Westworld - První výtvor (S01E01) - 95 %

Westworld - První výtvor (S01E01) - 95 %
Ohodnoťte člá­nek

Tak zase jde na HBO seri­ál, kte­rý chce pře­kro­čit stín Her o trů­ny. Tím je Westworld, kte­rý zná­me ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní z roku 1973. Film z roku 1973 napsal a zre­ží­ro­val autor Jurského par­ku Michael Crichton.

V roce 2016 se bra­tr slav­něj­ší­ho Christophera Nolana, Jonathan Nolan, roz­ho­dl, že ve spo­lu­prá­ci s auto­rem Star Treku, Hvezdných Válek VII a seri­á­lu Hrdinové J.J. Abramsem, nato­čí seri­ál pod­le Michaele Crichtona.

Námět je to slib­ný, ale jde o to, aby i to zpra­co­vá­ní bylo to nej­lep­ší, co bychom měli v seri­á­lech oče­ká­vat. Včera měl pre­mi­é­ru, jak v USA, tak u nás v ČR prv­ní díl, na kte­rý bylo mno­ho uká­zek, trai­le­rů a pří­sli­bů, že to bude dob­rý seri­ál.

První epi­zo­da 10. díl­né­ho seri­á­lu nás vrh­ne do futu­ris­tic­ké­ho par­ku, kde hlav­ní osa­zen­stvo je tvo­ře­no robo­ty. Pěkně napro­gra­mo­va­ný­mi, aby se lidem nic nesta­lo. Park je tema­tic­ký zamě­řen do doby divo­ké­ho zápa­du, kde byl svět drs­ný, k bitkám a stře­lám neby­lo dale­ko. Smrt, sex a zná­sil­ně­ní, jenom naštěs­tí robo­tů, je na kaž­do­den­ním pořád­ku.

Westernový park má naštěs­tí od nor­mál­ní­ho živo­ta schop­nost rese­to­vat kaž­dou noc, jak pro­stře­dí, tak robo­ty, tak si svo­je zážit­ky pama­tu­jí jenom návštěv­ní­ci, kte­ří za svo­je zážit­ky utra­ti­li vel­ké pení­ze.

Jak je to ale od auto­ra Jurského par­ku, tak to má i podob­ný jed­no­du­chý pří­běh, nic není dob­ré, jak se zdá. Přesto, že robo­ti v par­ku mají své nasta­ve­né nor­my a reset během noci, kdy si nepa­ma­tu­jí věci před­cho­zí­ho dne, se čas od času obje­ví i kom­pli­ka­ce.

V prv­ním díle jsme se sezná­mi­li s hlav­ní­mi posta­va­mi pří­bě­hu. Robotku Dolores (Evan Rachel Wood) a její­ho milé­ho (James Marsden), kte­rý se vrá­til vla­kem do měs­ta. Dále hlav­ní­ho tvůr­ce celé­ho kom­ple­xu a robo­tů Dr. Roberta  Forda (Anthony Hopkins). A samo­zřej­mě tajem­né­ho Muže v čer­ném (Ed Harris). Tato hlav­ní troj­ka bude zřej­mé páte­ří pří­bě­hu, kolem kte­ré se vysky­tu­jí dal­ší posta­vy pro­gra­má­to­rů, spi­so­va­te­lů …, kte­ří se sta­ra­jí o chod par­ku, a robo­tů, kte­ří slou­ží k zába­vě návštěv­ní­ků.

První díl se poda­řil, mys­lím, že to je seri­ál letoš­ní­ho roku, hez­ky do své­ho stí­nu odsu­ne 10. Sérii Červeného trpas­lí­ka i Simpsonů, kte­ré už zná­me. Je to záslu­ha tvůr­ců, reži­sé­ra i scé­náris­tů, ale i vel­mi pove­de­né hud­by, kte­rou slo­žil dvor­ní skla­da­tel Her o trů­ny Ramin Djawadi.

Velice se těším na dal­ší díly, pro­to­že je to vel­ký pří­slib do dal­ších deví­ti epi­zod, že ani jed­na dal­ší epi­zo­da nebu­de o moc hor­ší než díl prv­ní.


Části seriálu: Westworld

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […]
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […]
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […]
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
  • Westworld 1x02 "Chestnut"5. října 2016 Westworld 1x02 "Chestnut" Podívejte se na trailer epizody, která nás bude čekat příští týden - 10.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=MLZxMx8jcpY
  • Westworld - The Adversary (S01E06)31. října 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=QXIiMUaNlLc
  • Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %28. listopadu 2016 Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, […]
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […]
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *