Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %

Tak co dělá Dolores, Muž v čer­ném, Ford i Maeve. Postupně jdou kou­sek po kous­ku ke své­mu cíli. Osmý díl Westworldu postup­ně tří­bí naše smys­ly. Už zas víme o kou­sek více, ale i tro­chu méně. Vypadá to, že se tajem­né výtvo­ry postup­ně stá­va­jí ješ­tě více živé a jejich vzpo­mín­ky postup­ně vyplou­va­jí na povrch.

Teď už u něko­li­ka pří­bě­hů víme, jak je to s posloup­nos­tí. Nebudu moc spo­i­le­ro­vat, ale dle názna­ků a malých detai­lů se dozví­dá­me, že Maevin pří­běh spo­lu s pří­bě­hem Muže v čer­ném nava­zu­jí a že to je jeden spo­leč­ný protka­ný pří­běh.

Stále ješ­tě neví­me přes­ný pří­běh Dolores. Pomalu poma­lu vra­cí vzpo­mín­ky na její „mlá­dí“ v par­ku, kdy se s par­kem postup­ně začí­na­lo. Jak ona sama pocho­pi­la, tak za tím sto­jí Arnold, o kte­rém se pou­ze ví, že se na začát­ku pro­vo­zu par­ku zabil (nebo byl zabit). Příběh Dolores urči­tě bude ješ­tě více zamo­ta­ný, než bychom čeka­li. Moje teo­rie je tako­vá, že nej­no­věj­ší je pří­běh Maeve spo­lu s Mužem v čer­ném s Teddym. Dolores je cca o deset let zpět, v labor­kách byla pou­ze s Bernandem, kte­rém víme, že je to robot. A tře­tí pří­běh, kte­rý poma­lu pro­kou­sá­vá na povrch je pří­běh z doby, kdy Ford spo­lu s Bernandem postup­ně se svý­mi robo­ty v par­ku začí­na­jí. Ale mně napa­dá teď, že pří­běh Dolores spo­lu s Willianem nemu­sí bít z minu­los­ti, ale bude to ten nový pří­běh, o kte­rém Ford mlu­ví. Ještě si ale nejsem jis­tý, jest­li Dolores je nej­čer­s­tvěj­ší pří­běh nebo star­ší než potí­že s Maeve.

Určitě se obje­ví mno­ho teo­rií, jest­li je vše správ­ně, nebo není. Určitě si nechá­va­jí tvůr­ci něko­lik myš­le­nek na dru­hou sezó­nu. Postupně se odkrý­vá, jak je to vlast­ně s pří­běhy a že se kou­sek po kous­ku dostá­vá­me na dřeň, že si už nikdo nemů­že být jis­tý ničím, co vlast­ně žije, s kým žije a spí.

Osmý díl je taky hod­ně dob­rý. Dobře se vysvět­li­li někte­ré pří­běhy, osud někte­rých postav, kte­ré jsme si oblí­bi­li. Bylo hod­ně krve, hod­ně nových záple­tek, dokon­ce i prv­ní „zabi­tí“ člo­vě­ka, pří­běhy se šinou mílo­vý­mi kro­ky k výsled­ku, že zase v posled­ním  díle nebu­de­me vědět nic, co jsme vědě­li a vidě­li.

Je vidět, že tvůr­ci mají celý seri­ál na háku, mají pro­vá­zá­ny veš­ke­ré lin­ky a kous­ky odha­le­ní nám pre­zen­tu­jí s postup­ným názna­ky, aby jak Dolores, tak Muž v čer­ném, došli ke své­mu cíli v laby­rin­tu. Možná vyře­ši­li svo­je pro­blémy a doká­za­li si vážit více své­ho živo­ta, robo­tí­ho i lid­ské­ho.


Části seriálu: Westworld

Související příspěvky:

  • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […]
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […]
  • Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %28. listopadu 2016 Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, […]
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […]
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […]
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […]
  • Westworld - První výtvor (S01E01) - 95 %4. října 2016 Westworld - První výtvor (S01E01) - 95 % Tak zase jde na HBO seriál, který chce překročit stín Her o trůny. Tím je Westworld, který známe ve filmovém zpracování z roku 1973. Film z roku 1973 napsal a zrežíroval autor Jurského […]
  • Westworld 1x02 "Chestnut"5. října 2016 Westworld 1x02 "Chestnut" Podívejte se na trailer epizody, která nás bude čekat příští týden - 10.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=MLZxMx8jcpY

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *