 Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí Čekal jsem nějakou klonovou variaci na Brutální Nikitu. Celkem bych se jí ani nebránil, ale asi by nepřerostla vlastní hranice a byla by z toho  „jen“ další žánrová stylovka s několika […]
 • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
 • Pán času – Doctor Who – šílený, mimo jakékoli hranice, provázaný, nedbale elegantní a se stovkou odstínů modré23. června 2017 Pán času – Doctor Who – šílený, mimo jakékoli hranice, provázaný, nedbale elegantní a se stovkou odstínů modré Doctor Who: „By the way….I am the Doctor.“ Rose Tyler: „Doctor….? Doctor Who?“ Někdy roku 1963 začal v britské produkci seriál s velkým S. Podle všech statistik jde o nejdéle běžící […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 %24. dubna 2018 Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 % Po dlouhém čekání se nám splnilo přání. Pokračování jednoho z nejlepších seriálů HBO nás dneska večer dostalo. Nový příběh, nový scénář a nové zápletky. Jak už asi víme, tak se výtvory […]
 • Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 %6. července 2017 Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 % Čím završit 10. sezonu novodobého Pána času? Asi tím, že zase zachrání svět a ztratí svoji pobočnici. S novou pobočnicí Bill zažil pouze 12 dílů, než se z ní stala znovu, jako z předchozí […]
 • Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %21. června 2014 Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 % Jedinou věcí, která nám zůstává po tisíce let, je slunce a naše země. Život je krátký v poměru času. Jako ostatní lidé na světě, tak i život Poirota musí končit. Tvůrci z Velké Británie […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *