2 $ocky aneb Takovej je byznys Bajzo…

2 $ocky aneb Takovej je byz­nys Bajzo…
Ohodnoťte člá­nek

Odlehčená ver­ze The Apprentice vede­né­ho Donaldem Trumpem? Proč ne…
Max Black pra­cu­je v bis­tru jako ser­vír­ka. Kromě vlast­ní prá­ce taky roz­ši­řu­je sor­ti­ment obcho­du domá­cí­mi dor­tí­ky, kte­ré jsou vel­mi oblí­be­né a stá­le žáda­né.
Všechno by běže­lo v cel­kem zaběh­nu­tých kole­jích (a nebyl by důvod o tom coko­li točit), nebýt Caroline. Caroline Channing je dce­ra míst­ní­ho bohá­če, kte­rý ale zbo­ha­tl na Ponziho sché­ma­tu, kte­ré na něj zrov­na prasklo. On i jeho dce­ra tak muse­li vel­mi sviž­ně opus­tit svůj dům i luxus­ní způ­sob živo­ta a Caroline žádá o prá­ci ser­vír­ky prá­vě v bis­tru, kde pra­cu­je Max.Samozřejmě, že nejdří­ve se tato zbo­hat­lic­ká sle­čin­ka dost­krát pořád­ně spá­lí, pro­to­že není schop­ná udě­lat ani čoko­lá­du se šle­hač­kou. Ovšem když nara­zí na Maxiny dor­tí­ky, je to pří­le­ži­tost pro její schop­nos­ti. Navrhne totiž Max zalo­že­ní vlast­ní­ho pod­ni­ku. Není v tom zase tako­vý pro­blém – obě hol­ky musí jen spla­šit počá­teč­ní kapi­tál na pro­ná­jem mís­ta a vyba­ve­ní.

qsqlw4

Caroline sice není ani omy­lem hol­ka do nepo­ho­dy (to má na sta­rost Max), ale má obrov­ské­ho obchod­ní­ho ducha, vidí pří­le­ži­tos­ti, pozná kva­li­tu a umí argu­men­to­vat v obchod­ních jed­ná­ních. Max sice pořád­ně neví,kdo jsou její rodi­če, zná kaž­dé­ho dea­le­ra trá­vy v New Yorku a o panen­ství při­šla někde v dodáv­ce, ale umí se o sebe posta­rat s mini­mem pro­střed­ků a kro­mě toho dělá ty napros­to per­fekt­ní dor­tí­ky.

Tyhle dvě hol­či­ny pak tvo­ří dohro­ma­dy sil­ný obchod­ní tým, jen si cel­kem čas­to musí dodá­vat odva­hu postou­pit vždyc­ky o krů­ček dál a není to jen Max, kdo se musí posta­vit novým výzvám. Lehce mi to při­po­mně­lo rea­li­ty show The Apprentice, kte­rou pořá­dal své­ho času Donald Trump. Tam šlo taky o budo­vá­ní obchod­ní­ho ducha, ale na mno­hem váž­něj­ší notě.

2 Socky při­stu­pu­jí ke stej­né­mu téma­tu s mno­hem vět­ším humo­rem, ale posel­ství o tom jít si za svým snem a nevzdá­vat se u pře­ká­žek, stej­ně jako se nene­chat roz­ho­dit zlým slo­vem oko­lí, tu zůstá­vá také. Příjemným detai­lem je sku­teč­nost, že na kon­ci kaž­dé epi­zo­dy je uká­zá­na výše jejich spo­leč­né­ho kon­ta, tak­že jde oprav­du o to dostat se na kon­krét­ní sumu a slo­va o cíli tak nejsou jen slo­va.

Navíc postu­pem času (hod­no­tím po prv­ní sérii) si obě hol­ky pře­dá­va­jí vzá­jem­ně něco ze svých osob­nos­tí, tak­že „výu­ka“ není jed­no­stran­ná a mění se i Caroline.

I dal­ší posta­vy jsou navr­že­né vel­mi dob­ře, aniž by půso­bi­ly umě­le. Han jako korej­ský vedou­cí bis­tra, ukra­jin­ský kuchař Oleg, kte­rý vždyc­ky při výde­ji jíd­la utrou­sí sexu­ál­ní naráž­ku na jed­nu z holek, nebo světák Earl, kte­rý má na sta­ros­ti kasu.

Chvilkama si říkám, jest­li jim nedě­lal kon­zul­tan­ta Richard Branson.

Jonáš Jenšovský

Související příspěvky:

  • 2 $ocky12. května 2015 2 $ocky Odlehčená verze The Apprentice vedeného Donaldem Trumpem? Proč ne… Kdyby se mi nepřipletla pod ruku správa několika webů zaměřených na seriály, asi bych se k téhle vtipné souhře dvou […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Orange Is The New Black - Rána do prsu (S01E02)28. června 2016 Orange Is The New Black - Rána do prsu (S01E02) Jsem zpátky v ženské base a tak nesu nové info. V druhém díle už není třeba se zdržovat základními informacemi, pojďme tedy přímo k věci. V tomto díle vám totiž nejspíš docvakne, že se vše […]
  • Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí23. ledna 2017 Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí Čekal jsem nějakou klonovou variaci na Brutální Nikitu. Celkem bych se jí ani nebránil, ale asi by nepřerostla vlastní hranice a byla by z toho  „jen“ další žánrová stylovka s několika […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Nulová šance aneb Jednoduché, nikoli primitivní základy5. července 2018 Nulová šance aneb Jednoduché, nikoli primitivní základy „Tvůj úkol, Jime, jestli se rozhodneš ho přijmout.“ Využití jména nebo počátek legendy? S citovanou formulací se většině diváků a ctitelů kvalitní akce asi vybaví hlavně postava Ethana […]
  • Hra o trůny - Oathbreaker (S06E03) - 65 %10. května 2016 Hra o trůny - Oathbreaker (S06E03) - 65 % Tak se nám zase příběh posunul. Už máme 3. díl. Ti co nezvládají tolik titulky, už HBO začíná vysílat i první díl s dabingem. Ale zpět ke třetímu dílu. První části byly seznamovací a […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl28. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl Čtvrté kolo šou Tvoja tvár znie povedome bylo kolem masek, jak poznamenala porotkyně, slovenská herečka Zuzana Fialová, udělila by za masky plný počet bodů. První šok přišel hned u druhého […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *